Anunturi si decizii - Etapa de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:“Îmbunătă?irea activită?ii la SC FEREMAM SRL prin construc?ia unui spa?iu de produc?ie ?i achizi?ia de utilaje noi” propus a fi amplasat în loc. Oră?eni Deal, com. Curte?ti, jud. Botoşani,beneficiar,  SC FEREMAM SRL.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 18.07.2013.

 Data afişării anunţului: 11.07.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC FEREMAM SRLdin loc. Oră?eni Deal, com. Curte?ti, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5333/19.06.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2013, că proiectul “Îmbunătă?irea activită?ii la SC FEREMAM SRL prin construc?ia unui spa?iu de produc?ie ?i achizi?ia de utilaje noi” propus a fi amplasat în loc. Oră?eni Deal, com. Curte?ti, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1. proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa anexa 2, la pct.10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbană

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –Proiectul propune “Îmbunătă?irea activită?ii la SC FEREMAM SRL prin construc?ia unui spa?iu de produc?ie ?i achizi?ia de utilaje noi”construc?ia unui spa?iu de produc?ie– hala destinatadesfasurarii activitatii de fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii - productie tamplarie PVC , cu urmatoare caracteristici:

Investiţia propune:

Beneficiarul intentioneaza construirea unei hale destinatadesfasurarii activitatii de fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii - productie tamplarie PVC, pe un teren proprietatea administratorului în suprafaţa totală de 1444 mp., conform contractului de vânzare cumpărare nr.1804/12,07,2012.

Structura construcţiei

Alimentarea cu apă - Societatea nu utilizeaza apa in procesul tehnologic

 1. Nu exista retea de canalizare in zona.
 2. Energia electricava fi furnizata de SC EON MOLDOVA Botosani, prin bransament contorizat.

c)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

d)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

e)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea Comunei Curte?ti.

Deşeurile rezultate se vor valorifica prin unităţi autorizate.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

 2.Localizarea proiectului:

Proiectul “Îmbunătă?irea activită?ii la SC FEREMAM SRL prin construc?ia unui spa?iu de produc?ie ?i achizi?ia de utilaje noi” va fi amplasat în loc. Oră?eni Deal, com. Curte?ti, jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul se afla in intravilanul satului Oră?eni Deal, com. Curte?ti, jud. Boto?ani suprafaţa totală de 1444 mp., conform contractului de vânzare cumpărare nr.1804/12,07,2012.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

 3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 66 din 19.06.2013 emis de Primăria Comunei Curte?ti.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani autorizaţie de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

h)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „AMPLASARE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI” propus a fi amplasat în mun. Dorohoi, strada Saşa Pană nr. F.N., jud. Botoşani,  titular BOARIU VASILE.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site:10.07.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BOARIU VASILEdin mun. Dorohoi, strada Tudor Vladimirescu nr. 20, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5412 din 25.06.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2013, că proiectul: „AMPLASARE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI” amplasament situate mun. Dorohoi, strada Saşa Pană nr. F.N., jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 6, lit. c.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

Obiectivul proiectului  reprezinta amplasarea unei statii mobile de distributie carburant pe terenul din intravilanul municipiului Dorohoi, str. Sasa Pana, F.N., judetul Botosani.

Prin tema de proiectare aprobata de beneficiar se  vor executa:

Statia de distributie carburanti ROMPETROL EXPRES este un ansamblu format din containerul propriu-zis si o copertina metalica acoperita cu policarbonat care protejeaza peronul de oprire a autovehicolelor in timpul alimentarii. Constructia containerului respecta normele de siguranta prevazute in normativul pentru proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor la autovehicole NP 004-03.

Containerul are o structura metalica cu dimensiuni care respecta standardele ISO, facilitand transportul echipamentelor (decretul 328 privind gabaritele rutiere) pe amplasamentul propus. Inchiderile sunt realizate din panouri tip sandwich, autoportante, izolate cu spuma poliuretanica ignifugata clasa C1. Functional, containerul cuprinde 3 zone:

- compartimentul rezervorului

- compartimentu automatizarilor

- spatiul tehnic al pompei de distributie

Copertina are o structura metalica, alcatuita spatial pentru a conferi o imagine originala , un spatiu suficient pentru accesul autovehicolelor si este alcatuia cu policarbonat colorat in masa avand clasa de combustie C1 , pentru protejarea clientilor in timpul alimentarii cu carburanti.

Statia de distributie carburanti ROMPETROL EXPRES cuprinde urmatoarele echipamente si utilaje:

1. Compartimentul rezervorului este spatiul destinat stocarii carburantilor (benzina sau motorina). Acesta cuprinde:

- un rezervor bicompartimentat cilindric, orizontal, neizolat termic, cu pereti simpli , cu capacitate totala de 12 mc; rezervorul este prevazut cu recuperare de vapori, control automat a cantitatii, sistem de aerisire prevazut cu opritoare de flacari si capace de vizitare cu garnituri de cauciuc speciale pentru produse petroliere. Inaltimea conducelor de aerisire este de 2 m peste container.

- o cuva de retentie pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de produese petroliere, cu inaltimea de 30 cm

- o gura de descarcare carburanti cu recuperare vapori (pentru alimentarea cu carburant a rezervorului din autocisterne dotate cu pompe de transvazare si sistem de recuperare vapori); gura de descarcare este prevazuta cu cuva proprie pentru preluarea scurgerilor accidentale de carburant in timpul aprovizionarii rezervorului

2. Compartimentul automatizarilor este spatiu destinat echipamentelor de control si transmitere date, care formeaza sistemele de securitate la efractie, si control acces, de avertizare si stingere in caz de incendiu, de stocare si transmitere a datelor la dispeceratul central; tot aici se afla echipamentele ce formeaza sistemul fiscal al statiei (terminale de plata si imprimante fiscale) care are si interfata cu clientul; compartimentul este climatizat pentru mentinerea parametrilor de temperatura si umiditate ceruti de echipamente. In acest spatiu se mai afla tabloul electric general si UPS-ul. Separarea acestui compartiment de cele adiacente se face prin pereti etansi .

3. Spatiul tehnic al pompei este spatiul unde se afla amplasata pompa de distributie carburanti si spatiul necesar accesului pentru mentenanta. Distribuitorul este de tipul QUANTIUM 500 T1 2-2, produs de Tokheim. Poate livra doua produse cu doua furtune pe o singura fata si are sistem de recuperare vapori.

Statia este o instalaţie proiectată şi realizată să asigure o exploatate facilă, asigurând totodată condiţiile de securitate în ceea ce priveşte riscurile profesionale. Este concepută să asigure următoarele funcţii  :

Rezervorul de combustibil şi pompele de transvazare sunt amplasate pe structura metalica formata din grinzi profilate realizate din tabla ambutisata.

Instalaţia tehnologică prin care se vehiculează produse petroliere este de tip închis, realizată din ţeavă trasă cu îmbinări realizate prin sudură, prin înfiletare sau prin flanşe plate cu garnituri de etanşare. 

Necesarul de apa potabila va fi asigurat prin racorduri la sistemul centralizat existent in zona

Apele meteorice colectate de pe platformele betonate, prin rigole, vor fi transportate gravitational la reteaua de canalizare pluviala existenta in zona.

Rigolele vor fi din beton armat si acoperite cu gratar metalic.

Inainte de intrarea in canalizarea menajera, exista un decantor cu separator de hidrocarburi, pentru asigurarea epurarii apelor meteorice si tehnologice provenite de la spalatoria auto, contaminate cu hidrocarburi.

Decantorul cu separator de hidrocarburi este o constructie subterana, din beton armat, cu by-pass ce asigura retinerea materiilor in suspensie - ulei/hidrocarburi. Capacitatea de inmagazinare a decantorului este de 13500 l si poate procesa un debit max. de 10 l/sec.

Legatura intre rigola - separator - canalizare, se va realiza cu conducte din PVC - KG, De 110  mm.

Alimentarea cu energie electrica,se va face de la reteaua publica printr-un racord subteran cu cablu armat. Puterea instalată este 15 KW şi  puterea absorbită este de 12 KW,la o tensiune de alimentare de 220/380V. Conform normativului I20-2002, s-a considerat  oportuna prevederea unei instalatii de paratrasnet, normal IV.

b)cumularea cu alte  proiecte –nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul mun. Dorohoi, destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism aprobate: zonă cu locuinţe şi funcţiuni complementare.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului..

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluareadecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 62 din 22.03.2013 emis de Primăria municipiului Dorohoi .

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Construire instalaţie producţie mortare uscate în fosta centrală termică”, propus în municipiul Dorohoi str. Herţa nr. 45 jud. Botoşani, titular SC MINDA SA Dorohoi.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afisarii anuntului: 15.07.2013

DRAFT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MINDO SA DOROHOI din municipiul Dorohoi str. Herta nr. 45 judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5650 din 01.07.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.07.2013, că proiectul: “Construire instalaţie producţie mortare uscate în fosta centrală termică”, propus în municipiul Dorohoi str. Herţa nr. 45 jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13 lit.a şi pct. 10 lit. a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – Terenul ocupat în urma realizării investiţiei este în suprafata de 598,00 mp este proprietate S.C. MINDO S.A., cu sediul in municipiul Dorohoi, str. Herta, nr. 45, jud. Botoşani

Suprafaţa teren = 598,00 mp mp

Aria construită la sol este de 245,00 mp.

Obiectele de investitie sunt dupa cum urmeaza:

1. Hala paletizare - parter;

2. Hala productie – parter;

3. Grup 4 silozuri pentru agregate;

4. Grup 3 silozuri pentru ciment;

5. Ascensoare: 2 ascensoare agregate;

1. Hala paletizare: dimensiuni 12 x 12 m, inaltimea minima libera 6,45 m.

Hala, existenta, are regim de inaltime parter. Este pozitionata la o distanta de 8 m fata de Hala de productie si Depozitului de produse finite si are o forma in plan rectangulara, cu dimensiuni de 12 x 12 m, S = 144 mp. Inaltimea minima libera este de 6,45 m. Structura de rezistenta este de tip hala industriala parter, realizata din elemente de beton armat. Invelitoarea este de tip terasa necirculabila termoizolata si hidroizolata.

Accesul se face prin doua usi sectionale rapide. Intre Hala de paletizare si Hala de productie accesul este liber, fara compartimentari. Pardoseala este din beton armat, tratata cu quartz si elicopterata, si poate sustine o sarcina utila de 5 tone /mp.

2. Hala de productie: dimensiuni 4 x 12 m, inaltimea libera 6,50 m.

Hala de productie are regim de inaltime parter si o forma in plan rectangulara, cu dimensiuni de 4 x 12 m, suprafata construita = 48 mp. Structura de rezistenta este alcatuita din cadre necontravantuite si contravantuite, realizate din otel, alcatuite din grinzi principale si secundare si tabla striata. Solutia de fundare este indirecta, realizata prin intermediul unei perne de balast, sistemul de fundare adoptat este de tip radier, grinzi soclu si placa de pardoseala din beton armat. Inchiderile perimetrale sunt realizate din inchideri din panouri termoizolante tip “sandwich” cu fetele din tabla zincata, vopsite in camp electrostatic, RAL 9002, si termoizolatia din vata minerala. Acoperisul va fi tip sarpanta metalica si invelitoare din panouri termoizolante tip “sandwich”, cu fetele din tabla cutata zincata si termoizolatia din vata minerala. Peretii din panouri termoizolante tip “sandwich” reazema pe grinzile soclu, termoizolate la exterior, iar acestea pe fundatia de tip radier. Intre Hala de paletizare si Hala de productie, nu sunt prevazuti pereti despartitori. Iluminarea se face ziua prin ferestre si, suplimentar, cu corpuri de iluminat, amplasate la nivelul grinzilor. Toata structura metalica este protejata anticoroziv si vopsit in trei straturi de vopsea RAL 7042. Pardoseala este din beton armat, tratata cu quartz si elicopterata si poate sustine o sarcina utila de 5 tone / mp.

3. Grup 4 silozuri agregate: 4 silozuri de 100 tone. Pe platforma exterioara din zona halei de productie se vor monta 4 silozuri agregate, ce vor deservi, prin intermediul snecurilor, linia automata de productie. Silozurile au capacele suplimentar rigidizate si sunt complet echipate (cu dispozitive, flanse pentru montajul filtrelor de praf, a senzorilor de nivel, si tevi de alimentare a silozurilor a caror guri de alimentare sunt amplasate la cota 4,30 m, fata de cota platformei si prevazute cu sistem de spargere a bulgarilor si au capacitatea de 100 tone. In acest sens, se va executa o structura metalica ce va sustine cele 4 silozuri si va avea, suplimentar, rolul de platforma tehnologica pentru accesul la intretinerea snecurilor. Platformele sunt realizate din gratare de otel zincat, si balustrade metalice, ce reazema pe grinzi metalice. Accesul la filtrele de praf se va face prin intermediul unor scari verticale (cu cos de protectie). Toata structura metalica este protejata anticoroziv si vopsita in trei straturi cu vopsea RAL 7042.

4. Grup 3 silozuri pentru ciment si filer: silozuri de cate 60 tone, fiecare pentru ciment sau alte materiale similare, ce vor deservi, prin intermediul snecurilor, linia de productie. Silozurile au capacele suplimentar rigidizate si sunt complet echipate (cu dispozitive, flanse pentru montajul filtrelor de praf, a senzorilor de nivel si tevi de alimentare a silozurilor a caror guri de alimentare sunt amplasate la cota 4,30 m, fata de cota platformei si prevazute cu sistem de spargere a bulgarilor si cupla de alimentare la ciment-truck). In acest sens, se va executa o structura metalica ce va sustine bateria de silozuri. Platformele sunt realizate din gratare de otel zincat, si balustrade metalice ce reazema pe grinzi metalice. Accesul la filtrele de praf se va face prin intermediul unor scari verticale (cu cos de protectie). Toata structura metalica este protejata anticoroziv si vopsita in trei straturi cu vopsea RAL 7042.

5. Ascensoare: 2 ascensoare capabile sa transporte cate 8 tone fiecare, cu dimensiunea cabinei stabilite de catre furnizor. Ascensoarele sunt amplasate alipit silozurilor pentru agregate si deservesc toate cele 4 silozuri pentru agregate. Cele 2 ascensoare sunt capabile sa transporte cate 8000 kg fiecare, avand dimensiunile cabinei stabilite de catre furnizor. Structura de rezistenta este integral metalica, cu cadre contravantuite realizate din otel, fara inchideri si invelitoare. Toata structura metalica este protejata anticoroziv si vopsita in trei straturi cu vopsea RAL 7042.

 b)cumularea cu alte proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Atât silozurile pentru agregate cât şi cele pentru ciment şi filer sunt echipate cu filtre pentru reţinerea particulelor de praf, ciment şi filer ce pot ajunge în atmosfera.

Filtrele de desprăfuire se utilizează în procesul tehnologic de producţie pentru aspiraţia şi filtrarea aerului încărcat cu particule de praf din zona de lucru a utilajelor. În noua fabrică, se vor utiliza 5 filtre de desprăfuire cu elemente filtrante.

Pentru o funcţionare corecta a filtrului, elementele filtrante sunt curăţate automat cu jet de aer invers. Acest proces de autocurăţare este controlat de un modul electronic pentru control purjare care comandă electroventilele pentru purjare. Fiecare filtru va fi echipat cu câte un modul electronic pentru control purjare şi un rezervor tampon de aer comprimat pentru purjare.

Filtrele se conectează la fluxurile tehnologice printr-o reţea de tubulaturi şi guri de absorţie

Pulberile rezultate în urma procesului de filtrare sunt colectate în pâlniile de colectare ale filtrelor. Din aceste pâlnii de colectare, praful este extras cu ajutorul unor bene transportabile, sau cu ajutorul unui sistem de şnecuri.

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul aferent realizării proiectului se află în intravilanul municipiului Dorohoi str. Herta nr. 45 jud. Botoşani. Pentru realizarea investiţiei s-a obţinut Certificatul de Urbanism cu numarul 121 din 21.05.2013, eliberat de Primăria municipiului Dorohoi, jud. Botoşani.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism cu numarul 121 din 21.05.2013, eliberat de Primăria municipiului Dorohoi, jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1” propus a fi amplasat în satul Dobrinăuţi-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani,  titular HACMAN LAURENŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site:19.07.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de HACMAN LAURENŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂdin satul Dobrinăuţi-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5974 din 08.07.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.07.2013, că proiectul: „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1” amplasament situat în satul Dobrinăuţi-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

Prin proiect se doreşte construire unei agropensiuni ce va oferi 8 locuri de cazare pentru turi?ti, repartizate în 4 camere, utilate cu grupuri sanitare individuale.

