Anunturi si decizii - Etapa de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluiAgenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, SPĂLĂTORIE AUTO ŞI VULCANIZARE, ÎMPREJMUIRE, PLATFORME BETONATE, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI APĂ CANALIZARE”, propus în municipiul Dorohoi str. Oborul Nou PC 3374, jud. Boto?ani, titular CHIRICA CONSTANTIN din municipiul Dorohoi.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării anunţului 26.02.2014 

DRAFT DECIZIE  ETAPĂ  DE  ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CHIRICA CONSTANTIN PETRU din municipiul Dorohoi bd. Victoriei nr. 5 bl. A3 et. 3 ap. 11 jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1382/18.02.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.02.2014, că proiectul CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, SPĂLĂTORIE AUTO ŞI VULCANIZARE, ÎMPREJMUIRE, PLATFORME BETONATE, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI APĂ CANALIZARE”, propus în municipiul Dorohoi str. Oborul Nou PC 3374, jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10 lit.b – proiecte de dezvoltare urbană;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 2443 mp, se află în intravilanul municipiului Dorohoi Răchiţi jud. Botoşani, iar suprafaţă construită la sol a spălătoriei auto cu vulcanizare va fi de 170,71 mp, cu regim de înălţime parter.

Prin proiect se propune construirea unei spălătorii auto cu vulcanizare, cu 3 boxe de spălare şi a unui decantor de nămol cu separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor uzate tehnologice.

Construcţia va fi pe structură cu platformă din beton, închideri exterioare din panouri metalice tip sandwich cu grosimea de 10 cm, şarpantă cu elemente de rezistenţă din metal, învelitoare din panouri termoizolante şi pardoseli din beton.

Alimentarea cu apăa obiectivului, se va realiza prin branşament la reţeaua de alimentare din zonă, cu un consum de 30 mc/lună.

Apele uzate menajere– evacuarea apelor uzate menajere se realizează în reţeaua de canalizare a municipiului Dorohoi. Evacuarea apele uzate tehnologice se realizează prin intermediul unui decanator – separator de hidrocarburi în reţeaua de canalizare a municipiului Dorohoi judeţul Botoşani.

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este de curţi – construcţii – zonă cu locuinţe individuale şi funcţiuni complementare – comerţ servicii.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării proiectului;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact redus, temporar şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d)probabilitatea impactului – redusă, pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 25 din 10.02.2014 emis de Primăria Municipiului Dorohoi jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

f) Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înfiinţare fermă pentru creşterea bovinelor de carne, în extravilanul localităţii Bucecea, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Bucecea, str. DE 179, jud. Botoşani, titular SC TELECOM BUSINESS SERVICES SRL BUCECEA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 12.03.2014.

 Data afişării anunţului: 05.03.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC TELECOM BUSINESS SERVICES SRL BUCECEAdinmun. Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 6, sc. B, et. 3, ap. 36, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 104 din 08.01.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.03.2014, că proiectul “Înfiinţare fermă pentru creşterea bovinelor de carne, în extravilanul localităţii Bucecea, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Bucecea, str. DE 179, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. e – instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop înfiinţarea unei ferme pentru creşterea bovinelor de carne. Suprafaţa terenului pe care se va realiza investiţia este de S=14400mp.

Investiţia propune:

A.construirea unui complex pentru creşterea bovinelor de carne format din:

- o hală cu capacitate de 240 de capete bovine (12 boxe a câte 20 capete), realizată prin:

- structură metalică uşoară modular, din cadre din oţel zincat, cu învelitoare specială de membrană tip PVC

- închiderile laterale vor fi completate cu pereţi din panouri tip sandwich cu ferestre şi uşi din PVC

- pardosaela se va executa din beton armat, impermeabilizată

- sistemul de ventilaţie va fi natural

- magazine cereal

- carantină 80 capete

- fânar

- platformă depozitare gunoi de grajd

- bazin stocare purin

- bazin vidanjabil etanş pentru stocare ape uzate menajare

- cântar 60t.

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - necesarul de apă va fi asigurat dintr-o sursă proprie, subterană, un puţ forat, la o adâncime de aproximativ 20-30m, iar diametrul lui va fi de 500 mm şi va cuprinde:

- pompă submersibilă necesară scoaterii apei din puţul forat

- vas de acumulare, capacitate de 500 l, pentru stocarea apei

- instalaţie hidrofor pentru pomparea apei din vasul de acumulare, către reţeaua de apa

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - pentru evacuarea apelor uzate menajere provenite de la filtrul sanitar se execută un bazin vidanjabil etanş, din beton armat, cu capacitatea de 30 mc

- apele uzate rezultate în urma operaţiilor de igienizare a halei vor fi evacuate în bazinul de stocare a purinului

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- gunoiul de grajd va fi evacuate mecanizat din grajd şi va fi depozitat pe o platform betonată, impermeabilizată, cu suprafaţa de 1280 mp

- dejecţiile lichide vor fi evacuate din grajd prin intermediul unei rigole betonate, apoi stocate intr-un bazin de stocare a purinului, amplasat în aval de grajd. Capacitatea de stocare a bazinului de purin va fi de 72 mc.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: extravilanul localităţii Bucecea, str. DE 179, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 7 din 04.03.2014, emis de Primăria Oraşului Bucecea.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul„CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA 3 MARGARETE SI IMPREJMUIRE IN LOCALITATEA CURTESTI ZONA LEBADA RAI COMUNA CURTESTI JUDETUL BOTOSANI” , titular PFA ENACHE ANDREI OVIDIU din localitatea Gorbanesti judetul Botosani 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 12.03.2014       

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de P.F.A. ENACHE ANDREI OVIDIUcu sediul în localitatea Gorbăneşti comuna Gorbăneşti judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10071/18.11.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.03.2014, că proiectul “Construire pensiune agroturistică 3 margarete şi împrejmuire în localitatea Curteşti, Zona Lebăda RAI, comuna Curteşti”, amplasament situat în intravilanul comunei Curteşti, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 2694 mp, se află în intravilanul comunei Curteşti jud. Botoşani, iar suprafaţă construită la sol a clădirii pensiunii, cu regim de înălţime P+E, va fi de S=178,84mp, suprafaţa desfăşurată a construcţiei S = 290,18 mp.

Prin proiect se propune construirea unei pensiuni agroturistice cu o capacitate de cazare de 4 camere câte 2 locuri fiecare.

Construcţia va prezenta următoarele caracteristici:

 Alimentarea cu apă a obiectivului  - se va realiza dintr – un puţ forat, pentru asigurarea apei potabile.

Apele uzate menajere– se va realiza într – un bazin betonat vidanjabil

Agentul termic– cu ajutorul unei centrale termice cu combustibil solid (lemn)

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul pe care va fi amplasat proiectul   este propus pentru construcţii civile

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 137 din 15.11.2013 emis de Primăria Comunei Curteşti jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

          Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul: Exploatare agregate minerale de rau- Perimetrul Corni- Jugaru, amplasat în extravilan com. Corni, albia minora a raului Siret, mal stang, jud. Botosani, beneficiar SC CORNELL’ S FLOOR SRL Roma.

          Proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

          Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

         Data afisarii: 20.03.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE        

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CORNELL’S FLOOR SRL Roma, cu sediul în localitatea Roma, com. Roma, jud. Botoşani,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 2106 din 12.03.2014;

             în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor, desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.03.2014, că proiectul: EXTRAGEREA AGREGATELOR NATURALE DE RÂU- PERIMETRUL CORNI- JUGARU, propus a fi amplasat în albia minoră a râului Siret, mal stâng, bornele CSA 340 şi CSA 342, în extravilanul comunei Corni, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

              I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

              a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. c;

            1. caracteristicile proiectului:

             a). mărimea proiectului,- lucrările de investiţie, au drept scop regularizarea şi decolmatarea, albiei minore a râului Siret şi mărirea secţiunii de scurgere. Se urmăreşte corecţia în plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului râului pe centrul albiei, eliminarea eroziunii active a malului drept şi stabilizarea talvegului râului. Investiţia propune:

             - extragerea unei cantităţi estimate de nisip şi pietriş de 30.000 m3, de pe o suprafaţă de exploatare de 10.000 m2. Perimetrul de exploatare este situat între bornele CSA 340÷ 342 şi are formă poligonală, cu lungimea medie de 280 m şi lăţimea medie de 35 m;

             - realizarea lucrărilor de întreţinere a căii de acces, la perimetru de exploatare se va realiza de către beneficiar;

            - aplicarea tehnologiei de extracţie, prin:

- utilizarea unui excavator tip draglină şi a unei wolle;

- excavarea în câmp continuu, dinspre aval spre amonte, în fâşii succesive în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a cursului de apă. Exploatarea se va face prin retragere, din aval spre amonte şi de la firul apei către malul stâng, în fâşii longitudinale, succesive paralele cu râul pe tot parcursul perimetrului. Materialul excavat se va încărca în mijloacele auto şi transporta în afara zonei de exploatare. Adâncimea medie de extracţie va fi de 4,01 m, făra a se depăşi cota talvegului natural al râului;

             b).cumularea cu alte proiecte- paralel cu Perimetrul de exploatare Corni- Jugaru spre cursul de apa se află Perimetrul de exploatare agregate minerale Corni- Jugaru 3 cu suprafaţa de 5.000 m2;

             c). utilizarea resurselor naturale. La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale râului Siret, din Perimetrul  Corni- Jugaru;

            d). producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei nu vor rezulta deşeuri;

În timpul  timpul funcţionării obiectivului vor rezulta deşeuri din: anvelope uzate, cca. 2 buc/an, provenite de la mijloacele auto, ulei uzat, cca. 20 l/an şi acumulatori auto, cca. 2 buc./2 ani.

             Acumulatorii auto uzaţi, sunt predaţi în momentul achiziţiei de noi acumulatori. Uleiul uzat este preluat de agentul economic care asigură service-ul mijloacelor de transport.  Anvelopele uzate sunt preluate de către agentul economic care asigură service-ul mijloacelor de transport;

            e). emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- nu este cazul.

             f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate- nu este cazul. 

             2. Localizarea proiectului:

             2.1. utilizarea existentă a terenului. Proiectul se va realiza în extravilanul comunei Corni, judeţul Botoşani, pe un bun imobil în proprietatea publică a statului, aflat în administrarea Administraţiei Naţionale “APELE ROMÂNE”. Investiţia se va realiza pe partea stângă a râului Siret.

             Punctele care delimitează perimetrul de exploatare, în sistem de proiecţie STEREO 70, conform documentaţiei tehnice, au următoarele coordonate:

 ............................................................................................................................................

Nr. punct             X                      Y                     Nr. punct              X                       Y

............................................................................................................................................

       1.           679019              615922                      5.                678879             615638

       2.           679029              615902                      6.                678822             615631

       3.           679014              615801                      7.                678963             615777

       4.           678939              615706

............................................................................................................................................

             2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale, din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora. Resursa minerală se prezintă sub forma unei acumulări aluvionare sedimentate în perioade cu dinamică evolută a râului Siret. La formarea şi acumularea nisipului au contribuit un complex de factori şi anume: structura şi compoziţia geologică a depozitelor străbătute de râu în amonte de perimetrul de exploatare, distanţa de treansport, regimul precipitaţiilor, panta râului Siret, regimul climateric, aportul afluenţilor.

             Rocile cristaline au o pondere de cca. 25 % din volumul total al pietrişului şi sunt alcătuite din cuarţite, roci porfirogene, gnaise, micaşisturi şi mai rar din şisturi- cloritoase.

             Gresiile au o pondere de cca. 3÷ 35 % din volumul total al pietrişului şi sunt reprezentate în general prin gresii de platformă.

            Cu o frecvenţă redusă chiar nesemnificativă apar calcarele.

            Grosimea stratului de agregate minerale exploatabile în zonă este de max. 4,0 m.

            2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

            a). zone umede- nu este cazul;

            b). zone costiere- nu este cazul;

            c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

            d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

             e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc- nu este cazul;

             f). zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- nu este cazul;

             g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

            h).  ariile dens populate- nu este cazul;

            i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul; 

            3. Caracteristica impactului potenţial:

             a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

            b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

            c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

            d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

            e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul.

            Condiţiile de realizare a proiectului propus sunt:

             a). utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

              b). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor folosi utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

             c). se interzice amenajarea depozitelor de carburanţi în albia râului Siret, iar mijloacele de transport, la terminarea programului de lucru, vor  fi garate/ parcate exclusiv în afara albiei minore;

             d). lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara albiei râului Siret;

             e). este strict interzisă spălarea utilajelor în zona de exploatare, iar alimentarea cu motorină şi lubrefianţi se va face cu evitarea deversărilor de produse petroliere în albia sau pe malul stâng al râului Siret;

             f). se vor respecta prevederile Acordului de reabilitare, nr. 640/2014, încheiat cu Primăria Comunei Corni;

             g). înainte de începerea activităţii de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.          

             Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “Modernizare strazi in orasul Flamanzi”,amplasat înintravilanul orasului Flamanzi, jud. Botoşani, titular Orasul Flamanzi.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 03.04.2014.

Data afişării anunţului : 26.03.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORAŞUL FLĂMÂNZI  cu sediul înoraşul Flămânzi, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1874 din 05.03.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.03.2014, că proiectul MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL FLĂMÂNZI’’  propus a fi amplasat în intravilanul oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. e şi pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune modernizarea unui număr de 17 străzi în lungime totală de 11512 m. Modernizarea propusă constă în realizarea unui sistem rutier tip II cu următoarea structură:

- 15 cm stabilizare mecanică a pământului cu aport 50% balast;

- 25 cm strat de fundaţie din balast;

- 15 cm strat de rezistenţă din piatră spartă;

- 6 cm strat de legătură din binder BADPC 25;

- 4 cm beton asfaltic BA 16.

Modernizarea drumurilor mai presupune şi:

- şanţuri betonate C16/20 + acostamente betonate – 10288 m;

- rigolă carosabilă – 260 m;

- şanţuri ranfort – 130 m;

- rigola ranfort – 140 m;

- podeţe tubulare D 600 mm – 15 buc.;

- podeţe tubulare D 1000 mm – 34 buc.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  domeniul public;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 19 din 20.03.2013 emis de Primăria Oraşului Flămânzi;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botoşanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “ASFALTARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”,amplasat înintravilan şi extravilan Băluşeni, Draxini, Buzeni, Coşuleni, comuna Băluşeni, jud. Botoşani, titular COMUNA BĂLUŞENI.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului : 26.03.2014

  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BĂLUŞENI prin Stratulat Neculai - primarcu sediul însat Băluşeni, comuna Băluşeni, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2399 din 20.03.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.03.2014, că proiectul ASFALTARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI’’  propus a fi amplasat în intravilan şi extravilan Băluşeni, Draxini, Buzeni, Coşuleni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. e şi pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului – Realizarea investitieiinclude lucrari pe urmatoarele strazi:

 

Nr. Crt.

Strada 

Lungime de aplicare (m)

Suprafata               (mp)

1

DC49 A

7160

64440

2

DC49

1040

9360

 

TOTAL

8200

73800

  Etapele principale de realizare a investitiei sunt urmatoarele :

- decaparea structurii rutiere existente ;

- realizarea podetelor transversale drumului ;

- realizarea fundatiei structurii rutiere ( strat de balast si strat de piatra sparta)

- realizarea elementelor de scurgere a apelor pluviale ( santuri si rigole  pamant / beton) ;

- realizarea suprastructurii rutiere.

Pentru creşterea capacităţii portante şi aducerea drumului la parametrii corespunzatori clasei tehnice, în funcţie de situaţia existentă, datele culese din teren şi studiile geotehnice a fost proiectată următoarea structură rutieră:

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

- deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilan şi extravilan Băluşeni, Draxini, Buzeni, Coşuleni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  domeniul public;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 10 din 19.03.2014 emis de Consiliul Judeţean Botoşani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE”,amplasat înîn loc. Trusesti, com. Trusesti, jud. Botoşani, titularCOOPERATIVA AGRICOLA MOLDAVIA.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 09.04.2014.

Data afişării anunţului : 02.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COOPERATIVA AGRICOLĂ MOLDAVIAcu sediul înstr. 101, loc. Cătămărăşti Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 866 din 29.01.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.04.2014, că proiectul “CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE’’  propus a fi amplasat în intravilanul loc. Truşeşti, com. Truşeşti, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune construirea urmatoarelor:

          - depozit de cereale format din 6 celule metalice cu capacitatea de 1000 t fiecare;

          - uscător de cereale cu capacitate de 20 t/h pe GPL;

          - centrală termică pe combustibil solid cu P= 30 kW;

          - bazin vidanjabil cu V= 24 mc;

          - clădire recepţie cu S= 22 mp;

          - cabină portar cu S= 11,5 mp;

          - platforme şi alei betonate cu S= 3445 mp;

          - microcentrală cu panouri fotovoltaice;

          - împrejmuire.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul loc. Truşeşti, com. Truşeşti, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi şi construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 1 din 07.01.2013 emis de Primăria Comunei Truşeşti;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botoşanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “CONSTRUIRE SPAŢIU VULCANIZARE, SCHIMB ULEI, PIESE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT CAUCIUCURI”,amplasat înoraş Săveni, str. Petricani nr. 1A,jud. Botosani, titular S.C. SFINX – COM SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului : 09.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SFINX – COM SRL prin Sandu Vasilecu sediul înmun. Botoşani, str. Cornişa nr. 23, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2889/03.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.04.2014, că proiectul CONSTRUIRE SPAŢIU VULCANIZARE, SCHIMB ULEI, PIESE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT CAUCIUCURI’’  propus a fi amplasat în oraş Săveni, str. Petricani nr. 1A,jud. Botosani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b;

b)mărimea proiectului – Prezentul proiect tratează realizarea unei hale, cu regim de înălţime parter, având destinaţia de spaţiu vulcanizare, schimb ulei, piese auto, spălătorie auto şi depozit cauciucuri. Se propun construcţia următoarelor spaţii:

- birou 23.95 mp,

- hol recepţie clienţi 36.45 mp,

- grup sanitar 1 6.00 mp,

- spaţiu comercial 37.95 mp,

- boxe spălătorie mp,

- vulcanizare şi schimb ulei 122.40 mp,

- vestiar 10.40 mp,

- grup sanitar 2 11.35 mp,

- depozit anvelope 24.15 mp,

suprafaţă utilă 272.65

suprafaţă construită 283.65

Apa uzată va fi captată prin intermediul unor rigole carosabile, prevăzute în boxele de

spălătorie auto, dar şi în zona de parcare. Evacuarea apei uzate se va face către instalaţia

proprie de preepurare formată din bazin de decantare, separator de grăsimi şi hidrocarburi şi bazin de retenţie, prevazute cu capace pentru vidanjare, apoi vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil.

La limita proprietăţii se va realiza un cămin de probe, din beton armat, amplasat după

instalaţia de preepurare, de unde se vor lua periodic mostre de apă.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

- deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul oraşului Săveni, str. Petricani nr. 1A, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului -

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 4 din 24.01.2014 emis de Primăria Oraşului Săveni;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

l).La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire baza service, garaje utilaje agricole si depozite cerealepropus a fi amplasat în comuna Avrameni, jud. Botoşani, titular SC NIREVA FARMING SRL Bucuresti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 17.04.2014.

Data afişării anunţului: 10.04.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC NIREVA FARMING SRL Bucurestidin Bucuresti sectorul 1, Calea Floreasca nr.55, etaj 5, camera 9, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2774/01.04.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.04.2014, că proiectul Construire baza service, garaje utilaje agricole si depozite cerealepropus a fi amplasat în comuna Avrameni, jud. Botoşani,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa 2, la pct.10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –lucrările de investiţie au drept scop: Construire baza service, garaje utilaje agricole si depozite cereale

Investiţia propune: Pe amplasamentul in suprafata de 11.526 mp vor construi urmatoarele corpuri cladiri:

- Cladire birouri;

- Depozit;

- Hala receptie;

- Hala depozitare;

Caracteristici cladire birouri

Regim de inaltime: parter

Hmax: 4.35 m

S construita la sol: 101 mp

S construita desfasurata: 101 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc: IV

Caracteristici depozit

Regim de inaltime: parter

Hmax: 5.00 m

S construita la sol: 107.4 mp

S construita desfasurata: 107.4 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc: IV

Caracteristici hala receptie

Regim de inaltime: parter

Hmax: 10.95 m

S construita la sol: 489 mp

S construita desfasurata: 489 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc IV

Caracteristici hala depozitare

Regim de inaltime: parter

Hmax: 9.45 mp

S construita la sol: 1416 mp

S construita desfasurata: 1416 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc: IV

Alimentarea cu apase realizeza din subteran – put forat dotat cu electropompa submersibila tip DRK cu Q=5 mc/h , H= 120 mCA P= 1.1 kw.

Apa va fi stocata in doua rezervoare cilindrice din PVC cu capacitatea de 7000 litri fiecare , amplasate suprateran pe platforma betonata.

Apele uzate menajererezultate de la grupurile sanitare sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil etans cu capacitatea de 12.0 mc.

Apele pluvialese vor colecta prin rigole betonate si se vor dirija catre spatiile verzi.;

Energia electricava fi furnizata de SC EON MOLDOVA Botosani, prin bransament contorizat.

Energia termica: agentul termic necesar pentru incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, cu functionare pe combustibil solid –lemn de foc.

b)cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina de către operatorul care asigură salubrizarea com. Avrameni, pe bază de contract.

Pământul rezultat urmare construirii fundaţiei şi nefolosit integral va fi transportat pe un spaţiu aparţinând beneficiarului lucrării.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: Comuna Avrameni, judetul Botosani

2.1. utilizarea existentă a terenului – Teren aflat in UTR – zona predominant rezidentiala si functiuni complementare

Folosinta actual a terenului – Curti constructii

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este generat de săpăturile executate, zgomotul şi gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea proiectului.

d)probabilitatea impactului: impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru execuţia lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. din 28.03.2014emis de Primaria Comunei Avrameni.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor, în vederea valorificării/eliminării pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare .

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Desfiin?are grajd C1, grajd C2, filtru sanitar C8, grajd pentru cai C9, pod basculă C10 ?i modernizare fermă vegetală -  construire hale depozitare cereale inclusiv remiză utilaje agricole si auto, sediu administrativ, spa?ii de cazare temporară, atelier repara?ii utilaje agricole ?i auto, clădire calcul cântar ?i laborator, clădire casă apă, rezervor PSI+PU?, magazie, pod basculă, împrejmuire, utilită?i”, amplasament situat în sat. Frumu?ica, com. Frumu?ica,  jud. Botoşani,, titularSC AGRI PE SRL.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 16.04.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRI PE SRL din loc. Frumu?ica, comuna Frumu?ica, jude?ul Boto?ani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3002 din 07.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.04.2014, că proiectul: „Desfiin?are grajd C1, grajd C2, filtru sanitar C8, grajd pentru cai C9, pod basculă C10 ?i modernizare fermă vegetală -  construire hale depozitare cereale inclusiv remiză utilaje agricole si auto, sediu administrativ, spa?ii de cazare temporară, atelier repara?ii utilaje agricole ?i auto, clădire calcul cântar ?i laborator, clădire casă apă, rezervor PSI+PU?, magazie, pod basculă, împrejmuire, utilită?i”, amplasament situat în sat. Frumu?ica, com. Frumu?ica,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a ?i pct. 13 lit a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se doreste modernizarea fermei vegetale  existente prin desfiintarea unora din cladirile existente, detinute in proprietate, preluate intr-un stadiu avansat de degradare de la vechiul proprietar, cat si reconstruirea altor cladiri moderne,  in vederea continuarii activitatii de depozitare si inmagazinare a cerealelor obtinute din  exploatarea  terenurilor agricole detinute in proprietate.

 Cladirile existente propuse pentru demolare cu suprafata totală construita la sol  3 959,12 mp sunt următoarele :

- total suprafata construita la sol grajd C1 propus spre demolare    1 892,90 mp

- total suprafata construita la sol grajd C2- NC 124 /6 propus spre demolare 1 387,36 mp 

- total suprafata construita la sol grajd C2- NC 124 /7 propus spre demolare  497,70 mp

- total suprafata construita la sol filtru sanitar C8 propus spre demolare    97,94 mp                     

- total suprafata construita la sol grajd C9 propus spre demolare       68,42 mp 

- total suprafata construita la sol pod bascula propus spre demolare    15,00 mp                     

 Pe terenul cu suprafa?a de 27 611,00 mpmp aflat în proprietatea SC AGRI PE SRL se vor realiza următoarele: 

- Corp clădire sediu administrativ, regim inăltime P + E   S= 138,50 mp

- Atelier reparatii utilaje agricole si auto, regim inăltime Parter  S= 236,85 mp

- Cladire calcul cantar si laborator, regim inăltime Parter   S= 29,15 mp

- Cladire casa apa rezervor PSI + PU?, regim inăltime Parter     S= 35,75 mp

- Cladire magazie, regim inăltime Parter S= 66,27 mp

 - Cladire spatii de cazare temporara, regim inăltime P + M     

- Cladire Hala depozitare cereale I, regim inăltime Parter  S= 1 964,97 mp

- Cladire Hala depozitare cereale II,inclusiv remiza utilaje agricole si auto, regim inăltime Parter   S= 3 508,50 mp

Alimentarea cu apă:  se va  realiza de la pu?ul forat existent pe amplasament.

Apele uzate  menajere: de la grupurile sanitare vor fi  preluate de reteaua de              canalizare existenta pe amplasament, realizata din conducta PVC Dn 110 mm si conduse catre bazinul vidanjabil de incinta. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic.

Alimentare cu energie electrică: se face prin bran?ament la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – pu? forat pentru alimentarea cu apa.

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii ?i demolări (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

 e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – investi?ia se va realiza pe un teren situat în intravilanul comunei Frumu?ica, jude?ul Boto?ani conform PUG ?i RLU aprobat. Terenul are categoria de folosin?ă cur?i construc?ii, admis pentru construc?ii de hale, grajduri ?i alte funs?iuni complementare, conform certificatului de Urbanism nr. 5 din 12.04.2013 emis de Comuna Frumu?ica, jude?ul Boto?ani.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 5 din 12.04.2013 emis de Comuna Frumu?ica, jude?ul Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a deşeurilor rezultate din desfăşurarea activităţilor de demolare prevăzute în proiect,a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de demolare / construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)La punerea în funcţiune a obiectivului se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu conform ordinului MMDD nr. 1798/2007 .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul DESFIINŢARE COPERTINĂ POMPE ŞI DEPOZIT COMBUSTIBIL”,amplasat in str. Calea Naţională nr. 48, mun. Botoşani, jud. Botoşani, titulari CIUBOTARU GHEORGHE şi MIOARA .

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 23.04.2014.

Data afişării anunţului : 16.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CIUBOTARU GHEORGHE şi MIOARAcu domiciliul în str. Iaşului nr. 31, mun. Botoşani, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3902 din 30.04.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2013 şi a completării documentaţiei  cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 54 din 15.04.2014, că proiectul DESFIINŢARE COPERTINĂ POMPE ŞI DEPOZIT COMBUSTIBIL’’  amplasat în str. Calea Naţională nr. 48, mun. Botoşani, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune desfiinţarea urmatoarelor:

          - copertină metalică

          - pompe combustibil – 4 buc.

          - 4 rezervoare de combustibil cu capacităţile: 56,5 mc, 41,7 mc, 26,5 mc, 6,3 mc amplasate subteran în cuvă betonată

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul deoarece instalaţia de distribuţie carburanţi a fost golită şi curăţată în anul 2007 şi nu s-a mai desfăşurat activitate de atunci. Buletinele de analiză la sol şi apa subterană nu au constatat prezenţa produselor petroliere peste limitele normale;

2.Localizarea proiectului: str. Calea Naţională nr. 48, mun. Botoşani, judeţul Botoşani, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  teren proprietate privată fără activitate economică;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de desfiinţare aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 189 din 10.04.2014 emis de Primăria Municipiului Botoşani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor şi a rutelor alese pentru transportul materialelor;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de desfiinţare;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje sau de la instalaţiile desfiinţate;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Titularulproiectului are obligaţia de a anunţa imediat APM Botoşani dacă în timpul lucrărilor de desfiinţare se constată poluări ale solului, precum şi în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

            - Sectiunea 1 – Acţiuni preventive referitoare la obligaţia informării de către operator a ameninţărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

            - Sectiunea a 2-a – Acţiuni reparatorii, referitoare la obligaţiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul„CONSTRUIRE ŞI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICA «CRISTINA» ÎN COMUNA COPĂLĂU JUDEŢUL BOTOŞANI” , titular IVANOV CRISTINA din localitatea Copălău judeţul Botoşani 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 17.04.2014              

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

                                    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de IVANOV CRISTINAcu sediul în localitatea Copălău comuna Copălău judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10935/17.12.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.04.2014, că proiectul „CONSTRUIRE ŞI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICA «CRISTINA» ÎN COMUNA COPĂLĂU JUDEŢUL BOTOŞANI”,amplasament situat în intravilanul comunei Copălău, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 1750 mp, se află în intravilanul comunei Copălău jud. Botoşani, iar suprafaţă construită a clădirii pensiunii, cu regim de înălţime P+E, va fi:

- aria construită – 234,20 mp

- aria construită parter – 234,20 mp

- aria construită etaj – 180,20 mp

- aria construită desfăşurată – 414,40 mp

- aria utilă parter – 186,90 mp

- aria utilă etaj – 109,40 mp

- aria utilă desfăşurată – 296,30 mp

 de S=178,84mp, suprafaţa desfăşurată a construcţiei S = 290,18 mp.

Prin proiect se propune construirea unei pensiuni agroturistice cu o capacitate de cazare de 3 camere:  2 camere cu câte 3 locuri de cazare fiecare şi o cameră cu 2 locuri de cazare.

Alimentarea cu apăa obiectivului  - se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a localităţii.

Apele uzate menajere– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în reţeaua de canalizare a localităţii

Agentul termic– cu ajutorul unei centrale termice cu combustibil solid (lemn)

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul pe care va fi amplasat proiectul   este propus pentru construcţii civile

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 26 din 23.10.2013 emis de Primăria Comunei Copălău jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul INFIINTARE FERMA PENTRU CRESTEREA VACILOR DE CARNE IN COMUNA LUNCA, JUDETUL BOTOSANI”,amplasat in extravilanulcom. Lunca, jud. Botoşani, titular  SC GOOD PIGS SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 30.04.2014.

Data afişării anunţului : 23.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GOOD PIGS SRLcu sediul înstr. Manoleşti Deal nr. 7A, mun. Botoşani,jud. Botosani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2885/03.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2014, că proiectul ÎNFIINŢARE FERMĂ PENTRU CREŞTEREA VACILOR DE CARNE ÎN COMUNA LUNCA, JUDEŢUL BOTOŞANIpropus a fi realizatîn  extravilanul com. Lunca, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2,la pct. 1, lit. e;

b)mărimea proiectului – se propune realizarea  următoarelor:

- grajd bovine 1050 mp – 3 buc.

- fanar 210 mp

- siloz 310 mp

- remiza 210 mp

- cladire administrativa 123 mp

- platforma betonata pentru gunoi de grajd

- bazine betonate vidanjabile pentru grajduri si platforma betonata

- bazin betonat vidanjabil pentru colectare ape uzate menajere

c)cumularea cu alte proiecte: -;

d)utilizarea resurselor naturale: –;

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri municipale în amestec;

- deşeuri din constructii;

- deşeuri valorificabile (metalice, hârtie şi carton, materiale plastice).

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor;

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: extravilanul com. Lunca, jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren agricol.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale –nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor şi ulterior pe timpul funcţionării.

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 2 din 08.01.2013 emis de Consiliul Judeţean Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011  privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

j) La finalizarea investiţiei titularul de activitate va solicita emiterea autorizaţiei de mediu;

k) Titularul are obligaţia săsolicite şi să obţină actul de reglementare emis de SGA Botoşani – copia va fi transmisă la APM Botoşani.