 Se propun realizarea următoarelor obiective la standarde europene:

Obiectiv 1 – Pensiune cu Ac = 84,50 mp

Obiectiv 2 – Anexă administrator cu Ac = 63,00 mp

Obiectiv 3 – Fosă septică ecologică cu tratare biologică

Obiectiv 4 – Împrejmuirea proprietăţii

Obiectiv 5 – Alei betonate = 338,27 mp ?i 5 locuri de parcare

Suprafaţa totală a terenului este de 2000 mp din care spaţiul verde amenajat are suprafaţa de 1448,35 mp.

Alimentare cu energie electrică – se va face de la re?eaua na?ională de distribu?ie a energiei electrice;

Alimentarea cu apă potabilă - se va realiza printr-un bran?ament de la fântâna existentă şi va fi executat din conducte de polipropilenă de înaltă densitate (De=32) dimensionate spre punctele de consum (obiecte sanitare) funcţie de debitul necesar pe fiecare ramură în parte.  În fântână se va monta pompa submersibilă, care va alimenta rezerva de apă montată în camera centralei termice. Conductele se vor poza în săpătură la min – 1,10m adâncime si vor fi montate pe un pat de nisip de 10cm.

Evacuare ape uzate – se va prevede o fosă septică ecologică.

Evacuarea deşeurilor menajere – se va face periodic, la pubele tipizate, ridicate   prin contract cu firma autorizată de ridicare a de?eurilor.

Alimentare cu energie termică – se va realiza prin intermediul unei centrale termice proprii cu combustibil solid.

Apele din precipita?ii vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor ?i burlanelor.

Apele pluviale vor fi dirijate spre spa?iile verzi cu ajutorul unei sistematizări verticale.

Se va prevede un sistem de captare a supratensiunilor atmosferice (paratrăsnet).

b)cumularea cu alte  proiecte –nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul  comunei Vârfu Câmpului.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ;   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluareadecvată sunt următoarele:

 1. Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. S-a stabilit că amplasamentul se află în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0116  Dorohoi - Şaua Bucecei (Arie de Protecţie Specială Avifaunistică).Situl Natura 2000- tipul SPA “Dorohoi - Şaua Bucecei” a fost declarat prin  HG. nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea<LLNK 12007  1284 20 301   0 35>H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Situl are o suprafaţă de 25330 haşi cuprinde parte din teritoriile administrative a trei judeţe: Botoşani, Suceava, Iaşi. Pe teritoriul judeţului Botoşani, se regăsesc 23050,3 ha.

Terenul amplasamentul, în suprafa?ă de 2000 mp, ce face parte din teritoriul ROSPA0116, are categoria de folosin?ă arabil, neexistând arbori pe sit.

Trei specii de păsări sălbatice de interes comunitar posibil a fi prezente pe amplasament:Lanius collurio,Anthus campestris, Crex crex Impact negativ nesemnificativ.Pentru celelelte specii de păsări din Formularul Standar al sitului,care nu se gasesc pe amplasament se estimeză un impact neutru.

Personalul ce va activa în timpul desfă?urării activită?ilor de construire, inclusiv în etapa de exploatare a investi?iei va fi instruit cu privire la regimul ariei protejate unde se află obiectivul ?i conservarea habitatelor naturale?i faunei sălbatice

 1.  Dimensiunile şi anvergura lucrărilor este foarte redusă, lucrările nu presupun realizarea unui drum de acces care ar diminua suprafaţa habitatului de pajisti, nu se efectueaza defrişări, lucrările nu implica transportul, manipularea  unor materiale care ar putea afecta speciile de păsări, suprafaţa construcţiei este mică – 120,50 mp.
 2. Proiectul nu  va include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei.
 3. Nu se  vor produce deşeuri solide în timpul construcţiei sau în funcţionării obiectivului, care ar putea afecta speciile de păsări sălbatice pentru care a fost declarat ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei.
 4. Din cele 15 specii de păsări de interes comunitar din Formularul Standard al sitului,  doar trei specii pot fi prezente pe amplasament, impactul asupra lor  fiind negativ nesemnificativ. Lucrările care se propun, nu au anvergura si specificul pentru a suspiciona un impact negativ asupra habitatului speciilor de păsări pentru care situl a fost desemnat.
 5. Proiectul nu are influenţă directă asupraROSPA0116Dorohoi-Saua Bucecei  prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragere de ape subterane . Perturbarea prin zgomot  in zona amplasamentului este nesemnificativa.
 6. Zona vizata nu face parte dintr-o ruta de migratie pentru pasari salbatice.

Proiectul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 9 din 03.06.2013 emis de Primăria comunei Vârfu Câmpului.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

l) Pentru protecţia speciilor de păsări existente in zona sitului ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei în perioada executării lucrărilor, se vor respecta prevederile OUG nr 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare , art 33 aliniat(2):

Pentru speciile de păsări sălbatice sunt interzise :

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:AMPLASARE STATIE BETOANE,propus a se realiza în municipiul Botosani, str. Manolesti Deal, FN, jud. Botoşani, titular SC CONDACIA SA Botosani.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Data afisarii anuntului: 18.07.2013.   

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CONDACIA SA Botoşani, din municipiul Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 42, bl. F1, parter, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6203 din 15.07.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.07.2013, că proiectul:„Amplasare staţie betoane” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Manoleşti Deal, F.N., judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 10, lit. a);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 43.020,00 m2, din care construită existentă Sc= 2586,00 m2, platforme betonate S= 8.636,00 m2,  POT existent= 6,01 %, CUT existent= 0,06. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). amplasarea unei staţii de betoane tip CEDOMAL C51,care ocupă o suprafaţă betonată de 63,00 m2.

           Staţia de betoane va avea în componenţă:

- fundaţia statiei, se va realiza din beton, grosimea plăcii din beton fiind de 200 mm;

- scări acces, la platforma staţiei, realizate din metal cu lăţimea de 600 mm, trepte gri late, cu balustrade pe fiecare parte;

- skip de încărcare, prevăzut cu troliu acţionat electric, prevăzut cu frână. Skipul este proiectat cu o cupă de încărcare  cu V= 0,85 m3 şi are viteza de transport de 0,4 m/s;

- cântarul de ciment, cu o capacitate maximă de cântărire de 500 kg. Cântarul este calibrat şi se compune din:

           - echipament de cântărire de sarcină şi mufă de cablu la sistemul de comtrol;

            - container basculă cu valvă electropneumatică, sistem de operare şi vibrator acţionat electric pentru descărcare;

- cântarul pentru apa industrială,are sarcina maximă de 250 kg, este calibrabil şi se compune din:

           - echipament de cântărire cu un senzor de sarcină;

           - mufă de cablu şi cablu la sistemul de control;

            - container basculă dotat cu supapă fluture cu acţionare electropneumatică pentru golire;

           - pompă centrifugală pentru golirea cântarului.

           Cântarul de apă se află montat lângă cântarul pentru ciment.

- compresorul de aer, este montat pe platforma staţiei. Compresorul are un debit de 420 l/min, model în doi cilindri, răcit cu aer, acţionat electric cu un motor electric cu P= 2,2 kw, rezervor tampon pentru aer comprimat cu volumul de 150 l.

- instalaţie aditivare, compusă din:

            - cilindru de dozare tip DZ 6 (volum 6 l), cu purjare automată a apei după fiecare dozare, supapă, potenţiometru, pompă tip ZD 24 DY;

            - pompă dozare tip DZ 12 (12 l/min) cu by-pass- pentru fiecare tip de aditiv, furtun de alimentare;

           - bloc comandă pentru 2 tipuri de aditiv;

- malaxor cu amestecare forţată, este montat pe platforma staţiei.

           Malaxorul are următoarele caracteristici tehnice:

           - motor electric pentru acţionare cu P= 37 kw, prevăzut cu reductor planetar;

           - productivitatea – beton vibrat/şarjă 1,0 m3/şarjă;

           - timp de malaxare- 30 s;

           - capacitatea teoretică- 55 m3/h.

            Fundul malaxorului este placat cu plăcuţe din oţel cu grosimea de 16 mm, rezistente la uzură, schimbabile. Pereţii laterali sunt placaţi cu plăci de uzură schimbabile- peretele exterior cu grosimea de 15 mm, peretele interior cu grosimea de 8 mm. Braţele malaxorului sunt echipate cu lame din oţel Cr- Ni, rezistente la încovoiere.

           Coşul pentru alimentarea malaxorului este prevăzut cu flapsuri acţionate mecanic pentru reţinerea prafului.

           Coşul de descărcare din malaxor este prevăzut cu tubulatură din cauciuc, căptuşită cu plăci de uzură cu grosimea de 6 mm, cu posibilitatea montăriiunui vibrator acţionat electric;

- accesoriile staţiei de betoane:

          - bloc comandă malaxor;

          - cabina de comandă a staţiei, sistem container, montată la nivelul solului;

          B). depozitare ciment, sistem dozare, compus din:

- două silozuri pentru ciment, cu un singur compartiment, cu o capacitate de depozitare de 81,0 t, fiecare. Silozurile sunt prevăzute orificiu superior cu Dn 1975 mm, conductă de umplere cu Dn 100 mm, cu cuplare fixă cu flanşe de cuplare, pentru indicatorul de nivel şi aerare ciment, sistem de siguranţă pentru înaltă şi joasă presiune, valvă de golire Dn 50 mm, îndicator de nivel pentru ciment;

- filtre cu saci, amplasate la partea superioară a fiecărui siloz pentru ciment, materialul filtrant fiind din polietilenă, suprafaţa de filtrare este de 24 m2/filtru, echipate cu sisteme vibratoare, acţionate electric pentru scuturare;

- sistem de aerare a cimentului,utilizat pentru prevenirea fenomenului de boltă, constând într-un inel de acces aer, prevăzut cu conexiuni filetate, echipamentul de aerare şi sistemul de alimentare de la compresor;

- transportoare de ciment (2 buc), sunt de tip şnec, cu lungimea de cca. 11,0 m, unghi de înclinare 38º, cu guri de acces pentru curăţare, fante de intrare/ieşire, acţionate de motoare electrice cu P= 9,2 kw, capacitate de transport de 35 t/h, fiecare;

          C). depozitare şi dozare agregate, compus din:

- buncăr, cu o capacitate de 58 t, format din 4 compartimente- 4x 14,5 m3, pentru sorturile: 0÷ 3, 3÷ 7, 7÷ 16, 16÷ 31 mm, fabricate din table şi oţel, structură de rezistenţă din profile de oţel, cu 4 porţi pentru dozare, tip segment de închidere cu acţionare electro- pneumatică;

- vibratoare acţionate electric (2 buc.),montate în compartimentele pentru nisip;

- transportor cu bandă- cântar, cu distanţa dintre centrele tamburilor de 13,2 m, lăţimea benzii 800 mm, motor electric de acţionare cu P= 7,5 kw, capacitate de încărcare 2500 kg. Tamburul motor este acoperit cu un cauciuc vulcanizat pentru creşterea aderenţei benzii, sistem de întindere a benzii sistem pentru susţinerea benzii format din 3 role, bandă din cauciuc tip EP, structură metalică, ghidaje pentru bandă.

         Transportorul este calibrabil constând din echipament de cântărire cu doze tensometrice de sarcină, cablaje şi cofret, indicator analog, diviziune scală  10 kg;     

         Accesul carosabil pentru mijloacele de transport, se realizează prin amenajările existente în cadrul amplasamentului;

         Alimentarea cu apă, se face prin branşament la reţeaua de distribuţie existentă pe amplasament;

         Evacuarea apelor uzate tehnologice (spălare malaxor şi autobetoniere) şi pluviale, se realizează într-un bazin decantor betonat cu volumul V= 2.000 m3, existent. După limpezire apele din decantor sunt reutilizate în procesul de preparare a betonului şi mortarului.

         Alimentarea cu energie electrică, se face prin branşament la reţeaua de distribţie existentă pe amplasament.;

         b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

         c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă;

         d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

       În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

       Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

            e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

           În timpul funcţionării investiţiei:

- valoarea limită de emisie pentru pulberi, după înstalaţia de filtrare a aerului, la silozurile de ciment, nu va depăşi 50 mg/m3 conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993;

         f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

        2. Localizarea proiectului:

         2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren aflat în proprietatea SC CONDACIA SA Botoşani cu suprafaţa de 63,0 m2, situat în intravilan în municipiul Botoşani, str. Manoleşti Deal, F.N., judeţul Botoşani

        Structura existentă de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                           2586,00 m2;

- platforme betonate                             8636,00 m2;

- POT                                                           6,01 %;

- CUT                                                           0,06

         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

        2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a). zonele umede- nu este cazul;   

        b). zonele costiere- nu este cazul;

        c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

        d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

         e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

         f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

         g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

        h). ariile dens populate- nu este cazul;

        i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

        3. Caracteristicile impactului potenţial:

         a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

        b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

        c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

        d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

        e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

         II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

        Condiţiile de realizare a proiectului:

         a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 333 din 19.06.2013, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

         b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

         c). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

        d). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

        e). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

        f). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

        g). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

        h). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

        i). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:Construire drum forestier Călugara Mare,propus a se realiza în extravilan com. Cosula, jud. Botoşani, titular DIRECTIA SILVICA Botosani.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Data afisarii anuntului: 19.07.2013.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DIRECŢIA SILVICĂ BOTOŞANI, prin OCOLUL SILVIC Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Pacea, nr. 47, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6063 din 11.07.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.07.2013, că proiectul:„Construire drum forestier Călugăra Mare” propus a fi amplasat în extravilan com. Coşula, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. e);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală a drumului propus este de 31916,00 m2, din care: platforma drumului+ şanţ va avea 21336,00 m2, iar taluzurile 10580,00 m2. Scopul realizării acestui drum este de a mări accesibilitatea fondului forestier, una din condiţiile importante pentru gospodărirea durabilă a pădurii şi racordarea la drumul forestier existent- Stejaru. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). realizarea sistemului rutier,cu un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale a drumului şi clasei tehnice III, astfel:

- lungimea traseului propus va fi de 3,319 km;

- clasa tehnică a drumului: III conform Ordinului MAPPM nr. 560/1999;

- viteza de proiectare: 15 km/h;

- lăţimea platformei în aliniament:

           - pentru declivităţi până la 9 %- 3,50 m;

           - pentru declivităţi peste 9,01 %- 4,0 m;

- lăţimea părţii carosabile în aliniament:

           - pentru declivităţi până la 9 %- 2,75 m;

           - pentru declivităţi peste 9,01 %- 3,00 m;

- raza minima de racordare în plan orizontal- 15 m;

- declivitatea maximă pentru transport în plin-  3,6 %;

- delivitatea maximă pentru transport în gol-   10,0 %.

           Sistemul rutier proiectat va fi alcătuit din:

- terasamente de pământ constând din săpături pentru completarea rambleelor şi realizarea elementelor geometrice ale traseului, desfăşurarea şanţurilor rezultând un volum de 15.000 m3;

- împietruire simplă din două straturi - strat de uzură din piatră spartă poligranulară de 0/63 mm în grosime de 15 cm- volum 2590 m3 şi un strat portant din balast în grosime de 15 cm- volum 1820 m3;

           B. realizarea acostamentelor, se vor executa pe o lungime totală de 3.319 m, din care: 2854 m cu lăţimea de 0,75 m şi 465 m cu lăţimea de 1,0 m.    

           C. asigurarea scurgerii apelor, se va realiza prin execuţia şanţurilor longitudinale, apa scurgându-se natural pe înclinarea terenului.

           D. evacuarea apelor meteorice, colectate prin şanţurile proiectate se va realiza prin execuţia de podeţe tubulare prevăzute pentru racordarea cu terasamentele, cu timpane şi camere de priză, cu fundaţie din beton clasa C 8/10 (B 150), iar elevaţiile culeielor din beton C 12/15 (B 200). Podeţele sunt prevăzute cu aripi din beton pentru dirijarea apei şi racordarea cu terasamentele şi sunt fundate la adâncimea de 1,50 m faţă de talveg, în teren natural. Se propun realizarea a 17 podeţe tubulare, astfel:

           - podeţe tubulare Ø 800 mm, tip PREMO- 13 buc;

           - podeţe tubulare Ø 1000 mm, tip PREMO- 3 buc;

           - podeţ tubular Ø 1400 mm, tip BUCOV- 1 buc. 

            E. realizarea de lucrări de apărare- consolidare la ramblee, formate din ziduri noi din beton simplu clasa C8/10 (B150), având elevaţii de 2,0÷ 3,0 m şi fundaţii de min. 1,2 m adâncime, cu un volum de 105 m3;

           F. defişarea unei suprafeţe de teren împădurit de 31616,00 m2, din care vor rezulta 786,0 m3, masă lemnoasă, din care: 166 m3 din u.a. 24 A; 163 m3 din u.a. 23; 218 m3 din u.a. 22; 122 m3, din u.a. 21 şi 116 m3 din u.a. 20 A;   

           b). cumularea cu alte proiecte- nu este cazul;

            c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale de minerale (nisip, pietriş, lemn);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc, cod. 03.03.01;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate.

               e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiţiei vor rezulta:

 - emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

  - generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie şi funcţionării obiectivului;          

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe  un teren proprietate publică privată a statului administrată de Direcţia Silvică Botoşani, situat în extravilanul com. Coşula, pe o suprafaţă de 31916,00 m2, destinaţia actuală fiind: terenuri care deservesc nevoilor de administrare forestieră- drumuri forestiere, conform Ordinului MMSC nr. 1640/2013;

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora.  Implementarea proiectului nu afectează calitatea şi cantitatea  resurselor forestiere din Amenajamentul silvic UP II Coşula, deoarece cele două habitate identificate în u.a- urile prin care se va realiza investiţia, reprezintă:

- 0,02 % din habitatul 9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Făgetum;

- 0,03 % din habitatul 91 Y Păduri dacice de stejar şi carpen;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite. Prin realizarea proiectului în zona împădurită, flora erbacee specifică tipului de habitate de interes comunitar 91 Y Păduri dacice de stejar şi carpen şi 9130 Păduri de fag de tip Asperula- Făgetum, vor suferi un impact minor în perioada de realizare a investiţiei, dar ulterior zonele limitrofe vor avea condiţii optime de dezvoltare, prin crearea unui microclimat mai favorabil datorită unei luminări mai bune al acestora;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică.

          Proiectul propus se găseşte integral în interiorul Sitului Natura 2000 ROSCI0076 Dealul Mare- Hârlău;

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

         h). ariile dens populate- nu este cazul;

         i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

         3. Caracteristicile impactului potenţial:

          a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

         b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

         c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

         d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

         e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, sunt următoarele:

          Proiectul propus se găseşte integral în interiorul Sitului Natura 2000 ROSCI0076 Dealul Mare- Hârlău, declarat prin Ordinul MMP nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, care în conformitate cu Formularul Standard al sitului, sunt nominalizate următoarele specii de floră/faună sălbatică şi habitate de interes comunitar:

          Specii de floră (Anexa II Directiva Habitate):

- 1902 Cypripedium calceolus;

          Specii de faună (Anexa II Directiva Habitate):

          Specii de mamifere:

- 1335 Spermophilus citellus;

          Specii de amfibieni şi reptile:

- 1193 Bombina variegate;

- 1220 Emys orbicularis;

          Specii de nevertebrate:

- 4027 Arytrura musculus;

          Habitate (Anexa II Directiva Habitate):

-  9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Făgetum;

-  91 Y Păduri dacice de stejar şi carpen;

- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Frasinus excelsior;

- 9170 Păduri de stejar cu carpen;

- 91 F0 Păduri ripariene mixte;

          Speciile de floră/faună sălbatică menţionale nu se regăsesc pe a amplasamentul proiectului propus.

          Defişarea propusă pe suprafaţa de 3,1916 ha, este situată în u.a. 20 A- 0,4647 ha, u.a. 21- 0,4043 ha, u.a. 22- 1,0539 ha, u.a. 23- 0,6837 ha şi u.a. 24 A- 0,5850 ha. Pe suprafaţa acestor u.a-uri, au fost identificate următoarele habitate de interes comunitar:

- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Făgetum, identificat în u.a. 20 A, 21 şi 22, pe o suprafaţă de 1,9229 ha, din care: 1,020 ha drumul forestier şi 0,7189 ha, taluzuri împădurite, reprezentând un procent de 0,02 % din suprafaţa totală de 8.400 ha a acestui tip de habitat din sit;

- 91 Y Păduri dacice de stejar şi carpen, identificat în u.a. 23, 24 A, pe o suprafaţă de 1,2687 ha, din care: 0,9296 ha drumul forestier şi 0,3391ha, taluzuri împădurite, reprezentând un procent de 0,03 % din suprafaţa totală de 4.400 ha a acestui tip de habitat din sit; .

          Realizarea lucrărilor propuse nu va avea impact semnificativ asupra celor două tipuri de habitate deoarece, raportat la suprafaţa întregului sit de 25.112 ha, procentul este foarte mic de 0,008%, iar drumul nu va produce fragmentarea lor.

          Impactul potenţial asupra speciilor sălbatice/habitate de interes comunitar din Formularul Standard al sitului, identificate de o parte şi de alta a proiectului propus, pe o lăţime de 50 m este nesemnificativ deoarece prin defişarea arboretelor pentru realizarea drumului forestier, flora erbacee specifică tipurilor de habitate de interes comunitar 91Y Păduri dacice de stejar şi carpen şi 9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Făgetum, din zonele limitrofe vor avea condiţii optime de dezvoltare, prin crearea unui microclimat favorabil (luminiş). Habitatele din zona limitrofă nu vor fi afectate decât temporar şi reversibil de aceea nu va exista un impact negativ semnificativ.

          Realizarea proiectului nu va avea un impact negativ semnificativ asupra sitului, cu respectarea măsurilor specificate mai jos, din următoarele considerente:

- proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afectaspeciile şi habitatele acestora, pentru aria naturală de interes comunitar ROSCI0076 Dealul Mare- Hârlău;

- proiectul nu presupune producerea de deşeuri solide în timpul executării lucrărilor şi nici în perioada de exploatare, care ar putea afecta situl comunitar;

- nu există nici un impact cumulativ cu alte proiecte/planuri existente sau propuse care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0076 Dealul Mare- Hârlău;

- proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică;

- proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar;

- priectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică a sitului ROSCI0076 Dealul Mare- Hârlău (exploatarea apelor subterane şi de suprafaţă, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, inundare terenuri, pescuit, vânătoare, colectare plante);

- proiectul nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate;

- arealul natural al speciilor nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor prin implementarea proiectului;

- implementarea proiectului nu produce efecte asupra altor situri de importanţă comunitară din zonă: ROSCI0391- Siretul Mijlociu- Bucecea şi ROSCI0184 Zamostea- Lunca.    

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 75 din 02.10.2012, emis de Consiliul Judeţean Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primăria Comunei Coşula.

          Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCES AUTO, SISTEMATIZARE VERTICALA, BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, situat în municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, nr. 120, jud. Botosani, titular SC REWE PROJEKTENTWICLUNG ROMÂNIA SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 23.07.2013.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL, prin SC NORD PROIECT SA Botoşani, din municipiul Bucureşti, Şoseaua Fundeni, nr. 38÷40, et. I, ap. 1, sector 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6194 din 15.07.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.07.2013, că proiectul:„CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCES AUTO ŞI PIETONAL, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME FAŢADE, PILON PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, ORGANIZARE DE ŞANTIER” propus a fi amplasat în municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, nr. 120, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. b);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa de teren care face obiectul documentaţiei tehnice depuse St= 6693,00 m2, din care:

- suprafaţa construită Sc= 1440,00 m2;

- spaţiu verde amenajat Sv= 1291,94 m2;

- circulaţii pietonale Sp= 369,71 m2;

- circulaţii auto Sa= 2260,00 m2;

- parcări S= 1330,00 m2.

          POT propus= 21,52 %, CUT propus= 0,22.

          Scopul proiectului este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.

          Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). realizarea unui centru comercial- construcţie monobloc, cu suprafaţa de 1440,00 m2, cu regim de înălţime P, cu structura principală de rezistenţă din stâlpi prefabricaţi şi ferme prefabricate din beton, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi. Zona carmangeriei este structură prefabricată metalică.

           Închideri exterioare şi compartimentări: 

           Pereţii de închidere sunt realizaţi din panouri sandwich de 8 cm grosime, fixaţi pe structura de rezistenţă.

           Pentru separarea diverselor zone funcţionale, s-au prevăzut pereţi despărţitori de 25/30 cm grosime din zidărie de cărămidă.

           Pereţii despărţitori între spaţiile anexă sunt realizaţi din gips carton de 15 cm grosime.

           Zona de acces este protejată de o copertină de acces realizată din structură prefabricată.

            Învelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolaţie din fibră minerală şi membrană de acoperiş din PVC.

           Finisaje interioare:

            La lucrările de construcţie se vor folosi numai materiale de construcţie agrementate care nu pun în pericol viţa oamenilor.

- pardoseala, se va realiza, funcţie de destinaţia spaţiilor, din: gresie antiderapantă, beton cuarţos elicopterizat, gresie antiderapantă şi antiacidă;

- plintele vor avea acelaşi material ca şi pardoseala;

- glafurile interioare pentru ferestrevor avea acelaşi material ca şi finisajul pereţilor;

- pereţii vor fi finisaţi funcţie de destinaţia spaţiilor: vopsitorii de tip Flamenco, vopsitorie rezistentă la frecare, vopsitorie pe bază de latex culoare albă, placări cu faianţă pentru: carmangerie, depozite frigorifice;

- tâmplăria interioară, se va realiza din lemn la spaţiile sociale, aluminiu la spaţiul de vânzare şi metalice la restul încăperilor;

- tavanele vor fi suspendate fonoabsorbante tip Armstrong, suspendate din plăci de gips- carton, panouri tristrat, funcţie de destinaţia spaţiilor.

           Finisaje exterioare:

           Finisajele exterioare sunt proiectate astfel:

- pereţii exteriori din panouri sandwich cu miez din spumă poliuretanică, grosime 8 cm;

- soclu din tencuială Baumit;

- atic decorativ realizat din tablă de oţel lăţime 20 cm;

- învelitoare din membrană hidroizolatoare de PVC;

- ferestre, uşi, windfang din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolator;

- uşi metalice, vopsite electrostatic;

- scări exterioare, realizate din profile de oţel zincat.

           Acoperişul şi învelitoarea:

            Structura acoperişului construcţiei va fi realizată din grinzi prefabricate din beton armat şi metalice pentru carmangerie, iar învelitoarea din tablă metalică cutată, termoizolaţie din fibră minerală şi membrană PVC.

 Înălţimea maximă a construcţiei Hmax. construit= 5,35 m.

           Instalaţii:

Alimentarea cu apă,se realizează prin branşament la reţeaua de distribuţie din municipiul Dorohoi. Reţelele de distribuţie a apei reci în cadrul obiectivului se vor executa din ţevi din oţel zincat şi din polipropilenă reticulată fibră composită tip PP-R.

Apa caldă menajeră se va prepara cu ajutorul boilerelor electrice de diferite capacităţi (10- 15 l), care se vor monta sub lavoare, sau în zonele de utilizare (spălare ambalaje din depozit, brutărie). Reţelele de distribuţie a apei calde menajere în cadrul obiectivului se vor executa din polipropilenă reticulată fibră composită tip PP-R.

Evacuarea apelor uzate,se va realiza în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului Dorohoi.

            Reţeaua de canalizare interioară se va realiza din polipropilenă, protejate în PVC-KG, pentru diametrele tuburilor utilizate mai mici de 110 mm.

            Reţelele de canalizare interioare se vor branşa la reţeaua de canalizare exterioară, realizată din tuburi PVC-KG cu diametre cuprinse între Dn 160÷ Dn 250 mm, prin intermediul căminelor de vizitare.

             Apele uzate rezultate de la maşina de spălat şi vitrinele frigorifice înainte de descărcare în reţeaua de canalizare menajeră de incintă , vor trece printr-un separator de grăsimi şi reţinere nămol de tip KESSEL. Separatorul de grăsimi prevăzut este din polietilenă, tip Kessel, Euro G- NS4, cu debitul de 4 l/s, cu separator de nămol de 400 l, separator de 370 l, rezervor pentru grăsimi de 160 l.

Evacuarea apelor pluviale,se va realiza printr-un singur racord în reţeaua de canalizare unitară a municipiului Dorohoi din B-dul Victoriei.

            Pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii se utilizează sistemul WAVIN-PE. Acest sistem este utilizat pentru evacuarea apelor pluviale rezultate de pe acoperişuri gen terase ale clădirilor industriale, depozitelor, centrelor comerciale. Reţeaua de evacuare interioară se branşează la reţeaua de canalizare pluvială exterioară.

           Apele pluviale colectate de pe platformele carosabile, accese şi parcare sunt evacuate astfel:

- pentru preluarea apelor pluviale de pe rampa de descărcare s-au prevăzut:

           - rigola la baza rampei, cu grătar carosabil pentru trafic greu, cu recipient decantor, tip KESSEL;

           - pompă submersibilă tip WILO pentru evacuare ape pluviale din rigola rampei, prevăzută cu plutitor, comandă automată, debit Q= 4,6 l/s, Hpompare= 6,6 mCA;

          - cămin tip KESSEL pentru pompa de epuismente.

- pentru preluarea apelor pluviale de pe platforme şi parcări sunt prevăzute guri de scurgere.

          Înainte de evacuare în reţeaua de canalizare municipală unitară, apele pluviale colectate de pe platformele carosabile, accese şi parcare sunt trecute printr-un decantor-separator de produse petroliere, cu by-pass. Separatorul decantor este de tip KESSEL NG 15/75, cu un debit maxim de separare decantare a apelor pluviale de 75 l/s. Separatorul este de formă cilindrică orizontal, cu două guri de vizitare circulare cu Dn= 1000 mm, realizat din polietilenă. Separatorul propus este cu filtru coalescent format dintr-un material lamelar amplasat în camera coalescentă.

Instalaţii termice,utilizate în cadrul obiectivului pentru:

          - alimentarea cu căldură a instalaţiei pentru încălzire cu tubulatură de ventilaţie şi anemostate/grile de distribuţie;

          - alimentarea cu energie termică a unităţilor de încălzire tip corpuri statice situate în spaţiile administrative şi sociale;

          - alimentarea cu energie termică a unităţilor de încălzire tip aeroterme situate în spaţiile de vânzare şi depozitare, a perdelelor de aer situate deasupra uşilor automate din sala de vânzare şi a centralei de tratare aer situată deasupra tavanului fals aferent spaţiului de vânzare.

         Capacitatea netă a unităţilor de încălzire este de 120 kwrespectiv 62,5 kw răcire.

          Centrala termică va fi dotată cu un cazan pentru producerea apei calde utilizate la instalaţia de încălzire, cu puterea termică nominală de 120 kw, cu funcţionare pe combustibil gazos.  Alimentarea cu gaze naturale se va face prin branşament Dn 2” şi a unui post de reglare- măsurare. Consumul estimat de gaze naturale va fi de Qn= 15 Nm3/h.

          Pentru răcire se utilizează compresoare tip scroll, care funcţionează cu Freon R407c. 

          Alimentarea cu energie electrică,se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune a municipiului Dorohoi.

          B). realizarea accesului carosabil, pietonal şi a unei parcări auto cu 109 locuri, cu suprafaţa totală de 3961,06 m2, prin care se va asigura 1 loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a spaţiului comercial. De asemenea se vor asigura 3 locuri de parcare pentru persoanele cu dezabilităţi locomotorii, ceea ce reprezintă 4% din numărul total de locuri de parcare.

          C). amenajare spaţiu verde, pe o suprafaţă de 1291,94 m2, cu rol de protecţie şi ambietare.