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E+M, amplasat în municipiul Botoşani, str. Calea Natională, nr. 34 G, jud. Botosani, titular COTET LIDIA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 24.04.2014.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COTEŢ LIDIA, din municipiul Botoşani, str. Ştefan Luchian, nr. 11, sc. D, et. I, ap.6, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 3438 din 1704.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2014, că proiectul:„Construire spaţiu comercial P+1E+M” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34 G, CAD şi CF 52619, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. b);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 134,00 m2, din care construită Sc= 77,80 m2, cu aria desfăşurată Ad= 248,24 m2, POTpropus= 60,40 %, CUTpropus= 2,00. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). Construirea unei clădiri P+1E+M,cu regim de înălţime parter, etaj şi mansardă, cu următoarele caracteristici:

- fundaţii izolate sub stâlpi şi grinzi de fundare sub ziduri. Betonul folosit este C8/10 cu blocul de fundare: 1,60x 1,60x 0,70 m şi cuzinetul: 0,80x 0,80x 0,50 m;

- structura este alcătuită din cadre de beton C16/20:

           - stâlpii cu secţiune 0,30x 0,30 m, armaţi cu 8 bare F14 pc 52;

           - grinzile cu secţiunea de 0,30x 0,40 m sunt armate pe reazem;

           - centurile de la mansardă sunt din beton C16/20 cu secţiunea 0,30x 0,30 m armate cu 4 bare F14 pc 52;

            - planşeul peste parter este din beton C16/20 cu grosimea de 15 cm, este armat cu două plase tip STNB 6X 100X 100 mm;

            - pardoseala cu grosimea de 15 cm este din beton C8/10 armat pe două direcţii cu bare F8/20 pc 52;

- pereţii exteriori din zidărie proterm cu goluri verticale de 30 cm grosime, iar compartimentările sunt din zidărie de 20 cm la parter şi din panouri tip sandwich pe structură din lemn termoizolată cu vată minerală placate cu rigips la mansardă. În vestiar şi baie pereţii sunt placaţi cu faianţă;

- acoperişul tip şarpantă este realizat din grinzi de lemn ecarisat 15x 15 şi învelitoare cu burlane şi jgheaburi din tablă Lindab;

- la parter şi etaj, pardoselile sunt din gresie antiderapantă, iar la mansardă pardoselile sunt placate cu gresie antiderapantă pe terase şi parchet în birouri;

- tâmplărie:

           - la interior este din PVC culoare maro cu geam termopan;

           - la exterior din PVC culoare maro cu geam termopan;

- finisaje interioare- vopsitorii lavabile;

- finisaje exterioare- tencuieli din baumit culoare crem;

           Clădirea are următoarea funcţiune:

- parter, cu suprafaţa utilă de Su= 61,55 m2, care va cuprinde:

           - acces etaj, cu suprafaţa S= 51,65 m2;

           - grup sanitar, cu suprafaţa S= 6,00 m2;

           - spaţiu de vânzare, cu suprafaţa S= 3,90 m2;

- etaj I, cu suprafaţa utilă deSu= 70,88 m2, care va cuprinde:

           - birou, cu suprafaţa S= 39,39 m2;

           - bucătărie, cu suprafaţa S= 9,10 m2;

           - baie, cu suprafaţa S= 6,86 m2;

           - scară, cu suprafaţa S= 15,54 m2;

- mansardă, cu suprafaţa utilă Su= 59,25 m2, care va cuprinde:

           - trei birouri , cu suprafaţa totală S= 39,36 m2;

           -  baie, cu suprafaţa de S= 9,70 m2.

            B). realizarea accesului pietonal, cu suprafaţa totală de 8,50 m2, placată cu pavele;

           C). amenajare spaţiu verde, pe o suprafaţă de 47,70 m2

            Alimentarea cu apă, se face în scop potabil şi menajer, prin branşament  la reţeaua de distribuţie municipală.

           Canalizarea apelor uzatemenajere, rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, care se vor branşa la reţeaua de canalizare municipală.

           Încălzirea birourilor şi spaţiilor, se va realiza cu ajutorul unei central termice cu funcţionare pe gaze naturale.

            Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune a municipiului Botoşani

            b). cumularea cu alte proiecte: - este propus a se realiza în vecinătate un proiect similar;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (în scop potabil şi menajer din reţeaua de distribuţie municipală);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare, societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere, vor fi eliminate în reţeaua de canalizare municipală. La descărcarea în reţeaua de canalizare a municipiului Botoşani, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Botoşani;

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului gazos se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                                   5 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    100 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                                   35 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                350 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 3 % vol.

- nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului obiectivului.

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 134,00 m2, cu destinaţia actuală teren curţi construcţii, situat în intravilan, proprietate privată în municipiul Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34G, CAD şi CF 52619.

          Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                           77,80 m2;

- suprafaţă pietonală                              8,50 m2;

- suprafaţă spaţii verzi                          47,70 m2;

- POT                                                    60,40 %;

- CUT                                                      2,00.    

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 232 din 11.04.2014, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Botoşani;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„Construire conductă de aducţiune de la STAP Ştefăneşti la Săveni în cadrul proiectului- Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare- epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani, BT-CL-09” propus a fi amplasat în zona de est a judeţului Botoşani, titular SC NOVA APASERV SA Botoşani.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 29.04.2014.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC NOVA APASERV SA Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 34, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 10858 din 16.12.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.02.2014, că proiectul:„Construire conductă de aducţiune de la STAP Ştefăneşti la Săveni în cadrul proiectului- Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare- epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani, BT-CL-09” propus a fi amplasat în zona de est a judeţului Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 10, lit. j);

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A). sursa pentru preluarea apei:

            Alimentarea cu apă a oraşului Săveni, se propune a se realiza din Staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti (STAP), prin intermediul unui cămin de racord situat la cota 129,5 mdMN.

           B). aducţiunea apei. Aducţiunea apei de la căminul de racord a STPA, la gospodăria de apă din oraşul Săveni, se va executa din conductă PEID PE 100 Pn 10÷ 16, cu Dn 450÷500 mm, în lungime totală Lt= 37.425 m.

           Conducta este împărţită în două tronsoane astfel:

- conductă aducţiune STPA Ştefăneşti÷ SP (staţia de pompare) Hăneşti, se va executa din conductePEID PE 100 Pn 10, SDR 17 cu Dn= 500 mm, în lungime de L= 23.732 m. Transportul apei se face gravitaţional pe acest tronson;

- conductă aducţiune SP Hăneşti÷ gospodăria de apă (rezervoare) Săveni, se va executa din conducte PEID PE 100 Pn 10÷ 16, SRD 17 cu Dn 450 mm, în lungime de L= 13.693 m. Transportul apei se face sub presiune;

          C). staţia de pompare Hăneşti. Pentru ridicarea presiunii în vederea alimentării cu apă a celor două rezervoare principale din gospodăria de apă Săveni, s-au prevăzut:

-o staţie de pompare, care se va realiza la cota 80,50 mdMN, pe o structură din stâlpi, ferme şi grinzi din profile metalice cu închideri din panouri termoizolante. Dimensiunile staţiei de pompare vor fi: Lx lx h= 14,18x 8,38x 5,47 m, în interior fiind sala pompelor, atelier şi vestiar precum şi un grup sanitar. În incintă îşi vor desfăşura activitatea două persoane care vor monitoriza funcţionarea staţiei şi vor face eventuale reparaţii la utilaje. Staţia de pompare Hăneşti va fi echipată cu trei electropompe centrifuge de înaltă presiune (2A+1R), cu amorsare normală, care vor avea următoarele caracteristici: Q= 40 l/s, H= 100 mCA, P= 2x 75 kw, n= 2985 rot/min. Pompele aspiră din rezervorul tampon de 250 m3, care se va realiza în incinta Staţiei de pompare Hăneşti;

- evacuare ape uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar din incinta staţiei de pompare vor fi colectate de o reţea locală de canalizare din PVC- KG cu Dn 200 mm, epurate într-o ministaţie de epurare pentru 2÷6 l.e. cu debitul de 0,6 m3/zi şi evacuate în râul Başeu prin aceiaşi conductă PVC cu Dn 400 mm şi lungimea L= 19 m prin care se realizează golirea rezervorului cu V= 250 m3 şi evacuarea apelor din başa staţiei de pompare;  

- rezervor tampon 250 m3 Hăneşti,care se va realiza în incinta Staţiei de pompare Hăneşti, cu rol de tampon, amplasat la cota 79,30 mdMN. Rezervorul tampon va fi suprateran, circular, compartimentat în două camere egale de 125 m3, cu diametrul D= 8,50 m şi înălţimea H= 5,40 m, format din plăci de inox cu dimensiunile: Lx l= 1,25x 2,50 m, plus jumătăţi sau sferturi cu care se formează virole cilindrice. Etanşarea şi impermiabilizarea rezervorului este asigurată printr-o membrană interioară din cauciuc butilic, croită şi termosudată pe profilul interior al rezervorului.

          Sistemul de fundare al rezervorului este de tip radier din beton armat de 30 cm grosime şi o grindă perimetrală din beton armat cu înălţimea de 110 cm. Radierul şi grinda perimetrală sunt armate cu armătură de rezistenţă PC 52 şi etrieri OB 37.

          Acoperişul este o structură rigidă din panouri din oţel tip sandwich, riflate tip T35 cu grosimea de 0,75 mm, aşezate pe o structură de traverse zincate rezistente la 1,5 kN/m2 confecţionate din profile Z galvanizate.

          Accesul la cele două compartimente ale rezervoruluise efectuează pe la partea superioară, prin câte o gaură de acces în acoperişul metalic al rezervorului, gol care va avea dimensiunile: Lx l= 1,20x 1,20 m.

          Rezervorul va fi prevăzut cu o izolaţie termică realizată din polistiren 200 mm şi o  conductă de preaplin cu rol şi de golire, realizată din conductă PEID Pn 6 cu Dn 500 mm;

- racord electric. Alimentarea cu energie electrică a Staţiei de pompare, se va realiza prin branşament la reţeaua de 20 kV, din vecinătatea staţiei prin derivaţia de la stâlpul cel mai apropiat , construindu-se o reţea proprie formată din doi stâlpi noi şi un al treilea pentru postul de transformare aerian de 250 kVA. Stâlpul din aliniamentul reţelei existente se va reechipa cu o consolă de derivaţie cu izolatori cu izolaţie compozită şi se va lega la stâlpul PTA cu conductor  Ol- Al 50/8 mm2. Lungimea traseului din reţeaua existentă până la PTA este de 95 m. PTA va fi prevăzut cu un transformator de putere de 250 kVA, 20/0,4 kV cu cutie de distribuţie  de 0,4 kV  de tip CD 1.4 şi blocul de măsură şi de protecţie trifazat BMPT 630 A.

          Incinta Staţiei de pompare va fi împrejmuită cu gard din plasă tip „METROU” pentru asigurarea zonei de protecţie sanitară. Dimensiunile împrejmuirii vor fi: Lx l= 40x30 m.

          D).înmagazinarea apei, se va realiza în cadrul gospodăriei de apă a oraşului Săveni (Staţia de tratare a apei), prin:

- reabilitare rezervor înmagazinare cu V=1000 m3. Lucrările de reabilitare a rezervorului cuprind reparaţia structurilor civile ale rezervorului existent, a camerei de vane, a instalaţiilor hidraulice şi electrice, precum şi integrarea în sistemul SCADA.

          La construcţii se vor efectua în prima etapă lucrări de desfacere a trotuarului existent, a tencuielilor exterioare şi interioare şi a hidroizolaţiei la terasa camerei de vane şi a rezervorului, dezafectarea plăcilor şi grinzilor din beton armat, a pasarelei metalice, demontarea tâmplăriei şi a balustradelor. Reabilitarea construcţiei va consta din:

- refacerea tencuielilor interioare drişcuite la pereţi şi tavane, urmată de aplicarea gletului şi a vopselei rezistente la umezeală;

- refacerea tencuielilor exterioare şi aplicarea vopselelor decorative rezistente la umezeală;

- refacerea hidroizolaţiei la terasa rezervorului: membrană hidroizolantă- strat de protecţie din ardezie, membrană hidroizolantă, protecţie termoizolantă 2,4 cm, termoizolaţie polistiren extrudat în grosime de 10 cm, folie barieră contra vaporilor;

- reabilitarea aticului la terasa rezervorului;

- construirea şarpantei pentru camera de vane: învelitoare din tablă din oţel vopsită tip ţiglă, şipci+ contraşipci 32x24 mm ignifuge, hidroizolaţie cu un strat cu membrană plastoelastomerică, astereală scândură 24 mm grosime tratată ignifug, căpriori din lemn 100x120 mm ignifugaţi;

- refacerea plăcilor din beton armat;

- finisarea planşeului cu beton sclivisit şi vopsea epoxidică;

- montarea elementelor noi de tâmplărie: uşi şi ferestre din aluminiu cu geam termopan;

- refacerea acceselor în cameră- rampe de scări, balustrade metalice, trotuar de protecţie.

          Clădirea va adăposti două săli de vane şi rezervorul cu V= 1000 m3, de formă paralelipipedică în plan, cu dimensiunile: Lx lx h= 22,60x 11,38x 5,60 m.

          Se vor înlocui toate instalaţiile hidraulice şi piesele de trecere prin pereţi din camera de vane şi din rezervor. În camera de vane a rezervorului au fost prevăzute următoarele circuite hidraulice: admisie cu diametrul Dn 350 mm, distribuţie cu diametrul Dn 450 mm, , golire cu diametrul Dn 200 mm, preaplin cu diametrul Dn 350 mm şi incendiu care vor fi din inox.

- realizare rezervor de înmagazinare cu V= 500 m3.Pentru asigurarea alimentării gravitaţionale a locuitorilor oraşului Săveni, s-a propus suplimentarea volumului de înmagazinare a apei cu un rezervor cu volumul V= 500 m3, amplasat la cota 145,30 mdMN.

          Rezervorul va fi suprateran, circular cu diametrul D= 13,95 m şi înălţimea h= 4,20 m, format din plăci de inox cu dimensiunea de Lx l= 1,25x 2,50 m, plus jumătăţi sau sferturi cu care se formează virole cilindrice. Etanşarea şi impermiabilizarea rezervorului este asigurată printr-o membrană interioară din cauciuc butilic cu grosimea între 0,75÷1,50 mm, croită şi termosudată pe profilul interior al rezervorului.

          Sistemul de fundare al rezervorului este de tip radier din beton armat de 30 cm grosime şi o grindă perimetrală din beton armat cu înălţimea de 110 cm. Radierul şi grinda perimetrală sunt armate cu armătură de rezistenţă PC 52 şi etrieri OB 37.

          Acoperişul este o structură rigidă din panouri din oţel tip sandwich, riflate cu grosimea de 0,75 mm, aşezate pe o structură de traverse zincate rezistente la 1,5 kN/m2 confecţionate din profile Z galvanizate.

          Camera de vane- construcţie existentă amplasată între rezervoarele de înmagazinare, având dimensiunile de: Lx l= 9,50x 4,02 m. Camera de vane este comună pentru cele două rezervoare, cel cu V= 1000 m3 reabilitat şi cel cu V= 500 m3 care se va construi.

          În cadrul gospodăriei de apă Săveni se va monta o Staţie hidrofor SPH2, schipată cu două electropompe 1A+1R, având caracteristicile: Q= 2,5 l/s, H= 50 mCA.

          E). dezinfecţia apei. Dezinfecţia apei se va realiza prin reabilitarea clădirii şi instalaţiei de clorinare existente. Dimensiunile clădirii în care este amplasată instalaţia de clorinare sunt: Lx l= 8,10x 7,33 m, cu o suprafaţă de 59,10 m2.

          La construcţii se vor efectua în prima etapă lucrări de desfacere a trotuarului existent, a tencuielilor exterioare şi interioare şi demontarea tâmplăriei.

         Reabilitarea construcţiei va consta din:

- refacerea tencuielilor interioare drişcuite la pereţi şi tavane;

- refacerea tencuielilor exterioare, aplicarea de zugrăveli lavabile;

- montarea elementelor noi de tâmplărie: uşi ferestre din aluminiu şi geam termopan;

- refacerea platformei de intrare;

- finisarea planşeului din beton sclivisit şi vopsea epoxidică;

- refacerea trotuarului de protecţie;

          Staţia de clorinare a apei va fi prevăzută cu reglarea automată a dozei de clor în funcţie de valoarea clorului rezidual. Regimul de funcţionare proiectat prevede ca montarea regulatoarelor de vaacum să se facă pe câte o ţeavă colectoare, încălzită, fixată pe un perete. Sistemul de clorinare funcţionează cu 2 surse de clor, asigurând astfel o dozare neîntreruptă a clorului, comutarea între cele două surse de clor în cazul golirii unei butelii făcându-se automat.

         Caracteristicile componentelor echipamentului de clorinare:

- butelii de clor, cu capacitatea de 40 l fiecare- 2 buc;

- regulator de vaacum cu capacitatea de dozare de 25÷500 g Cl2/h;

- ţeavă colectoare;

- comutator automat între sursele de clor;

- ejector/injector de clor, cu capacitatea de25÷500 g Cl2/h;

- unitate automată cu servomotor pentru dozare clor şi rotametru auxiliar cu capacitatea de dozare de 25÷500 g Cl2/h;

- unitate automată de comandă;

- celulă pentru măsurarea clorului rezidual;

- detector de clor în aer cu senzor amperometric;

- pompă booster, cu următoarele caracteristici: Q= 1 m3/h, H= 70 mCA, presiunea maximă 10 bari, putere motor P= 1,1 kw.

          Pentru funcţionarea ejectoruluis-a prevăzut pomparea apei dintr-o conductă PEID Pn 10 cu Dn 32 mm racordată în căminul de ramificaţie CV90, la intrarea în camera vanelor. În acelaşi cămin de ramificaţie se va realiza şi injecţia clorului în conducta de admisie, clorul fiind transportat prin intermediul unei conducte PEID Pn 10 cu Dn 32 mm.

          F). dispecer zonal SCADA Săveni. Sistemul proiectat are în vedere măsurarea, indicarea şi transmiterea către dispecerat a parametrilor tehnologici prin montarea unor traductori cu semnal unificat n4÷20 mA, pentru nivelul apei în canalul de aspiraţie a agregatelor de pompare, presiunea de lucru la capătul aval al conductei de refulare. La dispecerat se va asigura arhivarea pe termen lung a parametrilor, generarea de rapoarte sintetice, generarea de alarme şi grafice de evoluţie, controlul de la distanţă a funcţionării instalaţiilor.

          G). traversări. Pentru realizarea aducţiunii sunt necesare traversări, astfel:

           G1). traversări cursuri de apă, realizate din conducte de polietilenă , protejate prin conducte din oţel. De o parte şi de alta a traversărilor s-au prevăzut cămine de vane. Diametrele protecţiilor din oţel la traversări vor fi:

- supratraversare râu Başeu, în localitatea Hăneşti, comuna Hăneşti, cu conductă din PEID PE 100 Pn 10 cu Dn 500 mm, pe tronsonul 14÷15, între căminele CV 53G şi CV 54G. Supratraversarea este situată în partea de nord a localităţii Hăneşti, în aval de Acumularea Hăneşti de pe râul Başeu. Supratreversarea râului Başeu se va realiza pe o lungime totală de 39,55 m, conducta fiind montată pe o structură metalică de susţinere.

          Construcţia de susţinere va fi realizată din profile metalice cu aripi normale tip HEB de 500 mm ansamblate cu şuruburi. Lungimea construcţiei va fi de 21,95 m, lăţimea de 2,40 m iar înălţimea totală este de 0,55 m. Rezemarea se face pe cele două culei masive din beton armat C25/30 având lăţimea de 9,55 m, lungimea de 3,2 m (în lungul cursului de apă) şi înălţimea de 5,85 m din care partea aeriană are înălţimea deasupra terenului de 2,52 m. Feţele culeilor dinspre râu sunt verticale iar cele spre exterior sunt înclinate, urmărind profilul conductei care este ancorată de culei. Fundarea culeilor se realizează direct, pe un strat de balast compactat în grosime de 30 cm şi unul de beton de egalizare de 10 cm grosime.

          Distanţa între limita albiei minore pe ambele maluri şi culeea corespunzătoare fiecărui mal este de 0,50 m iar distanţa între cele două feţe ale culeilor este de 20,45 m.

          Pe lungimea supratraversării, conducta de apă din Ol cu Dn 500 mm preizolată se      va introduce într-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 800x8,74 mm şi va fi termoizolată cu cochilii din poliuretan în grosime de 100 mm, iar în punctul cel mai înalt se va monta o supapă DAD. Cochiliile din poliuretan se vor monta şi pe porţiunile de conductă adiacente, până la atingerea adâncimii de protecţie la îngheţ. Conducta va fi ancorată de structura metalică de susţinere;

- subtraversare canal de evacuare a apei de la Pepiniera Piscicolă situată în aval de Acumularea Hăneşti. Conducta din PEID cu Dn 450 mm, pe tronsonul 15÷16, va fi introdusă într-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversăriiva fi de 20 m, iar adâncimea de pozare sub cota talvegului canalului va fi de 1,0 m;

- subtraversare pârâu Avrămeni în partea de nord- est a localităţii Hăneşti şi la est faţă de Acumularea Hăneşti, conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 15÷16. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 30 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota talvegului cursului de apă va fi de 1,40 m;

- subtraversarea pârâului Hârtopul lui Zamă în partea de est a localitaţii Miron Costin, conducta din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 19÷20, fiind introdusă într-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 20 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota talvegului cursului de apă va fi de 1,30 m;

- subtraversare pârâu Valea Bodeasa în partea de est a localităţii Sârbi, conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 20÷21. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 28 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota talvegului cursului de apă va fi de 1,60 m;

- subtraversare pârâu Valea Adâncă în partea de vest a localităţii Bozieni, conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 26÷27. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 20 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota talvegului cursului de apă va fi de 1,60 m;

          G2). traversări drumuri, realizate din conducte de polietilenă , protejate prin conducte din oţel. De o parte şi de alta a traversărilor s-au prevăzut cămine de vane. Conductele de protecţie vor fi închise la capete şi vor avea o pantă de minim 1% spre căminul de vane şi golire care izolează traversarea. În capătul aval conducta de protecţie va fi prelungită cu o ţeavă de scurgere din Ol Dn 50 mm până într-un cămin de colectare şi observaţie care va avea diametrul de 1,0 m şi care va fi amplasat în afara carosabilului. Diametrele protecţiilor din oţel la traversări vor fi:

- subtraversare DJ 294B Ştefăneşti- Pădureni,  conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 500 mm, pe tronsonul 1÷2. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 700 mm. Lungimea subtraversării va fi de 15 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota carosabilului va fi de 1,10 m;

- subtraversare DJ 294 Mihălăşeni- Dângeni,  conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 10÷11. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 15 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota carosabilului va fi de 1,10 m;

- subtraversare DJ 294C Hăneşti- Manoleasa,  conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 14÷15. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 15 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota carosabilului va fi de 1,10 m;

- subtraversare DJ 294C Hăneşti- Manoleasa,  conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 15÷16. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 15 m şi va fi executată prin foraj orizontal. Adâncimea de pozare sub cota carosabilului va fi de 1,10 m;

- subtraversare DN 29 Săveni- Manoleasa,  conductă din PEID PE 100 Pn 16 cu Dn 450 mm, pe tronsonul 15÷16. Subtraversarea se va realiza printr-o conductă de protecţie din Ol cu Dn 610 mm. Lungimea subtraversării va fi de 20 m şi va fi executată prin săpătură deschisă. Adâncimea de pozare sub cota carosabilului va fi de 1,10 m;

          H). reţea de apă în incintă. În vederea asigurării unei goliri corecte a celor două rezervoare  de înmagazinare a apei din cadrul gospodăriei de apă Săveni, se va realiza o evacuare constând dintr-un colector ce va fi racordat la colectorul pluvial existent în zonă. Realizarea acestui tronson va conduce la extinderea reţelei de canalizare pluvială cu o lungime L= 450 m, inclusiv lungimea de subtraversare din conducte din PVC Sn 8 cu Dn 400 mm.

         Colectorul se compune din următoarele segmente principale:

- tronson incintă gospodăria de apă Săveni cu lungimea L= 67 m, echipat cu un cămin de vizitare;

- tronson Aleea Florilor cu lungimea L= 143 m, echipat cu trei cămine de vizitare;

- tronson str. Alexandru Ioan Cuza cu lungimea L= 221 m, echipat cu cinci cămine de vizitare;

- tronson subtraversare str. Alexandru Ioan Cuza cu lungimea L= 14 m, echipat cu un cămin de vizitare.

         I). necesarul de apă:

- etapa 1- Săveni (8.322 locuitori):

- Qzi med.= 1.597 m3/zi (18,48 l/s);

- Qzi max.= 3.118 m3/zi (36,08 l/s);

- Qorar max.= 294 m3/h (81,67 l/s).

- etapa 2- Săveni + Ştiubieni+ Drăguşeni (13.694 locuitori):

- Qzi med.= 2.501 m3/zi (28,94 l/s);

- Qzi max.= 4.892 m3/zi (56,62 l/s);

- Qorar max.= 464 m3/h (128,80 l/s).

- etapa 3- Săveni + Ştiubieni+ Drăguşeni+comune (40.050 locuitori):

- Qzi med.= 5.568 m3/zi (64,44 l/s);

- Qzi max.= 9.760 m3/zi (112,96 l/s);

- Qorar max.= 655 m3/h (181,94 l/s).

          b). cumularea cu alte proiecte:

          Proiectul propus este în concordanţă cu Master Planul judeţean pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

          c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resursele de apă de suprafaţă din Acumularea Stânca- Costeşti;

          d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri şi montaj conducte;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

        În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- nămoluri de la limpezirea apei, cod. 19.09.02;

         Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

             e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei, vor rezulta ape uzate menajere care vor fi epurate printr-o ministaţie de epurare. La evacuare în râul Başeu, apele epurate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 001/2005, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 58 din 16 aprilie 2014 emis de A.N.”APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă Prut- Bârlad Iaşi, astfel:

          a). pH                                                6,5÷8,5 unit. pH;

          b). materii în suspensie                            60 mg/l;

          c). CBO5                                                    25 mg/l;

          d). CCO-Cr                                             125 mg/l;

          e). reziduu fix                                         2000 mg/l;

          f). amoniu                                                3,0 mg/l;

          g). azot total                                               15 mg/l;

          h). fosfor total                                            2,0 mg/l;

          i). substanţe extr. cu solv. org.                20 mg/l;

          j). sulfuri şi hidrogen sulfurat                   0,5 mg/l;

          f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

          Proiectul se va realiza pe teritoriul administrativ al oraşelor: Ştefăneşti şi Săveni şi al comunelor: Mihălăşeni, Hăneşti şi Vlăsineşti, jud. Botoşani.    

          2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza folosind limitele căilor de circulaţie şi terenuri, situate în intravilanul/extravilanul localităţilor. Gospodăria de apă Săveni, Staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti şi Staţia de pompare Hăneşti sunt amplasate pe terenuri proprietate publică privată a unităţilor administrative locale.

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

         c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică:

          - pe un tronson de cca.12,7 km, traseul conductei de aducţiune a apei, se poziţionează în vecinătatea şi în înteriorul sitului (traseul urmăreşte numai limitele căilor de circulaţie) Natura 2000, ROSPA 0049 „Iazurile de pe Valea Ibănesei, Başeului şi Podrigăi” – Iazul Hăneşti şi Lunca Başeului;

          - se consideră că proiectul:„Construire conductă de aducţiune de la STAP Ştefăneşti la Săveni în cadrul proiectului- Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare- epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani, BT-CL-09” nu va avea un impact semnificativ asupra sitului Natura 2000 ROSPA 0049 „Iazurile de pe Valea Ibănesei, Başeului şi Podrigăi” – Iazul Hăneşti şi Lunca Başeului, deoarece nu va reduce numărul de specii avifaunistice de importanţă comunitară, nu va exista o deteriorare a habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar pentru care situl a fost desemnat, nu se vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol, apă, floră şi faună sălbatică care definesc structura şi/sau funcţia sitului; 

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

           II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

           Investiţia se suprapune parţial peste limita ariei naturale protejate care are statut de Sit Natura 2000, respectiv ROSPA0049- Iazurile de pe Valea Ibănesei- Başeului- Podrigăi- Iazul Hăneşti şi Lunca Başeului. Această arie specială de conservare a fost constituită în baza OUG nr. 57/2007 care transpune şi prevederile Directivei Consiliului 2009/147/EC- Directiva păsări.

          Investiţia propusă are porţiuni care sunt incluse în situl Natura 2000 ROSPA0049- Iazurile de pe Valea Ibănesei- Başeului- Podrigăi, astfel:

- proiectul este situat la distanţe cuprinse între 3÷15 m în interiorul ROSPA0049- Iazurile de pe Valea Ibănesei- Başeului- Podrigăi, pe o lungime de cca. 576 m de-a lungul limitei sitului aflat pe teritoriul administrativ al Oraşului Săveni;

- proiectul este situat la distanţe cuprinse între 2÷9 m în interiorul ROSPA0049- Iazurile de pe Valea Ibănesei- Başeului- Podrigăi, pe o lungime de cca. 90 m de-a lungul limitei sitului aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Vlăsineşti;

- proiectul este situat la distanţe cuprinse între 1÷7 m în interiorul ROSPA0049- Iazurile de pe Valea Ibănesei- Başeului- Podrigăi, pe o lungime de cca. 900 m de-a lungul limitei sitului aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Hăneşti;

          Impactul proiectului asupra sitului de protecţie specială avifaunistică este nesemnificativ, suprafeţele afectate de proiect în raport cu cele ale sitului şi a habitatului utilizat de speciile de interes comunitar pentru odihnă, hrană şi reproducere sunt foarte mici şi reprezintă numai căile de acces- DJ 294 C şi DC 14.

          Pe perioada de execuţie există un impact cum ar fi: zgomot, deversări de hidrocarburi, coliziuni cu specii aflate în zbor, dar aceste tipuri de impact sunt de amplitudine mică, iar prin măsurile de prevenire şi reducere a impactului, se va ajunge la un impact nesemnificativ sau zero.

           Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 88 din 02.12.2013, emis de JUDEŢUL BOTOŞANI- CONSILIUL JUDEŢEAN;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru:

          - protecţia calităţii apelor, prin implementarea următoarelor măsuri:

- monitorizarea permanentă a echipamentelor şi utilajelor mecanizate;

- gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice periculoase şi a combustibililor organici;

- remedierea eventualelor defecţiuni ale echipamentelor şi utilajelor imediat după identificarea acestora şi doar în condiţii de siguranţă- personal calificat  şi de preferat în unităţi specializate;

- dotarea cu sisteme rapide de intervenţie în caz de accident, cum ar fi: bioabsorbanţi, echipamente de protecţie şi intervenţie;

- dotarea sistemului de aducţiune a apei cu echipamente de monitorizare şi acţiune computerizate (SCADA).

          - protecţia calităţii aerului:

- pentru reducerea/atenuarea emisiilor de praf:

- stabilizarea prafului cu apă sau cu covor vegetal;

- curăţarea terenului, înlăturarea reziduurilor, nivelarea, profilarea drumurilor, demolarea, umplerea depresiunilor vor fi controlate pentru minimalizarea emisiilor fugitive de praf prin aplicare de apă/umezire;

- pentru transportul materialelor în afara şantierului, acestea vor fi acoperite sau umezite pentru limitarea emisiilor vizibile de praf;

- suspendarea excavaţiilor când vântul are viteză mare;

- spălarea echipamentelor şi roţilor camioanelor care părăsesc şantierul.

- pentru reducerea emisiilor de gaze:

-utilizarea echipamentelor diesel cu catalizatori- dacă este posibil;

- pe parcursul perioadelor cu nivel ridicat de poluare atmosferică, utilizarea echipamentelor grele va fi încetinită sau redusă.

          - protecţia solului, se vor avea în vedere implementarea următoarelor măsuri:

- monitorizarea permanentă a echipamentelor şi utilajelor mecanizate;

- gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice periculoase şi a combustibililor organici;

- remedierea eventualelor defecţiuni ale echipamentelor şi utilajelor imediat după identificarea acestora şi doar în condiţii de siguranţă- personal calificat  şi de preferat în unităţi specializate;

- dotarea cu sisteme rapide de intervenţie în caz de accident, cum ar fi: bioabsorbanţi, echipamente de protecţie şi intervenţie;

- dotarea sistemului de aducţiune a apei cu echipamente de monitorizare şi acţiune computerizate (SCADA).