          D). amenajare organizare de şantier, se va amplasa în interiorul amplasamentului viitorului obiectiv şi va ocupa o suprafaţă de cca. 100 m2, unde se va amenaja un spaţiu pentru muncitori (baracă) şi o platformă pentru depozitarea materialelor. În cadrul organizării de şantier se va amenaja un punct de colectare deşeuri şi grup sanitar. Alimentarea cu apă se va face din reţeaua de distribuţie a municipiului Dorohoi.

          b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

          c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), combustibil gaze naturale), apă (numai în scop menajer şi tehnologic);

          d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

        În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

- deşeuri de la tranşarea cărnii, cod.02.01.02;

         Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

             e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi tehnologice, vor fi eliminate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului Dorohoi. Apele uzate rezultate de la maşina de spălat şi vitrinele frigorifice înainte de descărcare în reţeaua de canalizare menajeră de incintă , vor trece printr-un separator de grăsimi şi reţinere nămol de tip KESSEL. La descărcarea în reţeaua de canalizare municipală, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Dorohoi, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;

         - fosfor total (P)                                             = max.     5 mg/dm3;

         - sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)                   = max.     1 mg/dm3;

         - substanţe extractibile cu solvenţi organici  = max.    30 mg/dm3;

         - detergenţi sintetici biodegradabili                = max.   25 mg/dm3;

         - reziduu filtrat la 105º C                                = max.2000 mg/dm3.

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului gazos se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                                   5 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    100 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                                   35 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                350 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 3 % vol.

- nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului obiectivului.

f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 6693,00 m2, cu destinaţia actuală teren curţi construcţii, situat în intravilan în municipiul Dorohoi, proprietate privată.

         Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită Sc= 1440,00 m2;

- spaţiu verde amenajat Sv= 1291,94 m2;

- circulaţii pietonale Sp= 369,71 m2;

- circulaţii auto Sa= 2260,00 m2;

- parcări S= 1330,00 m2.

- POT                                                      21,52 %;

- CUT                                                        0,22.    

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 174 din 27.06.2013, emis de Primăria Municipiului Dorohoi;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Dorohoi;

 l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Construire staţie de betoane pentru halele de producţie şi cântar basculă”, propus în localitatea Cătămărăşti Deal comuna Mihai Eminescu jud. Botoşani, titular SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botoşani.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

Data afisarii anuntului: 25.07.2013

                             DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botoşani din municipiul Botoşani str. Ion Pillat nr. 18 judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 6225 din 15.07.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.07.2013, că proiectul: “Construire staţie de betoane pentru halele de producţie şi cântar basculă”, propus în localitatea Cătămărăşti Deal comuna Mihai Eminescu jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13 lit.a şi pct. 10 lit. a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – Terenul ocupat în urma realizării investiţiei este în suprafata de 290,66 mp este proprietate S.C. VICTOR CONSTRUCT SRL, cu sediul în municipiul Botoşani str. Ion Pillat nr. 18, jud. Botoşani

Construcţiile proiectate au următoarele funcţiuni:

Staţia de betoane va avea următoarele componente:

Activităţile care se vor desfăşura ca urmare a realizării proiectului:

- cântărirea diverselor produse intrate şi ieşite din firmă

- producerea de diverse categorii de betoane semiuscate, care vor fi materia primă pentru halele de prefabricate existente pe amplasament

Capacitatea de producţie a staţiei de betoane este de cca 100 mc/8 ore, produs finit.

b)cumularea cu alte  proiecte – construirea şi amplasarea staţiei de betoane este necesară pentru funcţionarea halelor de prefabricate existente pe amplasament (producţie de pavele şi diverse tuburi din beton şi alte prefabricate pentru construcţii);

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Atât silozurile  pentru ciment şi filer sunt echipate cu filtre pentru reţinerea particulelor de praf, ciment şi filer ce pot ajunge în atmosfera.

Filtrele de desprăfuire se utilizează în procesul tehnologic de producţie pentru aspiraţia şi filtrarea aerului încărcat cu particule de praf din zona de lucru a utilajelor.

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul aferent realizării proiectului se află în intravilanul localităţii Cătămărăşti Deal comuna Mihai Eminescu jud. Botoşani. Pentru realizarea investiţiei s-a obţinut Certificatul de Urbanism cu numarul 76 din 31.05.2013, eliberat de Primăria comunei Mihai Eminescu, jud. Botoşani. 

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism cu numarul 76 din 31.05.2013, eliberat de Primăria comunei Mihai Eminescu, jud. Botoşani. 

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:CONSTRUIRE CLADIRE P+1E, CU SPALATORIE AUTO LA PARTER SI BIROURI LA ETAJ,propus a fi  amplasat în municipiul Botosani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, jud. Botoşani, titular HORICEANU MIHAI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 26.07.2013.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de HORICEANU MIHAI, din municipiul Botoşani, str. Ion Pillat, nr. 10, sc. B, et. IV, ap. 18, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6125 din 12.07.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.07.2013, că proiectul:„Construire clădire P+1E, cu spălătorie auto la parter şi birouri la etaj” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, CAD 2420 şi CF 56234, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. a);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 288,00 m2, din care construită Sc= 118,60 m2, POT propus= 41,18 %, CUT propus= 0,74. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). Construirea unei clădiri P+1E,cu regim de înălţime parter+ 1E, cu o structură de zidărie portantă din cărămidă, cu sâmburi şi centuri din beton armat, planşee din beton armat.

           Fundaţiile sunt continui din beton armat BC 7,5 pentru porţiunea până la cota terenului natural şi BC 10 pentru betonul de elevaţie. Cota maximă de fundare va fi – 2,50 m pentru porţiunea boxelor de spălare. Pentru cota clădirii, cota de fundare va fi – 1,60 m. Tâmplăria va fi din PVC cu geam termoizolant

          Clădirea are următoarea funcţiune:

- parter, zidărie din cărămidă, termoizolat exterior cu sistem termic cu grosimea minimă de 5 cm, din polistiren expandat. Planşeul peste parter va fi din beton elicopterizat în zona spălătoriei şi placat cu gresie în zona magazinului pentru piese auto şi hol. Pereţii la interior şi exterior şi tavanele vor fi finisaţi prin tencuieli drişcuite fin şi zugrăviţi în culori lavabile. Parterul va cuprinde:

           - boxa de spălare auto, nr. 1 cu suprafaţa de 35,87 m2;

           - boxa de spălare auto, nr. 2 cu suprafaţa de 28,59 m2;

           - boxă compresor cu suprafaţa de 3,66 m2;

           - hol acces etaj cu suprafaţa de 8,05 m2;

           - magazin piese auto cu suprafaţa de 22,40 m2;

- etaj I, zidărie din blocuri din cărămidă, termoizolată exterior cu sistem termic cu grosimea minimă de 5 cm, din polistiren expandat. Planşeul peste etaj va fi din beton armat. Şarpanta va fi din lemn de răşinoase  ecarisat şi ignifugat, aşezat pe scaune . Învelitoarea va fi din tablă Lindab, aşezată pe asterială şi folie hidroizolatoare, jgheaburi şi burlane PVC. Înălţimea la cornişă va fi: Hcornişă= 6,60 m, iar înălţimea la coamă: Hcoamă= 7,45 m.

           Etajul va cuprinde:

- 2 holuri cu suprafaţa totală de 15,69 m2;

- 2 birouri cu suprafaţa totală de 39,51 m2;

- arhivă cu suprafaţa de 6,72 m2;

- grup sanitar cu suprafaţa de 3,15 m2.

            B). realizarea accesului carosabil şi a unei parcări auto cu 4 locuri, cu suprafaţa totală de 117,80 m2, vor fi dimensionate pentru trafic mijlociu şi se vor realiza prin asfaltare;

            C). realizarea accesului pietonal, cu suprafaţa totală de 19,80 m2, placată cu pavele;

           D). amenajare spaţiu verde, pe o suprafaţă de 31,80 m2

            Alimentarea cu apă, se face în scop menajer şi tehnologic, se face prin branşament  la reţeaua de distribuţie municipală.

           Canalizarea apelor uzate. Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, care se vor branşa la reţeaua de canalizare municipală.

            Apele uzate rezultate de la cele două boxe ale spălătoriei auto vor trece prin decantoarele de nămol cu dimensiunile: Lx lx h=  3,70x 0,50x 1,30 m, apoi prin separatorul de produse petroliere înainte de evacuare în reţeaua de canalizare municipală. Separatorul de hidrocarburi va avea dimensiunile: Lx Lx h= 0,50x 0,50x 1,00 m. Produsele petroliere colectate în separatorul de hidrocarburi vor fi colectate prin deschiderea robinetului din compartimentul de separare.

           Încălzirea birourilorse va realiza cu ajutorul convectoarelor electrice.

           Alimentarea cu energie electrică,se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune a municipiului Botoşani

          Împrejmuirea incintei, este realizată din zidărie.

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (în scop menajer şi tehnologic din reţeaua de distribuţie municipală);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

- nămol de la decantoarele de nămol cod. 19.08.14

- ulei de la separarea amestecurilor apă/ulei cod. 19.08.10*;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi tehnologice, vor fi eliminate în reţeaua de canalizare municipală. La descărcarea în reţeaua de canalizare a municipiului Botoşani, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Botoşani;

- nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului obiectivului.

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 288,00 m2, cu destinaţia actuală teren curţi construcţii, situat în intravilan, proprietate privată în municipiul Botoşani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, CAD 2420 şi CF 56234.

          Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                           118,80 m2;

- suprafaţă carosabil                            117,80 m2;

- suprafaţă pietonală                              19,80 m2;

- suprafaţă spaţii verzi                            31,80 m2;

- POT                                                      41,18 %;

- CUT                                                        0,73.    

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 364 din 28.06.2013, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Botoşani;

 l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Construire hală de producţie, depozitare şi birouri, împrejmuire proprietate în sat Răchiţi, comuna Răchiţi”, jud. Botoşani, titular SC MADOTEX SRL Rachiti.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

Data afisarii anuntului: 09.08.2013

 

DRAFT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MADOTEX SRL RĂCHIŢIcu sediul în localitatea Răchiţi judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 6656/29.07.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.08.2013, că proiectul “Construire hală de producţie, depozitare şi birouri, împrejmuire proprietate în sat Răchiţi, comuna Răchiţi”,amplasament situat în localitatea Răchiţi comuna Răchiţi, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. a – proiecte de dezvoltare a zonelor industriale;

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul studiat pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 2703 mp, se află în intravilanul localităţii Răchiţi jud. Botoşani şi va avea o suprafaţă construită la sol de 595 mp, suprafaţă construită desfăşurat la sol de 595 mp525,55 mp, suprafaţă alei carosabile si parcare de 582 mp si o suprafaţă de spaţii verzi de 1526 mp.

Prin proiect se propune construirea unei hale de producţie confecţii, spaţiu administrativ şi magazie pentru stocare şi depozitare materii prime şi produse finite, grupuri sanitare cu vestiare, magazin.

Utilajele care se vor folosi în incinta halei de producţie:

 

Alimentarea cu apăa obiectivului, în scop menajer, se va realiza prin branşament de la reţeaua de distribuţie din zonă.

Apele uzate menajereprovenite de la grupurile sanitare vor fi evacuate în reţeaua de canalizare din zonă.

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, cărămizi, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii şi demolări – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

 Pentru perioada de funcţionare se vor genera deşeuri menajere, deşeuri textile, deşeuri de hârtie – carton, folie polietilenă  – pentru colectare sunt prevăzute pubele, iar eliminarea/valorificare se va face cu firme specializate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul are destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism aprobate - UTR nr. 1 – zonă mixtă

 2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 33 din 29.07.2013 emis de Primăria Comunei Răchiţi jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La evacuarea în reţeaua de canalizare, apele uzate menajere vor respecta limitele de calitate impuse prin NTPA 002/2002 - HG 352/2005.

l) În cazul în care pe amplasament veţi desfăşura activitatea de fabricarea de articole confecţionate din textile, conform condiţiilor din Ordinul MMDD nr. 1798/2007(dacă în dotarea secţiei vor fi un număr >= 50 maşini) veţi solicitaautorizaţie de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Sistem de alimentare cu apă în sat. Cucuteni, comuna Durneşti, jud. Botoşani” amplasament situat în extravilanul si intravilanul teritoriului administrativ al comunei Durneşti,  COMUNA DURNE?TI, JUDE?UL BOTO?ANI

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 08.08.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA DURNE?TI, JUDE?UL BOTO?ANI înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 6502/24.07.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.08.2013, că proiectul „Sistem de alimentare cu apă în sat. Cucuteni, comuna Durneşti, jud. Botoşani” amplasament situat în extravilanul si intravilanul teritoriului administrativ al comunei Durneşti,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – se propune realizarea următoarelor obiecte:

            - sursa – constă în realizarea unui cămin de bran?ament pe conducta de refulare ?tefăne?ti – Boto?ani care traversează drumul na?ional DB 29D, la kilometrul 39+354 în imediata vecinătate a localită?ii Durne?ti. Bran?area se va executa folosindu-se bran?amentul existent déjà, care alimenteaza rezervorul de 50 mc al localită?ii Durne?ti.

            - sta?ie de clorinare – construc?ie metalică, modular, cu dimensinile 2,55x6 m în plan ?i 3 m în înăl?ime, dotată cu echipamente ?i instala?ii pentru clorinarea apei.

            - rezervor – construc?ie supraterană, metalică, cu capacitatea de 250 mc cu rol de înmagazinarea apei pentru stocarea rezervei de incendiu ?i avarii ?i pentru compensarea varia?iei orare a consumului, amplasat astfel încât să asigure distribu?ia gravita?ională. Rezervorul va avea diametrul de 8,4 m iar înăl?imea de 4,8 m, va fi amplasat pe o funda?ie circular din beton cu diametrul de 10,4 m.

            - camera de vane – construc?ie subterană  din beton armat cu dimensiunile în plan 3,0x3,0 m ?i înăl?imea de 2,5 m. În camera de vane se vor monta instala?iile hidraulice, armăturile de închidere ?i electrovana de incendiu.

            - re?ele de distribu?ie – conducte din polietilenă având diameter de la 75 la 160 mm ?i o lungime totală de L=13238 m, îngropate în pământ sub adâncimea de înghe?, dispuse în sistem ramificat ?i inelar, asigurând debitele de utilizare la consumatori ?i echipate cu hidran?i de incendiu, cămine cu vane de sec?ionare precum ?i de aerisire ?i golire. Pentru limitarea presiunilor de utilizare pe aceste re?ele de distribu?ie la 6 bari se va monta un redactor de presiune.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: - la realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani.

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton – Cod 17.01; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile  utilizate: –

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în extravilanul ?i intravilanul  teritoriului administrativ al comunei Durne?ti, teren aflat în domeniul public al comunei Durne?ti, având categoria de  folosin?ă arabil ?i căi de comunica?ii de interes na?ional ?i interes local. Destina?ia stabilită prin PATJ – sunt permisiuni pentru realizarea de construc?ii tehnico – edilitare.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului: impact pe timpul de execuţie a lucrărilor

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru execuţia lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 41 din 25.06.2013 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l) La punerea în funcţiune a obiectivului se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu conform ordinului MMDD nr. 1798/2007 (solicitarea va conţine procesul verbal de recepţie a lucrărilor şi procesul verbal de lucrări ascunse).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:Construire service auto ?i împrejmuire terenpropus a fi amplasat în mun. Boto?ani, str. A.S.Pu?kin f.n., jud. Botoşani, beneficiar SC PADRE TON SRL.

                Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 16.08.2013.

 Data afişării anunţului: 09.08.2013

  

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deprin Cantea Constantin Ovidiu din mun. Boto?ani, Aleea Viilor nr.4, bloc K1, ap.7, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. . 6555/25.07.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.08.2013, că proiectul Construire service auto ?i împrejmuire terenpropus a fi amplasat în mun. Boto?ani, str. A.S.Pu?kin f.n., jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –Construire service auto ?i împrejmuire teren:

 Investiţia propune:

Beneficiarul îşi propune construirea unui service autoîn suprafaţă de 1.090,52 mp. in vederea  desfasurarii activitatii de intretinere si reparare a autovehiculelor si imprejmuire teren.

 Structura construcţiei

Alimentarea cu apăpotabilă şi a grupurilor sanitare se va realiza din retea existenta stradala

Apele uzate menajerede la obiectele sanitare vor fi colectate prin intermediul conductelor de polipropilenă pentru canalizare şi dirijate in reteaua stradala existenta.

Apele pluvialede pe acoperiş vor fi colectate de către jgheaburi şi burlane şi dirijate către canalizare pluvială din incintă, canalizare ce va colecta şi apele pluviale de pe platformele carosabile. Apele pluviale colectate vor fi dirijate catre rigola stradala.

Energia electrică – instalaţia realizată confom prevederilor normativului I.7/ 2002 şi va fi compatibilă cu condiţiile de mediu ale încăperilor, alimentare cu energie electrică a tabloului electric general amplasat în holul obiectivului, branşat la firida de distribuţie (blocul de măsură şi protecţie amplasat pe peretele exterior), circuitele de iluminat şi prize vor fi prevăzute cu cabluri CYABY protejate în tuburi de protecţie etanşe.

Energia termica: agentul termic necesar pentru incalzirea spatiului comercial  se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, cu functionare pe combustibil solid –lemn de foc.

c)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

d)utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

e)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea mun. Botosani.

Deşeurile rezultate din activitate se vor valorifica prin unităţi autorizate.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

 2.Localizarea proiectului:

Proiectul Construire service auto ?i împrejmuire terenva fi executat pe amplasamentul din mun. Boto?ani, str. A.S.Pu?kin f.n., jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul se afla in intravilanul mun. Boto?ani, str. A.S.Pu?kin f.n., jud. Botoşani, jud. Boto?ani si este proprietatea solicitantului conform contractului de vânzare nr.1152/20.06.2013.

Vecinatati :

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

  3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 415 din 18.07.2013 emis de Primăria Municipiului Botosani.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani autorizaţie de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

h)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:Extindere reţea LEA jt. aferentă PTA 1 Broscăuţi,propus a fi  amplasat în localitatea Broscăuti, com. Broscauti, jud. Botoşani, titular SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Data afisarii anuntului: 19.08.2013.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Ciurchi, nr. 146÷150, judeţul Iaşi, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6785 din 01.08.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.08.2013, că proiectul:„EXTINDERE LEA JT. AFERENTĂ PTA1 Broscăuţi” propus a fi amplasat în localitatea Broscăuţi, comuna Broscăuţi, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului-prin proiect se prevede alimentarea cu energie electrică a patru locuinţe pentru sinistraţi, reconstruite pe noile amplasamente, pentru care  se propune executarea următoarele lucrări:

- demontarea de pe socluri a celor două BMPm- uri, coloanele şi branşamentele acestora, racordate la LEA 0,4 KV, stâlpul nr. 1.3.21;

- demonrtarea conductoarelor de iluminat public dintre stâlpii nr. 1.3.21 şi primul stâlp SE4 din LEA 0,4 KV aferent PTA3 Broscăuţi (fost CAP);

- demontarea stâlpilor din beton (3 buc. tip SC 10002, fisuraţi- nr. 1.3. 21 G, 1.3. 21H şi 1.3. 21 I);

- demontarea suporţilor din lemn şi a branşamentelor electrice, improvizate, existente la cele patru case de sinistraţi, reconstruite;

- executarea fundaţiilor şi plantarea celor 7 stâlpi tip SE 10, din beton armat;

- pozarea pe stâlpii proiectaţi a conductoarelor electrice de reţea, tip T2X 50 OL-Al+3x70+ Al2x 25 mm2, cu o lungime de cca. 250 m;

- montarea pe stâlpii proiectaţi a patru blocuri de măsură şi protecţie, tip BMPm 32A;

- reamplasarea pe două noi locaţii, la limita de proprietate a celor două BMPm-uri care au fost demontate;

- executarea branşamentelor electrice şi a coloanelor electrice spre cele patru case sinistrate;

- executarea branşamentelor electrice şi a coloanelor electrice subterane spre cele două case ale căror BMPm-uri au fost reamplasate;

- montarea unei prize de pământ de 10 Ω;

- inscripţionarea cu inscripţii de avertizare şi identificare a tuturor stâlpilor LEA 0,4 KV aferenţi PTA1, plecarea nr. 3 Broscăuţi;

- executarea măsurătorilor şi încercărilor asupra echipamentelor proiectate;

- punerea sub tensiune a LEA 0,4 KV aferent PTA1, plecarea nr. 3 Broscăuţi.

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin implementarea acestui proiect, se utilizează agregate minerale (balast), combustibili, carburanţi;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri din cabluri, cod. 17.04.11, rezultate din înlocuirea cablurilor electrice;

- deşeuri de materiale de construcţie (stâlpi fisuraţi din beton), cod. 17.09.04;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din inlocuirea suporţilor din lemn;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

              Societatea care va executa proiectul, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate;

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiţiei vor rezulta:

              - emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

             - emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

             - generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;          

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

          2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza în lungul DJ 292, ocupând un teren cu suprafaţa de cca. 40,00 m2, situat în PC 47, proprietate publică a comunei Broscăuţi;

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

         a). zonele umede- nu este cazul;   

         b). zonele costiere- nu este cazul;

         c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

         d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

          e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

          f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

          g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

         h). ariile dens populate- nu este cazul;

         i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

         3. Caracteristicile impactului potenţial:

          a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

         b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

         c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

         d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

         e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 18 din 30.07.2013, emis de Comuna Broscăuţi;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Broscăuţi;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări la LEA JT aferentă PTA 1 Stefăne?ti, jud.Boto?ani”, amplasament situat în ora?ul ?tefăne?ti, jud. Boto?ani,  titularSC EON MOLDOVA DISTRIBU?IE SA Ia?i.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 21.08.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EON MOLDOVA DISTRIBU?IE SA din mun. Ia?i, str. Ciurchi, nr. 146-150, jud. Ia?i, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 7149 din 13.08.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.08.2013, că proiectul: Lucrări la LEA JT aferentă PTA 1 Stefăne?ti, jud.Boto?ani”, amplasament situat în ora?ul ?tefăne?ti, jud. Boto?ani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 3, lit. b şi pct. 13 lit.a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se propun a se executa înlocuirea re?elei aeriene de joasă tensiune pe o lungime de 10 km ?i presupune:

- înlocuirea stâlpilor fisura?i ?i necorespunzători cu stâlpi de beton;

- înlocuirea conductoarelor de tip Al neizolat cu conductoare torsadate de tip izolat;

- montarea de prize de pământ pentru asigurarea tensiunilor de atingere ?i de pas corespunzătoare;

- înlocuirea bran?amentelor cu firidă FB1 ?i a celor cu siguran?ă aeriene cu bran?amente cu BMPM/BMPT/FDCE montat pe stâlpii re?elei electrice.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul administrativ al ora?ului ?tefăne?ti,  având destina?ia de construc?ii, zona C intravilan.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 45 din 02.08.2013 emis de Primaria Ora?ului ?tefăne?ti.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:AMENAJARE HELEŞTEU PISCICOL “LA ZĂVOI”,propus a fi  amplasat în extravilan com. Corni, jud. Botoşani, titular GRUP FAMILII: BÂRSAN & NICHITA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 23.08.2013.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GRUP FAMILII: BÂRSAN&NICHITA, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 22, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6982 din 08.08.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.08.2013, că proiectul:„Amenajare heleşteu piscicol- LA ZĂVOI” propus a fi amplasat în PC nr. 571, 572, 573, 18 şi 18/2, CF 50436, extravilan com. Corni, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.1, lit. f);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren deţinută este de 140.000 m2, din care suprafaţa amenajată a heleşteului va fi de 28.000 m2.

           Scopul proiectului este de a se introduce în circuitul economic terenul din U.A. 24 N1, care în conformitate cu Amenajamentul silvic al U.P. IV Zăvoaiele Siretului din cadrul Ocolului Silvic Mihai Eminescu, ediţia 2005, are înscrisă suprafaţa de 2,8 ha ca teren neproductiv cu categoria de folosinţă ”mocirle şi smârcuri”. Terenul este situat pe vechile braţe de vărsare a pârâului Gârla Huţanilor, care după regularizare are un traseu diferit de amplasare la vârsare în râul Siret. Din vechile braţe de vărsare au rămas bălţi şi suprafeţe înmlăştinite. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           - amenajarea unui heleşteu piscicol, cu suprafaţa de 28.000 m2, prin excavarea unui volum de 14.000 m3, pământ mocirlos din braţele vechi ale pârâului Gârla Huţanilor. Pământul excavat va fi înglobat în diguri şi consolidarea şi ridicarea cotei de amplasament a drumului de acces.

           Caracteristicile constructive ale heleşteului vor fi:

- suprafaţa totală amenajată St amenajată= 28.000 m2;

- suprafaţă luciu de apă Sapă= 26.000 m2;

- lăţime coronament diguri de limitare l= 1,50 m în aval;

- volumul de apă acumulat la N.N.R, V= 59.500 m3;

- panta taluzelor:

           - taluzele la interior, 1: 1,5;

           - digul de limitare, 1: 1;

            - alimentarea cu apă, se face prin infiltraţii din pânza freatică şi din pânza freatică a pârâului Gârla Huţanilor.

            Necesarul de apă pentru umplere, primenire şi compensare pierderi prin infiltraţie şi evaporare este Qnec.= 1,12 l/s.

           - evacuarea apei din heleşteu, se realizează într-un canal cu instalaţii tip stăvilar.

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă din pânza freatică;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

         Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare, societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

              f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren proprietate privată, cu suprafaţa de 28.000,00 m2, având destinaţia actuală neproductiv ”mocirle şi smârcuri”, situat în extravilan com. Corni, PC nr. 571, 572, 573, 18 şi 18/2, CF 50436, jud. Botoşani.

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- investiţia valorifică prin drenare, terenurile mlăştinoase rămase după regularizarea pârâului Gârla Huţanilor, afluent pe partea stângă a râului Siret;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- prin realizarea investiţiei fondul forestier nu va fi afectat;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 54 din 06.08.2013, emis de Consiliul Judeţean Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:Construire complex turistic, alimentatie publica “CABANA REDIU”,propus a fi  amplasat în municipiul Botosani, Zona Rediu CAD 3728 şi CF 51701, jud. Botoşani, titular SC PANAYOTISS SRL Botosani.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Data afisarii anuntului: 06.09.2013.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PANAYOTISS SRL Botoşani, din municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 13, sc. C, et. I, ap. 1, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 6657 din 29.07.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.09.2013, că proiectul:„Construire Complex Turistic, Alimentaţie Publică- CABANA REDIU” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, Zona Rediu- Trup izolat, CAD 3728 şi CF 51701, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.12, lit. c);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 3853,00 m2, din care construită Sc= 1.950,00 m2, POT propus= 48,70 %, CUT propus= 1,53. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A. Construirea unui complex turistic şi alimentaţie publică,cu aria construită: Ac= 1.950,00 m2 şi aria desfăşurată Ad= 5.873,88 m2,  cu structură de rezistenţă realizată din cadre de beton armat- stâlpi şi grinzi din beton armat cu diferite secţiuni de la 30x 30 cm, la 40x 40 cm. Fundaţiile vor fi izolate sub stâlpii din beton armat, formate din bloc de beton armat C16/20 şi cuzinet realizat din beton armat legate cu grinzi de fundare armate sub ziduri din beton armat, localizate la o adâncime de 1,20 m de la nivelul solului natural. Planşeele dintre niveluri vor fi din beton armat. Înălţimea la cornişă Hcornişă= 16,50 m, iar Hmax (coamă)= 18,00 m. Acoperişul va fi de tip şarpantă din lemn, iar învelitoarea din tablă profilată.

           Complexul turistic şi alimentaţie publică propus, este o clădire formată din 4 tronsoane cu regimuri diferite de înălţime, după cum urmează:

- tronsonul aflat în partea estică a terenului, cu regim de înălţime: P+ 2E+ M, în care se vor găsi: intrarea, recepţia, restaurantul (P), circulaţia pe verticală, spaţii cazare, săli de protocol şi şedinţe (et. I), spaţii cazare (et. II şi M);

- tronsonul aflat în partea estică a terenului, cu regim de înălţime P, în care se va găsi restaurantul;

- tronsonul aflat în partea centrală a construcţiei, cu regim de înălţime: S+ P+ 2E, în care se vor găsi: spaţii de depozitare (S), spaţii tehnice pentru funcţionarea restaurantului (P), săli de protocol şi şedinţe, spaţii de cazare (et. I), spaţii de cazare (et. II);

- tronsonul aflat în partea vestică a terenului, cu regim de înălţime: S+ P+ 1E+ M, în care se vor găsi: spaţii de depozitare (S), intrarea secundară, restaurant (P), circulaţia pe verticală, spaţii de cazare (et. I+ M);  

           B.Amenajarea unei terase- restaurant cu o capacitate de 50 locuri,cu suprafaţa de 300, 00 m2, reprezentând 7,8 % din suprafaţa obiectivului;

           C. Construire platforme pentru circulaţia auto şi pietonală, parcare (27 locuri), cu suprafaţa de Ac= 1.258,00 m2, reprezentând 32,6 % din suprafaţa obiectivului. Accesul auto şi pietonal în incinta obiectivului se va realiza din DN 29 D, aflat la cca. 165 m, la nord de construcţia propusă. Platformele de circulaţie şi parcarea se vor realiza din pavele. Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii se va face din DN 29 D;

           D. Spaţii verzi- amenajările exterioare,spaţiile verzi vor ocupa o suprafaţă de 345,00 m2, reprezentând  9,0 % din suprafaţa obiectivului. Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza astfel:

- în zona nordică a amplasamentului, în faţa clădirii propuse, se vor planta tufe modeste (ceapă decorativă, tufe de cimişir) în careuri presărate cu pietriş;

- în lateralele zonei din faţa construcţiei la est şi vest a căii de acces din DN 29 D, se vor crea straturi insulare în care se va amplasa câte un carpen în jurul căruia se va planta salvie violet, iarbă de şoaldină, romaniţă şi margarete;

- aleile de acces pietonale vor fi mărginite de garduri vii pitice şi arboti trompetă;

           Alimentarea cu apă, se va realiza din sursă proprie, din două puţuri forate, fiecare cu adâncimea de 18,0 m, din tuburi de beton cu Dn 1200 mm, echipate cu câte o staţie cu hidrofor, amplasată subteran, cu următoarele caracteristici: Qmax.= 2,0 m3/h, Hmax.= 30 mCA, P=1,1 kw.

           Canalizarea apelor uzate.Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, de unde se vor descărca într-un bazin vidanjabil etanş din polietilenă cu volumul V= 50,0 m3.

          Apele uzate provente de la bucătăria restaurantelor, înainte de descărcare în bazinul vidanjabil vor fi trecute printr-un separator de grăsimi.

         Apele pluviale. Apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor evacua astfel:

- apele pluviale colectate de pe acoperişuri, se vor evacua prin conducte din polietilenă riflată Dn 200 mm, în rigolele stradale ale DN 29 D;

- apele pluviale colectate de pe platformele betonate, înainte de evacuare în rigolele stradale vor fi trecute printr-un decantor- separator de produse petroliere.

           Încălzirea spaţiilor de cazare şi alimentaţie publică,se va realiza cu ajutorul a două central termice, care vor funcţiona pe combustibil solid (lemn).

           Alimentarea cu energie electrică,se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune existent la drumul de acces DN 29 D.

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), combustibil (lemn), apă (numai în scop menajer şi tehnologic din sursă proprie);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

- cenuşă zburătoare de la arderea lemnului cod. 10.01.03;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi tehnologice, vor fi eliminate prin vidanjare ori de câte ori va fi necesar. La descărcarea în Staţia de epurare a municipiului Botoşani, apele uzate vidanjate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005, actul de reglementare emis de A.N.”APELE ROMÂNE” şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Botoşani, astfel:

         - pH                                                              =  6,5÷ 8,5 unit. pH;

         - CBO5                                                          = max. 300 mg/dm3;

         - materii în suspensie                                   = max. 350 mg/dm3;

         - CCO- Cr                                                     = max. 500 mg/dm3;

         - azot amoniacal (NH4+)                                = max.   30 mg/dm3;

         - fosfor total (P)                                             = max.     5 mg/dm3;

         - sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)                   = max.     1 mg/dm3;

         - substanţe extractibile cu solvenţi organici  = max.    30 mg/dm3;

         - detergenţi sintetici biodegradabili                = max.   25 mg/dm3;

         - reziduu filtrat la 105º C                                = max.2000 mg/dm3.

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la arderea combustibilului solid se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                               100 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    250 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                               2000 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                500 mg/m3N;

           - substanţe organice (exprimate în carbon total (C))              50 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 6 % vol.