           - protecţia ariilor naturale. În vederea asigurării integrităţii ariei protejate şi a obiectivelor de conservare a acesteia se vor impune măsuri stricte în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor pe amplasament, pe drumul de acces şi în împrejurimile acestora, astfel:

 - se vor respecta amplasamentul, limitele şi prevederile actelor de reglementare emise pentru proiect;

- se interzice recoltarea oricăror exemplare de plante sau animale;

- se interzice perturbarea sau distrugerea habitatelor şi speciilor de animale prezente în ariile protejate;

- se va monitoriza permanent managementul deşeurilor menajere pe amplasament;

- se va monitoriza permanent starea de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor în vederea sistării lucrului în caz de scurgeri accidentale de carburanţi;

- în caz de scurgeri de carburanţi pe sol sau în apă, se va sista funcţionarea echipamentelor, se va identifica suprafaţa de sol afectată şi se va aplica material absorbant, după care se vor anunţa APM Botoşani;

- se interzice depozitarea pe amplasament a deşeurilor periculoase: anvelope uzate, piese de schimb;

- în perioadele secetoase se va stropi atât suprafaţa amplasamentului cât şi drumul de acces în vederea eliminării poluărilor cu pulberi în suspensie;

- accesul la amplasament se va face numai pe drumurile de exploatare şi se va circula cu max. 30 km/h, în vederea evitării deteriorării calităţii aerului;

- se vor utiliza motoarele utilajelor doar în perioada de sarcină şi se vor evita cursele fără încărcătură;

- toţi angajaţii şi toate persoanele ce vor fi pe amplasament pentru orice perioadă de timp vor fi instruite şi atenţionate asupra existenţei în zonă a obiectivelor de conservare;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Unitaţile teritorial administrative: Ştefăneşti, Mihălăşeni, Hăneşti, Vlăsineşti şi Săveni;

  l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul „CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE PELEŢI  (combustibili solizi din deşeuri lemnoase), sat Cişmea, comuna Răchiţi, titular SC ROMPELET PROD SRL din comuna Răchiţi jud. BotoşaniProiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 30.04.2014

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE                              

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ROMPELET PROD SRL din comuna Răchiţi jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8522/10.09.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.04.2014, că proiectul:

 „CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE PELEŢI  (combustibili solizi din deşeuri lemnoase), sat Cişmea, comuna Răchiţi”, propus în intravilanul teritoriului administrativ al satului Cişmea, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10 lit.a;

 1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 1360,50 mp, se află în intravilanul comunei Răchiţi jud. Botoşani, iar suprafaţa construită la sol a clădirii care va avea destinaţia de spaţiu producţie peleţi va fi de 194 mp cu o arie utilă desfăşurată de 188,40 mp. Prin proiect se propune construirea unei clădiri dintr-un corp unic, cu regimul de înălţime parter cu destinaţia de spaţiu producţie peleţi.

Construcţia va fi pe structură cu platformă din beton, închideri perimetrale exterioare din panouri metalice tip sandwich cu grosimea de 18 cm.

Linia tehnologică pentru fabricarea peleţilor poate produce o cantitate de peleţi de 300 – 500 kg/h şi va avea următoarele componente:

 Grupa 1 – Instalaţia de măcinare,are o capacitate de 300 – 500 kg/h şi este formată din:

- ventilator transport rumeguş

- siloz intrare cu V = 20 mc

- separator pentru impurităţi

- bandă transportoare

- rafinator cu disc

 Grupa 2 – Instalaţie producere peleţi, cu capacitatea de 300 – 500 kg/h, este formată:

 Grupa 3 – Instalaţie de răcire peleţi, formată din:

 Grupa 4 – Instalaţie de control proces, formată din:

 Alimentarea cu apă a obiectivului  se va realiza prin branşament la reţeaua de alimentare din zonă.

Apele uzate– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în bazin betonat vidanjabil.

 b) cumularea cu alte  proiecte – în vecinătatea amplasamentului acestui proiect se află societatea SC TERRA CONSTRUCŢII SRL , care este un generator de deşeuri din lemn şi este propusă construirea unui spaţiu de producţie pentru antichizarea şi lăcuirea subansamblurilor din lemn;

 c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09).

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construţie necesare realizării proiectului

- emisii pulberi - rezultate în timpul lucrărilor de construcţie

- generarea zgomotului şi vibraţiilor - pe perioada realizării lucrărilor de construcţii şi pe perioada funcţionării obiectivului

 2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este de curţi – construcţii – zonă de unităţi industriale şi depozitare.

2.2.  relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus, temporar şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului – redusă, pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 52 din 06.09.2012 emis de Primăria Comunei Răchiţi jud. Botoşani.

b) Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d) În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

f) Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şiale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul: OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE EXPLOATARE ARGILĂ, propus în localitatea Vârfu Câmpului, comuna Vârfu Câmpului, jud. Boto?ani,  titular SC CĂRĂMIDA MCV SRLdin municipiul Botoşani. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 30.04.2014

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE                                 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CĂRĂMIDA MCV SRLdin municipiul Botoşani str. Ion Pillat nr. 18 judeţul Botoşani,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3594/28.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.04.2014, că proiectul:OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE EXPLOATARE ARGILĂ, propus în localitatea Vârfu Câmpului, comuna Vârfu Câmpului, jud. Boto?ani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2 lit.a.

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului– Suprafa?a perimetrului temporar de exploatare este de 0,3 ha, iar suprafa?a totală a terenului proprietatea firmei S.C. CARAMIDA M.C.V. S.R.L. Boto?ani este de 1,2 ha.

 Cantitatea care va fi exploatată în cadrul Perimetrul Vârfu Câmpului, în perioada 2014 - 2015, este de 2.222,22 mc, respectiv 4.000 tone.

Perimetrul Vârfu Câmpului se află în intravilanul localită?ii Vârfu Câmpului, comuna Vârfu Câmpului Câmpului, jud. Boto?ani.

Metoda de exploatare constă din extrac?ia argilei în trepte de carieră; există o singură treaptă cu înăl?imea de 3 - 4 m ?i înclinarea de cca. 60 grade. Argila se extrage cu excavatorul cu cupa ?i bra? mobil, iar transportul până la platforma de macerare care se află la cca. 200 m se face cu autobasculanta. Exploatarea argilei comune este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat de A.N.R.M., cu asigurarea stabilită?ii terenului. Lucrările ce se vor executa urmăresc extragerea argilei comune, utilizate pentru realizarea cărămizilor.

 Metoda de exploatarea

1. Amenajarea accesului

Resursa de argilă comună care se va extrage este deschisă propriu-zis, dar trebuiesc executate o serie de lucrări privind accesul la acumularea de argila, astfel:

• decopertarea acumulării de argilă comună pe o suprafa?ă de cca. 900 mp ?i depozitarea solului vegetal în incinta perimetrului, pentru viitoarea refacere ecologica a suprafe?ei exploatate.

 2. Lucrări de pregătire

Resursa de argilă comună care se va extrage este deschisă, aşadar nu sunt necesare lucrări de deschidere.

În categoria lucrărilor de pregătire a exploatării argilei comune se încadrează următoarele lucrări:

• amenajarea drumului de acces spre viitoarea vatră a perimetrului de exploatare,

pe o lungime de cca. 6 m;

• amenajarea platformei de lucru prin nivelare.

3. Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare este cea clasică, prin excavare cu excavatorul cu cupă ?i brat mobil. Metoda de exploatare aleasă, unică de altfel ?inând seama de condi?iile de zăcământ, constă din extrac?ia argilei în trepte de carieră. Exista o singură treaptă cu înăl?imea de 3 - 4 m ?i înclinarea de cca. 60 grade.

Argila se extrage cu excavatorul cu cupă ?i bra? mobil, iar transportul până la platforma de macerare care se afla la cca. 200 m se face cu autobasculanta.

Pierderile la exploatare sunt de cca. 5% ?i se justifică prin eliminarea unei mici cantităţi de argilă o data cu descopertarea, precum ?i eliminarea zonelor cu sol fosil ?i cu noduli calcaro?i.

Sensul extrac?iei în perimetru va fi ascendent cu formarea unei trepte de 3 - 4 m înspre vatra carierei.

Elementele geometrice ale carierei vor fi următoarele:

• înăl?imea treptei = 3 - 4 m

• unghiul de taluz = 60 grade

• lă?imea bermei de lucru = 7 m

• unghiul de taluz al marginii carierei = 45 grade

• berma de siguran?ă nu va fi mai mică de 2 m.

 Alimentarea cu apă  - În incinta Perimetrului Vârfu Câmpului apar?inând de SC CĂRĂMIDA M.C.V. SRL Boto?ani nu se va utiliza apă în scopuri menajere, deci nu vor rezulta ape uzate menajere, nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice, având în vedere că în acest perimetru se execută operaţii de exploatare, nu ?i de spălare.

 b)cumularea cu alte  proiecte– Lucrările ce se vor executa urmăresc extragerea argilei comune, utilizate pentru realizarea cărămizilor în incinta Fabricii de cărămizi, ce aparţine SC CĂRĂMIDA MCV SRL.

 c)utilizarea resurselor naturale – La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de argilă comună ale judeţului Botoşani, iar în incinta perimetrului se vor executa operaţii de exploatare.

d)productia de deşeuri – în perioada de exploatare a argilei nu rezultă rezultă deşeuri.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul aferent realizării proiectului se află în intravilanulcomunei Vârfu Câmpului judeţul Botoşani.

Pentru realizarea investiţiei s-a obţinut Certificatul de Urbanism cu nr. 10 din 20.03.2014, eliberat de către Primăra Comuni Vârfu Câmpului. 

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

a). proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul perimentrului de exploatare Vâfru Câmpului este situat parţial în situl Natura 2000 ROSPA0116 „Dorohoi – Şaua –Bucecei”.

- Situl Dorohoi - ?aua Bucecei, aflat pe teritoriul jude?ului Boto?ani, Suceava ?i Ia?i, a fost declarată sit Natura 2000 de tip Sit de Importan?ă Comunitară - cod ROSPA0116, conf. O.M. nr.1964/2007 modificat cu Ordinul 2387/2011, având următoarele date caracteristice, având următoarele date caracteristice:

?latitudine: N 470 34' 38''

?longitudine: E 260 38' 32''

?altitudinea: minimă - 123 m; maximă - 596 m; medie - 309 m;

?regiunea biogeografică: Continentală.

Perimetrul VARFU CÂMPULUI este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

Pct.        X                                         Y

1       708124                                    598451

2       708175                                    598527

3       708155                                    598545

4       708094                                    598473

- conform Formularului Standard Natura 2000 suprafaţa sitului este de 25.330 ha şi se întinde pe raza jude?ului: Boto?ani 91 %, Suceava 4 % ?i Ia?i 5 %.

- proiectul nu este necesar pentru managementul ariilor  naturale protejate de interes comunitar

- informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, reliefului specifice zonei amplasamentului proiectului, au fost însuşite cu ocazia deplasărilor în teren. Perioada de monitorizare a zonei analizate s-a desfăşurat între martie - aprilie 2014.

- În zona analizată, în perioada observa?iilor nu au fost identificate cuiburi, zone de hrănire şi odihnă, sau exemplare ale speciilor de păsări înscrise pe lista care caracterizează situl ROSPA 0116 Dorohoi - ?aua Bucecei. Speciile protejate de păsări din sit nu vor fi afectate de activitatea propriu-zisă pentru că prezen?a lor în PP este redusă ca dimensiuni ale popula?iilor, iar modul de viaţă le orientează spre locuri mai liniştite şi cu hrană abundentă din interiorul sitului. Speciile de păsări protejate se găsesc, în majoritate, în pădurea aflată la cca. 750 m, N, respectiv 760 m, NE, fa?ă de perimetrul Vârfu Câmpului.

- Prin realizarea proiectului nu se modifică suprafa?a habitatelor pentru specii de importan?ă comunitară, ?i prin urmare, nu există impact pe termen scurt sau pe termen lung asupra habitatelor speciilor de interes. Deoarece nu se degradează ?i nu se fragmentează habitate putem afirma că impactul asupra ariei protejate este negativ nesemnificativ.

- În ceea ce prive?te impactul asupra speciilor de păsări de interes comunitar din zonă, impactul va fi redus; aceste specii sunt unele rezistente la impactul antropic iar zona în cauză este deja antropizată.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate înCertificatul de Urbanismnr. 10 din 20.03.2014, eliberat de către Primăra Comuni Vârfu Câmpului. 

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, şi a rutelor alese pentru transportul materialului excavat;

d)In timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de exploatare;

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

h) drumurile de acces şi toate suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale, sub atenta îndrumare a unui biolog pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi în aria vizată de proiect;

i)se interzice circula?ia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru func?ionarea ?antierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului de orice natură, asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarat situl;

j)pentru a evita disturbarea păsărilor din zonă, este recomandabil ca lucrările să se efectueze pe tronsoane scurte;

k)Măsuri de conservare a speciilor de păsări protejate:

• menţinerea/întreţinerea pajiştilor prin păşunat şi cosit pentru asigurarea condiţiilor optime de hrănire/cuibărit a speciilor specifice acestor ecosisteme;

• practicarea unui păşunat extensiv în perioada de cuibărit pentru minimizarea pierderilor de ouă şi pui ale speciilor care cuibăresc pe sol;

• interzicerea arderii vegetaţiei;

• promovarea regenerării naturale a pădurilor;

• păstrarea în pădure, pe picior, a arborilor bătrâni/morţi care prezintă scorburi/cavităţi;exploatarea/întreţinerea vegetaţiei forestiere arboricole şi arbustive strict în baza prevederilor amenajamentelor silvice;

• limitarea construirii de drumuri forestiere;

• interzicerea uciderii sau capturării intenţionate, indiferent de metoda utilizată, exceptând speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C a OUG 57/2007, aprobată şi modificată de Legea 49/ 2011, în afara perioadelor de reproducere, creştere a puilor şi parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;

• limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, păsări artificiale, plase,spray-uri, orbirea animalelor cu lumina pe timp de noapte şi altele;

• interzicerea deţinerii exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

• interzicerea deteriorării, distrugerii şi a culegerii intenţionate a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

• interzicerea vânzării, deţinerii şi/sau transportului în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat;

• limitarea poluării fonice şi a perturbării intenţionate, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare;

• menţinerea abundenţei bazei trofice de nevertebrate, prin limitarea folosirii tratamentelor chimice; educarea şi conştientizarea comunităţilor;

• recoltarea florilor ?i a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu inten?ie a acestor plante în habitatele lor naturale;

• interzicerea/ limitarea turismului necontrolat.

l)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

m)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

n) Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de începerea activităţii, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire imobil P+M cu func?iuni de service auto, magazin piese auto, locuin?ă la mansardă”,amplasament situat în mun. Boto?ani, str. A.S.Pu?kin f.n. (CF 52762),  jud. Botoşani, titularLAZĂR CRISTIAN VASILE.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 07.05.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de LAZĂR CRISTIAN VASILE din municipiul Botoşani str. Calea Naţională nr. 54 judeţul Botoşani,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3365 din 16.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.05.2014, că proiectul: Construire imobil P+M cu func?iuni de service auto, magazin piese auto, locuin?ă la mansardă”,amplasament situat în mun. Boto?ani, str. A.S.Pu?kin f.n. (CF 52762),  jud. Botoşani,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b;

 

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul pe care se va amplasa obiectivul are o suprafaţă de 1475,00 mp

Suprafata construita = 323,40 mp din care:

 

Mansarda = 181,43 mp repartizata astfel:

Platforme betonate si trotuare= 596,65 mp

Spatii verzi = 734,35 mp.

Alimentarea cu apă, în scop potabil şi menajer se va asigura prin branşament la reţeaua de apă existentă în zonă.

 Necesarul de apă va fi de Qzi med= 0,9 mc/zi.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare internă executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Botoşani.

            Alimentare cu energie electrică: se face prin bran?ament la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice.

   b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

   c)utilizarea resurselor naturale – proiectul va fi amplasat pe un teren prorietate privată;

   d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii ?i demolări (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

   e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

   2.Localizarea proiectului

    2.1.utilizarea existentă a terenului – proiectul se va realiza pe un teren aflat în intravilanul municipiului Botoşani str. A.S. Puskin f.n.;

   2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

   2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

   a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

   b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

   c)marimea si complexitatea impactului – nu este cazul;

   d)probabilitatea impactului – nu este cazul;

   e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 213 din 01.04.2014 emis de Primăria Municipiului Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul: CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU ANTICHIZAREA ŞI LĂCUIREA SUBANSAMBLURILOR DIN LEMN, sat Cişmea, comuna Răchiţi, propus în localitatea Cişmea comuna Răchiţi judeţul Botoşani,  titular SC MOFINI SRL Răchiţi. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 08.05.2014

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE                            

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MOFINI  SRL din comuna Răchiţi jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8521/10.09.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.05.2014, că proiectul:

 CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU ANTICHIZAREA ŞI LĂCUIREA SUBANSAMBLURILOR DIN LEMN, sat Cişmea, comuna Răchiţi, propus în intravilanul teritoriului administrativ al satului Cişmea, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10 lit.a;

  1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 664,00 mp, se află în intravilanul comunei Răchiţi jud. Botoşani, iar suprafaţa construită la sol a clădirii care va avea destinaţia de spaţiu producţie pentru antichizarea şi lăcuirea subansamblurilor din lemnva fi de 620.95 mp. Prin proiect se propune construirea unei clădiri dintr-un corp unic, cu regimul de înălţime parter cu următoarele capacităţi şi funcţiuni:

- spaţiu de depozitare şi antichizare, şlefuire – 218,90 mp

- spaţiu de pregătire în vederea lăcuirii – 23720 mp

- spaţiu pentru lăcuire – 42,35 mp

- spaţiu pentru uscare în aer – 42,40 mp

- spaţiu de uscare în tunel cu ultraviolete – 42,40 mp

- spaţiu pentru compresor – 8,15 mp

- spaţiu centrală termică – 19,55 mp

- spaţiu vestiar – 7,00 mp

- grup sanitar – 3,00 mp

Fluxul tehnologic de finisare va cuprinde:

Produse procesate: bufet, vitrină, comodă, măsuţă TV, măsuţe, scaune, dulap, pat, cu o suprafaţa totală finisată de 1000 mp/lună.

Materii prime de finisare estimate a fi utilizate în procesul de producţie:

Alimentarea cu apă a obiectivului  se va realiza prin branşament la reţeaua de alimentare din zonă.

Apele uzate– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în reţeaua de canalizare din zonă.

 b) cumularea cu alte  proiecte – în vecinătatea amplasamentului acestui proiect se află societatea SC TERRA CONSTRUCŢII SRL , care este un generator de deşeuri din lemn şi este propusă construirea unui spaţiu de producţie pentru producerea peleţilor din lemn;

 c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09).

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construţie necesare realizării proiectului

- emisii pulberi - rezultate în timpul lucrărilor de construcţie

- generarea zgomotului şi vibraţiilor - pe perioada realizării lucrărilor de construcţii şi pe perioada funcţionării obiectivului

 2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este de curţi – construcţii – zonă de unităţi industriale şi depozitare.

2.2.  relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus, temporar şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului – redusă, pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 53 din 06.09.2012 emis de Primăria Comunei Răchiţi jud. Botoşani.

b) Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d) În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

f) Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şiale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire fabrică de mobilă în comuna Vârfu Câmpului judeţul Botoşani”, propus a fi amplasat în loc.Luna, com.Vf.Câmpului, jud. BotoşanititularSC HROMEI CARS SERVICE SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Data afişării anunţului: 08.05.2014

 Proiectul deciziei etapei de încadrare

Ca urmare a solicitării depuse de SC HROMEI CARS SERVICE SRL,din loc.Lunca, com. Vf. Câmpului, jud.Botoşani,pentru proiectul ““Construire fabrică de mobilă în comuna Vârfu Câmpului judeţul Botoşani”, propus a fi amplasat în loc.Luna, com.Vf.Câmpului, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3717/05.05.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.05.2014, că proiectul “Construire fabrică de mobilă în comuna Vârfu Câmpului judeţul Botoşani”, propus a fi amplasat în loc.Luna, com.Vf.Câmpului, jud. Botoşanini, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:                                                                                                   

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a .

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia constă în:

Construirea unei fabrici de mobilă, ce va utiliya ca materie primă PAL melaminat. Suprafata totală a  terenului este de 1000 mp, iar suprafaţa construită este de 302,5 mp.

În cadrul proiectului se doreşte realizarea unei construcţii şi achiziţia de utilaje specific activităţii fabricare mobilier.

Alimentarea cu apă:puţ forat

Apele uzate  menajere:bazin vidanjabil subteran din material plastic, cu un volum de 8 mc

Încălzirea:centrală termică ce va funcţiona cu combustibil solid (lemn)

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

-  resturi balast şi pietriş: 0,5 tone

- deşeuri metalice feroase: 0,8 tone

- deşeuri din ambalaje: 0,3 tone 

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren agricol

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 13 din 28.04.2014 emis de Primăria comunei Vârfu Câmpului.

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

i) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ;

j)La finalizarea investiţiei aveţi obligaţia să solicitaţi emiterea autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”,propus a se realiza în municipiul Botosani, str. Marchian, nr. 11, beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta “MAVROMATI”. 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Data afisarii anuntului: 08.05.2014.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE         

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „MAVROMATI”, din municipiul Botoşani, str. Marchian, nr. 11, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 3629 din 28.04.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.05.2014, că proiectul:„Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” propus a fi amplasat înmunicipiul Botoşani, str. Marchian, nr. 11,CAD 7555 şi CF 52936, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.13, lit. a);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 26761,00 m2, din care pentru acest obiectiv suprafaţa construită va fi Sc= 60,00 m2, cu menţinerea POT şi CUT existent. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). amenajarea unui spaţiu,cu regim de înălţime parter, cu dimensiunile: Lx lx H= 6000x 6000x 3000 mm, cu următoarele dotări:

- amenajarea a trei căi de acces (uşi) cu deschiderea de 1000 mm, pentru: accesoperator, descărcare deşeuri infestate, eliminare deşeuri neutre;

- realizarea a cel puţin un geam de dimensiuni1200x 1000 mm, care să permită montarea unui sistem de ventilaţie (ventilator de geam);

           B). montarea unui echipament de neutralizare de tip III, cu următoarele dimensiuni de gabarit: Lx lx H= 4000x 1400x 2500 mm. Sistemul de neutralizare prin sterilizare termică tip III este destinat exclusiv pentru procesarea (mărunţirea şi sterilizarea) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală: deşeuri infecţioase şi înţepătoare- tăietoare (care au venit în contact cu sânge sau alte fluide biologice), sticlărie de laborator, materiale şi ambalaje contaminate din carton şi plastic cu excepţia: substanţelor explozive, deşeuri chimice, deşuri lichide provenite din activităţile laboratoarelor de radiologie, deşeuri inflamabile, explozive, acizi produse secundare chimice, părţi anatomice, deşeuri radioactive, medicamente expirate şi citostatice.

           Părţile componente ale sistemului de neutralizare sunt:

- camera de sterilizare prevăzută cu un rotor pentru mărunţirea deşeurilor;

- sistemul de ddescărcare a deşeurilor;

- sistemul de evacuare a apei;

- sistemul de filtrare a vaporilor;

- sistemul de control general;

- panou de afişaj electronic.

           Capacitatea instalaţiei este de 40 kg deşeuri/ciclu. Durata unui ciclu de neutralizare este de cca. 35÷90 min.

           Vaporii eliminaţi sunt trataţi printr-o coloană de absorţie.

            Alimentarea cu apă, se face prin branşament la reţeaua de distribuţie interioară a spitalului.

            Canalizarea apelor uzate rezultate se branşează la reţeaua internă de canalizare a spitalului.

            Încălzirea spaţiilor, se va realiza prin branşament la reţeaua de încălzire a spitalului.

            Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţi internă a spitalului.

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (din reţeaua de distribuţie a spitalului);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare, societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- vaporii eliminaţi sunt trataţi printr-o coloană de absorţie.

- apele uzate, vor fi eliminate în reţeaua de canalizare interioară. La descărcarea în reţeaua de canalizare interioară, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Botoşani;

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de teren St= 26761,00 m2, din care pentru acest obiectiv suprafaţa construită va fi Sc= 60,00 m2, cu menţinerea POT şi CUT existent.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;    

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 66 din 12.02.2014, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

          d). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          e). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          f). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          g). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          h). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          i). înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, se va solicita la APM Botoşani revizuirea autorizaţiei de mediu existente.           

          Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul INFIINTARE DEPOZIT LEGUME PRIN SCHIMBARE DESTINATIE SI LUCRARI DE INTERVENTIE  LA CORPURI DE CLADIRI C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,C11, C12, C14, CONSTRUIRE ANEXE SI INFIINTARE DEPOZIT CEREALE”,amplasat in extravilan si intravilan mun. Dorohoi, jud. Botoşani, titular SC PROAGRO SA .

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 22.05.2014.

Data afişării anunţului : 15.05.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC PROAGRO SA cu sediul înstr. Progresul nr. 75, mun. Dorohoi, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3935 din 07.05.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2014, că proiectul INFIINTARE DEPOZIT LEGUME PRIN SCHIMBARE DESTINATIE SI LUCRARI DE INTERVENTIE  LA CORPURI DE CLADIRI C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,C11, C12, C14, CONSTRUIRE ANEXE SI INFIINTARE DEPOZIT CEREALE’’  propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul mun. Dorohoi, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a şi pct.13, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune realizarea a două facilităţi destinate depozitării produselor agricole cu urmatoarele construcţii:

          - depozit legume + şopron;

- hala sortare şi corp administrativ;

- hala ambalare;

- celula depozitare legume;

- rezervor apă incendiu;

- cabină poartă, cabină cântar, cântar basculă;

- platforme auto, pietonale şi împrejmuire;

- puţ forat, bazin hidroizolat vidanjabil;

- silozuri depozitare cereale;

- clădire laborator calitatea producţiei;

- cântar bascule – 2 buc.

- bazin hidroizolat vidanjabil;

- rezervor apă incendiu;

- puţ forat;

- cabină poartă;

- platforme auto, pietonale şi împrejmuire.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul şi extravilanul mun. Dorohoi, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi şi construcţii pentru intravilan şi arabil pentru extravilan;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 91 din 07.04.2014 emis de Primăria Municipiului Dorohoi;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;     

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul EXPLOATAREA NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIA MINORA A RAULUI PRUT – PERIMETRUL TEIOASA AVAL”,amplasat in albia minora a raului Prut, mal drept, extravilan Darabani, jud. Botoşani, titular SC AGRAS CABAROM SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 22.05.2014.

Data afişării anunţului : 15.05.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC AGRAS CABAROM SRL cu sediul înstr. Nicolae Iorga nr. 14, oraş Darabani, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3974 din 08.05.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2014, că proiectul EXPLOATAREA NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN ALBIA MINORA A RAULUI PRUT – PERIMETRUL TEIOASA AVAL’’  propus a fi amplasat în albia minora a raului Prut, mal drept, extravilan oraş Darabani, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. c;

b)mărimea proiectului –se propune decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea scurgerii prin extragerea controlată de agregate minerale din albia minoră a râului Prut:

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de funcţionare:

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: mal drept albie minoră a râului Prut, între bornele C.S.A. 436-437 şi în zona bornei de frontieră B.F. 920, în zona cartier Teioasa, extravilan oraş Darabani, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  albie minoră a râului Prut;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră – este necesar acceptul părţii ucrainiene privind începerea exploatării de agregate minerale;

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în exploatarea de agregate minerale.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul exploatării.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pe  timpul exploatării agregatelor minerale.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 50 din 08.05.2014 emis de Primăria Oraşului Darabani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate exploatării, a modului de depozitare a agregatelor minerale şi a rutelor alese pentru transportul lor;

d)In timpul executării lucrărilor de exploatare, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de depozitarea şi transportul de agregate minerale, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de exploatare;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea exploatării se va reface cadrul natural afectat;

k)Înainte de începerea exploatării se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu;

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul CONSTRUIRE ANEXA AGRICOLA – SILOZURI DE DEPOZITARE CEREALE SI DRUMURI DE ACCES”,amplasat in loc. Braesti, com. Braesti, jud. Botoşani, titular  SC SOIMII FERME SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 22.05.2014.

Data afişării anunţului : 15.05.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC ŞOIMII FERME SRL cu sediul înstr. Unirii nr. 11, oraş Siret, jud. Suceava, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3338 din 15.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2014, că proiectul CONSTRUIRE ANEXA AGRICOLA – SILOZURI DE DEPOZITARE CEREALE SI DRUMURI DE ACCES’’  propus a fi amplasat în loc. Brăeşti, com. Brăeşti, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a şi pct.13, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune construirea următoarelor:

          - patru silozuri pentru cereale a câte 3000 tone fiecare;

          - cameră de control şi pergolă regim de înălţime P;

          - alei pavate pentru acces pietonal şi auto.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: în loc. Brăeşti, com, Brăeşti, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi  construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 12 din 03.04.2014 emis de Primăria Comunei Brăeşti;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul CONSTRUIRE  HALA SI ACHIZITIONAREA DE UTILAJE IN VEDEREA FABRICARII DE PRODUSE TEXTILE SI ARTICOLE DE IMBRACAMINTE IN LOCALITATEA ORASENI DEAL, COMUNA CURTESTI, JUDETUL BOTOSANI”,amplasat in loc. Oraseni Deal, com. Curtesti, jud. Botoşani, titular  SOVAN ECATERINA CREOLA.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 22.05.2014.

Data afişării anunţului : 15.05.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  Şovan Ecaterina Creola cu domiciliul în loc. Orăşeni Deal, com. Curteşti, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8838 din 20.09.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2014, că proiectul CONSTRUIRE  HALA SI ACHIZITIONAREA DE UTILAJE IN VEDEREA FABRICARII DE PRODUSE TEXTILE SI ARTICOLE DE IMBRACAMINTE IN LOCALITATEA ORASENI DEAL, COMUNA CURTESTI, JUDETUL BOTOSANI’’  propus a fi amplasat în loc. Orăşeni Deal, com. Curteşti, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune construirea următoarelor:

- hală cu structură metalică cu Sc=316.54 mp;

- puţ forat;

- bazin vidanjabil V= 45 mc;

- acces auto şi parcare S= 250 mp;

- împrejmuiri L= 190 ml;

- panouri fotovoltaice pentru producere energie electrică.

Se vor achiziţiona un numar de 18 utilaje pentru produse textile.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: loc. Orăşeni Deal, com. Curteşti, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi  construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 151 din 14.09.2012 emis de Primăria Comunei Curteşti;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

      Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din albia minoră a râului Prut – perimetrul Baranca 2 – comuna Hudeşti”, propus a fi amplasat în extravilan sat Baranca, comuna Hudeşti, jud. BotoşanititularCOMUNA HUDEŞTI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Afişat la data: 15.05.2014

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA HUDEŞTI, jud.Botosani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr.4006 din 08.05.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2014, că proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din albia minoră a râului Prut – perimetrul Baranca 2 – comuna Hudeşti”, propus a fi amplasat în extravilan sat Baranca, comuna Hudeşti, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct.2 lit. a

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia are în vedere exploatarea a unei cantităţi de 5000 mc balast estimată din albia minoră a râului Prut, în extravilanul localităţii Baranca. Lucrările propuse au ca scop decolmatarea, reprofilarea şi regularizarea scurgerii prin extragerea controlată de agregate minerale din albia minoră a râului Prut. Agregatele minerale vor fi utilizate la lucrări de întreţinere a drumurilor locale din comuna Hudeşti.

Alimentarea cu apă

 Societatea nu va consuma apaă în procesul tehnologic sau pentru consum menajer.

Evacuarea apelor uzate menajere : nu este cazul

Apele pluviale potential impurificate : nu este cazul

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri: nu este cazul

             Deşeurile recuperabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate –

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în extravilanul localităţii Baranca, în albia minoră a râului Prut, pe malul drept.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

b)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

c)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

d)La finalul exploatarii fasiilor de extractie programate, se vor reface toate taluzurile la nivelul unghiular natural, conform Proiectul tehnic de refacere a mediului ;

e) Sa respecte prevederile Legii minelor nr.85/2003 cu modificările şi completarile ulterioare şi a Ordinului nr. 202/2013 pentru aprobarea instrucţiunulor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere.

f) La finalizarea investitiei se va solicita si obtine autorizatia de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE MOBILIER, ANEXE HALE PRODUCŢIE PENTRU PRELUCRARE MATERIE PRIMĂ ŞI DEPOZITARE PRODUSE FINITE DE MOBILIER, ŞOPROANE PENTRU DEPOZITARE CHERESTEA”, propus a fi amplasat în mun.Botoşani, str.Drumul Tătarilor nr. 46 - 48, jud. BotoşanititularSC PRODIMPEX-M SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Afişat la data: 15.05.2014

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC PRODIMPEX-M SRL, din mun.Botoşani, str.Drumul Tătarilor nr. 46 – 48,jud.Botosani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3936 din 07.05.2014,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2014, că proiectul “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE MOBILIER, ANEXE HALE PRODUCŢIE PENTRU PRELUCRARE MATERIE PRIMĂ ŞI DEPOZITARE PRODUSE FINITE DE MOBILIER, ŞOPROANE PENTRU DEPOZITARE CHERESTEA”, propus a fi amplasat în mun.Botoşani, str.Drumul Tătarilor nr. 46 - 48, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13  lit. a.