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 3.853,00 m2, cu destinaţia actuală construcţii pentru turism, situat în intravilan în municipiul Botoşani, Zona Rediu- Trup izolat, CAD 3728 şi CF 51701, proprietate privată.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                           1.950,00 m2;

- suprafaţă terasă                                    300,00 m2;

- suprafaţă alei, circulaţii, parcaje         1.258,00 m2;

- suprafaţă spaţii verzi                              345,00 m2;

- POT                                                          48,70 %;

- CUT                                                            1,53.    

            2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 408 din 15.07.2013, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Botoşani;

  l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “Extindere conductă de distribu?ie subterană PE 100, SDR 11 Dn 90x8,2 mm, L 580ml ?i Dn 63x5,8 mm, L=292 m gaze naturale presiune redusă ?i 19 bran?amente subterane PE 100 SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu PRM-uri la capăt”,amplasat înloc. Cătămără?ti Deal, com. Mihai Eminescu, titulari Siri?eanu Neculai, Rusu Daniel, Soldan Cătălin, Cozmîncă ?tefănică, Maldan Eugen, Macsim Petri?or, Moro?anu Dumitru, Lozneanu Geanina-Irina, Havirneanu Alexandru, Dranca Gabriel-Marcel, Lozneanu Marcelidia, Jijie Dumitru, Lascarache Ionel, Amihălăcheoaie Ioan, Prăjinariu Marinela, Mihăilă ?tefan, Cre?u Cristian, Moro?anu Claudiu-Constantin, Risitariu Maria, Asuencei Dumitru, Soldan Costel ?i Maftei Constantin.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 19.09.2013.

Data afişării anunţului : 12.09.2013

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Siri?eanu Neculai, Rusu Daniel, Soldan Cătălin, Cozmîncă ?tefănică, Maldan Eugen, Macsim Petri?or, Moro?anu Dumitru, Lozneanu Geanina-Irina, Havirneanu Alexandru, Dranca Gabriel-Marcel, Lozneanu Marcelidia, Jijie Dumitru, Lascarache Ionel, Amihălăcheoaie Ioan, Prăjinariu Marinela, Mihăilă ?tefan, Cre?u Cristian, Moro?anu Claudiu-Constantin, Risitariu Maria, Asuencei Dumitru, Soldan Costel ?i Maftei Constantin  cu domiciliul înloc. Cătămără?ti Deal, com. Mihai Eminescu,jud. Botosani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 7498/26.08.2013,

 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2013, că proiectul Extindere conductă de distribu?ie subterană PE 100, SDR 11 Dn 90x8,2 mm, L 580ml ?i Dn 63x5,8 mm, L=292 m gaze naturale presiune redusă ?i 19 bran?amente subterane PE 100 SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu PRM-uri la capătpropus a fi realizatîn  loc. Cătămără?ti Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2,la pct.10, lit. i şi pct.13, lit. a;

b)mărimea proiectului – se propune realizarea  următoarelor:

- extindere conductă de distribu?ie subterană PE 100, SDR 11 Dn 90x8,2 mm, L 580ml ?i Dn 63x5,8 mm, L=292 m gaze naturale presiune redusă ?i 19 bran?amente subterane PE 100 SDR 11 gaze naturale presiune redusă cu PRM-uri la capăt

c)cumularea cu alte proiecte: -;

d)utilizarea resurselor naturale: –;

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri municipale în amestec;

- deşeuri valorificabile ( hârtie şi carton, materiale plastice, etc.).

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor;

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: intravilanul loc. Cătămără?ti Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – cale de acces şi zone de protecţie.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale –nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  lucrările de montaj, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului :  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 117 din 20.08.2013 emis de Primaria Comunei Mihai Eminescu.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011  privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

j) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Înlocuire izola?ie pe LEA 20 kV PA Movila - Călăra?i, între SS 547T ?i Capăt (ST. 616), inclusiv deriva?iile ?i racoardele acesteia”, amplasament situat în extravilanul comunelor Călăra?i  ?i Santa Mare,  jud. Boto?ani, titularSC EON MOLDOVA DISTRIBU?IE SA Ia?i.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 11.09.2013

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EON MOLDOVA DISTRIBU?IE SA din mun. Ia?i, str. Ciurchi, nr. 146-150, jud. Ia?i, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 7514 din 27.08.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2013, că proiectul: Înlocuire izola?ie pe LEA 20 kV PA Movila - Călăra?i, între SS 547T ?i Capăt (ST. 616), inclusiv deriva?iile ?i racoardele acesteia”, amplasament situat în extravilanul comunelor Călăra?i  ?i Santa Mare,  jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 3, lit. b şi pct. 13 lit.a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – LEA 20 kV PA Movila – Călăra?i, por?iunea cuprinsă între SS 547T ?i capăt (stâlp 616) este realizată cu conductoare OL – AL 35/6 ?i 50/8mmp ?i are o lungime de 13,14 km (axa principală) ?i 4,2 km (deriva?ii ?i racoarde).

Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

- înlocuirea izolatoarelor de sus?inere ?i a lan?urilor simple/duble de izolatoare de întindere ceramice cu izolatoare compozite;

- demontarea legăturilor de sus?inere sau de întindere existente;

- montarea în locul legăturilor de sus?inere  a noilor  legături de sus?inere, folosind în schimb, izolatoare de sus?inere compozite;

- se vor îndrepta 22 stâlpi de sus?inere ?i un stâlp special

- se vor înlocui 44 stâlpi (19 stâlpi sus?inere ?i 25 stâlpi speciali), cauza fiind starea de degradare avansată a acestora.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul administrativ al comunelor Călăra?i ?i Santa Mare,  având categoria de folosin?ă a terenului: traseu re?ea electrică existentă.

LEA 20 kV PA Movila – Călăra?i, por?iunea cuprinsă între SS 547 T ?i capăt (stâlp 616) este amplasată pe teritoriul jude?ului Boto?ani, pornind de la intrarea în localitatea Călăra?i, continuând cu zone din localită?ile Ple?ani, Santa Mare ?i Bădărăi.  

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 24 din 08.04.2013 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul: ÎNFIINTAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE ÎN SATUL CORDARENI, COMUNA CORDARENI, jud. Botosani,propus a fi  amplasat în com. Cordareni, jud. Botoşani, titular COMUNA CORDARENI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 13.09.2013.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CORDĂRENI, din localitatea Cordăreni, com. Cordăreni, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 4183 din 16.05.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2013, că proiectul:„Înfiinţarea sistemului de canalizare cu staţie de epurare în satul Cordăreni, comuna Cordăreni” propus a fi amplasat în satul Cordăreni, com. Cordăreni, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.11, lit. c);

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 3600,79 m2, din care construită Sc= 508,52 m2, POT propus= 0,8 %, CUT propus= 1,00. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A). realizare reţea de canalizare ape uzate:

           Reţeaua de canalizare menajeră propusă în satul Cordăreni, va funcţiona ca o canalizare închisă în sistem separativ colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali prin intermediul colectoarelor.

            - sistemul de canalizare este compus din colectoare executate din conducte PVC cu Dn 250 mm şi Dn 300 mm, cu o lungime totală de L= 3.079 m, amplasate pe domeniul public.

            - 93 cămine de vizitare, amplasate la distanţe de max. 60 m în aliniament precum şi la orice schimbare a pantelor, a direcţiei în plan şi în punctele de intersecţie cu colectoarele locale. Căminele au forme circulare, construite din tuburi de polietilenă cu Dn 1000 mm, dotate cu rame şi capace din fontă carosabile, tip b.  Rama capacului se va sprijini pe o placă de beton prefabricat, având dimensiunile în plan de 1,70x 1,70 m.

           B). Staţia de epurare: 

            Staţia de epurare ape uzate care va deservi localitatea Cordăreni, este de tip ADIPUR S1, mecano- biologic, dimensionată pentru un debit Quz.= 60 m3/zi, amplasată pe partea dreaptă a drumului comunal DC 71 A- direcţia Cordăreni.

           Fluxul tehnologic cuprinde:

           1). treapta de epurare mecanică:

- grătarul manual, prevăzut a funcţiona pentru un debit de până la 60 m3/zi, pentru îndepărtarea încărcărilor grosiere cu dimensiuni mai mari de 20 mm, amplasat într-un cămin cu dimensiunile: Lx lx h= 2,0x 1,0x 1,5 m. Curăţarea grătarului se face manual. Reţinerile sunt colectate în container.

- bazin de sedimentare primară, cu triplu rol:

            - deznisipator/separator de grăsimi, cu volumul util, Vutil= 4,0 m3, este de tip rectangular, acoperit, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.

           Evacuarea grăsimilor separate se face manual, în funcţie de acumularea acestora şi se vor colecta în container, fiind eliminate ca şi deşeurile reţinute pe grătare.

           Evacuarea nisipului decantat se face prin intermediul unei electropompe de nisip, cu rotor rezistent la abraziune, într-un bazin de stocare nisip cu volumul util de 4,0 m3.

            - bazin egalizare debite, cu volumul util Vutil= 17,0 m3, care asigură acumularea debitului maxim de apă uzată pentru o periodă de 30 minute.

           Bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare are triplu rol:

- omogenizează compoziţia apelor uzate, care în cazul localităţilor rurale are o gamă de variaţie mare;

- egalizează prin volumul său tampon debitul de apă pompat alimentând în mod continuu treapta de epurare biologică din aval;

- asigură întregirea fluxului tehnologic din punct de vedere hidraulic al staţiei de epurare.

            Bazinul de pompare este prevăzut cu un mixer şi o staţie de pompe formată din 1+1 electropompe.

            În amonte de treapta de epurare biologică se montează un debitmetru electromagnetic.

- instalaţia de dozare precipitat, este executată din conducte de polipropilenă şi este alcătuită dintr-un bazin cu volumul de 100 l, prevăzut cu circuit de dozare soluţie de FeCl3, pentru defosforizarea apei. Injecţia soluţiei de precipitat (clorură ferică) se face în bazinul de pompare a apei.

           2). treapta de epurare biologică:

            Din bazinul de pompare apa uzată este transmisă prin pompare în treapta de epurare biologică.

           Procesul de epurare cuprinde cicluri simultane de nitrificare şi denitrificare, procese care se realizează în spaţii bine delimitate prin pereţi imersaţi.

            În zona aerată, bacteriile aerobe realizează nitrificarea, descompunând compuşii azotului în azotiţi şi azotaţi.

            În zona anoxică, folosind substanţa organică din apa uzată, are loc procesul de denitrificare. În acest proces, bacteriile denitrificante descompun azotaţii şi azotiţii consumând oxigenul şi eliberând azotul,care se elimină în atmosferă.

           Instalaţia cuprinde:

- aerarea în zona de nitrificare se realizează cu panouri de aerare cu bule fine, aerul fiind furnizat de o staţie de suflante, dotată cu 1A+ 1R suflante.  Distribuţia aerului de la staţia de suflante la panourile de aerare se realizează prin ţevi din oţel inoxidabil;

- nitrificarea şi denitrificarea simultan în acelaşi bazin, în zone separate;

- sistem bionanotehnologic, pentru mărirea cantităţii de nămol activat în bazinele de nitrificare- denitrificare;

- sistem de mixare pentru circulaţie şi denitrificare: orizontal, cu coloană de ghidare;

           Nămolul este recirculat în bazinul cu nămol activat prin fantele de la baza peretelui despărţitor dintre cele două obiecte, iar nămolul în exces este evacuat printr-o electrovană cu trei căi şi pompat în bazinul de stocare- îngroşare nămol. Nămolul este deshidratat în instalaţii cu saci.

           3). dezinfecţia apei epurate:

           Apa epurată este dezinfectată cu raze ultraviolete.

           Apa uzată epurată şi dezinfectată este evacuată printr-o conductă PVC De 250 mm prevăzută cu un cămin pentru recoltarea probelor, în pârâul Ibăneasa. Gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar va fi amenajată, pe o lungime de 5 m amonte aval, a malului drept al pârâului Ibăneasa şi protecţia patului albiei cu saltea de gabioane umplute cu piatră.

           4). treapta de tratare a nămolului:

            În vederea stabilizării- îngroşării- stocării nămolului primar şi în exces, este prevăzut un bazin, de unde  va fi preluat în instalaţia de îngroşare cu filtre sac.

            5). modul de comandă şi automatizare staţie de epurare, este situat în capătul containerului de epurare;

            6). alimentarea cu apă, a staţiei de epurare se va realize prin branşament la reţeaua de distribuţie a apei din satul Cordăreni, printr-un racord din conduct PEID SDR 17,6 PE 80 Pn 6, cu Dn 65 mm şi lungimea L= 100 m.

           7). debitul de ape uzate menajere, evacuate:

- Q uz. zi med.= 57,30 m3/zi;

- Q uz. zi max.= 60,90 m3/zi;

- Q uz.orar max.= 0,60 m3/h;

             8). alimentarea cu energie electrică,se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune existentă în satul Cordăreni.

            9). împrejmuirea amplasamentului staţiei, se va realize din panouri de gard bordurate, sudate pe stâlpi din ţeavă metalică dreptunghiulară, înglobaţi în fundaţii realizate din beton pentru fiecare stâlp în parte. Lungimea totală a împrejmuirii este de 120 m, panourile de gard având dimensiunile: 2100x 2150 mm.

           b). cumularea cu alte proiecte:

            Proiectul propus se va corela cu Master Planul judeţean pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 227/2009.

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş) şi apă;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri reţinute pe grătare cod. 19.08.01;

- deşeuri de la deznisipator cod.19.08.02;

- nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşăneşti cod. 19.08.05;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere epurate, la evacuare în pârâul Ibăneasa, se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 001/2005, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 76 din 27 iunie 2013 emis de A.N.”APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă Prut- Bârlad Iaşi, astfel:

           a). temperatură                                         35ºC;

           b). pH                                                6,5÷8,5 unit. pH;

           c). materii în suspensie                            60 mg/l;

           d). CBO5                                                    25 mg/l;

           e). CCO-Cr                                             125 mg/l;

           f). reziduu fix                                         2000 mg/l;

           g). amoniu                                                3,0 mg/l;

           h). azotiţi                                                  2,0 mg/l;

           i). azotaţi                                                   37 mg/l;

           j). azot total                                               15 mg/l;

           k). fosfor total                                            2,0 mg/l;

           l). fenoli                                                     0,3 mg/l;

           m). substanţe extr. cu solv. org.                20 mg/l;

           n). sulfuri şi hidrogen sulfurat                   0,5 mg/l;

           o). detergenţi sintetici                               0,5 mg/l;

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 3600,79 m2, situat în intravilanul şi extravilanul com. Cordăreni, proprietate privată şi publică.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                               508,52 m2;

- suprafaţă liberă                                    3092,27 m2;

- POT                                                            0,80 %;

- CUT                                                            1,00.    

            2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 9 din 26.11.2012, emis de Primăria Comunei Cordăreni;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Cordăreni;

  l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul: ÎNFIINTAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ÎN SATUL CORDARENI, COMUNA CORDARENI, jud. Botosani,propus a fi  amplasat în com. Cordareni, jud. Botoşani, titular COMUNA CORDARENI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 13.09.2013.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CORDĂRENI, din localitatea Cordăreni, com. Cordăreni, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 4182 din 15.05.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2013, că proiectul:„Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în satul Cordăreni, comuna Cordăreni” propus a fi amplasat în satul Cordăreni, com. Cordăreni, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.2, lit. d (iii));

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 12722,90 m2, din care construită Sc= 1335,52 m2, POT propus= 0,64%, CUT propus= 1,00. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A). sursa pentru captarea apei:

            Pentru asigurarea sursei de alimentare cu apă a satului Corlăteni, se propune realizarea unui dren în lungime de cca. 200 m, situat la adâncimi de 3÷4 m, care va capta acviferele freatice de mică adâncime.

            Drenul de captare se va realiza din tuburi riflate din PVC cu Dn 250 mm, prevăzute cu orificii de intrare a apei cu Ø 10 mm, dispuse pe semi-circumferinţa superioară a tuburilor, cu o densitate de 120 orificii/m. Tuburile de drenaj se vor monta pe un strat de beton turnat peste stratul de bază din argilă mnoasă, cu o pantă minimă de 0,5 % spre chesonul colectoral apei situat la capătul aval al drenului.

            La capătul amonte al drenului se va executa un cămin de vizitare echipat cu trepte, din interiorul căruia se va controla rectiliniaritatea drenului.

            Chesonul are rolul de a capta apele colectate de dren dar şi de cel de deznisipare şi de bazin de aspiraţie pentru pompa care refulează debitele de apă captată spre rezervorul de înmagazinare. Chesonul este amplasat la capătul aval al drenului, încastrat în marnă, fapt ce permite exploatarea drenului propus la o denivelare de 3,50 m. În interiorul chesonului se va monta o pompă submersibilă care va refula printr-o conductă de oţel zincat cu Dn 2” în conducta de aducţiune care transportă apa până în rezervorul de înmagazinre.

           Împrejmuirea amplasamentului,se va realiza cu sârmă ghimpată întinsă pe stalpi din ţeavă metalică cu Dn 48,3 mm, înglobaţi în fundaţii izolate din beton pentru fiecare stâlp în parte. Accesul în incintă se va realize printr-o poartă cu deschiderea de 3,4 m realizată din ţeavă metalică rectangulară şi din profile de oţel.

           B). aducţiunea apei. Conducta de aducţiune de la cheson până la rezervorul de înmagazinare este din ţeavă PEHD SDR Pn 6 cu Dn 110 mm, în lungime L= 71,10 m.

           C). dezinfecţia apei. Tratarea apei se realizează prin intermediul unei instalaţii automate de dezinfecţie a apei cu raze UV. Dezinfecţia apei se va realiza înainte de a fi înmagazinată în rezervor, echipamentul fiind amplasat în spaţiul special amenajat în căminul chesonului de la dren.

            Instalaţia de dezinfecţie cu UV asigură dezinfecţia apei până la cel mai îndepărtat consumator. 

            D). înmagazinarea apei, se va realiza într-un rezervor modular cilindric, metalic, izolat termic, din panouri de oţel galvanizat la cald, cu dimensiunile elementelor de 2,50x 1,25 m, construcţie multistrat, montat prin îmbinări demontabile cu şuruburi zincate.

            Rezervorul va avea dimensiunile: D 6800 mm şi H= 4800 mm, montat suprateran, cu volumul V= 150 m3, incluzând volumul de compensare orară, de avarie şi rezerva de incendiu de 54 m3.

            Rezervorul va fi dotat cu următoarele:

- racord admisie apă în rezervor cu Dn 100 mm;

- racord golire de fund, cu robinet Dn 80 mm;

- racord evacuare a apei în reţeaua de distribuţie Dn 150 mm şi lira de demarcare volum cu dispozitiv antivortex;

- racord de aspiraţie rezervă de incendiu cu Dn 100 mm;

- dispozitiv de preaplin cu Dn 150 mm;

- conductă ventilaţie cu Dn 100 mm;

- încălzitor electric cu termostat cu P= 3 kw;

- indicator nivel cu cadran;

- gură de vizitare cu Dn 600 mm, în virolă;

- scară de exterior pentru acces personal de exploatare la nivelul acoperişului, fixată pe corpul rezervorului şi trapă de acces 600x 600 mm, fixată la nivelul acoperişului;

            Pentru asigurarea condiţiilor optime de exploatare şi intervenţie asupra rezervorului se va construi un cămin de vane care va adăposti armăturile de manevră şi control, precum şi contorizarea debitului de apă furnizat în reţeaua de distribuţie apă. În interiorul căminului de vane se vor instala următoarele:

- o electropompă cu Q= 0,50 l/s, H= 40 mCA;

- vană izolatoare pentru reţea distribuţie prin hidrofor cu Dn 50 mm;

- clapetă de sens cu Dn 50 mm;

- vas de expansiune cu V= 100 l;-

- presostat, 2÷ 6 barr.

            Împrejmuirea rezervorului,se va realiza din panouri bordurate, sudate pe stâlpi din ţeavă metalică cu Dn 48,3 mm, înglobaţi în fundaţii izolate din beton pentru fiecare stâlp în parte. Accesul în incintă se va realize printr-o poartă cu deschiderea de 3,4 m realizată din ţeavă metalică rectangulară şi din profile de oţel.

            E). reţeaua de distribuţie. Reţeaua de distribuţie a apei va fi structurată pe două zone de presiune:

- zona de joasă presiune,în care distribuţia apei se realizează gravitaţional prin intermediul unei conducte din PEID cu Dn 63÷ 110 mm. Zona de joasă presiune cuprinde reţelele de alimentare pozate pe străzile situate între cotele 136 m şi 175 m şi alimentate în sistem ramificat;

- zona de înaltă presiune,în care distribuţia apei se realizează prin pompare cu ajutorul electropompei de tip hidrofor montată în căminul de vane al rezervorului de înmagazinare a apei. Distribuţia apei se realizează prin conducte PEID cu Dn 63÷ 110 mm. Zona de înaltă presiune cuprinde reţelele de distribuţie pozate pe străzile situate între cotele 175 m şi 188 m şi alimentate în sistem ramificat;

           Lungimea totală a reţelelor de distribuţie va fi L= 2700 m.

            Reţeaua de distribuţie va fi dotată cu hidranţi de incendiu supraterani, cişmele publice stradale cu descărcare automată, vane de secţionare şi golire.

           F). necesarul de apă:

- Qzi med.= 42,40 m3/zi;

- Qzi max.= 57,30 m3/zi;

- Qorar max.= 6,90 m3/h.

            G). alimentarea cu energie electrică,se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune existentă în satul Cordăreni.

           b). cumularea cu alte proiecte:

            Proiectul propus se va corela cu Master Planul judeţean pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 227/2009.

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş) şi apă;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- nămoluri de la limpezirea apei, cod. 19.09.02;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei, nu vor exista emisii poluante.

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 12722,90 m2, situat în intravilanul com. Cordăreni, proprietate privată şi publică.

           Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                               1335,52 m2;

- suprafaţă liberă                                    11387,38 m2;

- POT                                                            0,64 %;

- CUT                                                            1,00.    

            2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;    

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 7 din 26.11.2012, emis de Primăria Comunei Cordăreni;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Cordăreni;

  l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Recompartimentări interioare clădire şi construire acoperiş tip şarpantă în vederea schimbării destinaţiei din gheţărie în carmangerie”, propus a fi amplasat în mun. Botoşani, str. Popa Şapcă, nr. 45, jud. Botoşani, titular HORODINCĂ DANIEL.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 09.10.2013.

 Data afişării anunţului: 02.10.2013 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deHORODINCĂ DANIEL,  dinmun. Botoşani, str. Popa Şapcă, nr. 45, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8182 din 16.09.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.10.2013, că proiectul “Recompartimentări interioare clădire şi construire acoperiş tip şarpantă în vederea schimbării destinaţiei din gheţărie în carmangerie” propus a fi amplasat în mun. Botoşani, str. Popa Şapcă, nr. 45, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbană.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop recompartimentări interioare clădire şi construire acoperiş tip şarpantă în vederea schimbării destinaţiei din gheţărie în carmangerie. Suprafaţa totală de teren proporietate este de St=1262,00 mp din care:

- teren aferent obiectivului propus şi activităţilor respective S=878,00 mp astfel:

- suprafaţa construită la sol existentă Sc=310,00 mp

- suprafaţa construită la sol propusă Sc=310,00 mp

- suprafaţa construită desfăşurată existentă Sc=310,00 mp

- suprafaţa construită desfăşurată propusă Sc=388,30 mp

- suprafaţa utilă desfăşurată existentă Sc=283,43 mp

- suprafaţa utilă desfăşurată propusă Sc=325,22 mp

Funcţiunile propuse carmangeriei sunt asigurate prin următoarele încăperi şi suprafeţe:

Investiţia propune:

A.recompartimentări interioare clădire şi construire acoperiş tip şarpantă în vederea schimbării destinaţiei din gheţărie în carmangerie, cu regim de înăţime P+M parţială.

- zidărie din beton şi cărămidă plină presată+polistiren expandat cu grosimea de 10 cm

- pereţi din gips-carton de 10 cm grosime

- tâmplărie din PVC culoare albă

- parchet, mozaic, faianţă

- zugrăveli lavabile

- acoperirea construcţiei se va face cu grinzi din lemn de răşinoase poziţionate peste planşeele prefabricate din beton, între care se va poziţiona termoizolaţia din vată minarlă, peste care se vir fixa rigle din lemn de două direcţii şi învelitoare din tablă cutată.

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - din reţeaua de alimentare cu apă a mun. Botoşani printr-un branşament existent în zonă.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate în bazinul vidanjabil.

          - apele uzate de la spălătorie sunt colectate separat şi racordate la un separator de grăsimi, apoi sunt deversate în canalizarea exterioară racordată la un bazin vidanjabil de 15 mc.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

Încălzirea spaţiului şi a apei calde se realizează cu ajutorul unei centrale termice cu tiraj forţat, utilizând drept combustibil gazul metan.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, depozitate în europubele.

- deşeuri din construcţii.

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile metalice se vor valorifica prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:  mun. Botoşani, str. Popa Şapcă, nr. 45, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 185 din 05.04.2013, emis de Primăria Municipiului Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Desfiin?are construc?ii C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13 (C.F. 57539) ”, amplasament situat în mun. Boto?ani, str. Manole?ti Deal nr. 21,  jud. Botoşani, titularSC MTM STAR SRL Botoşani.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 03.10.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC MTM STAR SRL Botoşanidin  mun. Botoşani, str. Manole?ti Deal nr. 21, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 7714 din 03.09.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.10.2013, că proiectul : „Desfiin?are construc?ii C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13 (C.F. 57539) ”, amplasament situat în mun. Boto?ani, str. Manole?ti Deal nr. 21,  jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa nr. 2 pct. 13, lit. a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

 1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –Terenul şi clădirile existente pe amplasament reprezinta fosta Sec?ie de producere alcool din fructe ?i cereale (distilare) apar?inând SC VINALCOOL SA Boto?ani.

Clădirile şi amenajările existente reveneau obiectului de activitate al societăţii şi anume producerea alcoolului din fructe ?i cereale prin distilare. Spaţiile de producţie nu mai funcţionează din anul 2004.

 Se vor desfiinţa următoarele construc?ii:

Suprafa?a la sol este de 978,75 mp.

Structura clădirii este din beton armat din stâlpi ?i grinzi cu plan?ee din beton (cadru) închideri exterioare din zidărie. Acoperi? tip ?arpantă cu învelitoare tip onduline.

Suprafa?a la sol este de 192,00 mp.

Structura este din cadre beton armat. Acoperi? tip ?arpantă cu ferme metalice, învelitoare din tablă cutată, închideri ?i compartimentări din caramidă plină.

Suprafa?a la sol este de 213,00 mp.

Structura tip bazin realizată din diafragmă de beton a?ezată pe un radier general.

Suprafa?a la sol este de 59,22 mp.

Structura din zidărie portantă pe funda?ii continue cu samburi din beton. Acoperi? tip fermă beton armat.

Suprafa?a la sol este de 113,80 mp.

Structura din beton a?ezată pe funda?ie continuă cu acoperi? tip fermă din beton armat.

Suprafa?a la sol este de 188,40 mp.

Structura din diafragmă de beton armat a?ezată pe radier

Suprafa?a la sol este de 191,00 mp.

Structura din diafragmă de beton armat a?ezată pe radier cu acoperi? par?ial cu azbociment.

Suprafa?a la sol este de 195,00 mp.

Structura din diafragmă de beton armat a?ezată pe radier cu acoperi? par?ial cu azbociment.

Suprafa?a la sol este de 103,40 mp.

Structura din zidărie portantă cu stâlpi din beton armat, a?ezată pe funda?ii continue cu acoperi? tip ?arpantă din metal cu învelitoare din tablă cutată.

Suprafa?a este de 57,00 mp.

Suprafa?a este de 9,39 mp.

Structura este din zidărie portantă, parter.

 Construcţii care se păstrează:

Suprafa?a construită 154,11 mp

Construc?ie din zidărie portantă cu ?arpantă acoperită cu ?iglă.

Suprafa?a construită la sol este de 27,38 mp.

 b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: -  nu este cazul;

d)producţia de deşeuri. În urma desfiinţării clădirilor de pe amplasament vor rezulta următoarele deşeuri:

 Materiale rezultate în urma demolării:

- beton monolit şi prefabricat * 10 800,0 mc

- cărămidă plină presată * 7 800,0 mc

- metal, tablă * 2 200,0 tone

- plăci de azbociment * 200,0 mp

- material lemnos * 60,0 mc

- sticlă, moloz, etc. * 29 450,0 tone

- rezervor metalic subteran* (2 buc)

 Materialul rezultat prin demolarea clădirii va fi sortat dupa cum urmeaza:

1. Se recomanda concasarea si valorificarea betonului rezultat din demolarea fundatiilor si a structurii

2. Structurile metalice provenita de la constructii vor fi recuperate şi vor fi valorificate prin intermediul unei firme specializate în recuperarea şi valorificarea fierului.

3. Plăcile de azbociment vor fi în primă fază depozitate pe platforma betonată din incinta societăţii, ulterior vor fi date unei firme specializate în recuperarea materialelor periculoase.

4. Cărămida rezultată în urma demolării cu atenţie va fi curăţată şi ulterior valorificată.

5. Materialele nerecuperabile (sticlă, resturi de tencuială, etc.) vor fi transportate la la o rampă autorizată sau la o staţie de transfer, pentru a fi eliminate definitiv.

7. Se vor decontamina incintele atelierelor şi a solului poluat accidental în timpul dezmembrării.

8. Se vor curăţa, decolmata reţelele de canalizare şi decantorul existent ulterior reamenajându-se rigolele de scurgere a apei pluviale de pe platformele incintei.

12. Dezafectarea puţului de apă nefolosit.

13. Deşeurile rezultate din dezafectarea şi desfiinţarea construcţiilor vor fi colectate selectiv, depozitate corespunzător şi vor fi preluate în vederea reciclării/valorificării/eliminării numai de firme specializate şi autorizate. Se va ţine evidenţa acestora în conformitate cu prevederile HG 856/2002.

Lucrarea de demolare va fi executata cu o firma specializata. Pe parcursul demolarii se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare, luându-se toate măsurile ce se impun pentru evitarea producerii accidentelor, respectiv legea 90 / 1996.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

 2.Localizarea proiectului:

Terenul cu suprafa?a de 7631,00 mp ?i construc?iile industriale C1,C2,C3,C4, C5,C6, C7, C8,C9,C10,C11,C12,C13 sunt proprietate privată – SC MTM STAR SRL, mun. Botoşani, Manole?ti Deal nr. 21.

2.1.utilizarea existentă a terenului: folosinţa actuală a terenului: teren curţi construcţii, iar destina?ia stabilită prin documenta?iile de urbanism aprobate UTR nr.53: subzonă unită?i industriale.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  lucrările de demolare executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de demolare aferente proiectului.

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia privind lucrărilor de dezmembrare/ demolare a construc?iilor de pe amplasamentse va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatele de Urbanism nr. 46 din 31.01.2013 emis de Primăria Municipiului Botoşani.

b)În timpul executării lucrărilor de dezmembrare/ demolare a construc?iilor de pe amplasament, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

 Referitor  la material  si deseuri cu continut de azbest 

1.Predarea acestora catre o societate economica autorizata  din punct de vedere al mediului privind valorificarea / eliminarea / transportul cu intocmirea actelor de prdare si transport corespunzatoare , in conformitate cu HG 1061/2008 .Copii dupa aceste acte vor fi inaintate la APM Botosani

 Referitor alte deseuri periculoase(ex. Produse petroliere ?i reziduuri de produs petrolier )

1. produsele petroliere ?i reziduuri de produs petrolier, se vor preda  catre o societate economica autorizata  din punct de vedere al mediului privind valorificarea / eliminarea/ transportul cu intocmirea actelor de predare si transport corespunzatoare , in conformitate cu HG 1061/2008. Copii dupa aceste acte vor fi inaintate la APM Botosani

2.dupărealizarea forajului hidrogeologic de observa?ie pe direc?ia de curgere a apelor subterane, în zona rezervoarelor de combustibil, în scopul urmăririi calită?ii apelor subterane, se va informa APM Boto?ani dacă s-au identificat produse petroliere (iriza?ii de produse petroliere).

 e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de dezmembrare/ demolare a cladirilor de pe amplasament, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul CONSTRUIRE SPAŢIU DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE ÎNTRE DOUĂ CONSTRUCŢII EXISTENTE”,amplasat înstr. Calea Naţională nr. 4, mun. Botoşani, jud. Botoşani, titularSC ELECTROALFA INTERNAŢIONAL SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 24.10.2013.