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –în vederea modificării şi modernizării fluxului de producţie, societatea îşi propune următoarele:

- construirea unei hale de producţie cu S= 46 mp

- construirea unei anexe la hala de producţie cu S=608,79 mp

- construirea de şoproane metalice cu S=196,9 mp

Alimentarea cu apă: alimentarea cu apă se realizează de la reţeaua de alimentare din zonă

 Societatea nu va consuma apă în procesul tehnologic sau pentru consum menajer.

Evacuarea apelor uzate menajere:  în bazinul betonat vidanjabil existent

Apele pluviale potential impurificate: nu este cazul

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

- pământ din excavaţii

- moloz

- pietre

- material lemnos şi metalic

             Deşeurile recuperabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate –

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în extravilanul localităţii Baranca, în albia minoră a râului Prut, pe malul drept.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 689 din 04.11.2013 emis de Primăria municipiului Botoşani..

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

i) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ;

j)La finalizarea investiţiei aveţi obligaţia să solicitaţi emiterea autorizaţiei de mediu .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1” propus a fi amplasat în Satul Dobrinăuţi-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani,  titular I.I. HACMAN LAURENŢA.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 21.05.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de HACMAN LAURENŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdin satul Dobrinăuţi-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 4185 din 13.05.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.05.2014, că proiectul: CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1amplasament situat în satul Dobrinăuţi-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

Prin proiect se doreşte construire unei agropensiuni ce va oferi 4 locuri de cazare pentru turi?ti, repartizate în 2 camere, utilate cu grupuri sanitare individuale.

 Se propun realizarea următoarelor obiective la standarde europene:

Obiectiv 1 – Pensiune cu Ac = 95,25 mp

Obiectiv 2 – Anexă administrator cu Ac = 36,00 mp

Obiectiv 3 – Bazin vidanjabil

Obiectiv 4 – Împrejmuire

Obiectiv 5 – Alei şi parcaje = 338,27 mp ?i 5 locuri de parcare

Suprafaţa totală a terenului este de 4585 mp din care spaţiul verde amenajat are suprafaţa de 4022,78 mp.

Alimentare cu energie electrică – se va face de la re?eaua na?ională de distribu?ie a energiei electrice.

Alimentare cu apă - se va face de la puţul forat existent, dimensionat conform necesităţilor.

Evacuare ape uzate – se va prevede un bazin vidanjabil propriu.

Evacuarea deşeurilor menajere – se va face periodic, la pubele tipizate, ridicate   prin contract cu firma autorizată de ridicare a de?eurilor.

Alimentare cu energie termică – se va realiza prin intermediul unei centralei termice proprii cu combustibil solid.

Apele din precipita?ii vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor ?i burlanelor.

Apele pluviale vor fi dirijate spre spa?iile verzi cu ajutorul unei sistematizări verticale.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul  comunei Vârfu Câmpului.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

  1. Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. S-a stabilit că amplasamentul se află în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0116  Dorohoi - Şaua Bucecei (Arie de Protecţie Specială Avifaunistică).Situl Natura 2000- tipul SPA “Dorohoi - Şaua Bucecei” a fost declarat prin  HG. nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea<LLNK 12007  1284 20 301   0 35>H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Situl are o suprafaţă de 25330 haşi cuprinde parte din teritoriile administrative a trei judeţe: Botoşani, Suceava, Iaşi. Pe teritoriul judeţului Botoşani, se regăsesc 23050,3 ha.

Terenul amplasamentului în suprafa?ă de 4586 mp, ce face parte din teritoriul ROSPA0116Dorohoi - Şaua Bucecei, are categoria de folosin?ă arabil, fără vegetaţie arboricolă.

Pe amplasament pot fi prezente trei specii de păsări sălbatice de interes comunitar din cele 15 nominalizate în Formularul standard al sitului(anexa I Directiva păsări):Lanius collurio,Anthus campestris, Crex crex. Lucrările propuse a se executa în vederea realizării obiectivului pot produce un impact negativ nesemnificativ asupra lor. Pentru celelelte specii de păsări din Formularul Standar al sitului, care nu se găsesc pe amplasament, se estimeză un impact neutru.

Personalul ce va activa în timpul desfă?urării activită?ilor de construcţie , inclusiv în etapa de exploatare a investi?iei,  va fi instruit cu privire la regimul ariei protejate unde se află obiectivul ?i la necesitatea conservarii habitatelor naturale?i faunei sălbatice.

  1.  Dimensiunile şi anvergura lucrărilor este foarte redusă, lucrările nu presupun realizarea unui drum de acces care ar diminua suprafaţa habitatului de pajişti, nu se efectuează defrişări, lucrările nu implică transportul, manipularea  unor materiale care ar putea afecta speciile de păsări şi habitatul acestora, suprafaţa construcţiei este mică – 95,25 mp.
  2. Proiectul nu  va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei.
  3. Nu se  vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei sau  funcţionării obiectivului, care ar putea afecta speciile de păsări sălbatice pentru care a fost declarat ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei.
  4. Proiectul nu are influenţă directă asupraROSPA0116Dorohoi-Saua Bucecei  prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragere de ape subterane . Perturbarea prin zgomot  în zona amplasamentului este nesemnificativă.
  5. Zona vizată nu face parte dintr-o rută de migraţie pentru păsări sălbatice.

Proiectul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 15 din 12.05.2014 emis de Primăria comunei Vârfu Câmpului.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

l) Pentru protecţia speciilor de păsări existente in zona sitului ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei în perioada executării lucrărilor, se vor respecta prevederile OUG nr 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare , art 33 aliniat(2):

Pentru speciile de păsări sălbatice sunt interzise :

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „EXTINDEREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE APĂ ÎN LOCALITĂŢILE COPĂLĂU ŞI CERBU, COMUNA COPĂLĂU, JUDEŢUL BOTOŞANI” propus a fi amplasat în satulintravilan Copălău/Cerbu, comuna Copălău, jud. Botoşani,  titular COMUNA COPĂLĂU.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 21.05.2014

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA COPĂLĂU prin primar IVANOV CIPRIANdin satul Copălău, strada Principală nr. 3, comuna Copălău, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 4130 din 12.05.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.05.2014, că proiectul: „EXTINDEREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE APĂ ÎN LOCALITĂŢILE COPĂLĂU ŞI CERBU, COMUNA COPĂLĂU, JUDEŢUL BOTOŞANI” amplasament situat în satulintravilan Copălău/Cerbu, comuna Copălău, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b. 

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

Investiţia va asigura extinderea reţelei de distribuţie cu apă a satelor Copălău şi Cerbu cu o lungime totală de 1600 ml.

            Obiectivul presupune realizarea următoarelor obiecte principale:

Caracteristicile principale ale construcţiilor

- reţea de distribuţie - ţeavă polietilena înaltă densitate PE 100 PN6:          

D =   90 mm,                          L =      672 ml.

D =   75 mm,                          L =      152 ml.

D =   50 mm,                          L =      776 ml.

Extindere reţea de distribuţie apă în loc. Copălău:

Reţeaua de distribuţie extinsă va fi constituită dintr-un singur tronson, din  ţeavă  de polietilenă  de înaltă  densitate D = 90mm. în lungime totală  de 355 ml. Conducta va fi pozată  la adâncimea de 1,20 m de la generatoarea superioară , pe pat de nisip cu grosimea de 10 cm. La intervale de 100 m au fost prevăzuţi un număr de patru hidranţi de incendiu Dn=80 mm.

Consumul apei va fi efectuat prin racorduri individuale, apa fiind evacuată la colectorul menajer existent.

Amplasarea conductelor a fost prevăzută în documentaţie, respectând prevederile SR 8591/1-97 ”Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare”.

Conducta de alimentare cu apă va fi amplasată pe uliţe şi străzi lacca 2 m. distanţă faţă de axul drumului, în apropierea acostamentului.

Pe conducta de distribuţie au fost prevăzute cămine de vane: de ramificaţie, golire şi aerisire. Căminele de vizitare sunt din polietilenă sau PVC, au un diametru de 1,1m şi o adîncime variabilă de 1,35 – 2,0 m.

Extindere reţea de distribuţie apă în loc. Cerbu:

Reţeaua de distribuţie extinsă va fi ramificată , din  ţeavă  de polietilenă  de înaltă  densitate D = 50 - 90 mm. în lungime totală  de 1245 ml. Conducta va fi pozată  la adâncimea de 1,20 m de la generatoarea superioară , pe pat de nisip cu grosimea de 10 cm. La intervale de 100 m pe conductele de serviciu ce au diametrul interior mai mare de 80 mm (pentru debite de calcul mai mare de 5 l/s) au fost prevăzuţi un număr de patru hidranţi de incendiu Dn=80 mm.

Consumul apei va fi efectuat prin racorduri individuale, apa fiind evacuată la colectorul menajer existent.

Amplasarea conductelor a fost prevăzută în documentaţie, respectând prevederile SR 8591/1-97 ”Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare”.

Conducta de alimentare cu apă va fi amplasată pe uliţe şi străzi lacca 2 m. distanţă faţă de axul drumului, în apropierea acostamentului.

Pe conducta de distribuţie au fost prevăzute cămine de vane, de ramificaţie, golire şi aerisire. Căminele de vizitare sunt din polietilenă sau PVC, au un diametru de 1,1m şi o adîncime variabilă de 1,45 – 1,5 m.

b)cumularea cu alte  proiecte –Proiectul propus se va corela cu Master Planul judeţean pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 227/2009.

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului nu vor rezulta deşeuri.

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul, proprietate publică, este situat în intravilanul teritoriului administrative al comunei Copălău;

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.  capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede- nu este cazul;   

b) zonele costiere- nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

f) zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

h) ariile dens populate- nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluareadecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 2  din 03.03.2014 emis de Primăria Comunei Copălău.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

l).La  finalizarea investiţiei aveţi obligaţia să solicitaţi emiterea autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire hală, împrejmuire teren, racorduri utilităţi şi achiziţionarea de utilaje în vederea fabricării de structuri metalice în localitatea Avrămeni, jud. Botoşani”, amplasament situat în extravilanul comunei Avrămeni, jud. Botoşani, titularSC ANEPREST COMPANY SRL din loc. Cătămără?ti Deal, com. Mihai Eminescu, judeţul Botoşani.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 05.06.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ANEPREST COMPANY SRL din loc. Cătămără?ti Deal, com. Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8995 din 25.09.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2014, că proiectul: „Construire hală, împrejmuire teren, racorduri utilităţi şi achiziţionarea de utilaje în vederea fabricării de structuri metalice în localitatea Avrămeni, jud. Botoşani”, amplasament situat în extravilanul comunei Avrămeni,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. a;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul pe care se va amplasa obiectivul are o suprafaţă de 5000 mp

Suprafata construita a halei este de 258,40 mp din care:

Alimentarea cu apă, în scop potabil şi menajer se va face din pu? forat.

 Necesarul de apă va fi de Qzi max= 0,8 l/s.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare internă executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate într-un bazin betonat vidanjabil.

            Alimentare cu energie electrică  se face prin bran?ament la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice.

   b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

   c)utilizarea resurselor naturale – proiectul va fi amplasat pe un teren prorietate privată;

   d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii ?i demolări (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

   e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

   2.Localizarea proiectului

    2.1.utilizarea existentă a terenului – proiectul se va realiza pe un teren aflat în extravilanul comunei Avrămeni jud. Boto?ani;

   2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

   2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

   3.Caracteristicile impactului potential

   a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

   b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

   c)marimea si complexitatea impactului – nu este cazul;

   d)probabilitatea impactului – nu este cazul;

   e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 07 din 13.09.2012 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire baza de conditionare cereale cu uscare,  propus a fi amplasat în loc. Dragalina, comuna Cristinesti, jud. Botoşani, titular SC BYANCA PLAI SRL.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 13.06.2014.

 Data afişării anunţului: 05.06.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC BYANCA PLAI SRL din  loc. Dragalina, comuna Cristinesti, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu 4742/28.05.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2014, că proiectul Construire baza de conditionare cereale cu uscare,  propus a fi amplasat în loc. Dragalina, comuna Cristinesti, jud. Botoşani,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa 2, la pct.10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale şi pct. 13, lit. a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

 1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –lucrările de investiţie au drept scop: „ CONSTRUIRE BAZA DE CONDITIONARE CEREALE CU USCARE”

Investiţia propune: Pe amplasamentul in suprafata de 5.000,00 mp – aflat in proprietatea luiS.C. BYANCA PLAI S.R.L. - situat în intravilanul satului Dragalina, comuna Cristinesti  - PARCELA P.C. nr. 384/4, investitorul urmeaza sa realizeze in incinta amplasamentului urmatoarele:

Amplasare echipamente necesare operarii bazei de conditionare si uscare cereale respectiv: echipamentele de curatire, uscare, transport, aerare, receptie/ incarcare/descarcare, automatizare, respectiv:

Uscator cereale

Buncar de incărcare rapida:

Transportor cu racleti de preluare/ transversali/ incarcare/ inclinat preluare:

Diferite tipuri de transportoare cu functie de descarcare/ incarcare/ transversali/ descarcare impuritati,  uscator,

Elevator de descarcare silozuri/ uscator / precuratitor

Sibar evacuare din silozul de tranzit:

Precuratitor cu tambur rotativ:

Selector secundar cu site plane:

 

Panou electric- computer

Cladire automatizare ( comanda) 5 X 3 m:

 Alimentarea cu apaa obiectivului este realizează din sursa subterana – izvoare captate printr-un put sapat captusit cu piatra cu Dn = 1,20 m si H=15 m.

Apele pluviale colectate de pe cladiri si de pe terenul societatii se scurg natural pe terenurile invecinate.

Energia electrică este furnizată de reţeaua de distribuţie din zonă.

Spatiile administrative (birourile) sunt incalzite cu ajutorul radiatoarelor electrice.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina de către operatorul care asigură salubrizarea com. Cristinesti, pe bază de contract.

Pământul rezultat urmare construirii fundaţiei şi nefolosit integral va fi transportat pe un spaţiu aparţinând beneficiarului lucrării.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

 

2.Localizarea proiectului: Amplasamentul investitiei este situat pe terenul aflat in proprietatea societatii, intravilanul satului Dragalina, comuna Cristinesti, Jud. Botosani, avand o suprafata totala de 5.000,00 mp.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

- la Nord – Vest – teren proprietate S.C. BYANCA PLAI S.R.L.

- la Nord – Est   – teren proprietate Dorohonceanu Romica

- la Sud  - Est    – teren proprietate Paduraru Petrica

- la Sud  - Vest    – teren proprietate Stredie Marcel

Accesul in incinta se realizeaza din  DS 382 printr – o cale de acces comuna cu parcela invecinata a societatii.

2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul are categoria de folosinţă teren curti-constructii conform Certificatului de Urbanism Nr. 11/12.06.2014. Terenul se află în intravilanul localităţii.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

 

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 11 din 12.06.2014 emis de Primaria Comunei Cristinesti.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare .

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înfiinţare şi dotare capacitate de producţie panouri din lemn în comuna Corni, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în localitatea Corni, comuna Corni, jud. Botoşani, titular BOCA VÂRVARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 19.06.2014.

 Data afişării anunţului: 12.06.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deBOCA VÂRVARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdinmunicipiul Iaşi, str. Ion Creangă, nr. 17, bl. U2, sc. A, et. 2, ap. 6, judeţul Iaşi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8742/17.09.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2014, că proiectul “Înfiinţare şi dotare capacitate de producţie panouri din lemn în comuna Corni, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în localitatea Corni, comuna Corni,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop înfiinţarea şi dotarea unei secţii pentru producţie panouri din lemn. Suprafaţa totală a terenului este de 5000 mp, din care 3080 mp intravial si 1930 mp arabil.

Suprafaţa de teren pe care se va amplasa şi implementa proiectul este de 3080 mp din care:

- clădire hală de producţie/administrativ:

- suprafaţa construită Sc=288mp

- suprafaţa construită desfăşurată Sd=288 mp

- suprafaţa utilă Su=258,50 mp

- clădire cameră uscător şi centrala termică:

- suprafaţa construită Sc=53,70mp

- suprafaţa construită desfăşurată Sd=40,50 mp

- suprafaţa utilă Su=40,50 mp

- clădire spaţiu depozitare deşeuri lemn:

- suprafaţa construită Sc=12 mp

- suprafaţa construită desfăşurată Sd=12 mp

- suprafaţa utilă Su=9,80 mp

- suprafaţă alei circulaţii S=608,80 mp

- suprafaţă spaţii verzi S=4037,5 mp

Investiţia propune:

A.construirea unei secţii pentru producţia de panouri din lemn formată din:

- hală cu destinaţia de spaţiu administrativ/producţie realizată din fundaţie din beton de ciment armată cu oţel beton, pereţii executaţi din zidărie din BCA pe structură din stâlpi din beton de ciment armaţi cu oţel beton. Acoperişul va fi construit în două ape şi va fi executat din panouri termoizolante tip sandwich triplustrat.

- camera de uscare realizată din fundaţie din beton armat cu oţel beton, zidărie BCA, structură acoperiş din profile metalice, acoperiş din panouri termoizolante tip sandwich triplustrat.

- clădirea centralei termice realizată din fundaţie de beton armat cu oţel beton, zidărie din BCA, acoperiş cu o singură pantă cu structură metalică şi învelitoare din panouri termoizolante tip sandwich triplustrat.

- clădirea spaţiului de depozitare deşeuri lemn realizată din fundaţie din beton ciment armat, structură metalică, pereţii şi acoperişul vor fi executaţi din tablă cutată care va fi prinsă de structura metalică cu şuruburi autoforante.

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - reţeaua de alimentare cu apă este formată din puţ forat, hidrofor. Puţul forat ca avea o adâncime de 10 m şi va fi executat din tuburi de beton. Hidroforul va asigura pomparea apei din puţul forat şi va fi montat căminul ce va fi executat lângă puţul forat. Căminul hidroforului va fi executat din beton armat cu plasă sudată de oţel beton.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate în bazinul vidanjabil. Apele din precipitaţii vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: localitatea Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 34 din 07.09.2012, emis de Primăria Comunei Corni.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

k)  La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înfiinţare secţie pentru producţie articole de ambalaj din material plastic în comuna Stăuceni, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în localitatea Siliştea, comuna Stăuceni, jud. Botoşani, titular SC GREEN BAGS SOLUTIONS SRL.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 19.06.2014.

 Data afişării anunţului: 12.06.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC GREEN BAGS SOLUTIONS SRLdincomuna Stăuceni, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 7319/30.07.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2014, că proiectul “Înfiinţare secţie pentru producţie articole de ambalaj din material plastic în comuna Stăuceni, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în localitatea Siliştea, comuna Stăuceni, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop înfiinţarea unei secţii pentru producţie articole de ambalaj din material plastic. Suprafaţa de teren pe care se va realiza investiţia este de St=1000mp din care:

- suprafaţa construită Sc=213mp

- suprafaţa construită desfăşurată Sd=213 mp

- suprafaţă totală parcare S=193 mp

Investiţia propune:

A.construirea unei secţii pentru producţia de ambalaj din material plastic formată din:

- o hală realizată prin structură metalică cu stâlpi circulari şi acoperiş tip şarpantă cu forme metalice şi învelitoare din panouri tip sandwich;

- fundaţiile sunt izolate sub stâlpi, cu bloc din beton simplu şi cuzinet armat, cu grinzi de fundare ce unesc fundaţiile izolate;

- pardoseala este din beton armat cu plase sudate, aşezate pe un strat de balast de 15 cm şi o folie de polietilenă hidroizolantă;

- închiderile exterioare vor fi din panouri tip sandwich, cu ferestre şi uşi din PVC cu geam termopan.

Hala de producţie cuprinde următoarele spaţii:

          -magazin desfacere S=8,34 mp

          - vestiar S=4.55 mp

          - grup sanitar S=3,83 mp

          - centrală termică S=7,27 mp

          - spaţiu depozitare materii brute S=21,14 mp

          - hală S=130,04 mp

          - spaţiu depozitare produse finite S= 22,45 mp

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - din reţeaua de alimentare cu apă a localităţii.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul reţelei de canalizare a localităţii. Apele din precipitaţii vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: localitatea Siliştea, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 18 din 13.07.2012, emis de Primăria Comunei Stăuceni.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

k)  La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire microfermă zootehnică extravilan comuna Roma (grajd 20 capete bovine, magazine cereale şi împrejmuire)”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Roma, jud. Botoşani, titularVLAD URZICA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Afişat la data: 13.06.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de VLAD URZICA, din Botosani, str.Parcul Tineretului nr.6, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr.4964din 04.06.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2014, că proiectul “Construire microfermă zootehnică extravilan comuna Roma (grajd 20 capete bovine, magazine cereale şi împrejmuire)”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Roma, jud. Botoşani,, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1  lit. e;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –

Investiţia constă în realizarea unei exploataţii agricole, un grajd czu 20 capete bovine şi o magazie de cereale.

Construcţiab are destinaţia pentru creşterea şi îngrăşarea tineretului taurin în vederea valorificăriispre unităţi de preparare a cărnii. Pentru colectarea dejecţiilor pe perioda de iarnă este prevăzută o platformă betonată, cu radier ţi pereti protejati cu hidroizolaţie cu dimensiunile de 7,5x5 m prevăzută cu două rigole de scurgere intr+un bazin subteran din beton cu o capacitate de 4,5 mc.

Gunoiul de grajd se va transporta mecanizat pe platformă de compostare.

Alimentarea cu apă – din puţ forat

Evacuarea apelor uzate menajere : intr+un bayin betonat vidanjabil

Apele pluviale potential impurificate : nu este cazul

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri:

-  resturi balast şi pietriş: 0,5 tone

- deşeuri metalice feroase: 0,8 tone

- deşeuri din ambalaje: 0,3 tone 

             Deşeurile recuperabile se vor valori fica prin agenţi economici autorizaţi;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate –

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în extravilanul localităţii Roma

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 56 din 06.08.2013 emis de Consiliul judeţean Botoşani.

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

i) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ;

j)La finalizarea investiţiei aveţi obligaţia să solicitaţi emiterea autorizaţiei de mediu .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Alimentare cu energie a extinderii retelei de joasa tensiune, sat Poiana, com. Vorona, jud.Botosani ”, propus a fi amplasat în intravilan loc.Poiana comuna Vorona jud. BotoşanititularE-ON MOLDOVA Distributie – prin SC ELPROEX SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Afişat la data: 13.06.2014

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de E-ON MOLDOVA Distributie – prin SC ELPROEX SA, din Iasi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5067 din 10.06.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2014, că proiectul “Alimentare cu energie a extinderii retelei de joasa tensiune, sat Poiana, com. Vorona, jud.Botosani ”, propus a fi amplasat în intravilan loc.Poiana comuna Vorona jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13  lit. a.

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – în vederea modificării şi modernizării fluxului de producţie, societatea îşi propune următoarele:

- se va construi o extindere a LEA de 0,4 kv de joasă tensiune

- extinderea va consta dintr-un număr de 6 stâlpi, amplasaţi la o distanţă de 40 m unul faţă de altul, lungimea extinderii fiind de 240 m;

Alimentarea cu apă: nu este cazul

Evacuarea apelor uzate menajere:  nu este cazul

Apele pluviale potential impurificate: nu este cazul

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

- pământ din excavaţii

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate –

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în intravilanul teritoriului administrativ al comunei Vorona, sat Poiana, conform PUG aprobat, pe domeniul public al comunei Vorona

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 24 din 06.06.2014 emis de Primăria comunei Vorona.

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

i) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ;

j)La finalizarea investiţiei aveţi obligaţia să solicitaţi emiterea autorizaţiei de mediu .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul AMPLASARE SKID GPL”,amplasat in mun. Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4, jud. Botoşani, titular CONOVARIU NELU.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 27.06.2014.

Data afişării anunţului : 20.06.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  CONOVARIU NELUcu domiciliul în mun. Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 4814/30.05.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2014, că proiectul AMPLASARE SKID GPL’’  propus a fi amplasat în mun. Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 6, lit. c;

b)mărimea proiectului –se propune construirea unei fundatii din beton cu dimensiunile 7x1,1x0,2 m, pe care se amplaseaza un SKID GPL cu un rezervor suprateran de 4850 l.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: mun. Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi  construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 370 din 04.12.2013 emis de Primăria Municipiului Botosani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Înainte de începerea activităţii de comerţ cu carburanţi pentru autovehicule   se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu;

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare: proiectul se supune evaluării de mediu şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Înfiinţare capacităţi depozitare cereale şi linie procesare seminţe, propus a fi amplasat în localitatea Dragalina comuna Cristineşti jud. Botoşani titularSC AGROMEC DRAGALINA SA Dragalina.

1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescau nr. 44 în zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 8zile de la data publicarii prezentului anunţ.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, precum şi la adresa de email: office@apmbt.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data publicării anunţului: 20.06.2014

 PROIECT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE                                

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către SC AGROMEC DRAGALINA SA Dragalina din localitatea Dragalina comuna Cristineşti jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 669/23.01.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2014, că proiectul:

ÎNFIINŢARE CAPACITĂŢI DEPOZITARE CEREALE ŞI LINIE PROCESARE SEMINŢE, propus a fi amplasat în localitatea Dragalina comuna Cristineşti jud. Botoşani , 

se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2:

- pct. 1 lit.a – proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole

- pct. 3 lit. a – instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice

 

 1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului

Terenul este situat in intravilanul Comunei Cristineşti, judetul Botoşani, numar cadastral 50273 şiare o suprafata de 6976  mp. Terenul intravilan va fi ocupat de construcţii, căi acces, platforme, spaţii verzi;

Terenul este limitat la nord-est de Ds382, la sud-vest de proprietate Miron Dumitru, la sud-est de proprietate privata si la nord-vest de proprietate Hertug Maria.

Scopul investiţiei constă în construirea unei platforme de stocare cereale în silozuri, a unei hale care să adăposteasca activitatea de însăcuire a cerealelor, precum şi a anexelor, platformelor şi utilităţilor necesare.

Se propune:

? Construirea unei instalaţii de condiţionare, uscare, înmagazinare si procesare seminţe, cu o capacitate totală de prelucrare de 6040 tone; Stocarea cerealelor se va face in 8 silozuri, 4 model 36/17 cu o capacitate de stocare de 1120 tone fiecare,  cu un diametru de 10,91 m, si 4 model 21/18 cu o capacitate de stocare de 390 tone fiecare, cu un diametru de 6,37 m. Capacitatea totala de stocare a celor 8 silozuri este de 6040 tone.

? Construirea unei hale de insacuire, pe o suprafata de 300 mp;

? Amplasare de surse regenerabile de energie, respectiv panouri fotovoltaice (cu o capacitate instalată de 100 KW) si turbina eoliana (cu o putere instalată de 50 KW);

? Suplimentarea energiei electrice necesare liniei tehnologice propuse prin suplimentarea bransamentului existent.

? Construirea de anexe, utilităţi: grup electrogen, camera tehnica pentru administrare cu grup sanitar chimic, gospodarie de apa cu put forat, casa pompe, retea de hidranti exteriori bazin rezerva intangibila, statie de epurare, bazin ingropat ape pluviale, separator hidrocarburi, retea colectare ape pluviale de pe zonele cu circulatie auto, reţea canalizare menajeră, reţea apă, reţea electrică, amenajări exterioare.

? Construire gard pentru imprejmuirea proprietăţii;

? Desfiintarea tuturor constructiilor existente pe teren. Pe terenul care face obiectul proiectului există trei magazii de cereale având dimensiuni de 72 m în lungime şi 11,63 m lăţime, cu o suprafaţă construită de 838 mp fiecare. Inalţimea la cornişă este de 3 m iar înălţimea la coamă de 4,5 m.

Infrastructura magaziilor propuse spre desfiinţare: fundatii continue din beton armat, iar structura este din zidarie de cărămidă cu stâlpişori şi centuri din beton armat; şarpanta are grinzi cu zăbrele metalice şi învelitoare din azbociment; pardoseala este din beton.

 Alimentarea cu apă a obiectivului se va face de la un foraj care se va executa in incinta, asigurarea presiunii fiind realizată cu ajutorul unei instalaţii de hidrofor cu pompa şi rezervor de hidrofor cu V=150L. Acest foraj  va asigura necesităţile tehnologice si de protectie la incendiu.

Apele uzate– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza într –un bazin betonat vidanjabil.

 b) cumularea cu alte  proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – pentru realizarea şi funcţionarea proiectului se utilizează resurse naturale regenerabile:

- apa, pentru asigurarea necesarului menajer şi pentru protecţia la incendiu;

- vîntul şi radiaţia solară pentru asigurarea energiei:

PANOURI FOTOVOLTAICE SI CAMERA INVERTOARE

Suprafata pe care se vor amplasa panourile fotovoltaice, este de aproximativ 1700 mp; acesta suprafata va fi in zona verde; panourile inclinate conform specificatiilor furnizorului vor fi amplasate pe suporti metalici la 1 m inaltime de teren

TURBINA EOLIANA

Împreună, cele doua surse de energie regenarabilă au o capacitate de aproximativ 150.000 W (150 kW)

 d) productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09) şi deşeuri de la demolarea clădirilor existente:

- deşeuri metalice feroase si neferoase provenite din elemente de suprastructura a construcţiilor si instalaţiilor prezente în clădiri, cod 170405,

- materiale de construcţie pe bază de azbociment (cod 170105) – 300 mp

- deşeuri amestecate materiale de construcţie si deşeuri de la demolări, beton şi cărămidă (cod 170101)

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenşa gestiunii deşeurilor.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

În timpul realizării şi funcţionării proiectului:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construţie necesare realizării proiectului şi de la utilajele acre vor asigura transportul cerealelor

- emisii pulberi - rezultate în timpul lucrărilor de construcţieiar în urma activitatilor din cadrul procesului tehnologic (procesarea seminţelor, transportarea pe banda transportoare, uscarea seminţelor) se produc emisii de praf si de pulberi în atmosfera

- generarea zgomotului şi vibraţiilor - pe perioada realizării lucrărilor de construcţii şi pe perioada funcţionării obiectivului

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – posibil, ca urmare a amplasării unui rezervor de motorină, amplasat subteran.

 2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este de curţi – construcţii – în intravilanul localitatăţii dragalina comuna Cristineşti.

2.2.  relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

 3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact ul asupra factorilor de mediu generat în perioada de execuţie a proiectului prin lucrări de demolare, excavare, săpături, utilizarea utilajelor şi mijloacelor de transport şi organizarea de şantier poate fi semnificativ;

d) probabilitatea impactului – posibil semnificativ;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – în perioada de execuţie a proicetului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu poate fi semnificativ.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şiale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire depozit cereale în localitatea Văculeşti, comuna Văculeşti, judetul Botosani”,propus a fi amplasat în localitatea Văculeşti, comuna Văculeşti, jud. Botoşani, titular SC CEREAL INTERMED COMPANY SRL.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 26.06.2014.

 Data afişării anunţului: 19.06.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC CEREAL INTERMED COMPANY SRLdinoraşul Constanţa, str. Şoseaua Mangaliei, nr. 48, judeţul Constanţa, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5090/10.06.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2014, că proiectul “Construire depozit cereale în localitatea Văculeşti, comuna Văculeşti, judetul Botosani”propus a fi amplasat în localitatea Văculeşti, comuna Văculeşti,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop construirea unui depozit de cereale. Suprafaţa totală a terenului este de 9500 mp, din care 2500 mp va fi ocupată de magazie.

Suprafaţa de teren pe care se va amplasa depozitul de cereale şi implementa proiectul este de 2500 mp, din care:

- suprafaţa construită la sol Sc=2500 mp

- suprafaţa construită desfăşurată Sd=2500 mp

- suprafaţa utilă la sol Su=2462,00 mp

- suprafaţa utilă desfăşurată Su=2462,00 mp

Investiţia propune:

A.construirea unui depozit de cereale cu regim de înălţime parter, cu suprafaţa totală construită Sc=2500 mp, care va avea:

          - regimul de înălţime parter

          - stâlpi încastraţi în perete

          -  grinda centrală cu înălţimea la acoperiş de 4,950 m

          - pereţi de închidere din beton armat

          - acoperiş din şarpantă metalică în sistem autoportant din tablă zincată

          - finisaje  interioare – tencuieli cu mortar de ciment

          - finisaje exterioare, tencuieli rezistente

          - pardoseli din beton armat

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - reţeaua de alimentare cu apă este formată din puţ forat.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil. Apele din precipitaţii vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: localitatea Văculeşti, comuna Văculeşti, judeţul Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 40 din 16.04.2014, emis de Primăria Comunei Văculeşti.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE DEŢINUTE DE SC CAMPIOSERV POINT SRL DIN JUDEŢUL BOTOŞANI”,propus a fi amplasat în localitatea Truşeşti, comuna Truşeşti, jud. Botoşani, titular SC CAMPIOSERV POINT SRL BOTOŞANI.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 26.06.2014.

 Data afişării anunţului: 19.06.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC CAMPIOSERV POINT SRL BOTOŞANIdinmunicipiul Botoşani, str. Ştefan Luchian, nr. 11, sc. B, et. 2, ap. 8, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 11630/19.12.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2014, că proiectul “MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE DEŢINUTE DE SC CAMPIOSERV POINT SRL DIN JUDEŢUL BOTOŞANI”propus a fi amplasat în localitatea Truşeşti, comuna Truşeşti,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1, lit. e – instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei agricole. Suprafaţa totală a terenului este de 8481,48 mp, din care suprafaţa construită este de 3526,27 mp.

Suprafaţa de teren pe care se va moderniza şi dezvolta proiectul este de 3526,27 mp din care:

- Sectorul vegetal

- regimul de înălţime parter înalt

- compartimentare pentru moara de furaje cu o suprafaţă construită Sc=156,25mp

- suprafaţa construită Sc=2676,11mp

- Sectorul zootehnic

          - regimul de înălţime parter

          - adăpost nou cu aşternut adânc pentru 80 tăuraşi sau viţei,

- propunerea de extindere a clădirii cu 208,48 mp, necesară pentru aleea de furaje şi iesle, refacerea pardoselii pentru aşternutul adânc şi a aleei de circulaţie care are şi un plug raclor pentru manipularea dejecţiilor

- suprafaţa construită Sc=755,18 mp

- suprafaţa utilă Su=759,51 mp

- Sectorul administrativ

          - modernizarea sectorului administrativ va asigura minimul de confort pentru personalul ce va deservi exploataţia agricolă, prin compartimentare astfel:vestiare, grup sanitar, biroupentru administraţie

- suprafaţa construită Sc=102,76 mp

- suprafaţa utilă Su=85,76 mp

Investiţia propune:

A.modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei agricole formată din:

- Sectorul vegetal

- sistemul structural este alcătuit din elemente prefabricate cu fundaţii izolate, stâlpi, grinzi, cheasoane de acoperiş, învelitoare tip terasă.

- Sectorul zootehnic

          - fundaţii izolate tip pahar pentru stâlpi prefabricaţi

- grinzi tunate monolit

- înlocuire învelitoare cu panouri sandwich tablă cutată

- sistemul de ventilaţie va fi natural construcţia fiind închisă pe trei laturi

- Sectorul administrativ

          - cadre din beton armat prefabricat

- acoperiş în sistem terasă

- tâmplăriile exterioare din PVC cu geam termopan

- pereţi din rigips

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - alimentarea cu apă se face de la reţeaua existentă în zonă.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate în bazinul vidanjabil. Apele din precipitaţii vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor şi burlanelor.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: localitatea Truşeşti, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 35 din 18.12.2012, emis de Primăria Comunei Truşeşti.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI anunţă publicul interesat asupraluării deciziei etapei de încadrare: proiectul se supune evaluării de mediu şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Înfiinţare capacităţi depozitare cereale, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Conceşti jud. Botoşani titular SC DELMAD – CRYS AGRICOL SRL Conceşti.

1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescau nr. 44 în zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de incadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, precum şi la adresa de email: office@apmbt.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data publicării anunţului: 20.06.2014

PROIECT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către SC DELMAD – CRYS AGRICOL SRL Conceştidin localitatea Conceşti comuna Conceşti jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 667/23.01.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2014, că proiectul:

ÎNFIINŢARE CAPACITĂŢI DEPOZITARE CEREALE, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Conceşti jud. Botoşani, 

se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2:

- pct. 1 lit.a – proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole

- pct. 3 lit. a – instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice

  1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului

Terenul este situat in extravilanul Comunei Concesti judetul Botosani, numar cadastral 50177 şi are o suprafaţă de 10000  mp. Terenul extravilan va fi ocupat de construcţii, căi acces, platforme, spaţii verzi; Suprafaţa construită totală va fi Sc =1486,62 mp.

 Terenul este limitat la nord-est, la sud-vest, la nord-vest de terenuri apartinand Consiliului local Concesti, iar la sud-est de drum DCL143.

 Scopul investiţiei constă în construirea unei platforme de stocare cereale în silozuri, a unei hale care să adăposteasca activitatea de însăcuire a cerealelor, precum şi a anexelor, platformelor şi utilităţilor necesare.

Se propune:

? Construirea unei instalaţii de condiţionare, uscare, înmagazinare si procesare seminţe, cu o capacitate totală de prelucrare de 6040 tone; Stocarea cerealelor se va face in 8 silozuri, 4 model 36/17 cu o capacitate de stocare de 1120 tone fiecare,  cu un diametru de 10,91 m, si 4 model 21/18 cu o capacitate de stocare de 390 tone fiecare, cu un diametru de 6,37 m. Capacitatea totala de stocare a celor 8 silozuri este de 6040 tone.

? Amplasare de surse regenerabile de energie, respectiv panouri fotovoltaice (cu o capacitate instalată de 120 KW) si turbina eoliana (cu o putere instalată de 50 KW);

? Suplimentarea energiei electrice necesare liniei tehnologice propuse prin suplimentarea bransamentului existent.

? Construirea de anexe, utilităţi: grup electrogen, camera tehnica pentru administrare cu grup sanitar chimic, gospodarie de apa cu put forat, casa pompe, retea de hidranti exteriori bazin rezerva intangibila, statie de epurare, bazin ingropat ape pluviale, separator hidrocarburi, retea colectare ape pluviale de pe zonele cu circulatie auto, reţea canalizare menajeră, reţea apă, reţea electrică, amenajări exterioare.

? Construire gard pentru imprejmuirea proprietăţii;

 Alimentarea cu apă a obiectivului se va face de la un foraj care se va executa in incinta, asigurarea presiunii fiind realizată cu ajutorul unei instalaţii de hidrofor cu pompa şi rezervor de hidrofor cu V=150L. Acest foraj  va asigura necesităţile tehnologice si de protectie la incendiu.

Apele uzate– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza într –un bazin betonat vidanjabil.

 b) cumularea cu alte  proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – pentru realizarea şi funcţionarea proiectului se utilizează resurse naturale regenerabile:

- apa, pentru asigurarea necesarului menajer şi pentru protecţia la incendiu;

- vîntul şi radiaţia solară pentru asigurarea energiei:

PANOURI FOTOVOLTAICE SI CAMERA INVERTOARE

 Suprafaţa pe care se vor amplasa panourile fotovoltaice, este de aproximativ 1700 mp; acesta suprafaţă va fi in zona verde; panourile înclinate conform specificaţiilor furnizorului vor fi amplasate pe suporţi metalici la 1 m înălţime de teren.

 TURBINA EOLIANA

Împreună, cele doua surse de energie regenarabilă au o capacitate de aproximativ 170.000 W (170 kW).

 d) productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09)

- deşeuri metalice feroase si neferoase provenite din elemente de suprastructura a construcţiilor si instalaţiilor prezente în clădiri, cod 170405,

- deşeuri amestecate materiale de construcţie, beton (cod 170101)

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind evidenşa gestiunii deşeurilor.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

În timpul realizării şi funcţionării proiectului:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construţie necesare realizării proiectului şi de la utilajele acre vor asigura transportul cerealelor

- emisii pulberi - rezultate în timpul lucrărilor de construcţieiar în urma activitatilor din cadrul procesului tehnologic (procesarea seminţelor, transportarea pe banda transportoare, uscarea seminţelor) se produc emisii de praf si de pulberi în atmosfera

- generarea zgomotului şi vibraţiilor - pe perioada realizării lucrărilor de construcţii şi pe perioada funcţionării obiectivului

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – posibil, ca urmare a amplasării unui rezervor de motorină, amplasat subteran.

  2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este cu permisiuni de realizare a lucrărilor de modernizare a exploataţiilor agricole – în extravilanul comunei Conceşti jud. Botoşani.

2.2.  relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

 3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact ul asupra factorilor de mediu generat în perioada de execuţie a proiectului prin lucrări de demolare, excavare, săpături, utilizarea utilajelor şi mijloacelor de transport şi organizarea de şantier poate fi semnificativ;

d) probabilitatea impactului – posibil semnificativ;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – în perioada de execuţie a proicetului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu poate fi semnificativ.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şiale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Înfiin?are sistem de distribu?ie gaze naturale în comuna Mihai Eminescu, jude?ul Boto?ani„ propus a se realiza în satele Ipote?ti, Cătămără?ti-Vale, Stânce?ti, Manole?ti ?i Cucorăni, jude?ul Boto?ani, titularCOMUNA MIHAI EMINESCU, judeţul Botoşani.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 20.06.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MIHAI EMINESCU din sat. Ipote?ti, com. Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5165 din 12.06.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2014, că proiectul “Înfiin?are sistem de distribu?ie gaze naturale în comuna Mihai Eminescu, jude?ul Boto?ani„ propus a se realiza în satele Ipote?ti, Cătămără?ti-Vale, Stânce?ti, Manole?ti ?i Cucorăni, jude?ul Boto?ani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 3 lit.b ?i pct. 13 lit.a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului –  alimentarea cu gaze naturale în regim de presiune medie ?i redusă cu distribu?ie ramificată ?i arborescentă:

                - lungime traseu L=32,081 km – presiune redusă

                - lungime traseu L=9,846 km – presiune medie

                - lungime totală L=41,927 km – presiune medie+redusă

                - total cămine de vizitare Nc = 86 buc

                - material tubular PE 100 SDR 11

                - diametre conducte Dn 63x5,8 – 160x14,6mm

                - amplasament: DS – DC 61/DC 62

                - presiuni 2,0 – 0,2 bar

Fluxul tehnologic de alimentare cu gaze :

- alimentarea com. Mihai Eminescu de la sistemul Na?ional de Transport prin intermediul sta?iilor de reglare – măsurare, reglare ?i predare.

- siatemul de distribu?ie al comunei Mihai Eminescu de la sta?iile de măsurare reglare ?i predare în regim de presiune medie până la sta?iile de reglare de sector.

- sistemul de distribu?ie al comunei Mihai Eminescu în regim de presiune medie ?i redusă de la sta?iile de reglarede sector până la punctele de bran?ament al consumatorilor.

   b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

   c)utilizarea resurselor naturale – proiectul va fi amplasat pe un teren apar?inând domeniului public al comunei Mihai Eminescu.

   d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii ?i demolări (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

   e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

   2.Localizarea proiectului

    2.1.utilizarea existentă a terenului – proiectul se va realiza pe un teren aflat în intravilanul ?i extravilanul comunei Mihai Eminescu, jud. Boto?ani.

   2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

   2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

  3.Caracteristicile impactului potential

   a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

   b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

   c)marimea si complexitatea impactului – nu este cazul;

   d)probabilitatea impactului – nu este cazul;

    e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Se vor respecta condiţiile impuse prin actul de reglementare emis de Administraţia Naţională "Apele Române";

b)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 181 din 17.12.2013 emis de Primăria Comunei Mihai Eminescu..

c)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

d)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

e)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

f) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

g)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

h)Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

i) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

j)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

k)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor ;

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire=Extindere conductă şi branşament gaze naturale comuna Şendriceni, judetul Botosani”,propus a fi amplasat în localitatea Şendriceni, comuna Şendriceni, jud. Botoşani, titular COMUNA ŞENDRICENI.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 03.07.2014.

 Data afişării anunţului: 26.06.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA ŞENDRICENIdinlocalitatea Şendriceni, comuna Şendriceni, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5551/25.06.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul “Construire=Extindere conductă şi branşament gaze naturale comuna Şendriceni, judetul Botosani”propus a fi amplasat în localitatea Şendriceni, comuna Şendriceni,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. b – instalaţii industriale pentru transportul gazelor şi  pct. 13, lit. a – orice modificări sau extinderi.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop extinderea conductei de distribuţie a gazelor naturale presiune redusă. Lungimea totală a conductei de distribuţie gaze naturale presiune redusă proiectată este de L=2768 m.

Investiţia propune:

A.extinderea conductei de gaze naturale presiune redusă presupune racordarea a unui număr de 6 consumatori nominalizaţi.

Branşamentele se vor monta subteran, la adâncimea cuprinsă între 0,6 şi 0,9 m,cu pantă spre conducta de distribuţie la care se racordează.

Racordarea branşamentelor la conducta de distribuţie din PE 100 se va face cu un teu de branşament electrosudabil având diametrul egal cu conduct ape care se sudează, diametrul teului de branşament la care se racordează fiind de D=32 mm.

 

B.alimentarea cu apă – nu este cazul;

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, nu este cazul;

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: localitatea Şendriceni, comuna Şendriceni, judeţul Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 2 din 20.02.2014, emis de Primăria Comunei Şendriceni.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Îndepărtare material aluvionar”, amplasament situat în perimetrul Baranca 4 râul Prut în extravilanul comunei Hude?ti, jud. Boto?ani, titularII APARASCHIVE GHEORGHE.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 26.06.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deII APARASCHIVE GHEORGHE din sat. Bajura, ora? Darabani, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5227/13.06.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul “Îndepărtare material aluvionar”, amplasament situat în perimetrul Baranca 4 râul Prut în extravilanul comunei Hude?ti, jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct.2 lit. a

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia are în vedere exploatarea a unei cantităţi de 7000 mc nisip şi pietriş estimată în interiorul perimetrului de exploatare Baranca 4, jud. Botoşani. Perimetrul propus pentru exploatare se află amplasat în zona bornei 448 din axul cadastral al râului Prut între bornele de frontieră BF 913 – 914. Perimetrul de exploatare are formă în plan poligonală, s-a format în albia minoră a râului Prut, mal drept ?i are lungimea maximă de cca 135 m, lă?imea maximă de cca 30 m ?i suprafa?a de 2000mp înscrisă în suprafa?a închiriată de 2000 mp.

 Alimentarea cu apă

 Societatea nu va consuma apă în procesul tehnologic, iar pentru consum se va aproviziona cu apă îmbuteliată.

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul

Apele pluviale potential impurificate : nu este cazul

 b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani, iar în incinta perimetrului se vor executa doar operaţii de exploatare nu şi de sortare a materialului exploatat;

d)producţia de deşeuri: nu este cazul

             Deşeurile recuperabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile  utilizate: –

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 2000 mp în perimetrul Baranca, extravilanul comunei Hude?ti  jud. Botoşani, amplasat în albia minoră a râului Prut, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare propus este pozi?ionat în zona bornei CSA 448 din axul cadastral al râului Prut.

Coordonatele perimetrului de exploatare sunt următoarele:

 

 

Nr. punct

X

Y

1

747.583,790

610.947,926

2

747.617,165

608.344,580

3

747.641,072

610.969,606

4

747.670,625

610.986,198

5

747.678,358

611.017,449

6

747.676,790

611.045,336

7

747.663,742

611.017,148

8

747.633,398

611.017,148

9

747.629,430

610.990,096

10

747.610,575

610.964,580

 

 În acest perimetru se vor executa lucrări de exploatare a agregatelor minerale fâ?ii paralele cu firul cursului de apă din aval spre amonte.Pentru a nu devia r. Prut de la cursul său natural după încheierea exploatării, terenul se nivelează.

Perimetrul de exploatare are forma în plan poligonală, s-a format în albia minoră a râului Prut, mal drept ?i rae lungimea maximă de cca. 395 m, lă?imea maximă de cca. 143 m ?i suprafa?a de 31.078 înscrisă în suprafa?a închiriată de 37.310 mp.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Rezerva geologică de nisip şi pietriş estimată în perimetrul Baranca 4, aşa cum este delimitată de coordonatele topografice este:

- suprafaţa perimetrului de exploatare = 2000 mp

- adâncimea  medie de exploatare = 1,1 – 1,5 m

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelor prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului: impact pe timpul de execuţie a lucrărilor

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru execuţia lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 35 din 04.06.2014 emis de Consiliul Judeţean Botoşani.

b)Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;

d)Se va asigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor, în vederea valorificării/eliminării pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

f)Se interzice amenajarea depozitelor de carburanţi în albia râului Prut, iar mijloacele de transport, la terminarea programului de lucru, vor fi garate/ parcate în afara albiei minore;

g) Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara albiei râului Prut;

h) Este strict interzisă spălarea utilajelor în zona de exploatare, iar alimentarea cu motorină şi lubrefianţi se va face cu evitarea deversărilor de produse petroliere în albia sau pe malul stâng al râului Prut;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)Înainte de începerea activităţii de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentruproiectul“Extindere alimentare cu apă cătun Stracova şi Deal Dorohoi” propus în intravilanul şi extravilanul comunei Şendriceni şi a municipiului Dorohoi, jud. Botoşani, titular COMUNA ŞENDRICENI.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data publcării anunţului: 26.06.2014 

 DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA ŞENDRICENI, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5299 din 17.06.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul “Extindere alimentare cu apă cătun Stracova şi Deal Dorohoi” propus în intravilanul şi extravilanul comunei Şendriceni şi a municipiului Dorohoi, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbană.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop realizarea unei extinderi a reţelei de distribuţie  a apei pentru deservirea consumatorilor din cătun Stracova şi Deal Dorohoi jud. Botoşani.

 Investiţia propune:

- Crearea unei reţele de distribuţie a apei potabile în lungime de 2060 m, repartizată pe diametre astfel:

          - PN10 De 110 mm cu lungimea de 1270m

          - PN10 De 90 mm cu lungimea de 790m

- Branşamentul de apă va fi realizat din reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Dorohoi, pe str. 1 Decembrie în căminul CV13-2, aflat la intersecţie cu str. Mărăşti.

- Pe traseul conductelor de distribuţie se vor executa un nr. 2 cămine vane, echipate cu vane cu diametre de 100 mm.

- Aerisirea reţelei de distribuţie se va realiza prin intermediul hidranţilor de incendiu exteriori Dn 100 mm, montaţi în punctele înalte sau în capetele de tronsoane.

- Pe reţeaua de distribuţie se vor monta un număr de 3 hidranţi subterani de incendiu Dn 100 mm.

- Pentru reţeaua de distribuţie a rezultat un debit de dimensionare Q = 6,04 mc/h, (1,68 l/s).

 b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - apa va fi preluată din sistemul de distribuţie al municipiului Dorohoi;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri din construcţii (deşeu PVC, surplus de pământ).

Deşeurile municipale în amestec se vor elimina de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile tehnologice se vor valorifica/elimina prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului organizării de şantier.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:  intravilanul şi extravilanul comunei Şendriceni şi municiului Dorohoi, judeţulBotoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren administraţie publică (DN şi DS).

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este czul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact redus pe timpul execuţiei lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 37 din 11.06.2014, emis de Consiliul Judeţean Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile nr. HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:: REABILITARE LEA J.T. PTA 6 NICOLAE BALCESCU”, amplasat în intravilan localitatea Nicolae Balcescu, oras Flamanzi, jud. Botosani, titular SC E.ON Moldova Distributie SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 27.06.2014.   

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA, prin SC ELDIS PROIECT SRL Botoşani,cu sediul în municipiul Iaşi, str. Ciurchi, nr. 146÷150, judeţul Iaşi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 5447 din 20.06.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul:„REABILITARE LEA J.T. PTA 6 NICOLAE BĂLCESCU” propus a fi amplasat în localitatea Nicolae Bălcescu, oraş Flămânzi, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului-lucrările de investiţie, au drept scop asigurarea nivelului minmim al tensiunii acceptat de toţi consumatorii aferenţi PTA 6 Nicolae Bălcescu. Prin proiect se propun executarea următoarele lucrări:

- înlocuirea a 900 m conductoare clasice funie Al prin montarea de conductoare torsionate trifazate tip NFA2X 50 Ol- Al+ 3x 95 Al+ 2x 16 Al mm2, pe ax şi NFA2X 50 Ol- Al+ 3x 70 Al+ 2x 16 Al mm2, pe derivaţii;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor de susţinere montaţi în colţ sau terminali cu ancoră, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi stâlpi SE 4 pentru branşamente, montaţi pe domeniul public;

- pentru evitarea supratraversărilor repetate ale DN, pentru alimentarea consumatorilor  pe partea opusă reţelei electrice de joasă tensiune, se va realiza o singură trecere  peste DN şi se va construi o LEA de joasă tensiune nouă, cu o lungime de 600 m, utilizând stâlpi SE 10 şi SE 4 şi conductor izolat torsionat tip NFA2X 50 Ol- Al+ 3x 95 Al+ 2x 25 Al mm2;

- înlocuirea cutiei de distribuţie a PTA 6 Nicolae Bălcescu, cu o cutie de distribuţie tip CD 1.6, fără iluminat public;

- montarea unui punct de aprindere iluminat public;

- montare prize de împământare la primii stâlpi din reţea, la stâlpii de derivaţie, la stâlpii aflaţi pe traseu la distanţe de 500 m şi la stâlpii de capăt;

- se vor moderniza branşamentele monofazice şi branşamentele trifazate, cu montare de BMPM/T- uri şi FDCP4, pe stâlpii reţelei de joasă tensiune sau pe stâlpii intermediar de branşament existenţi sau proiectaţi;

- se vor înlocui stâlpii de branşament rupţi, de lemn sau din metal, cu stâlpi din beton tip SE 4 şi se vor monta stâlpi de branşament în situaţiile în care se impun;

- se va proteja coloana de trecere prin zonele aferente locuinţelor, realizate din materiale inflamabile (lemn sau PVC), prin montarea acasteia în ţeavă metalică;

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin implementarea acestui proiect, se utilizează agregate minerale (balast), combustibili, carburanţi;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri din cabluri, cod. 17.04.11, rezultate din înlocuirea cablurilor electrice;

- deşeuri de materiale de construcţie (stâlpi fisuraţi din beton), cod. 17.09.04;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din inlocuirea suporţilor din lemn;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

              Societatea care va executa proiectul, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate;

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiţiei vor rezulta:

              - emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

             - emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

             - generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;          

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

          2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza în lungul DN 28 B, ocupând un teren cu suprafaţa de cca. 1160 m2, proprietate publică a oraşului Flămânzi;

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

         c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

         h). ariile dens populate- nu este cazul;

         i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

         3. Caracteristicile impactului potenţial:

          a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

         b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

         c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

         d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

         e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 29 din 16.05.2014, emis de Primăria Oraşului Flămânzi;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Oraşului Flămânzi;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

          

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:: SECURIZARE BRANSAMENTE LEA 0,4 kv PTA 1 VORNICENI”, amplasat în intravilan localitatea Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Botosani, titular SC E.ON Moldova Distributie SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Data afisarii anuntului: 27.06.2014.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA, prin SC ELDIS PROIECT SRL Botoşani,cu sediul în municipiul Iaşi, str. Ciurchi, nr. 146÷150, judeţul Iaşi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 5449 din 20.06.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul:„SECURIZARE BRANŞAMENTE LEA 0,4 kv PTA 1 VORNICENI” propus a fi amplasat în localitatea Vorniceni, com. Vorniceni, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului-lucrările de investiţie, au drept scop asigurarea nivelului minmim al tensiunii acceptat de toţi consumatorii aferenţi PTA 1 Vorniceni. Prin proiect se propun executarea următoarele lucrări:

- înlocuirea a 9000 m conductoare clasice funie Al prin montarea de conductoare torsionate trifazate tip NFA2X 50 Ol- Al+ 3x 95 Al+ 2x 25 Al mm2, pe ax şi NFA2X 50 Ol- Al+ 3x 70 Al+ 2x 16 Al mm2, pe derivaţii;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor de susţinere montaţi în colţ sau terminali cu ancoră, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi stâlpi SE 4 pentru branşamente, montaţi pe domeniul public;

- înlocuirea cutiei de distribuţie a PTA 1 Vorniceni, cu o cutie de distribuţie tip CD 1.6, fără iluminat public;

- montarea unui punct de aprindere iluminat public;

- montarea a 4 cutii de secţionare, pentru realizarea selectivităţii protecţiilor;

- montare prize de împământare la primii stâlpi din reţea, la stâlpii de derivaţie, la stâlpii aflaţi pe traseu la distanţe de 500 m şi la stâlpii de capăt;

- se vor moderniza 285 branşamentele monofazice şi 2 branşamentele trifazate, cu montare de BMPM/T- uri şi FDCP4, pe stâlpii reţelei de joasă tensiune sau pe stâlpii intermediar de branşament existenţi sau proiectaţi;

- se vor înlocui stâlpii de branşament rupţi, de lemn sau din metal, cu stâlpi din beton tip SE 4 şi se vor monta stâlpi de branşament în situaţiile în care se impun;

- se va proteja coloana de trecere prin zonele aferente locuinţelor, realizate din materiale inflamabile (lemn sau PVC), prin montarea acasteia în ţeavă metalică;

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin implementarea acestui proiect, se utilizează agregate minerale (balast), combustibili, carburanţi;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri din cabluri, cod. 17.04.11, rezultate din înlocuirea cablurilor electrice;

- deşeuri de materiale de construcţie (stâlpi fisuraţi din beton), cod. 17.09.04;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din inlocuirea suporţilor din lemn;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

              Societatea care va executa proiectul, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate;

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiţiei vor rezulta:

              - emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

             - emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

             - generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;          

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

          2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza în lungul DN 28 B, ocupând un teren cu suprafaţa de cca. 9000 m2, proprietate publică a comunei Vorniceni;

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

         c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

         h). ariile dens populate- nu este cazul;

         i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

         3. Caracteristicile impactului potenţial:

          a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

         b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

         c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

         d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

         e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 4 din 13.05.2014, emis de Primăria Comunei Vorniceni;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Vorniceni;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009- 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice, Etapa a- II-a, propus a fi amplasat în municipiul Botosani: PT Textil, 2 ZIB (Electro), 3 ZIB (IUPS), Condacia, Miorita, Armonia, Marchian 2, PT Teilor 2, PT Cornisa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Victoria 1, PT Randunica, PTGrivita 2, PT Grivita 5, PT Grivita 6, PT Bucovina, PT Pacea 2, jud. Botosani, titular: PRIMARIA BOTOSANI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 30.06.2014.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 5522 din 24.06.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul:„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009÷ 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energeţice- ETAPA a-II-a” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani la: PT Textil, 2 ZIB (Electro), 3 ZIB (IUPS), Condacia, Miorita, Armonia, Marchian 2, PT Teilor 2, PT Cornisa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Victoria 1, PT Randunica, PTGrivita 2, PT Grivita 5, PT Grivita 6, PT Bucovina, PT Pacea 2, jud. Botosani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b);

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Scopulproiectului este de creştere a eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură a municipiului Botoşani şi creşterii calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populaţie.Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele care se vor reabilita în Etapa a -II- a proiectului este de 9.654 m2, din care:

- suprafaţa ocupată de punctele termice: 1.120 m2;

- suprafaţa ocupată de reţele termice primare: 2.544 m2;

- suprafaţa ocupată de reţele termice secundare: 5.990 m2.

           POT – se va menţine cel existent, CUT- se va menţine cel existent.

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A). reabilitarea integrală a echipamentelor aferente a 15 puncte termice, amplasate în municipiul Botoşani, astfel: PT Victoria 2- str. Bucovina, nr. 26, PT Luna- str. Colonel Tomoroveanu, nr. 25, PT Pacea 1- Aleea Cinema, nr. 2, PT Octav Băncilă 1- str. Octav Băncilă, nr. 1,  PT Octav Băncilă 2- str. Octav Băncilă, nr. 48, PT Victoria 3- Aleea Frunzzeti, nr. 1, PT Zorilor- Aleea Zorilor, nr. 14, PT Marchian 1- Aleea Unirii, nr. 1, PT Griviţa 1- str. Vânătorilor, nr. 11, PT Griviţa 7- str. Griviţa, nr. 7, PT Mioriţa- str. Mioriţa, nr. 1, PT Griviţa 3- str. G-ral Avrămescu, nr. 31, PT Griviţa 4- Aleea Griviţa, nr. 3, PT Parcul Tineretului- str. Parcul Tineretului, nr. 2, PT Teilor 3- Aleea Parcului, nr. 1.

           Echipamentele care se vor monta în punctele termice sunt:

- schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum;

- pompe circulaţie agent termic încălzire, cu pompă de rezervă, acţionate prin convertizoare de frecvenţă independente;

- modul automat expansiune/adaos instalaţie încălzire;

- staţia de dedurizare automată pentru apa de adaos în circuitul de încălzire;

- grup pentru ridicare presiune apă caldă de consum, cu pompă de rezervă, acţionate prin convertizoare de frecvenţă independente;

- pompe recirculare apă caldă de consum care se vor monta în punctele termice pe fiecare ramură de consum;

- bucle de reglare automată a temperaturii agent termic încălzire şi apă caldă de consum;

- regulator de presiune diferenţială pentru menţinerea căderii de presiune constantă în punctul termic (pe circuitul agentului termic);

- robinetele pentru echilibrare ramuri circuit încălzire;

- echipamentele pentru contorizare (buclele de contorizare) pe circuitul primar şi circuitele secundare;

- distribuitoare, colectoare, conducte, armături aferente instalaţiilor din punctele termice;

- aparatele de măsură locale, senzori de presiune, temperatură;

- tablourile şi circuitele electrice de forţă, tablourile şi circuitele electrice de protecţie, iluminat şi prize;

- sistemul centralizat de achiziţie, transmitere date şi comandă de la distanţă a echipamentelor din puncte termice, care va consta din:

            - sistem centralizat de achiziţie, transmitere date şi comandă de la distanţă a echipamentelor din punctul termic;

            - sistem de telegestiune, cu reţea M- BUS, pentru citirea şi transmiterea la dispeceratul SC Modern Calor S.A. a datelor de la contorii montaţi la scările de bloc şi din punctul termic;

           - sistem de monitorizare video a incintei punctelor termice;

            - sistem centralizat de supraveghere, monitorizare, semnalizare, localizare a avariilor şi transmiterea la dispeceratul SC Modern Calor S.A. a parametrilor, pentru conductele de distribuţie a agentului termic pentru încălzire (dotarea face parte din lucrarea de reabilitare a reţelei secundare de încălzire alcătuită din conducte preizolate), dar unitatea se va monta în punctul termic;

           Unitatea locală va fi astfel aleasă, încât aceasta să poată fi integrată în sistemul centralizat de supraveghere, monitorizare, semnalizare, localizare a avariilor în funcţiune la dispeceratul SC Modern Calor S.A.

           B. reabilitarea a 12 puncte termice, astfel:

            - reabilitarea a 5 puncte termice, prin montarea de pompe noi de circulaţie pentru agent termic pentru încălzire acţionate prin convertizoare de frecvenţă independente. Punctele termice propuse pentru reabilitare sunt situate în municipiul Botoşani, astfel: PT Teilor 2- Aleea Elie Radu, nr. 4, PT Cornişa- Aleea Prieteniei, nr. 4, PT Rotunda- Aleea C-tin Gane, nr. 4, PT Marchian 2- Aleea Unirii, nr. 2, PT Armonia- B-dul Mihai Eminescu, nr. 37;

            - reabilitarea a 7 puncte termice, prin dotarea pompelor existente de circulaţie agent termic încălzire cu convertizoare statice de frecvenţă, independente pentru fiecare pompă, la: PT Griviţa 5- str. Împărat Traian, nr. 52, PT Griviţa 6- Aleea Griviţa, nr. 17, PT Pacea 2- Aleea Pacea, nr. 7, PT Bucovina- str. Bucovina, nr. 5, PT Griviţa 2- str. Împărat Traian, nr. 52, PT Rândunica- str. Gării, nr. 6, PT Victoria 1- str. Bucovina, nr. 4.

            C. reabilitare reţele termice secundare, care va consta în înlocuirea conductelor existente uzate cu un sistem legat preizolat.

            Lungimea totală a reţelelor reabilitate va fi de 4,992 km, lungimile de traseu reabilitat pentru fiecare punct termic, fiind:

- reţele termice secundare aferente PT Textil- 650 m;

- reţele termice secundare aferente PT 2 zib (Electro)- 1.204 m;

- reţele termice secundare aferente PT 3 ZIB (IUPS)- 102 m;

- reţele termice secundare aferente PT Condacia- 428 m; 

- reţele termice secundare aferente PT Mioriţa- 1.527 m;     

- reţele termice secundare aferente PT Armonia- 482 m;

- reţele termice secundare aferente PT Marchian 2- 599 m;

            Conductele vor fi montate pe traseele existente ale actualei reţele de agent termic secundar, folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducând la minimum necesitatea devierii altor utilităţi existente în zonă sau acolo unde dimensiunea canalului termic nu permite respectarea distanţei între conducte, acestea se vor monta îngropate direct în pământ pe strat de nisip;

           Pentru reabilitarea reţelei de distribuţie a agentului termic în sistem preizolat se vor utiliza următoarele tipuri de ţeavă:

- conducte preizolate din oţel fără sudură simple sau duble, material P235GH conform SR EN 10216-2+ A2:2008, izolate termic cu spumă rigidă de poliuretan şi protejate în manta din polietilenă de mare densitate (PEHD), cu parametri corespunzători SR EN 253:2013, având următoarele dimensiuni: Dn 20 (Ø 26,9x 2,3 mm), Dn 25 (Ø 33,7x 2,3 mm), Dn 32 (Ø 42,4x 2,6 mm), Dn 40 (Ø 48,3x 2,6 mm), Dn 50 (Ø 60,3x 2,9 mm), Dn 65 (Ø 76,1x 2,9 mm), Dn 80 (Ø 88,9x 3,2 mm), Dn 100 (Ø 114,3x 3,6 mm), Dn 125 (Ø 139,7x 3,6 mm), Dn 150 (Ø 168,3x 4,0 mm), Dn 200 (Ø 219,1x 4,5 mm);

- conducte preizolate din oţel zincat sudate longitudinal, material P235TR1 conform STAS 7656: 1990, izolate termic cu spumă rigidă de poliuretan şi protejată în manta din polietilenă de mare densitate (PEHD), cu parametri corespunzători SR EN 253:2013, având următoarele dimensiuni: 2x Dn 20 (Ø 26,9x 2,6 mm), 2x Dn 25 (Ø 33,79x 3,2 mm), 2x Dn 32 (Ø 42,4x 3,2 mm), 2x Dn 40 (Ø 48,3x 3,2 mm), 2x Dn 50 (Ø 60,3x 3,6 mm), 2x Dn 65 (Ø 76,1x 3,6 mm), 2x Dn 80 (Ø 88,9x 4,0 mm), 2x Dn 100 (Ø 114,3x 4,5 mm), 2x Dn 125 (Ø 139,7x 5,0 mm), 2x Dn 150 (Ø 165,1x 5,0 mm);

- conducte preizolate din PEX pentru încălzire simple sau duble, conform SR EN ISO 15875-1,2,5: 2004, izolate termic cu spumă rigidă de poliuretan şi protejate în manta din polietilenă de mică densitate (PELD), sau similar, cu următoarele dimensiuni: De 20 (Ø 20x 2,0 mm), De 25 (Ø 25x 2,3 mm), De 32 (Ø 32x 2,9 mm), De 40 (Ø 40x 3,7 mm), De 50 (Ø 50x 4,6 mm), De 63 (Ø 63x 5,8 mm), De 75 (Ø 75x 6,8 mm), De 90 (Ø 90x 8,2 mm), De 110 (Ø 110x 10,0 mm);

- conducte preizolate din PEX pentru apă caldă de consum şi recirculare apă caldă de consum simple sau pereche, conform SR EN ISO 15875-1,2,5: 2004, izolate termic cu spumă rigidă de poliuretan şi protejate în manta din polietilenă de mică densitate (PELD), sau similar, cu următoarele dimensiuni: De 20 (Ø 20x 2,8 mm), De 25 (Ø 25x 3,5 mm), De 32 (Ø 32x 4,4 mm), De 40 (Ø 40x 5,5 mm), De 50 (Ø 50x 6,9 mm), De 63 (Ø 63x 8,7 mm).

           D. realizare racorduri agent termic primar şi montarea modulelor termice pentru branşarea la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a noi consumatori. Investiţia prevede realizarea de trasee de conducte de racord la 11 noi consumatori la reţeaua termică primară, cu o lungime totală de 2,265 km şi montarea de module termice la noii consumatori. Lungimile de traseu pentru conductele de racord şi noii consumatori vor fi:

- Casa de Cultură a Sindicatelor, Teatrul Mihai Eminescu, Consiliul Judeţean+ Prefectura, cu lungimea totală a racordului de 670 m;

- Hotel Restaurant Belvedere, Liceul de Arte Ştefan Luchian, cu lungimea totală de 610 m;

- Spitalul de Copii, Sala Polivalentă, cu lungimea totală de 710 m;

- Liceul Alexandru cel Bun (Textil), cu lungimea de 15 m;

- Cantina de ajutor social, Creşa Municipală, cu lungimea totală de 210 m;

- Şcoala Gimnazială „Sfânta Maria” (Şcoala nr. 16), cu lungimea totală de 50 m;

           Modulele termice se vor amplasa în incinta consumatorilor, fie într-un punct termic existent, sau construcţii noi (Liceul de Arte şi Spitalul de Copii).

          Elementele componente ale modului termic sunt:

- schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum;

- pompe pentru circulaţia agentului termic de încălzire;

- regulator electronic;

- robinete de reglare cu 2 (două) căi pe agent termic primar pentru reglarea temperaturii agent termic încălzire şi apă caldă de consum;

- regulator de presiune diferenţială;

- senzori de temperatură bucle de reglare încălzire şi apă caldă de consum;

- tablou electric şi de automatizare;

- contor energie termică agent primar;

- contor de debit apă adaos circuit încălzire;

- senzori de presiune;

- armături (robinete de izolare, robinete de golire, robinete de aerisire, filtre de impurităţi, clapete de reţinere, supape de siguranţă);

- aparate de măsură locale (termometre, manometre);

- conducte;

- vas de expansiune închis pentru circuit încălzire (separat, în furnitura modului termic);

- kit pompă de recirculare apă caldă de consum, unde este cazul;

- vas acumulare apă caldă de consum, la consumatorii prevăzuţi cu acumulare de apă caldă de consum.

            E. implementarea unui sistem de supraveghere, achiziţie date, transmisie şi comandă la distanţă. Pentru optimizarea consumurilor de energie termică şi creşterii eficienţei energetice, este necesară dotarea componentelor sistemului de alimentare cu energie termică cu echipamente conexe, care vor fi amplasate în: scările de bloc, punctele termice şi dispeceratul sistemului situat în incinta SC Modern Calor SA Botoşani.

           Prin sistemul centralizat de supraveghere, achiziţie date, transmisie date şi comandă la distanţă, se va asigura:

- achiziţia datelor de consum energie termică de la branşamente (scările de bloc/consumatori) şi transmiterea la nivelul central de supraveghere;

- achiziţia datelor de funcţionare puncte termice centralizate şi micropuncte termice (module termice)- presiuni, debite, temperaturi, staţii pompe etc. şi transmiterea la nivelul central de supraveghere;

- supravegherea centralizată;

- camanda şi acţionarea de la distanţă, din nivelul central de supraveghere, a elementelor de reglare parametrii de funcţionare puncte termice şi module termice.

           Pentru eficienţa sistemului de supraveghere, achiziţie date, transmisie date şi comandă la distanţă, este necesar ca informaţiile primite din buclele de măsură să fie corecte. Din acest motiv se propune înlocuirea celor 1385 contori mecanici  montaţi pe racordurile la branşamentul consumatorilor, cu contori cu traductor ultrasonic.

          Contoarele se vor monta pe conducte având următoarele diametre nominale:

- contoare încălzire, total 689 buc, din care: Dn 25- 14 buc, Dn 32- 143 buc, Dn 40- 442 buc, Dn 50- 63 buc, Dn 65- 15 buc, Dn 80- 12 buc;

- contoare apă caldă de consum, total 669 buc, din care: Dn 20- 23 buc, Dn 25- 430 buc, Dn 32- 193 buc, Dn 40- 23 buc.

           F. echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament din 20 de ansambluri de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie. Prin montarea echipamentelor de echilibrare hidraulică la nivel de branşament se asigură repartizarea debitelor de agent termic pentru încălzire, corespunzător necesarului de energie termică solicitat în fiecare condominiu, asigurându-se nivelul de confort termic dorit de către consumatori, fără risipă de căldură şi un consum optim de energie electrică pentru pompele de circulaţie pentru încălzire şi chiar al pompelor de termoficare din sursă.

           Echilibrarea hidraulică se va realiza la 838 scări de bloc branşate la reţeaua de distribuţie a agentului termic.  

            Ansamblurile de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie la care se va realiza echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament, sunt:

- ansamblul de locuinţe Bucovina,cu 49 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 20- la o scară, Dn 25- la 7 scări, Dn 32- la 12 scări, Dn 40- la 24 scări, Dn 50- la 5 scări;

- ansamblul de locuinţe Eminescu 2,cu 44 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 2 scări, Dn 32- la 2 scări, Dn 40- la 34 scări, Dn 50- la 3 scări, Dn 65- la 3 scări;

- ansamblul de locuinţe Griviţa 6,cu 52 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 3 scări, Dn 32- la 30 scări, Dn 40- la 19 scări;

- ansamblul de locuinţe Teilor 1,cu 25 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 3 scări, Dn 32- la o scară, Dn 40- la 13 scări, Dn 50- la 2 scări, Dn 65- la 2 scări, Dn 80- la 4 scări;

- ansamblul de locuinţe Griviţa 5,cu 33 scări de bloc  contorizate, utilizând contori cu: Dn 20- la o scară, Dn 25- la 3 scări, Dn 32- la 12 scări, Dn 40- la 17 scări;

- ansamblul de locuinţe Castel 2,cu 24 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 32- la 5 scări, Dn 40- la 19 scări;

- ansamblul de locuinţe Săvenilor,cu 46 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 21 scări, Dn 32- la 13 scări, Dn 40- la 11 scări, Dn 50- la o scară;

- ansamblul de locuinţe Pacea 2,cu 50 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 10 scări, Dn 32- la 19 scări, Dn 40- la 21 scări;

- ansamblul de locuinţe Octav Băncilă 3,cu 30 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 32- la o scară, Dn 40- la 27 scări, Dn 50- la 2 scări;

- ansamblul de locuinţe Pacea 3,cu 34 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 32- la 16 scări, Dn 40- la 12 scări, Dn 50- la 6 scări;

- ansamblul de locuinţe Victoria 1,cu 83 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 20- la o scară, Dn 25- la 2 scări, Dn 32- la 28 scări, Dn 40- la 52 scări;

- ansamblul de locuinţe Griviţa 2,cu 49 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la o scară, Dn 32- la 12 scări, Dn 40- la 28 scări, Dn 50- la 8 scări;

- ansamblul de Griviţa 3,cu 51 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 14 scări, Dn 32- la 16 scări, Dn 40- la 13 scări, Dn 50- la 8 scări;

- ansamblul de locuinţe Griviţa 4,cu 58 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 16 scări, Dn 32- la 29 scări, Dn 40- la 13 scări;

- ansamblul de locuinţe Parcul Tineretului,cu 48 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 2 scări, Dn 32- la 19 scări, Dn 40- la 26 scări, Dn 50- la o scară;

- ansamblul de locuinţe Teilor 3, cu 24 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 32- la 2 scări, Dn 40- la 21 scări, Dn 80- la 11 scări;

- ansamblul de locuinţe Rândunica,cu 24 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 2 scări, Dn 32- la 10 scări, Dn 40- la 12 scări;

- ansamblul de locuinţe Teilor 2,cu 40 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la o scară, Dn 40- la 29 scări, Dn 50- la 10 scări;

- ansamblul de locuinţe Cornişa,cu 45 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 3 scări, Dn 32- la o scară, Dn 40- la 13 scări, Dn 50- la 2 scări, Dn 65- la 2 scări, Dn 80- la 4 scări;

- ansamblul de locuinţe Rotunda,cu 79 scări de bloc contorizate, utilizând contori cu: Dn 25- la 7 scări, Dn 32- la 43 scări, Dn 40- la 28 scări, Dn 50- la o scară;

            G. reabilitarea sistemului de pompare a agentului termic din reţeaua de transport. Reabilitarea propusă constă în înlocuirea electropompelor de reţea termoficare tip TD 300- 60 nr. 5 şi NKG 150- 315 nr. 4  (alimentate la tensiunea de 6 kV),   cu 2 electropompe noi, cu următoarele caracteristici tehnice: Q= 1000 m3/h, H= 100÷105 mCA, temperatura lichidului pompat: max. 125ºC, presiunea în carcasă: max. 25 bar, turaţie, n= 1500 rot/min.

            Motoarele vor fi alimentate la tensiunea de 6 kV şi vor respecta următoarele cerinţe: mediul de lucru- exterior, tensiune- 6 Kv, frecvenţă- 50 Hz, turaţie- 1500 rot/min, clasa de izolaţie- F, clasa de protecţie- IP55.

           Pompele vor fi prevăzute cu:

- robinete de izolare noi, cu acţionare electrică pe aspiraţie şi refulare;

- clapete de reţinere noi pe refulare;

- filtre de impurităţi noi pe aspiraţie;

- manometre pe aspiraţia şi refularea pompelor;

- robinete de golire la partea inferioară a pompelor, pentru golirea acestora în caz de intervenţie.

            H. realizarea unei staţii electrice de 20 Kv. Realizarea staţiei electrice de 20 kV conduce la creşterea siguranţei funcţionării centralei electrice Botoşani, atât din punct de vedere al debitării în sistem a energiei produse în centrală cât şi pentru alimentarea serviciilor proprii ale centralei, în acelaşi timp se asigură condiţiile de trecere a tuturor instalaţiilor din sursa CET la tensiunea standardizată de 20 Kv.

            Staţia electrică de 20 kV se va amplasa în curtea SC Modern Calor SA în imediata vecinătate a transformatoarelor de putere de 20/6 Kv.

           Investiţia constă în:

            - construcţia unei clădiri pentru staţia electrică de conexiuni, dotată cu următoarele instalaţii:

- instalaţie electrică de iluminat normal şi de siguranţă prin montarea de corpuri de iluminat moderne, eficiente, montate aparent pe tavanul încăperilor;

- instalaţie interioară de aer condiţionat pentru asigurarea unui climat corespunzător echipamentelor electrice din camera de conexiuni şi camera aferentă serviciilor interne;

- instalaţie de ventilare şi extragere a fumului;

- instalaţie electrică de iluminat perimetral pentru securitatea staţiei electrice;

- instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu care se va integra în instalaţia existentă;

- instalaţie de legare la pământ;

- instalaţie de protecţie contra supratensiunilor atmosferice.

           - lucrări de instalaţii tehnologice electrice care vor consta din:

- circuite electrice de 20 kV;

- circuite electrice de 0,4 kV;

- sistem de comandă şi control.   

            b). cumularea cu alte proiecte: - investiţia propusă este în concordanţă cu          „ Strategia locală de alimentare cu energie termică” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 229 din 29.07.2008 şi Master Planul privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009÷2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice.

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din demontarea echipamentelor din punctele termice şi conductelor;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din demolarea canalelor termice şi a unor părţi de construcţie din punctele termice, săpuri canale;

- deşeuri din beton, cod. 17.01.01, rezultat din îndepărtarea sistemului rutier/aleilor, reabilitare canale termice;

- deşeuri din asfalt, cod 17.03.02, rezultat din îndepărtarea sistemului rutier/aleilor/trotuarelor.

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

- deşeuri menajere, cod. 20.03.01, rezultat în cadrul organizărilor de şantier.

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

         Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

               e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

              În timpul funcţionării investiţiei, nu vor fi emisii poluante.

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe terenuri intravilane, propritate publică a municipiului Botoşani. Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele care se vor reabilita în Etapa a -II- a proiectului este de 9.654 m2, din care:

- suprafaţa ocupată de punctele termice: 1.120 m2;

- suprafaţa ocupată de reţele termice primare: 2.544 m2;

- suprafaţa ocupată de reţele termice secundare: 5.990 m2.

           POT – se va menţine cel existent, CUT- se va menţine cel existent.

            2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

           II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 367 din 17.06.2014, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           d). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           e). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           f). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           g). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           h). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           i). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu;

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul: Construire statie de betoane si padocuri agregate- Constructie provizorie cu activitate sezonieră, amplasat în municipiul Botoşani, str. Ion Creanga, nr. 88, jud. Botosani, beneficiar SC CORNELL’ S FLOOR SRL Roma.

          Proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

          Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

         Data afisarii anuntului: 01.07.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CORNELL’S FLOOR SRL Roma, din localitatea Roma, com. Roma, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 5361 din 18.06.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2014, că proiectul:„Construire staţie de betoane şi padocuri agregate- construcţie provizorie cu activitate sezonieră” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă, nr. 88, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 10, lit. a);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 6.000,00 m2, din care:

- suprafaţa construită Sc=1.613,08 m2 (suprafaţa de 1.354,00 m2 este construcţie existentă);

- alei şi platforme carosabile betonate S= 1.527,00 m2;

- platforme parcare, S= 263,50 m2;

- spaţii verzi, S= 2.596,42 m2;

- POT existent= 26,88 %, CUT existent= 0,27.

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). amplasarea unei staţii de betoane modulară, tip model PROMIX SM60S,care va avea o productivitate de 60 m3/h.

           Staţia de betoane va avea în componenţă:

- fundaţia statiei, se va realiza din beton;

- scări acces, la platforma staţiei, realizate din metal, trepte grilate, cu balustrade pe fiecare parte;

- dozator agregate, cu o capacitate de cântărire de 2.500 kg;

- dozatorul de ciment, cu o capacitate maximă de cântărire de 500 kg;

- dozatorul pentru apa industrială,are sarcina maximă de 250 kg.

          Dozatorul de apă se află montat lângă cântarul pentru ciment.

- compresorul de aer, este montat pe platforma staţiei. Compresorul are un debit de 420 l/min, model în doi cilindri, răcit cu aer, acţionat electric cu un motor electric cu P= 2,2 kw, rezervor tampon pentru aer comprimat cu volumul de 150 l.

- instalaţie aditivare, compusă din:

           - cilindru de dozare, cu purjare automată a apei după fiecare dozare;

           - pompă dozare- pentru fiecare tip de aditiv, furtun de alimentare;

           - bloc comandă pentru 2 tipuri de aditiv;

- malaxor cu amestecare forţată, este montat pe platforma staţiei.

           Malaxorul are următoarele caracteristici tehnice:

           - motor electric pentru acţionare cu P= 37 kw, prevăzut cu reductor;

           - productivitatea – beton vibrat/şarjă 1,0 m3/şarjă;

           - timp de malaxare- 30 s;

            Fundul malaxorului este placat cu plăcuţe din oţel, rezistente la uzură, schimbabile. Pereţii laterali sunt placaţi cu plăci de uzură schimbabile. Braţele malaxorului sunt echipate cu lame din oţel, rezistente la încovoiere.

           Coşul pentru alimentarea malaxorului este prevăzut cu flapsuri acţionate mecanic pentru reţinerea prafului.

           Coşul de descărcare din malaxor este prevăzut cu tubulatură din cauciuc, căptuşită cu plăci de uzură cu grosimea de 6 mm, cu posibilitatea montăriiunui vibrator acţionat electric;

- accesoriile staţiei de betoane:

           - bloc comandă malaxor;

           - cabina de comandă a staţiei, sistem container;

           B). depozitare ciment, sistem dozare, compus din:

- două silozuri pentru ciment, cu un singur compartiment, cu o capacitate de depozitare de 60,0 t, fiecare. Silozurile sunt prevăzute orificiu superior, conductă de umplere cu cuplare fixă cu flanşe de cuplare, pentru indicatorul de nivel şi aerare ciment, sistem de siguranţă pentru înaltă şi joasă presiune, valvă de golire, îndicator de nivel pentru ciment;

- filtre cu saci, amplasate la partea superioară a fiecărui siloz pentru ciment, materialul filtrant fiind din polietilenă, echipate cu sisteme vibratoare, acţionate electric pentru scuturare;

- sistem de aerare a cimentului,utilizat pentru prevenirea fenomenului de boltă, constând într-un inel de acces aer, prevăzut cu conexiuni filetate, echipamentul de aerare şi sistemul de alimentare de la compresor;

- transportoare de ciment (2 buc), sunt de tip şnec, cu guri de acces pentru curăţare, fante de intrare/ieşire, acţionate de motoare electrice;

           C). depozitare şi dozare agregate, compus din:

- padoc, format din 4 compartimente, pentru sorturile: 0÷ 3, 3÷ 7, 7÷ 16, 16÷ 31 mm, cu platforme betonate şi pereţi despărţitori. Din padoc sorturile sunt preluate cu un încărcător frontal şi descărcate în compartimentele buncărului;

- buncăr, format din 4 compartimente, pentru sorturile: 0÷ 3, 3÷ 7, 7÷ 16, 16÷ 31 mm, fabricate din table şi oţel, structură de rezistenţă din profile de oţel, cu 4 porţi pentru dozare;

- vibratoare acţionate electric (2 buc.),montate în compartimentele pentru nisip;

- transportor cu bandă- cântar, lăţimea benzii 800 mm, motor electric de acţionare, capacitate de încărcare 2500 kg. Tamburul motor este acoperit cu un cauciuc vulcanizat pentru creşterea aderenţei benzii, sistem de întindere a benzii sistem pentru susţinerea benzii format din 3 role, bandă din cauciuc tip EP, structură metalică, ghidaje pentru bandă.

            Accesul carosabil pentru mijloacele de transport, se realizează prin amenajările existente în cadrul amplasamentului, din str. Ion Creangă;

            Alimentarea cu apă, se face prin branşament la reţeaua de distribuţie municipală existentă pe str. Ion Creangă;

            Evacuarea apelor uzate tehnologice (spălare malaxor şi autobetoniere) şi pluviale, se realizează într-un bazin decantor betonat cu volumul V= 200 m3, propus a se executa. După limpezire apele din decantor sunt reutilizate în procesul de preparare a betonului şi mortarului. Surplusul de apă decantată se evacuează în reţeaua de canalizare municipală.

           Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare municipală. 

            Alimentarea cu energie electrică, se face prin branşament la reţeaua de distribţie existentă pe amplasament.;

            b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

            c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă;

            d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

               e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

              În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi surplusul de ape uzate tehnologice, la evacuarea în reţeaua de canalizare municipală vor respecta condiţiile prevăzute de Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 şi Contractul încheiat cu operatorul reţelelor de canalizare şi instalaţiei de epurare din municipiul Botoşani;

- valoarea limită de emisie pentru pulberi, după înstalaţia de filtrare a aerului, la silozurile de ciment, nu va depăşi 50 mg/m3 conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993;

- nivelul de zgomot nu va depăşi 65 dB la limita amplasamentului;

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren proprietate particulară cu suprafaţa St= 6.000,00 m2, situat în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă, nr. 88.

           Structura existentă de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită Sc=1.613,08 m2 (suprafaţa de 1.354,00 m2 este construcţie existentă);

- alei şi platforme carosabile betonate S= 1.527,00 m2;

- platforme parcare, S= 263,50 m2;

- spaţii verzi, S= 2.596,42 m2;

- POT existent= 26,88 %, CUT existent= 0,27.

            2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

            g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

           Condiţiile de realizare a proiectului:

            a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 273 din 29.04.2014, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

            b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

            d). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

            e). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

            f). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

            g). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

            h). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

            i). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentruproiectulCONSTRUIRE CENTRU DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE APARATE ŞI MAŞINI PENTRU SUDURA MATERIALELOR TERMOPLASTICE”, propus în municipiul Botoşani str. Şoseaua Iaşului nr. 13, jud. Boto?ani, titular SC VITESS INDUSTRIAL SRL din municipiul Botoşani str. Castanilor nr. 6 jud. Botoşani.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data publicării anunţului: 10.07.2014 

DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC VITESS INDUSTRIAL SRLdin municipiul Botoşani str. Castanilor nr. 6 jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5966/03.07.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:

 CONSTRUIRE CENTRU DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE APARATE ŞI MAŞINI PENTRU SUDURA MATERIALELOR TERMOPLASTICE”, propus în municipiul Botoşani str. Şoseaua Iaşului nr. 13, jud. Boto?ani, 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct.10 lit. b – proiecte de dezvoltare urbană;

  1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 2000 mp, se află în intravilanul municipiului Botoşani jud. Botoşani, iar suprafaţa construită  a clădirii care va avea destinaţia de centru de reparaţii şi întreţinere aparate şi maşini pentru sudura materialelor termoplastice, va fi de 288,41mp.

Prin proiect se propune construirea unei clădiri dintr-un corp unic, cu regimul de înălţime parter cu următoarele capacităţi şi funcţiuni:

 

 

Parter - CENTRU DE REPARATII SI INTRETINERE APARATE SI MASINI PENTRU SUDURA MATERIALELOR TERMOPLASTIC

Nr.Crt

Destinatie incapere

Suprafata

P1

Atelier reparatii + magazie

46,31

mp

P2

Hol receptie

25,69

mp

P3

Sala instruire

25,63

mp

P4

Camera depozitare

2,70

mp

P5

Hol

5,36

mp

P6

Hol circulatie

12,43

mp

P7

Birou P1

24,08

mp

P8

Grup sanitar barbati

4,62

mp

P9

Grup sanitar femei

4,61

mp

Arie utila parter

151,43

mp

 

 

 

 

Etaj - CENTRU DE REPARATII SI INTRETINERE APARATE SI MASINI PENTRU SUDURA MATERIALELOR TERMOPLASTIC

E1

Birou E1

31,33

mp

E2

Camera server

4,87

mp

E3

Hol circulatie

11,74

mp

E4

Secretariat

10,94

mp

E5

Grup sanitar

4,37

mp

E6

Birou E2

16,98

mp

E7

Birou E3

8,58

mp

Arie utila etaj

88,81

mp

E8

Balcon (Ac)

7,84

mp

E9

Terasa necirculabila (Ac)

64,45

mp

 

Alimentarea cu apă a obiectivului  se va realiza prin branşament la reţeaua de alimentare din zonă.

Apele uzate– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în reţeaua de canalizare din zonă.

b) cumularea cu alte  proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09).

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construţie necesare realizării proiectului

- emisii pulberi - rezultate în timpul lucrărilor de construcţie

- generarea zgomotului şi vibraţiilor - pe perioada realizării lucrărilor de construcţi e a obiectivului.

 2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – destinaţia terenului stabilită prin documentaţiile de urbanism este de zonă de instituţii publice şi servicii de interes general – prestări serviciie.

2.2.  relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus, temporar şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului – redusă, pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 320 din 19.05.2014 emis de Primăria Municipiului Botoşani jud. Botoşani.

b) Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d) În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şiale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:: ÎMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE IN ZONA DE RETEA AFERENTA PTA 1 NICOLAE BALCESCU”, amplasat în intravilan localitatea Nicolae Balcescu, oras Flamanzi, jud. Botosani, titular SC E.ON Moldova Distributie SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 11.07.2014.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Ciurchi, nr. 146÷150, judeţul Iaşi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 5791 din 02.07.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:„ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE ÎN ZONA DE REŢEA AFERENTĂ PTA 1 NICOLAE BĂLCESCU, ORAŞUL FLĂMÂNZI” propus a fi amplasat în intravilan oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului-lucrările de investiţie, au drept scop asigurarea nivelului standard al tensiunii acceptat de toţi consumatorii aferenţi PTA 1 Nicolae Bălcescu. Prin proiect se propun executarea următoarele lucrări:

           - plecarea nr. 1, din PTA 1:           

- înlocuirea a 605 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2 şi tip T2XIR 50+3x 50+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 42 abonaţi situaţi pe str. Spitalului;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilordin proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea nr. 2, din PTA 1:           

- înlocuirea a 2146 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2 şi tip T2XIR 50+3x 70+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 100 abonaţi situaţi pe str. Av. Dumitru Berbunschi;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilordin proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea nr. 3, din PTA 1:           

- înlocuirea a 1589 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2 şi tip T2XIR 50+3x 50+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 78 abonaţi situaţi pe str. Spitalului, Dimitrie Iov, Tulburea şi Zorilor;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilordin proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea nr. 4, din PTA 1:           

- înlocuirea a 443 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 21 abonaţi situaţi pe str. Spitalului şi Dimitrie Iov;

- racordarea reţelei electrice aeriene proiectate la cutia de distribuţie CD a postului de transformare se va realiza cu un cablu tip AC2XABY 3X150+ 70 mm2, cu lungimea de 45 m, care va subtraversa str. Spitalului. Subtraversarea se va realiza la 1,4 m adâncime, prin ţeavă de protecţie;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilordin proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea nr. 5, din PTA 1:           

- înlocuirea a 1323 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 42 abonaţi situaţi pe str. Spitalului, Dimitrie Iov şi Sf. Nicolae;

- racordarea reţelei electrice aeriene proiectate la cutia de distribuţie CD a postului de transformare se va realiza cu un cablu tip AC2XABY 3X150+ 70 mm2, cu lungimea de 45 m, care va subtraversa str. Spitalului. Subtraversarea se va realiza la 1,4 m adâncime, prin ţeavă de protecţie;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilordin proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea iluminat public:           

- se va monta un punct de aprindere iluminat public. Alimentarea cu energie electrică a punctului de aprindere se va realiza din cutia de distribuţie CD printr-un conductor aerian  tip T2XIR 50+3x 35+ 16 mm2;

- alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de iluminat public pe cele 5 plecări se va realiza prin conductori tip AC2XABY 3X35+ 16 mm2, amplasate subteran la adâncimi de 0,90 m şi 1,40 m la subtraversare. Aceste cabluri vor face legătura între punctul de aprindere şi plecările aeriene ale instalaţiei de iluminat;

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin implementarea acestui proiect, se utilizează agregate minerale (balast), combustibili, carburanţi;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri din cabluri, cod. 17.04.11, rezultate din înlocuirea cablurilor electrice;

- deşeuri de materiale de construcţie (stâlpi fisuraţi din beton), cod. 17.09.04;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din inlocuirea suporţilor din lemn;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

              Beneficiarul, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate;

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiţiei vor rezulta:

              - emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

             - emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

             - generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;          

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

          2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe domeniul public în zona de protecţie a căilor de circulaţie, proprietate publică a Oraşului Flămânzi;

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

         c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

         h). ariile dens populate- nu este cazul;

         i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

         3. Caracteristicile impactului potenţial:

          a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

         b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

         c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

         d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

         e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 32 din 28.05.2014, emis de Primăria Oraşului Flămânzi;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Oraşului Flămânzi;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:: ÎMBUNATATIRE NIVEL DE TENSIUNE IN ZONA DE RETEA AFERENTA PTA 2 MILEANCA”, amplasat în intravilan localitatea Mileanca, com. Mileanca, jud. Botosani, titular SC E.ON Moldova Distributie SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 11.07.2014.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Ciurchi, nr. 146÷150, judeţul Iaşi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 5791 din 02.07.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:„ÎMBUNĂTĂŢIRE NIVEL DE TENSIUNE ÎN ZONA DE REŢEA AFERENTĂ PTA 2 MILEANCA” propus a fi amplasat în intravilan localitatea Mileanca, com. Mileanca, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului-lucrările de investiţie, au drept scop asigurarea nivelului standard al tensiunii acceptat de toţi consumatorii aferenţi PTA 2 Mileanca. Prin proiect se propun executarea următoarele lucrări:

           - plecarea nr. 1, din PTA 2:           

- înlocuirea a 1333 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2, tip T2XIR50+3x 70+16 mm2, tip T2XIR50+3x 50+16 mm2 şi tip T2XIR 50+3x 35+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 30 abonaţi;

- subtraversarea reţelei electrice aeriene de medie tensiune se va face printr-o reţea electrică subterană cu lungimea de 64 m. Subtraversarea se va realiza cu un cablu tip AC2XABY 3X95+ 50 mm2. Subtraversarea se va realiza la 1,4 m adâncime, prin ţeavă de protecţie şi la 0,90 m în aliniamentul drumurilor;

 - întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilor din proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea nr. 2, din PTA 2:           

- înlocuirea a 1818 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2 şi tip T2XIR 50+3x 70+ 16 mm2 , care vor deservi un nr. de 60 abonaţi;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilor din proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           - plecarea nr. 3, din PTA 2:           

- înlocuirea a 2748 m conductoare clasice Ol- Al prin montarea de conductoare torsadate izolate tip T2XIR 50+3x 95+ 16 mm2, tip T2XIR 50+3x 50+ 16 mm2 şi tip T2XIR 50+3x 35+ 16 mm2, care vor deservi un nr. de 88 abonaţi;

- întărirea reţelei de joasă tensiune prin înlocuirea stâlpilor fisuraţi, stâlpilor ancoraţi, stâlpilor de tracţiune, cu stâlpi SE 10 şi SE 4 de reţea şi scoaterea stâlpilor din proprietăţile particulare, pe domeniul public;

- se vor moderniza branşamentele consumatorilor, prin scoaterea firidelor de protecţie şi a contoarelor la limita de proprietate;

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin implementarea acestui proiect, se utilizează agregate minerale (balast), combustibili, carburanţi;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri din cabluri, cod. 17.04.11, rezultate din înlocuirea cablurilor electrice;

- deşeuri de materiale de construcţie (stâlpi fisuraţi din beton), cod. 17.09.04;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din inlocuirea suporţilor din lemn;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

              Beneficiarul, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate;

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiţiei vor rezulta:

              - emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

             - emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

             - generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;          

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

          2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe domeniul public în zona de protecţie a căilor de circulaţie, ocupând un teren cu suprafaţa de cca. 2150 m2, proprietate publică a Comunei Mileanca;

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

         c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

         h). ariile dens populate- nu este cazul;

         i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

         3. Caracteristicile impactului potenţial:

          a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

         b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

         c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

         d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

         e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 5 din 13.05.2014, emis de Primăria Comunei Mileanca;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Mileanca;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul PLATFORMĂ TEMPORARĂ DE STOCARE A DEŞEURILOR”,amplasat in extravilanul oraşului Darabani Pc 882, jud. Botoşani, titular Primăria oraşului Darabani.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 18.07.2014.

Data afişării anunţului : 11.07.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  Aroşoaie Corneliu – pentru Primăria oraşului Darabani, cu sediul înoraş Darabani, str. 1 Decembrie nr. 100, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5530/24.06.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul PLATFORMĂ TEMPORARĂ DE STOCARE A DEŞEURILOR’’  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Darabani Pc 882, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 11, lit. b;

b)mărimea proiectului:

–investiţia pentru stocareatemporară adeşeurilor, pe o perioadă de maxim 1 an, se va realiza pe un teren cu o suprafaţă totală de 0,75 ha, şi va avea o capacitate de aprox. 28.000 mc;

Vor fi realizate următoarele lucrări:

- decopertare teren, profilare teren;

- execuţie diguri perimetrale din pământ;

- etanşare bază depozit:

            - execuţie strat mineral de etanşare(argilă), în grosime de 50 cm;

            - geomembrană PEHD grosime 2 mm;

            - geotextil de protecţie;

            - strat de drenare a levigatului, pietriş în grosime de 25 cm;

            - geotextil de separare;

            - strat de acoperire 25 cm;

            - sistem de colectare levigat: drenuri la baza platformei, cămin canalizare, conductă transport levigat de la staţia de pompare la bazinul existent al depozitului de deşeuri nepericuloase Darabani;

            - împrejmuire cu o lungime de aprox. 445 m.

Fluxul stocării temporare adeşeurilormunicipaleva cuprinde:

–recepţia deşeurilor transportate de autocompactoare la Spaţiul temporar de stocare;

-determinarea prin cântărire a cantităţilorce urmeazăa fi stocate;

-inspecţia vizualăa deşeurilor pentru identificarea  eventualelor componente periculoase;

-înregistrarea transportului de deşeuri în Registrul de evidenţăcareva conţinecantitatea de deşeuri, sursa de provenienţă, vehicolul de transport, data şi ora intrării şi ora ieşirii;

-descărcarea la locul de stocare şi sortarea manualăa deşeurilor(separare PET, hârtie-carton şi sticla cu depunerea in cele 3 containere);

-stocarea efectivăa deşeurilor rămase,prin compactare şi acoperire cu un strat inert (pământ sau materiale provenite din demolari).

c)cumularea cu alte proiecte: - Platforma temporară de stocare a deşeurilor va fi utilizată până la punerea în funcţiune a depozitului ecologic de deşeuri Stăuceni.

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: extravilanul oraşului Darabani Pc 882, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  teren neagricol;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului, iar pe timpul funcţionării mirosul şi gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport deşeuri şi utilajele care deservesc platforma de stocare temporara.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor şi a funcţionării.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare. Terenul va fi adus la starea iniţială după relocarea deseurilor stocate temporar la depozitului Stăuceni.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 61 din 12.06.2014 emis de Primăria oraşului Darabani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j) Înainte de începerea activităţii de stocare temporarăse va solicita şi obţine autorizaţia de mediu;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„INFIINTARE UNITATE PENTRU PRELUCRARE PRIMARA LEMN”, amplasat în intravilan localitatea Sulita, com. Sulita, jud. Botosani, titular SC SILVOCAD CHINEL SRL Sulita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Data afisarii anuntului: 14.07.2014.  

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

 

Nr...............din....................

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SILVOCAD CHINEL SRL Suliţa, cu sediul în localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 58, bl. X2, parter, com. Suliţa, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 9728 din 05.11.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:„Înfiinţare unitate pentru prelucrare primară lemn” propus a fi amplasat în localitatea Suliţa, Sola 127, PC 1267/1 şi NC 51363, com. Suliţa, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit.a);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 3000,00 m2, din care:

- aria construită Sc= 187,44 m2;

- suprafaţă platformă betonată şi trotuare Sp.t= 135,68 m2;

- suprafaţă platformă pietruită Sp= 1.875,23 m2;

- suprafaţă spaţii verzi S= 801,65 m2;

- POT propus= 6,24 %; CUT propus= 0,082.

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A. construirea unei hale industrial metalice, cu dimensiunile în plan: Lx l= 21,30x 8,80, aria construită: Ac= 187,44 m2 şi aria desfăşurată Ad= 187,44 m2,  cu structură de rezistenţă metalică cu profile laminate IPE 180 şi grinzi cu zăbrele din profile laminate cu secţiune închisă. Infrastructura este alcătuită din fundaţii isolate sub stâlpi de tip bloc sau bloc şi cuzinet, realizate din beton armat. Pardoseala halei se va realiza din placă din beton cu grosimea de 15 cm, armată cu plase sudate tip STPB Ø 0,06x 200x 200 cm.

           Hala va fi compartimentată în 3 zone, cu regim de înălţime diferit, asfel:

- zona A aferentă compartimentărilor, acoperişul fiind într-o apă cu panta de 9º, cu         Hmax. coamă= 3,434 m şi Hmax. streaşină= 2,675 m;

- zona B aferentă prelucrării lemnului, acoperişul fiind în două ape cu înclinare de 8º, cu         Hmax. coamă= 5,025 m şi Hmax. streaşină= 4,360 m;

- zona C aferentă accesului secundar, acoperişul fiind în două ape cu înclinare de 8º, cu         Hmax. coamă= 3,750 m şi Hmax. streaşină= 3,233 m;

           Închiderile vor fi realizate pe zona compartimentărilor din panouri tip sandwich cu grosimea de 100 mm, iar în zona prelucrării lemnului din tablă zincată cutată cu grosimea de 0,25 mm.

           Învelitoarea va fi din tablă structural profilată cu grosimea de 0,40 mm.

          B. achziţionare de dotări tehnologice pentru realizarea activităţii prevăzute în proiect, astfel:

- ferestrău  cu bandă orizontală (1 buc) pentru debitat cherestea din buşteni, cu diametrul buşteanului de max. 1100 mm. Ferăstrăul are în componenţa sa:

          - platforma pentru aşezarea buşteanului (calea de rulare), reprezintă partea fixă, cu lungimea de 9,0 m, cu rolul de a fixa buşteanul în vederea debitării, fiind totodată cale de rulare pe întreaga lungime a căruciorului translator port pânză. Este prevăzută cu scoabe, precum şi cu vinciuri pentru fixarea buşteanului;

          - cărucior translator, reprezintă partea mobilă a echipamentului, fiind compus din: cadru suport, traversa mobilă, volanţi port pânză, motor electric pentru acţionare cu P= 7,5 kW, n= 2940 rot/min, întinzător pânză, rolă pentru ghidare pânză, protector- coloane pentru ghidare, roţi rulare, subansamblu pentru reglarea şi susţinerea a traversei, ax tambur, corzi susţinere traversă

          - instalaţie electrică, pevăzută cu: motorstarter 380 în cutie IP 55, contactor electromagnetic, bobină, releu termic;

          - robot pentru ascuţit pânze, cu dimensiunile: Lx lx h= 1,50x 1,50x 0,30 m, cap polizor, motor electric cu P= 0,18 kW, 220 V, cutie support, subansamblu avans pas cu pas al pânzei, motor electric cu redactor de la 35÷80 rot/min, instalaţie electric, transformator 220 ÷ 40 V, punte redresoare 35 A, întrerupătoare;

          - pânză tăietoare, bandă metalică elastic, fărâ sfârşit zimţată, grosime 0,90÷1,00 mm, lăţime 35÷40 mm, pasul danturii 22 mm, profilul dintelui WM, sudură cap la cap fără adios de material prin arc electric;

- ferestrău translator (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: lungime 1,30 m, lăţime 0,90 m, înălţime 0,90 m, putere motor P= 4 kW şi pânză tăietoare disc cu Ø 400 mm;

- masă role (2 buc), cu următoarele dimensiuni: lungime 3,0 m, lăţime 0,45 m, înălţime 0,95 m;

- motoferăstrău (3 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: cilindree 56,5 cml, putere 3,2 W, turaţie max. 9600 rot/min, volum rezervor 0,68 l, consum carburant 490 g/kWh;

- polizor unghiular (2 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: putere absorbită 2600 W, turaţia în gol 6600 rot/min, diametrul exterior al discului 230 mm, diametrul interior al discului 22,23 mm;

- freză profilată buşteni (2 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: dimensiuni: Lx lx h =170x 120x 100 mm, nr. cuţie 2, dimensiuni cuţite: Lx lx h= 110x 40x 4 mm, lăţime de acţiune 120 mm, putere minimă motor 3,5 kW (4,7 CP);

- motostivuitor (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: motor Diessel, putere 35,4 kW, capacitate de ridicare max. 2000 kg, furci 35x 100x 1220 mm, înălţime catarg min. 2000 mm, înălţimea ridicării, min. 3000 mm;

- mobilier birou;

- mobilier vestiar;   

            C. achiziţionarea unui echipament pentru producerea energiei din alte surse regenerabile- panouri fotovoltaice. Peste învelitoarea din tablă, se vor amplasa 2 profile metalice pe care se vor monta:

- un şir cu 5 panouri fotovoltaice pe acoperişul zonei A aferentă compartimentărilor, cu dimensiunea şirului de 1,68x 5,05 m;

- două şiruri de 8 panouri fotovoltaice pe acoperişul zonei B aferentă prelucrării lemnului, cu dimensiunea şirului de 1,68x 8,08 m.

           Dimensiunea unui panou fotovoltaic de tip monocristalin va fi: Lx lx h= 1660x 990x 50 mm, greutatea de 21 kg, înclinaţia de montaj 8 º.

           D. amenajare platforme şi trotuare perimetrale, parcare, astfel:

- platforma principală, cu dimensiunile: 8,00x 10,00 m, aferentă accesului principal, care se va executa din tronsoane de 2,00x 4,00 m din beton simplu, cu panta de 4 % spre exterior. Stratul support al platformei va avea grosimea de 5 cm şi va fi din pietriş compactat;

- platforma secundară, cu dimensiunile de 4,00x 4,00 m aferentă accesului secundar va fi executată din 2 tronsoane de 2,00x 4,00 m din beton simplu, cu panta de 7,5 % spre exterior. Stratul support al platformei va avea grosimea de 5 cm şi va fi din pietriş compactat;

- trotuarele perimetrale, vor ocupa suprafaţa de 39,68 m2;

- amenajare platform pietruită, cu suprafaţa de 1.875,23 m2, pe care se va delimita suprafaţa de 50,0 m2, aferentă amenajării a 4 locuri de parcare;

           Accesul la obiectiv se va realiza din DJ 297.  

            Alimentarea cu apă, se va realiza din sursă proprie, dintr-un puţ forat, tubat cu tuburi de beton cu Dn 900 mm, echipat cu o electropompă submersibilă prevăzută cu hidrofor. Reţeaua de aducţiune se va realiza din conducte cu Dn 25 mm. Pentru asigurarea presiunii s-a prevăzut un hidrofor.

           Apa caldă pentru consum menajer va fi asigurată de un boiler cu volumul V= 50 l. Încălzirea apei menajere se va realiza cu ajutorul unei rezistenţe electrice.

           Canalizarea apelor uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, de unde se vor descărca într-un bazin vidanjabil etanş din polimeri armaţi cu fibră din sticlă cu Ø 1600 mm şi volumul V= 3,0 m3.

            Apele pluviale. Apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor evacua în rigola stradală.

           Încălzirea spaţiilor de lucru, se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, care va funcţiona pe combustibil solid (lemn). Puterea termică a centralei va fi P= 25 kw.

           Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţele de distribuţie din zonă. Puterea instalată a obiectivului va fi Pi= 47,074 kw.

           b). cumularea cu alte proiecte: - în vecinătatea proiectului este propus a se realiza proiectul: Înfiinţare fabrică de brichetare şi activităţi meşteşugăreşti în comuna Suliţa;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), lemn, combustibil (deşeuri din lemn), apă (numai în scop menajer  din sursă proprie);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri din lemn cod.03.03.01;

- cenuşă zburătoare de la arderea deşeurilor din lemn cod. 10.01.03;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere, vor fi eliminate prin vidanjare ori de câte ori va fi necesar. La descărcarea într-o staţie de epurare autorizată, apele uzate vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;

         - fosfor total (P)                                             = max.     5 mg/dm3;

         - sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)                   = max.     1 mg/dm3;

         - substanţe extractibile cu solvenţi organici  = max.    30 mg/dm3;

         - detergenţi sintetici biodegradabili                = max.   25 mg/dm3;

         - reziduu filtrat la 105º C                                = max.2000 mg/dm3.

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului solid se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                               100 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    250 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                               2000 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                500 mg/m3N;

           - substanţe organice (exprimate în carbon total (C))              50 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 6 % vol.

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de St= 3.000,00 m2, situat în intravilan localitatea Suliţa, com. Suliţa, Sola 127, PC1267/1 NC 51363, proprietate privată.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- aria construită Sc= 187,44 m2;

- suprafaţă platformă betonată şi trotuare Sp.t= 135,68 m2;

- suprafaţă platformă pietruită Sp= 1.875,23 m2;

- suprafaţă spaţii verzi S= 801,65 m2;

- POT propus= 6,24 %; CUT propus= 0,082.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 26 din 22.10.2013, emis de Primăria Comunei Suliţa;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Suliţa;

           l). înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.          

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

        

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„INFIINTARE FABRICA DE BRICHETARE SI ACTIVITATI MESTESUGARESTI IN COMUNA SULITA JUDETUL BOTOSANI”, amplasat în intravilan localitatea Sulita, str. Principala, nr. 11, Cladire C6, com. Sulita, jud. Botosani, titular SC STEHIMED CHINEL SRL Sulita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Data afisarii anuntului: 14.07.2014.  

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

 

Nr...............din....................

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC STEHIMED CHINEL SRL Suliţa, cu sediul în localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 11, Clădire C6, com. Suliţa, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 9633 din 01.11.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:„Înfiinţare fabrică de brichetare şi activităţi meşteşugăreşti în comuna Suliţa, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 11, Clădire C6, PC 1268/1, PC 1269/1, CF 51362, com. Suliţa, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit.a) şi pct. 11, lit. b;

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 3.455,00 m2, din care:

- aria construită Sc= 1.912,00 m2;

- POT propus= 55,34 %; CUT propus= 0,55.

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A. reabilitarea construcţiei corpului C6, cu suprafaţa totală de 1.912,00 m2, prin executarea următoarelor lucrări de intervenţie:

           - corp C6- zona prefabricată,  cu suprafaţa de 1.808,48 m2, se vor executa:

- consolidarea stâlpilor centrali, prin sistem de profile cornier solidarizate cu platbandă şi injectări de betoane fluide;

- repararea fisurilor din grinzile de consolă şi panelele de acoperiş prin injectări de răşini epoxidice sub presiune;

- curăţarea de rugină a tuturor pieselor de prindere ale cadrelor prefabricate, înlocuirea pe cât posibil a celor defecte şi aplicarea unui strat anticoroziv;

- înlocuirea învelitorii din azbest cu o suprafaţă de cca. 2.500 m2, cu o învelitoare termoizolantă din panouri sandwich de acoperiş din vată minerală cu grosimea de 80 mm;

- la intersecţia axelor E÷ J cu axele 1÷17  se va realiza o învelitoare din tablă structural pentru acoperiş cu grosimea de 0,40 mm;

- în axele 1 şi 17 , între axele A÷E, se va dezafecta tâmplăria existentă şi se va înlocui cu tâmplărie PVC cu geamuri termoizolante;

- în axele 1 şi 17 , între axele E÷J, se va dezafecta tâmplăria existentă şi se va înlocui cu un cadru metallic cu închideri din plasă sudată STNB;

- pentru golurile de uşă din axul A între axele 4÷7 şi 11÷14 se vor realiza uşi din profile PVC;

- pentru golurile de uşă din axul J între axele 4÷7 şi 11÷14 se vor realiza uşi metalice;

- între axele E şi J între axele 1÷17 se vor realize pereţi de închidere din zidărie de BCA cu grosimea de 25 cm;

- golurile de uşi din axul 17 intersecţie cu axele A÷B, respectiv M÷N şi axul 1 intersecţie cu axele M÷N vor fi zidite cu zidărie din cărămidă portantă;

- pe zona intersecţiei axelor A÷E cu axele 1÷17 pereţii exteriori vor fi prevăzuţi cu termizolaţie din polistiren expandat în grosime de 10 cm şi tencuială decorativă;

- pe zona viitorului spaţiu de producţie şi zonă de depozitare se vor realiza  lucrări de refacere a tencuielilor existente, pe aproximativ 20% din suprafaţa totală de tencuială, tecuielile se vor reface cu mortar M10 fără var;

- se vor demola până la cota 0,00 aleele de acces interioare de pe zona de producţie şi se va realize o platform nouă din beton simplu;

- canalele tehnice centrale vor fi folosite pentru pozarea conductelor cu utilităţi şi vor fi acoperite cu dale din beton prefabricat. Canalele tehnice marginale vor fi umplute cu beton concasat  din demolarea aleelor de acces şi acoperite cu dale din beton prefabricat;

- pe zona axelor 1÷17 intersecţie cu axele A÷E se va desface platform existent până la cota +0,43 şi se va turn ape zona central până la cota +0,43, o plaqcă din beton simplu cu grosimea de 10 cm;

- pe zonele de intersecţie a axelor A÷E în lungul axei 9 închiderile verticale între grinzile în consolă aferente cadrului din stânga şi cadrului din dreapta, se vor realiza din tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Închiderile verticale vor fi rabatante, prevăzute cu sistem de deschidere (tip trapă de fum) montate pe stâlpi;

- pe zonele intersecţiilor axelor E÷J în lungul axei 9 închiderile verticale între grinzile în consolă aferente cadrului din stânga şi cadrului din dreapta se vor reabilita prin curăţire de rugină şi protejare prin vopsire;

- lucrări curente de reparaţie şi întreţinere;

            - corp C6- zona monolită, cu suprafaţa de 103,52 m2, se vor executa:

- se vor desface tencuielile existente acolo unde este nevoie, se rostuieşte zidăria, se execută eventuale lucrări de injectare;

- refacerea tencuielilor existente pe aproximativ 20% din suprafaţa totală de tencuială, tecuielile se vor reface cu mortar M10 fără var;

- desfacerea termoizolaţiei existentă de pe planşeu şi refacerea acesteia cu material calitative;

- termoizolarea pereţilor exterior cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm şi tencuiele decorative;

- se va dezafecta tâmplăria existent din lemn şi se va înlocui cu tâmplărie din profile PVC şi geam termoizolant pentru ferestre şi uşi exterioare şi uşi interioare din lemn;

- se va închide golul de uşă din axul 1 între axele B÷D prin zidărie cu cărămidă portantă. Conlucrarea între zidăria existentă şi cea de umplutură se va realize prin introducerea de crose Ø 8 mm în rosturile zidăriei pe o lăţime de minim 30 cm faţă de limita golului zidit, rezultând o lungime minimă a croselor de 1,45 m;

- golurile noi de acces de la intersecţia axei B’ cu axele 2’÷2 şi axul b cu axele 1’÷2’ se vor realiza cu un bordaj din elemente verticale şi orizontale din beton armat monolit;

- se vor executa lucrări de injectare a fisurilor din planşeu cu mortare pe bază de răşini epoxidice, acolo unde este cazul;

- se vor zidi golurile tehnologice de la baza peretelui din axul D;

- lucrări curente de reparaţie şi întreţinere;

           Regimul de înălţime pentru clădire este parter. Cele două corpuri de clădire vor avea următoarele regimuri de înălţimi:

- corp C6- zona prefabricată, acoperişul va avea Hmax. coamă= 6,90 m şi Hmax. cornişă= 3,40 m;

- corp C6- zona monolită, acoperişul va avea Hmax.coamă= 3,00 m şi Hmax.cornişă= 2,60 m;

            B. achziţionare de dotări tehnologice pentru realizarea activităţii prevăzute în proiect, astfel:

- tocător (1 buc), este destinat prelucrării deşeurilor lemnoase în vederea brichetării şi are următoarele caracteristici tehnice:

          - aşchii tehnologice din lemn pentru brichetare: 8,0 m3/h;

          - masă lemnoasă pentru brichetare: 1,5÷2,0 m3/h;

          - turaţie cilindru: 1470 rot/min;

          - dimensiunea gurii de încărcare: Lx l= 350x 230 mm;

          - dimensiuni de prelucrare a deşeurilor: Lx l= 330x 80 mm;

           - putere motor antrenare: P= 22 kW;

- tocător rumeguş (1 buc), este destinat tocării fine a materialului lemons la dimensiunea maximă 5÷8 mm cu desprăfuirea şi transportul până la următorul utilaj şi are următoarele caracteristici tehnice:

          - productivitate: 0,5÷1,2 t/h;

          - turaţie motor electric: 3000 rot/min;

          - putere motor antrenare: P= 22 kW;

          - ventilator, ciclon, filtru praf, însăcuire.

- uscător rumeguş (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice:

          - dimensiuni minime uscător: Lx l= 13500x 2000 mm;

            - cazan P= 175 kW, cu dimensiuni: lungime 1800 mm, lăţime 1400 mm, înălţime 1300 mm;

          - tub rotativ lungime minimă 8000 mm;

          - ventilator cu putere motor P= 4 kW;

          - ciclon, cu min. 2800 mm;

          - coş de fum Dn 400 mm, H= 8,0 m;

- buncăr amestecător (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: capacitate 2,5 m3/h cu rotor pentru agitare, două transportoare orizontale Dn 200, cu lungimea L= 1,9 m pentru golire stânga- dreapta şi transportor înclinat Dn 102 cu cuvă pentru preluare, motor electric pentru acţionare cu P= 2,2 Kw.

           Buncărul amestecător este destinat pentru prelucrarea rumeguşului de la cicloanele desprăfuitorului, depozitarea lui şi uniformizarea prin amestecare;

- alimentator tip şnec (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: lungime cuprinsă între 2,50÷12,50 m, capacitate de transport 3÷5 t/h, diametrul gurii de evacuare Ø 150 mm, putere motor electric P= 3÷ 5,5 kW, turaţie motor 1500 rot/min, turaţia melcului 615 rot/min, tensiunea de alimentare 380 V;

- extruder brichetare (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: productivitate până la 350 kg/h, umiditatea materiei prime la ieşire din extruder- 4,8%, fracţiunea materiei prime 2÷10 mm, consumul de energie electrică max. 46 Kw/h, din care pentru încălzire max. 7,2 kW/h, consumul specific de energie electric- 0,1 kW/h/kg. Dimensiunile extruderului cu tăietor de brichete: lungime 3800 mm, lăţime 1200 mm, înălţime minimă 2250 mm, lungimea minimă a răcitorului- 2800 mm, dimensiuni brichete: Ø 75÷80 mm, lungime variabilă max. 250 mm;

- motostivuitor (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: motor Diessel, capacitate de ridicare max. 3500 kg, înălţimea ridicării, min. 3000 mm;

- mobilier birou;

- mobilier vestiar;   

           Accesul la obiectiv se va realiza din DJ 297.  

            Alimentarea cu apă, se va realiza din sursă proprie, dintr-un puţ forat, echipat cu o electropompă submersibilă prevăzută cu hidrofor. Reţeaua de aducţiune se va realiza din conducte cu Dn 32 mm. Pentru asigurarea presiunii s-a prevăzut un hidrofor.

           Apa caldă pentru consum menajer va fi asigurată de un boiler cu volumul V= 50 l. Încălzirea apei menajere se va realiza cu ajutorul unei rezistenţe electrice.

           Canalizarea apelor uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, de unde se vor descărca într-un bazin vidanjabil etanş din polimeri armaţi cu fibră din sticlă cu Ø 1600 mm şi volumul V= 3,0 m3.

            Apele pluviale. Apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor evacua în rigola stradală.

           Încălzirea spaţiilor de lucru, se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, care va funcţiona pe combustibil solid (lemn). Puterea termică a centralei va fi P= 25 kw.

           Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţele de distribuţie din zonă. Puterea instalată a obiectivului va fi Pi= 132,484 kW.

           b). cumularea cu alte proiecte: - în vecinătatea proiectului este propus a se realiza proiectul: Înfiinţare unitate pentru prelucrare primară lemn;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), deşeuri din lemn, combustibil (deşeuri din lemn), apă (numai în scop menajer  din sursă proprie);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- cenuşă zburătoare de la arderea deşeurilor din lemn cod. 10.01.03;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere, vor fi eliminate prin vidanjare ori de câte ori va fi necesar. La descărcarea într-o staţie de epurare autorizată, apele uzate vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;

         - fosfor total (P)                                             = max.     5 mg/dm3;

         - sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)                   = max.     1 mg/dm3;

         - substanţe extractibile cu solvenţi organici  = max.    30 mg/dm3;

         - detergenţi sintetici biodegradabili                = max.   25 mg/dm3;

         - reziduu filtrat la 105º C                                = max.2000 mg/dm3.

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului solid  în cele două centrale termice, se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                               100 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    250 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                               2000 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                500 mg/m3N;

           - substanţe organice (exprimate în carbon total (C))              50 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 6 % vol.

- conţinutul de pulberi la evacuarea aerului din instalaţia de filtrare nu va depăşi 50 mg/m3, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993;

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de St= 3.455,00 m2, situat în intravilan localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 11, Clădire C6, PC 1268/1, PC 1269/1, CF 51362, com. Suliţa, proprietate privată.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- aria construită Sc= 1.912,00 m2;

- POT propus= 55,34 %; CUT propus= 0,55.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 29 din 22.10.2013, emis de Primăria Comunei Suliţa;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Suliţa;

           l). înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.          

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANUNT PUBLIC

 Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„INFIINTARE UNITATE PENTRU PRELUCRARE PRIMARA LEMN”, amplasat în intravilan localitatea Sulita, com. Sulita, jud. Botosani, titular SC SILVOCAD CHINEL SRL Sulita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 14.07.2014.  

  

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SILVOCAD CHINEL SRL Suliţa, cu sediul în localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 58, bl. X2, parter, com. Suliţa, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 9728 din 05.11.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:„Înfiinţare unitate pentru prelucrare primară lemn” propus a fi amplasat în localitatea Suliţa, Sola 127, PC 1267/1 şi NC 51363, com. Suliţa, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit.a);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 3000,00 m2, din care:

- aria construită Sc= 187,44 m2;

- suprafaţă platformă betonată şi trotuare Sp.t= 135,68 m2;

- suprafaţă platformă pietruită Sp= 1.875,23 m2;

- suprafaţă spaţii verzi S= 801,65 m2;

- POT propus= 6,24 %; CUT propus= 0,082.

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A. construirea unei hale industrial metalice, cu dimensiunile în plan: Lx l= 21,30x 8,80, aria construită: Ac= 187,44 m2 şi aria desfăşurată Ad= 187,44 m2,  cu structură de rezistenţă metalică cu profile laminate IPE 180 şi grinzi cu zăbrele din profile laminate cu secţiune închisă. Infrastructura este alcătuită din fundaţii isolate sub stâlpi de tip bloc sau bloc şi cuzinet, realizate din beton armat. Pardoseala halei se va realiza din placă din beton cu grosimea de 15 cm, armată cu plase sudate tip STPB Ø 0,06x 200x 200 cm.

           Hala va fi compartimentată în 3 zone, cu regim de înălţime diferit, asfel:

- zona A aferentă compartimentărilor, acoperişul fiind într-o apă cu panta de 9º, cu         Hmax. coamă= 3,434 m şi Hmax. streaşină= 2,675 m;

- zona B aferentă prelucrării lemnului, acoperişul fiind în două ape cu înclinare de 8º, cu         Hmax. coamă= 5,025 m şi Hmax. streaşină= 4,360 m;

- zona C aferentă accesului secundar, acoperişul fiind în două ape cu înclinare de 8º, cu         Hmax. coamă= 3,750 m şi Hmax. streaşină= 3,233 m;

           Închiderile vor fi realizate pe zona compartimentărilor din panouri tip sandwich cu grosimea de 100 mm, iar în zona prelucrării lemnului din tablă zincată cutată cu grosimea de 0,25 mm.

           Învelitoarea va fi din tablă structural profilată cu grosimea de 0,40 mm.

          B. achziţionare de dotări tehnologice pentru realizarea activităţii prevăzute în proiect, astfel:

- ferestrău  cu bandă orizontală (1 buc) pentru debitat cherestea din buşteni, cu diametrul buşteanului de max. 1100 mm. Ferăstrăul are în componenţa sa:

          - platforma pentru aşezarea buşteanului (calea de rulare), reprezintă partea fixă, cu lungimea de 9,0 m, cu rolul de a fixa buşteanul în vederea debitării, fiind totodată cale de rulare pe întreaga lungime a căruciorului translator port pânză. Este prevăzută cu scoabe, precum şi cu vinciuri pentru fixarea buşteanului;

          - cărucior translator, reprezintă partea mobilă a echipamentului, fiind compus din: cadru suport, traversa mobilă, volanţi port pânză, motor electric pentru acţionare cu P= 7,5 kW, n= 2940 rot/min, întinzător pânză, rolă pentru ghidare pânză, protector- coloane pentru ghidare, roţi rulare, subansamblu pentru reglarea şi susţinerea a traversei, ax tambur, corzi susţinere traversă

          - instalaţie electrică, pevăzută cu: motorstarter 380 în cutie IP 55, contactor electromagnetic, bobină, releu termic;

          - robot pentru ascuţit pânze, cu dimensiunile: Lx lx h= 1,50x 1,50x 0,30 m, cap polizor, motor electric cu P= 0,18 kW, 220 V, cutie support, subansamblu avans pas cu pas al pânzei, motor electric cu redactor de la 35÷80 rot/min, instalaţie electric, transformator 220 ÷ 40 V, punte redresoare 35 A, întrerupătoare;

          - pânză tăietoare, bandă metalică elastic, fărâ sfârşit zimţată, grosime 0,90÷1,00 mm, lăţime 35÷40 mm, pasul danturii 22 mm, profilul dintelui WM, sudură cap la cap fără adios de material prin arc electric;

- ferestrău translator (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: lungime 1,30 m, lăţime 0,90 m, înălţime 0,90 m, putere motor P= 4 kW şi pânză tăietoare disc cu Ø 400 mm;

- masă role (2 buc), cu următoarele dimensiuni: lungime 3,0 m, lăţime 0,45 m, înălţime 0,95 m;

- motoferăstrău (3 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: cilindree 56,5 cml, putere 3,2 W, turaţie max. 9600 rot/min, volum rezervor 0,68 l, consum carburant 490 g/kWh;

- polizor unghiular (2 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: putere absorbită 2600 W, turaţia în gol 6600 rot/min, diametrul exterior al discului 230 mm, diametrul interior al discului 22,23 mm;

- freză profilată buşteni (2 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: dimensiuni: Lx lx h =170x 120x 100 mm, nr. cuţie 2, dimensiuni cuţite: Lx lx h= 110x 40x 4 mm, lăţime de acţiune 120 mm, putere minimă motor 3,5 kW (4,7 CP);

- motostivuitor (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: motor Diessel, putere 35,4 kW, capacitate de ridicare max. 2000 kg, furci 35x 100x 1220 mm, înălţime catarg min. 2000 mm, înălţimea ridicării, min. 3000 mm;

- mobilier birou;

- mobilier vestiar;   

            C. achiziţionarea unui echipament pentru producerea energiei din alte surse regenerabile- panouri fotovoltaice. Peste învelitoarea din tablă, se vor amplasa 2 profile metalice pe care se vor monta:

- un şir cu 5 panouri fotovoltaice pe acoperişul zonei A aferentă compartimentărilor, cu dimensiunea şirului de 1,68x 5,05 m;

- două şiruri de 8 panouri fotovoltaice pe acoperişul zonei B aferentă prelucrării lemnului, cu dimensiunea şirului de 1,68x 8,08 m.

           Dimensiunea unui panou fotovoltaic de tip monocristalin va fi: Lx lx h= 1660x 990x 50 mm, greutatea de 21 kg, înclinaţia de montaj 8 º.

           D. amenajare platforme şi trotuare perimetrale, parcare, astfel:

- platforma principală, cu dimensiunile: 8,00x 10,00 m, aferentă accesului principal, care se va executa din tronsoane de 2,00x 4,00 m din beton simplu, cu panta de 4 % spre exterior. Stratul support al platformei va avea grosimea de 5 cm şi va fi din pietriş compactat;

- platforma secundară, cu dimensiunile de 4,00x 4,00 m aferentă accesului secundar va fi executată din 2 tronsoane de 2,00x 4,00 m din beton simplu, cu panta de 7,5 % spre exterior. Stratul support al platformei va avea grosimea de 5 cm şi va fi din pietriş compactat;

- trotuarele perimetrale, vor ocupa suprafaţa de 39,68 m2;

- amenajare platform pietruită, cu suprafaţa de 1.875,23 m2, pe care se va delimita suprafaţa de 50,0 m2, aferentă amenajării a 4 locuri de parcare;

           Accesul la obiectiv se va realiza din DJ 297.  

            Alimentarea cu apă, se va realiza din sursă proprie, dintr-un puţ forat, tubat cu tuburi de beton cu Dn 900 mm, echipat cu o electropompă submersibilă prevăzută cu hidrofor. Reţeaua de aducţiune se va realiza din conducte cu Dn 25 mm. Pentru asigurarea presiunii s-a prevăzut un hidrofor.

           Apa caldă pentru consum menajer va fi asigurată de un boiler cu volumul V= 50 l. Încălzirea apei menajere se va realiza cu ajutorul unei rezistenţe electrice.

           Canalizarea apelor uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, de unde se vor descărca într-un bazin vidanjabil etanş din polimeri armaţi cu fibră din sticlă cu Ø 1600 mm şi volumul V= 3,0 m3.

            Apele pluviale. Apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor evacua în rigola stradală.

           Încălzirea spaţiilor de lucru, se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, care va funcţiona pe combustibil solid (lemn). Puterea termică a centralei va fi P= 25 kw.

           Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţele de distribuţie din zonă. Puterea instalată a obiectivului va fi Pi= 47,074 kw.

           b). cumularea cu alte proiecte: - în vecinătatea proiectului este propus a se realiza proiectul: Înfiinţare fabrică de brichetare şi activităţi meşteşugăreşti în comuna Suliţa;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), lemn, combustibil (deşeuri din lemn), apă (numai în scop menajer  din sursă proprie);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri din lemn cod.03.03.01;

- cenuşă zburătoare de la arderea deşeurilor din lemn cod. 10.01.03;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere, vor fi eliminate prin vidanjare ori de câte ori va fi necesar. La descărcarea într-o staţie de epurare autorizată, apele uzate vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;

         - fosfor total (P)                                             = max.     5 mg/dm3;

         - sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)                   = max.     1 mg/dm3;

         - substanţe extractibile cu solvenţi organici  = max.    30 mg/dm3;

         - detergenţi sintetici biodegradabili                = max.   25 mg/dm3;

         - reziduu filtrat la 105º C                                = max.2000 mg/dm3.

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului solid se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                               100 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    250 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                               2000 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                500 mg/m3N;

           - substanţe organice (exprimate în carbon total (C))              50 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 6 % vol.

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de St= 3.000,00 m2, situat în intravilan localitatea Suliţa, com. Suliţa, Sola 127, PC1267/1 NC 51363, proprietate privată.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- aria construită Sc= 187,44 m2;

- suprafaţă platformă betonată şi trotuare Sp.t= 135,68 m2;

- suprafaţă platformă pietruită Sp= 1.875,23 m2;

- suprafaţă spaţii verzi S= 801,65 m2;

- POT propus= 6,24 %; CUT propus= 0,082.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 26 din 22.10.2013, emis de Primăria Comunei Suliţa;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Suliţa;

           l). înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.          

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

        

ANUNT PUBLIC

 Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„INFIINTARE FABRICA DE BRICHETARE SI ACTIVITATI MESTESUGARESTI IN COMUNA SULITA JUDETUL BOTOSANI”, amplasat în intravilan localitatea Sulita, str. Principala, nr. 11, Cladire C6, com. Sulita, jud. Botosani, titular SC STEHIMED CHINEL SRL Sulita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Data afisarii anuntului: 14.07.2014.  

  

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC STEHIMED CHINEL SRL Suliţa, cu sediul în localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 11, Clădire C6, com. Suliţa, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 9633 din 01.11.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2014, că proiectul:„Înfiinţare fabrică de brichetare şi activităţi meşteşugăreşti în comuna Suliţa, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 11, Clădire C6, PC 1268/1, PC 1269/1, CF 51362, com. Suliţa, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit.a) şi pct. 11, lit. b;

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 3.455,00 m2, din care:

- aria construită Sc= 1.912,00 m2;

- POT propus= 55,34 %; CUT propus= 0,55.

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A. reabilitarea construcţiei corpului C6, cu suprafaţa totală de 1.912,00 m2, prin executarea următoarelor lucrări de intervenţie:

           - corp C6- zona prefabricată,  cu suprafaţa de 1.808,48 m2, se vor executa:

- consolidarea stâlpilor centrali, prin sistem de profile cornier solidarizate cu platbandă şi injectări de betoane fluide;

- repararea fisurilor din grinzile de consolă şi panelele de acoperiş prin injectări de răşini epoxidice sub presiune;

- curăţarea de rugină a tuturor pieselor de prindere ale cadrelor prefabricate, înlocuirea pe cât posibil a celor defecte şi aplicarea unui strat anticoroziv;

- înlocuirea învelitorii din azbest cu o suprafaţă de cca. 2.500 m2, cu o învelitoare termoizolantă din panouri sandwich de acoperiş din vată minerală cu grosimea de 80 mm;

- la intersecţia axelor E÷ J cu axele 1÷17  se va realiza o învelitoare din tablă structural pentru acoperiş cu grosimea de 0,40 mm;

- în axele 1 şi 17 , între axele A÷E, se va dezafecta tâmplăria existentă şi se va înlocui cu tâmplărie PVC cu geamuri termoizolante;

- în axele 1 şi 17 , între axele E÷J, se va dezafecta tâmplăria existentă şi se va înlocui cu un cadru metallic cu închideri din plasă sudată STNB;

- pentru golurile de uşă din axul A între axele 4÷7 şi 11÷14 se vor realiza uşi din profile PVC;

- pentru golurile de uşă din axul J între axele 4÷7 şi 11÷14 se vor realiza uşi metalice;

- între axele E şi J între axele 1÷17 se vor realize pereţi de închidere din zidărie de BCA cu grosimea de 25 cm;

- golurile de uşi din axul 17 intersecţie cu axele A÷B, respectiv M÷N şi axul 1 intersecţie cu axele M÷N vor fi zidite cu zidărie din cărămidă portantă;

- pe zona intersecţiei axelor A÷E cu axele 1÷17 pereţii exteriori vor fi prevăzuţi cu termizolaţie din polistiren expandat în grosime de 10 cm şi tencuială decorativă;

- pe zona viitorului spaţiu de producţie şi zonă de depozitare se vor realiza  lucrări de refacere a tencuielilor existente, pe aproximativ 20% din suprafaţa totală de tencuială, tecuielile se vor reface cu mortar M10 fără var;

- se vor demola până la cota 0,00 aleele de acces interioare de pe zona de producţie şi se va realize o platform nouă din beton simplu;

- canalele tehnice centrale vor fi folosite pentru pozarea conductelor cu utilităţi şi vor fi acoperite cu dale din beton prefabricat. Canalele tehnice marginale vor fi umplute cu beton concasat  din demolarea aleelor de acces şi acoperite cu dale din beton prefabricat;

- pe zona axelor 1÷17 intersecţie cu axele A÷E se va desface platform existent până la cota +0,43 şi se va turn ape zona central până la cota +0,43, o plaqcă din beton simplu cu grosimea de 10 cm;

- pe zonele de intersecţie a axelor A÷E în lungul axei 9 închiderile verticale între grinzile în consolă aferente cadrului din stânga şi cadrului din dreapta, se vor realiza din tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Închiderile verticale vor fi rabatante, prevăzute cu sistem de deschidere (tip trapă de fum) montate pe stâlpi;

- pe zonele intersecţiilor axelor E÷J în lungul axei 9 închiderile verticale între grinzile în consolă aferente cadrului din stânga şi cadrului din dreapta se vor reabilita prin curăţire de rugină şi protejare prin vopsire;

- lucrări curente de reparaţie şi întreţinere;

            - corp C6- zona monolită, cu suprafaţa de 103,52 m2, se vor executa:

- se vor desface tencuielile existente acolo unde este nevoie, se rostuieşte zidăria, se execută eventuale lucrări de injectare;

- refacerea tencuielilor existente pe aproximativ 20% din suprafaţa totală de tencuială, tecuielile se vor reface cu mortar M10 fără var;

- desfacerea termoizolaţiei existentă de pe planşeu şi refacerea acesteia cu material calitative;

- termoizolarea pereţilor exterior cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm şi tencuiele decorative;

- se va dezafecta tâmplăria existent din lemn şi se va înlocui cu tâmplărie din profile PVC şi geam termoizolant pentru ferestre şi uşi exterioare şi uşi interioare din lemn;

- se va închide golul de uşă din axul 1 între axele B÷D prin zidărie cu cărămidă portantă. Conlucrarea între zidăria existentă şi cea de umplutură se va realize prin introducerea de crose Ø 8 mm în rosturile zidăriei pe o lăţime de minim 30 cm faţă de limita golului zidit, rezultând o lungime minimă a croselor de 1,45 m;

- golurile noi de acces de la intersecţia axei B’ cu axele 2’÷2 şi axul b cu axele 1’÷2’ se vor realiza cu un bordaj din elemente verticale şi orizontale din beton armat monolit;

- se vor executa lucrări de injectare a fisurilor din planşeu cu mortare pe bază de răşini epoxidice, acolo unde este cazul;

- se vor zidi golurile tehnologice de la baza peretelui din axul D;

- lucrări curente de reparaţie şi întreţinere;

           Regimul de înălţime pentru clădire este parter. Cele două corpuri de clădire vor avea următoarele regimuri de înălţimi:

- corp C6- zona prefabricată, acoperişul va avea Hmax. coamă= 6,90 m şi Hmax. cornişă= 3,40 m;

- corp C6- zona monolită, acoperişul va avea Hmax.coamă= 3,00 m şi Hmax.cornişă= 2,60 m;

            B. achziţionare de dotări tehnologice pentru realizarea activităţii prevăzute în proiect, astfel:

- tocător (1 buc), este destinat prelucrării deşeurilor lemnoase în vederea brichetării şi are următoarele caracteristici tehnice:

          - aşchii tehnologice din lemn pentru brichetare: 8,0 m3/h;

          - masă lemnoasă pentru brichetare: 1,5÷2,0 m3/h;

          - turaţie cilindru: 1470 rot/min;

          - dimensiunea gurii de încărcare: Lx l= 350x 230 mm;

          - dimensiuni de prelucrare a deşeurilor: Lx l= 330x 80 mm;

           - putere motor antrenare: P= 22 kW;

- tocător rumeguş (1 buc), este destinat tocării fine a materialului lemons la dimensiunea maximă 5÷8 mm cu desprăfuirea şi transportul până la următorul utilaj şi are următoarele caracteristici tehnice:

          - productivitate: 0,5÷1,2 t/h;

          - turaţie motor electric: 3000 rot/min;

          - putere motor antrenare: P= 22 kW;

          - ventilator, ciclon, filtru praf, însăcuire.

- uscător rumeguş (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice:

          - dimensiuni minime uscător: Lx l= 13500x 2000 mm;

            - cazan P= 175 kW, cu dimensiuni: lungime 1800 mm, lăţime 1400 mm, înălţime 1300 mm;

          - tub rotativ lungime minimă 8000 mm;

          - ventilator cu putere motor P= 4 kW;

          - ciclon, cu min. 2800 mm;

          - coş de fum Dn 400 mm, H= 8,0 m;

- buncăr amestecător (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: capacitate 2,5 m3/h cu rotor pentru agitare, două transportoare orizontale Dn 200, cu lungimea L= 1,9 m pentru golire stânga- dreapta şi transportor înclinat Dn 102 cu cuvă pentru preluare, motor electric pentru acţionare cu P= 2,2 Kw.

           Buncărul amestecător este destinat pentru prelucrarea rumeguşului de la cicloanele desprăfuitorului, depozitarea lui şi uniformizarea prin amestecare;

- alimentator tip şnec (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: lungime cuprinsă între 2,50÷12,50 m, capacitate de transport 3÷5 t/h, diametrul gurii de evacuare Ø 150 mm, putere motor electric P= 3÷ 5,5 kW, turaţie motor 1500 rot/min, turaţia melcului 615 rot/min, tensiunea de alimentare 380 V;

- extruder brichetare (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: productivitate până la 350 kg/h, umiditatea materiei prime la ieşire din extruder- 4,8%, fracţiunea materiei prime 2÷10 mm, consumul de energie electrică max. 46 Kw/h, din care pentru încălzire max. 7,2 kW/h, consumul specific de energie electric- 0,1 kW/h/kg. Dimensiunile extruderului cu tăietor de brichete: lungime 3800 mm, lăţime 1200 mm, înălţime minimă 2250 mm, lungimea minimă a răcitorului- 2800 mm, dimensiuni brichete: Ø 75÷80 mm, lungime variabilă max. 250 mm;

- motostivuitor (1 buc), cu următoarele caracteristici tehnice: motor Diessel, capacitate de ridicare max. 3500 kg, înălţimea ridicării, min. 3000 mm;

- mobilier birou;

- mobilier vestiar;   

           Accesul la obiectiv se va realiza din DJ 297.  

            Alimentarea cu apă, se va realiza din sursă proprie, dintr-un puţ forat, echipat cu o electropompă submersibilă prevăzută cu hidrofor. Reţeaua de aducţiune se va realiza din conducte cu Dn 32 mm. Pentru asigurarea presiunii s-a prevăzut un hidrofor.

           Apa caldă pentru consum menajer va fi asigurată de un boiler cu volumul V= 50 l. Încălzirea apei menajere se va realiza cu ajutorul unei rezistenţe electrice.

           Canalizarea apelor uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, de unde se vor descărca într-un bazin vidanjabil etanş din polimeri armaţi cu fibră din sticlă cu Ø 1600 mm şi volumul V= 3,0 m3.

            Apele pluviale. Apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor evacua în rigola stradală.

           Încălzirea spaţiilor de lucru, se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, care va funcţiona pe combustibil solid (lemn). Puterea termică a centralei va fi P= 25 kw.

           Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţele de distribuţie din zonă. Puterea instalată a obiectivului va fi Pi= 132,484 kW.

           b). cumularea cu alte proiecte: - în vecinătatea proiectului este propus a se realiza proiectul: Înfiinţare unitate pentru prelucrare primară lemn;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), deşeuri din lemn, combustibil (deşeuri din lemn), apă (numai în scop menajer  din sursă proprie);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- cenuşă zburătoare de la arderea deşeurilor din lemn cod. 10.01.03;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere, vor fi eliminate prin vidanjare ori de câte ori va fi necesar. La descărcarea într-o staţie de epurare autorizată, apele uzate vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;

         - fosfor total (P)                                             = max.     5 mg/dm3;

         - sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)                   = max.     1 mg/dm3;

         - substanţe extractibile cu solvenţi organici  = max.    30 mg/dm3;

         - detergenţi sintetici biodegradabili                = max.   25 mg/dm3;

         - reziduu filtrat la 105º C                                = max.2000 mg/dm3.

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului solid  în cele două centrale termice, se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                               100 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    250 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                               2000 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                500 mg/m3N;

           - substanţe organice (exprimate în carbon total (C))              50 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 6 % vol.

- conţinutul de pulberi la evacuarea aerului din instalaţia de filtrare nu va depăşi 50 mg/m3, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993;

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de St= 3.455,00 m2, situat în intravilan localitatea Suliţa, str. Principală, nr. 11, Clădire C6, PC 1268/1, PC 1269/1, CF 51362, com. Suliţa, proprietate privată.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- aria construită Sc= 1.912,00 m2;

- POT propus= 55,34 %; CUT propus= 0,55.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 29 din 22.10.2013, emis de Primăria Comunei Suliţa;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Suliţa;

           l). înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.          

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

         

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală pentru prelucrarea lemnului, hală service auto (staţie ITP, service, spălătorie), împrejmuire teren branşamente utilităţi şi amplasare panou publicitar”,propus a fi amplasat în loc. Vlădeni, com. Vlădeni, jud. Botoşani, titular ORUC CRISTINA-MARIA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 31.07.2014.

 Data afişării anunţului: 24.07.2014

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deORUC CRISTINA-MARIAdinmun. Botoşani, str. Aleea Zorilor, nr. 4, sc. B, et. 4, ap. 10, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 6323 din 17.07.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.07.2014, că proiectul “Construire hală pentru prelucrarea lemnului, hală service auto (staţie ITP, service, spălătorie), împrejmuire teren branşamente utilităţi şi amplasare panou publicitar”,propus a fi amplasat în loc. Vlădeni, com. Vlădeni, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbană.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop construirea unor hale de producţie, cu structură metalică, cu regim de înălţime parter supraînălţat, cu destinaţia de producţie şi respectiv service auto.

Suprafaţa de teren pe care se va realiza investiţia este de St=6320,00mp din care:

- suprafaţa construită la sol pentru hala de producţie Sc=271,62mp

- suprafaţa construită la sol pentru hala service auto Sc=361,54 mp

Investiţia propune:

A.construirea a două hale de producţie cu regim de înăţime parter supraînălţat cu următoarele funcţiuni:

- Hala de prelucrare a lemnului cuprinzând:

          - hol acces personal

          - hală producţie

- depozit materie primă

- birou, oficiu, vestiar, grup sanitar, duş

- Hala service auto cuprinzând:

- hol acces, scară

- staţie ITP

- hală service auto

- depozit piese schimb

- birou inspector tehnic

- vestiar, duş, grup sanitar, CT

- boxe spălătorie auto

- vulcanizare

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - reţeaua de alimentare cu apă este formată din puţ forat

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate în bazinul vidanjabil.

          - apele uzate tehnologice rezultate de la spălătoria auto vor fi dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către un canal colector din beton, acoperit cu grătare metalice, care va avea rol şi de decantor. Din acest canal, prin intermediul unei conducte, apele uzate vor fi evacuate într-un separator de produse petroliere.

          - apele pluviale sunt evacuate natural în rigola stradală a drumului din vecinătatea unităţii.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele

- deşeuri metalice

- deşeuri din construcţii

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, depozitate în europubele.

- deşeuri din construcţii.

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile metalice se vor valorifica prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:  loc. Vlădeni, com. Vlădeni, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 16 din 28.05.2014, emis de Primăria Comunei Vlădeni.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

k)  La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

ANUNT PUBLIC

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„Modernizarea conductei de aducţiune dTrusesti- Dangeni, Etapa I,” propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul com. Trusesti si Dangeni, jud. Botosani, titular SC NOVA APASERV SA Botoşani.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 25.07.2014.  

  

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC NOVA APASERV SA Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 34, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6016 din 09.07.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.07.2014, că proiectul:„Modernizarea conductei de aducţiune Truşeşti- Dângeni, Etapa I” propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunelor Truşeşti şi Dângeni, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 10, lit. b);

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A).  conductă de aducţiune a apei. Aducţiunea apei de la căminul de racord C9, se va executa din conductă PEID PE 100 Pn 12,5, cu Dn 250 mm, în lungime totală Lt= 3.000 m.

           Conducta este împărţită în trei tronsoane astfel:

- tronson I, cu lungimea L= 759 m se va executa din conductăPEID PE 100 Pn 12,5 cu Dn= 250 mm, amplasată pe străzile din localitatea Truşeşti;

- tronson II, cu lungimea L= 600 m se va executa din conductăPEID PE 100 Pn 12,5 cu Dn= 250 mm, amplasată în afara zonei de siguranţă a DJ 282, în localitatea Buhăceni;

- tronson III, cu lungimea L= 1641m se va executa din conductăPEID PE 100 Pn 12,5 cu Dn= 250 mm, amplasată în afara zonei de siguranţă a DJ 282, în extravilanul şi intravilanul localităţii Dângeni;

            B). intervenţii la căminele situate pe traseu. Se vor efectua intervenţii prin repararea, completarea sau înlocuirea instalaţiilor hidromecanice, care au o stare avansată  de degradare, fiind nefuncţionale, la următoarele cămine:

- cămine – vane de linie: C9, C24, C25, C26;

- cămine aerisire: C14, C15;

- cămine subtraversare pârâu:C10, C16, C17;

             b). cumularea cu alte proiecte:

           Proiectul propus este în concordanţă cu Master Planul judeţean pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resursele de apă de suprafaţă din Acumularea Stânca- Costeşti;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din înlocuirea conductei metalice existente;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din lucrările de intervenţie la cămine;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri şi montaj conducte;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului nu vor rezulta deşeuri.

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

              f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           Proiectul se va realiza pe teritoriul administrativ al comunelor Truşeşti şi Dângeni, în lungul DJ 282, jud. Botoşani.    

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza folosind limitele căilor de circulaţie şi terenuri, situate în intravilanul/extravilanul localităţilor. Suprafaţa de teren ocupată temporar este de 7500 m2.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică:- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

           II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:- nu este cazul;

           Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 29 din 14.04.2014, emis de JUDEŢUL BOTOŞANI- CONSILIUL JUDEŢEAN;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

            j). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primăriile Comunelor Truşeşti şi Dângeni;

           k). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul ÎNFIINŢARE UNITATE DE PRODUCŢIE BRICHETE ŞI ACTIVITĂŢI MEŞTEŞUGĂREŞTI”,amplasat in loc. Frumuşica, com. Frumuşica, jud. Botoşani, titular SC TEODORESCU-ENERGY FRUMUŞICA SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 08.08.2014.

Data afişării anunţului : 01.08.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC TEODORESCU-ENERGY FRUMUŞICA SRL cu sediul în loc. Frumuşica, com. Frumuşica, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8316 din 03.09.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2014, că proiectul “ÎNFIINŢARE UNITATE DE PRODUCŢIE BRICHETE ŞI ACTIVITĂŢI MEŞTEŞUGĂREŞTI’’  propus a fi amplasat în loc. Frumuşica, com. Frumuşica, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propun următoarelor:

- compartimentarea clădirii existente:

          - cameră tehnică;

          - atelier mecanic;

          - vestiar femei;

          - vestiar bărbaţi;

          - cameră decojire răchită;

          - cameră dulgherie;

          - cameră împletitură;

          - birou tehnic;

          - spaţiu producţie.

- construire clădire pentru depozitare.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: loc. Frumuşica, com. Frumuşica, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi  construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 13 din 31.07.2012 emis de Primăria Comunei Frumuşica;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Înainte de începerea activităţii se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu;

 l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ” Amplasare recipient stocare GPL”, amplasament situat în mun. Boto?ani, str. Săvenilor nr. 148, jude?ul Boto?ani, titularASOCIA?IA PENTRU COPII IL GIROTONDO.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 01.08.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ASOCIA?IA PENTRU COPII IL GIROTONDO din mun. Boto?ani, str. Crizantemelor nr. 6, judeţul Botoşani,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 6455 din 22.07.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2014, că proiectul “Amplasare recipient stocare GPL„ propus a se realiza în mun. Boto?ani, str. Săvenilor nr. 148, jude?ul Boto?ani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 6 lit.c.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului –  investi?ia are în vederea realizarea unei platforme betonate cu suprafa?a de 22.00 mp (dimensiuni 3,2 m x 6,9 m) pe care va fi amplasat un recipient de stocare GPL. Recipientul va alimenta 2 centrale termice ?i 2 ma?ini de gătit.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale – proiectul va fi amplasat pe un teren proprietate privata.

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii ?i demolări (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.)

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – proiectul se va realiza pe un teren aflat în mun. Boto?ani, str. Săvenilor nr. 148, jud. Boto?ani, având destina?ia stabilită prin documenta?iile de urbanism aprobate UTR nr. 37 – zonă de unită?i industriale, depozitare ?i transport, conform Certificatului de Urbanism nr. 340 din 05.06.2014 eliberat de Primăria Municipiului Boto?ani.

 2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

 2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

 3.Caracteristicile impactului potential

 a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

 b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

 c)marimea si complexitatea impactului – nu este cazul;

 d)probabilitatea impactului – nu este cazul;

 e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)  Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 340 din 05.06.2014 emis de Primăria Municipiului Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g)Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor ;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ”Construire anexe gospodăre?ti, împrejmuire gard, fântână, amplasament situat în localitatea Broscău?i, comuna Broscău?i, jud. Botoşani, titularBARB MARIANA.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 01.08.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deBARB MARIANA din sat. Broscău?i, com. Broscău?i, jud.Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 6331 din 17.07.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2014, că proiectul „Construire anexe gospodăre?ti, împrejmuire gard, fântână”,  propus a fi amplasat în localitatea Broscău?i, comuna Broscău?i, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1, lit. e;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia are în vedere construirea a doua cladiri cu destina?ia de anexe gospodăre?ti, una dintre ele destinată cre?terii animalelo, respectiv 15 capete vaci lapte, iar cea de-a doua reprezentând spa?iu depozitare diverse unelteaferente gospodăriei, în vederea exploatării terenurilor agricole de?inute în proprietate.

Terenul pe care se va amplasa obiectivul are o suprafaţă de 1900 mp.

Suprafata construita este de 308,00 mp din care:

Anexă gospodărească I, regim de înăl?ime P – 48,00 mp repartizată astfel:

Anexă gospodărească  II, regim de înăl?ime P – 260,00 mp repartizată astfel:

Alimentarea cu apă:se va realiza dintr-un pu? forat. Consumul de apă pe zi va fi de aprox. 200 litri. Apa va fi folosită în scop potabil ?i menajer ?i pentru adăpat.

Evacuarea apelor uzate:

Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţie din zona.

b)cumularea cu alte proiecte:

Realizarea lucrărilor de acces propuse se vor corela cu lucrările existente în zonă;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri: -

La realizarea investiţiei vor rezulta:

     -deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele:

Deşeurile municipale în amestec sunt eliminate pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea localitatii.

Deşeurile recuperabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Nivelul de zgomot nu va depăşi 65 dB (A)la limita de proprietate conform STAS 10009/88 – Acustică urbană.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate –

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în intravilanul comunei Broscău?i PC 27/13.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h) ariile dens populate – nu este cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

 3.Caracteristicile impactului potential

   a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

   b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

   c)marimea si complexitatea impactului – nu este cazul;

   d)probabilitatea impactului – nu este cazul;

    e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 16 din 18.06.2014 emis de Primăria comunei Broscău?i;

b) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c) În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h) După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul EXECUŢIE STAŢIE BETOANE”,amplasat in oraş Bucecea,  str. Lt. Murariu, jud. Botoşani, titular SC BIG CONF SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 15.08.2014.

Data afişării anunţului : 08.08.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC BIG CONF SRL cu sediul în mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8316 din 03.09.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.08.2014, că proiectul EXECUŢIE STAŢIE BETOANE’’  propus a fi amplasat în oraş Bucecea,  str. Lt. Murariu, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune amplasarea/construirea următoarelor:

          - staţie betoane capacitate 95 t/h;

          - container birou şi laborator;

          - container vestiar şi magazie alimente;

          - depozit agregate sortate;

          - bazin decantor;

          - bazin vidanjabil;

          - toaletă ecologică.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: oraş Bucecea,  str. Lt. Murariu, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi  construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 20 din 25.06.2014 emis de Primăria Oraşului Bucecea;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Înainte de începerea activităţii se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu;

 l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul::„Construire si dotare fabrica de confectii si artizanat,” propus a fi amplasat în localitatea Saucenita, com. Vaculesti, jud. Botosani, titular SC SEFTY TEX SRL Saucenita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 14.08.2014.  

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SEFTY TEX SRL Sauceniţa, din localitatea Sauceniţa, com. Văculeşti, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 7158 din 26.07.2012;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.08.2014, că proiectul:„Construire şi dotare fabrică de confecţii şi artizanat” propus a fi amplasat în localitatea Sauceniţa, com. Văculeşti, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit.a);

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 1000,00 m2, din care construită Sc= 207,70 m2, POT propus= 32,87 %, CUT propus= 0,20. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A. construirea unei fabrici de confecţii textile şi artizanat, având dimensiunile în plan: Lx lx h= 18,90x 14,55x 6,50 m, cu aria construită: Ac= 207,70 m2 şi aria desfăşurată Ad= 328,75m2,  cu următoarele caracteristici:

- regim de înălţime P+1E;

- acoperişul este parţial terasă şi parţial şarpantă din lemn în două ape, cu învelitoare din şindrilă aşezată pe asterială din scândură;

- infrastructură: fundaţii continue sub ziduri din beton armat;

- suprastructura: cadre spaţiale din beton armat;

- închiderile exterioare: zidărie din BCA de 25 cm grosime;

- compartimentări interioare:

           - zidărie BCA de 25 cm grosime;

           - măşti din plăci de gips carton, vată minerală şi profil metalic de 5 cm;  

           Fabrica propusă va cuprinde următoarele spaţii:

         - la parter:

- casa scării,cu suprafaţautilăSu= 15,26m2;

-vestibul,cu suprafaţautilăSu= 4,86m2;

- hol, cu suprafaţautilăSu= 5,47m2;

- grup sanitar, cu suprafaţa utilăSu= 3,41 m2;

- vestiar angajaţi, cu suprafaţa utilăSu= 13,99 m2;

- spaţiu călcat, cu suprafaţă utilăSu= 22,72 m2;

- spaţiu depozitare, cu suprafaţa utilăSu= 20,02 m2;

- spaţiu croitorie, cu suprafaţa utilăSu= 8,06 m2;

- centrala termică, cu suprafaţautilăSu= 9,06m2;

- maşini cusut, cu suprafaţautilăSu= 26,93m2;

- spaţiu producţie, cu suprafaţa utilăSu= 18,00 m2;

- spaţiu prezentare şi desfacere articole, cu suprafaţa utilăSu= 31,09 m2.

         - la etaj:

- casa scării,cu suprafaţautilăSu= 5,37m2;

- hol, cu suprafaţautilăSu= 20,86m2;

- grup sanitar, cu suprafaţa utilăSu= 3,41 m2;

- cabinet medical pentru medicina muncii SSM, cu suprafaţa utilăSu= 13,87 m2;

- atelier creaţie, cu suprafaţa utilăSu= 24,82 m2;

- magazine modele, cu suprafaţă utilăSu= 6,83 m2;

          B. Achziţionarea de utilaje pentru realizarea activităţii prevăzute în proiect, astfel: maşinide cusut, mese călcat, maşini de sulfilat;

            C. Amenajare acces auto, parcare auto şi împrejmuire teren, cu următoarea structură:

- acces auto, realizat din DS 207,existent;

- amenajare 3 locuri de parcare.

           Împrejmuirea terenului se va realize pe o lungimea împrejmuirii va fi de 141m.

            Alimentarea cu apă, se va realiza prin branşament la reţeaua de aducţiune Leorda- Dorohoi.

            Apa caldă pentru consum menajer va fi asigurată de  un boiler amplasat în camera centralei termice.

            Canalizarea apelor uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, de unde se vor descărca într-un bazin vidanjabil etanşcuvolumul V= 12,0 m3.

            Apele pluviale. Apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor evacua în rigola stradală.

            Încălzirea spaţiilor de lucru, se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, care vor funcţiona pe combustibilgazos.

            Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţie a localităţii.

            b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

            c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), combustibil gazos, apă (numai în scop menajer  prin branşament la reţeaua de aducţiune);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

- deşeuri textile procesate cod. 04.02.22;

           Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi tehnologice, vor fi eliminate prin vidanjare ori de câte ori va fi necesar. La descărcarea în Staţia de epurare, apele uzate vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;