Data afişării anunţului : 16.10.2013

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ELECTROALFA INTERNAŢIONAL SRL cu sediul înstr. Manoleşti Deal nr. 33, mun. Botoşani, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 9004/10.10.2013,

 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.10.2013, că proiectul CONSTRUIRE SPAŢIU DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE ÎNTRE DOUĂ CONSTRUCŢII EXISTENTE”,propus a fi realizat în str. Calea Naţională nr. 4, mun. Botoşani,jud. Botosani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2,la pct.13, lit. a;

b)mărimea proiectului – se propune construirea unui spaţiu de producţie şi depozitare între două construcţii existente, din structură metalică.

c)cumularea cu alte proiecte: -;

d)utilizarea resurselor naturale: –;

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri municipale în amestec;

- deşeuri valorificabile ( metalice, hârtie şi carton, materiale plastice, etc.).

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor;

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: intravilanul mun. Botoşani,jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren curţi construcţii.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale –nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  lucrările de montaj, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului :  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 608 din 01.10.2013 emis de Primaria Municipiului Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011  privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

j) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Extindere atelier mobilă”, propus a fi amplasat în loc.Frumuşica, com. Frumuşica, jud. Botoşani, titularSC DIZAIN SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Proiectul deciziei etapei de încadrare

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DIZAIN SRL,dinjud.Botoşani, localitatea Frumuşica, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 8927/08.10.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.10.2013, că proiectul “Extindere atelier mobilă”, propus a fi amplasat în loc.Frumuşica, com. Frumuşica, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:                                                                                                   

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 lit.a şi pct.13 lit.a;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia constă în:

 - extindere atelier C4 va avea suprafaţa desfăşurată de 95,25 mp şi va fi compusă din: vestiar cu S=13 mp; un spaţiu pentru servirea mesei cu S=13 mp; o magazie cu S= 3,5 mp; hol cu S=4 mp; terasă cu S=52,50 mp.

- extindere atelier C3 - parter+etaj cu o suprafaţă desfăşurată de 168 mp compusă din: magazie cu S=15,30 mp; magazie cu S=15,08 mp, terasă cu S=43,50 mp, cameră de zi cu S=18,03 mp, birou cu S=15,08 mp; hol+casa scării cu S=20,25 mpbirou cu S=15,3 Mp;

Alimentarea cu apă: se realizează din sursă proprie în scop potabil

Apele uzate  menajere: nu este cazul

Încălzirea:sobe ce funcţionează cu lemne

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

-  resturi balast şi pietriş: 0,3 tone

- deşeuri metalice feroase: 0,2 tone

- deşeuri menajere: 0,8 mc

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în localitatea Frumuşica comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în incinta Atelierului de mobilă ce aparţine SC DIZAIN SRL,

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 16 din 21.08.2013 emis de Comuna Frumuşica;

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ÎN LOCALITATEA GULIOAIA COMUNA DÂNGENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”, titular SC AGRIPOLIS SRL – Gulioaia comuna Dângeni jud. Botoşani.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 Data afisarii anuntului: 07.11.2013

 DRAFT DECIZIE  ETAPĂ  DE  ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRIPOLIS SRL – Gulioaia comuna Dângeni jud. Botoşani (prin SC PROIECT BOTOŞANI SRL  Botoşani)înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 9681/04.11.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.11.2013, că proiectul: ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ÎN LOCALITATEA GULIOAIA COMUNA DÂNGENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”, propus în extravilanul administrativ al comunei Dângeni, jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 3 lit.a;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului –

– suprafaţa parcului fotovoltaic este de 166,20 ha, terenul este proprietate privată a titularului şi va cuprinde următoarele zone:

- Zona 1 – situată în localitatea Gulioaia şi adiacent acesteia a drumului de exploatare DE 1922 şi a fermei Agripolis în partea de vest, la sud de DJ 294, la est de drumul de exploatare agricolă iar la nord se învecinează cu terenuri agricole din extravilan. Suprafaţa acestei zone este 120 ha, şi este constituită din parcelele 801/1; 801/2; 801/33.

Zona 1 va fi împărţită în 2 instalaţii distincte cu terenul aferent, separate de drumul de acces nou creat ce se va racorda la DE 809:

 1. instalaţia “A”va fi amplasată pe o suprafaţă de teren de 637.000 mp
 2. instalaţia “B” va fi amplasată pe o suprafaţă de teren de 563.000 mp

 - Zona 2 – situată în partea de nord a teritoriului administrativ al comunei Dângeni, fiind delimitat la nord de limita administrativă a comunei Ungureni, la sud – est de DE

 1923, iar la vest şi sud se învecinează cu terenuri agricole. Suprafaţa acestei zone este de 36,20 ha, terenul fiind situat în parcelele cadastrale 806/1, 806/2, 805, 805/2, 807/5.

 - Zona 3 – situată în partea de vest a localităţii Gulioaia, extravilan acesteia fiind delimitată în partea de est de DJ 294, la sud de terenuri agricole în extravilan. Suprafaţa acestei zone este de 10,00 ha, terenul fiind situat în parcela cadastrală 807/1.

Parcul fotovoltaic Gulioaia va avea următoarele caracteristici tehnice:

-  nr. panouri fotovoltaice – 424.500 buc.

- putere – 0,245 kWp/cad

- putere totală generată – 10.003 kW

- H max. = +3,20 m (înălţimea panourilor fotovoltaice)

Alimentarea cu apă – în zonă nu există reţele de alimentare cu apă;

Apele uzate  menajere – în zonă nu există reţele de canalizare a apelor menajere

b)cumularea cu alte  proiecte – nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri

 – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

– în perioda funcţionării obiectivului nu se vor genera deşeuri  

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul aferent realizării proiectului se află în extravilanul administrativ al comunei Dângeni jud. Botoşani. Pentru realizarea investiţiei s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 34 din 15.05.2013, eliberat de către  Consiliul Judeţean Botoşani. 

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 34 din 15.05.2013, eliberat de către  Consiliul Judeţean Botoşani.   

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul RACORDAREA LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ (SACET) DIN MUNICIPIUL BOTOŞANI A TREI NOI CONSUMATORI: STADIONUL MUNICIPAL, CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE ŞI HOTEL RAPSODIA”,amplasat înintravilanul mun. Botoşani, jud. Botoşani, titularSC MODERN CALOR SA.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 22.11.2013.

Data afişării anunţului : 14.11.2013

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC MODERN CALOR SA cu sediul înstr. Pacea nr. 43, mun. Botoşani,  jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 9673/04.11.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.11.2013, că proiectul RACORDAREA LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMI(SACET) DIN MUNICIPIUL BOTOŞANI A TREI NOI CONSUMATORI: STADIONUL MUNICIPAL, CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE ŞI HOTEL RAPSODIApropus a fi realizatîn intravilanulmun. Botoşani,jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3, lit. b;

b)mărimea proiectului – se propune racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (sacet) din municipiul botoşani a trei noi consumatori: Stadionul municipal, Centru medical de recuperare şi Hotel Rapsodia,mun. Botoşani;

c)cumularea cu alte proiecte: -;

d)utilizarea resurselor naturale: – ;

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

- deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor;

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:intravilanulmun. Botoşani,judeţul Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – artere de circulatie, trotuare, spaţii verzi.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale –nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului : impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de montaj, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului :  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 621 din 07.10.2013 emis de Primaria Municipiului Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011  privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

j) Se interzice reducerea suprafeţelor înregistrate sau amenajate ca spaţii verzi.

k)Se interzice orice intervenţie asupra  tulpinilor, coroanelor sau radăcinilor arborilor declaraţi monumente ale naturii;

l)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul: CONSTRUIRE LOCUINTE SI SPALATORIE AUTO,propus a fi  amplasat în municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 166, jud. Botoşani, titular STANCIU VALERICA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 22.11.2013.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de STANCIU VALERICĂ, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 166, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 9757 din 05.11.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.11.2013, că proiectul:„Construire locuinţe şi spălătorie auto- intrare în legalitate” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, B- dul Mihai Eminescu, nr. 166, CAD 3210, 3210- C1, C2, C3 şi CF 59113, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. a);

          1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 1.501,00 m2, din care construită Sc= 298,24 m2, POTpropus= 19,87 %, CUTpropus= 0,33. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări, pentru intrarea în legalitate:

           A). Construire corp A- locuinţă P+ 1,cu regim de înălţime parter şi etaj, care are în componenţă:

           - locuinţă P+1/ 3 camere, cu amplasament la distanţa de 4,50 m faţă de limita stradală şi respectiv la 0,90 m faţă de împrejmuirea nordică, care are dimensiunile planimetrice de 9,42/4,41 m, suprafaţa construită Sc= 41,54 m2 şi aria desfăşurată Sd= 79,05 m2, cu următorul sistem constructiv:

- fundaţii continue din beton;

- zidărie portantă;

- sâmburi, centuri şi planşee din beton armat turnat monolit;

- şarpantă din lemn în două ape;

- învelitoare, jgheaburi şi burlane din tablă zincată;

- scară interioară din beton armat;

- izolaţie termică la pereţii exteriori- termosistem cu polistiren expandat de 10 cm grosime cu strat vizibil granulat culoare crem/bej;

- tâmplărie PVC culoare mahon, cu geam termopan;

- instalaţii interioare electrice, sanitare (apă, canal), gaze naturale, centrală termică cu funcţionare pe gaz.

            - locuinţă P/ 3 camere, cu amplasament în prelungirea locuinţei P+1, respectiv la 0,90 m faţă de împrejmuirea nordică, care are dimensiunile planimetrice de 14,71/4,52 m, suprafaţa construită  Sc= 66,49 m2, cu următorul sistem constructiv:

- fundaţii continue din beton;

- zidărie portantă;

- sâmburi, centuri şi planşee din beton armat turnat monolit;

- şarpantă din lemn în două ape;

- învelitoare, jgheaburi şi burlane din tablă zincată;

- izolaţie termică la pereţii exteriori- termosistem cu polistiren expandat de 10 cm grosime cu strat vizibil granulat culoare crem/bej;

- tâmplărie PVC culoare mahon, cu geam termopan;

- instalaţii interioare electrice, sanitare (apă, canal), gaze naturale, centrală termică cu funcţionare pe gaz.

           Pentru intrarea în legalitate, în continuare se propun lucrări la locuinţa P+1:

- izolaţie termică la pereţii exteriori- termosistem cu polistiren expandat de 10 cm grosime cu strat vizibil granulat culoare crem/bej;

- izolaţie termică superioară, la planşeul de peste etaj cu BCA pentru izolaţii, de 20 cm grosime;

- închideri laterale la pod:

         - pereţi de zidărie şi parapeţi cu blocuri ceramice ori BCA;

         - luminatoare pod- tâmplărie de PVC, culoare albă, cu geam simplu;

- înlocuire tâmplărie provizorie din lemn de la etaj, cu tâmplărie de PVC, culoare albă, cu geam termopan;

 - finisaje interioare, (pardoseli, tencuieli pereţi şi tavane, zugrăveli, placaje ceramice) la încăperile aflate la etaj;

- placaje cu piatră naturală la pardoseli în zona de acces (trepte, podest acces, trotuar de protecţie);

           B). Construire corp B- spălătorie auto şi locuinţe la etaj, cu regim de înălţime P+M, cu subpanta parţială, având dimensiunile planimetrice de 14,10/10,78 m, suprafaţa construită Sc= 150,87 m2 şi aria desfăşurată Sd= 291,91m2, cotă la straşină Hs= 6,35 m, înălţime maximă Hmax.= 9,95 m, cu următorul sistem constructiv:

- fundaţii izolate din beton sub stâlpi, grinzi de fundare;

- pereţi de zidărie autoportantă din BCA, ori blocuri ceramice la parter şi subpantă, de BCA parţial la mansardă;

- stâlpi, grinzi, centuri şi planşee din beton armat turnat monolit;

- şarpantă din lemn în două ape;

- învelitoare, jgheaburi şi burlane din tablă protejată anticoroziv, culoare maron;

- scară exterioară dreaptă, cu 3 rampe la faţada estică, din beton armat;

- tencuieli exterioare şi parţial interioare, drişcuite, cu mortar de ciment la încăperile aflate la parter şi subpanta parţială;

- tâmplărie din profile metalice, cu geam simplu la parter şi subpanta parţială;

- instalaţii interioare electrice, sanitare (apă, canal, separator de produse petroliere), gaze naturale, centrală termică cu funcţionare pe gaz şi dotări tehnologice la parter şi subpantă;

- pardoseli de ciment la încăperile aflate la parter..

           Clădirea are următoarea funcţiune:

- parter, spălătorie auto, cu suprafaţa totală S= 136,35 m2, din care: hală spălătorie cu S= 95,52 m2, atelier cu  S= 19,21 m2 , sală utilaje cu S= 14,02 m2 şi grup sanitar cu vestiar S= 7,60 m2;

- la etaj, sau prevăzut a se realiza 2 apartamente cu suprafaţa totală de S= 139,51 m2.

           Pentru intrarea în legalitate, în continuare se propun lucrări la:

           - spălătoria auto:

- izolaţie termică la pereţii exteriori- termosistem cu polistiren expandat de 10 cm grosime cu strat vizibil granulat culoare crem/bej;

- izolaţie termică superioară, la planşeul de peste etaj cu termosistem cu polistiren expandat, de 10 cm grosime, barieră de vapori şi cu strat vizibil, var lavabil alb;

- înlocuire tâmplărie provizorie din metal, cu tâmplărie de PVC, culoare albă, cu geam termopan;

- reparaţii la scara metalică de acces la subpantă (magazie);

- finisaje interioare, (pardoseli, tencuieli pereţi şi tavane, zugrăveli, placaje ceramice);

- placaje cu piatră naturală la pardoseli, la trotuarele de protwecţie ale construcţiei;

           - la locuinţa de la etaj:

- asigurare accese la mansardă:

           -  tencuieli şi placaje ceramice (trepte, contratrepte) la scara existentă, parapeţi din lemncu montanţi metalici la scara existentă;

           - scară exterioară nouă, la faţada posterioară: fundaţie izolată, pilon lamelar central, rampe, podest din beton armat, tencuieli şi placaje ceramice (trepte, contratrepte), parapeţi din lemn cu montanţi metalici;

- parapeţi din lemn cu montanţi metalici la balcoane;

- închideri exterioare, cu pereţi din BCA 25 cm grosime;

- izolaţie termică la pereţii exteriori- termosistem cu polistiren expandat de 10 cm grosime cu strat vizibil granulat culoare crem/bej;

- compartimentări interioare cu pereţi din blocuri de BCA 20 cm grosime, panouri BCA de 10 cm grosime;

- izolaţie termică cu barieră de vapori, la partea superioară, la şarpantă, respectiv la planşeul delemn, cu saltele de vată minerală de 15 cm grosime (10 cm vertical+ 5 cm cu folie orizontal);

- tavane orizontale şi înclinate din gips carton cu zugrăveli lavabile executate pe glet;

- pardoseli din parchet la salon şi dormitor şi din gresie ceramică la baie, bucătărie, debara, circulaţie, balcon, podest acces;

- tâmplărie exterioară din PVC alb cu geam termopan;

- ferestre de acoperiş la dormitoare;

- tâmplărie interioară din lemn;

- tencuieli interioare cu mortar de var ciment şi zugrăveli lavabile executate pe glet;

- placaje de faianţă la băi şi bucătării;

- instalaţii interioare electrice, sanitare (apă, canal), gaze naturale, centrală termică cu funcţionare pe gaz;

- echipamente şi obiecte sanitare în bucătării şi băi.

            C). realizarea accesului carosabil şi a unei parcări auto, cu suprafaţa totală de cca. 60 m2, prin betonare, pentru accesul şi staţionarea autovehiculelor;

            Alimentarea cu apă, se face în scop menajer şi tehnologic, prin branşament  la reţeaua de distribuţie municipală.

            Canalizarea apelor uzate.Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, care se vor branşa la reţeaua de canalizare municipală.

            Apele uzate rezultate de la hala de spălare vor trece prin decantorul de nămol cu dimensiunile: Lx lx h=  12,00x 0,50x 1,00 m, apoi prin separatorul de produse petroliere înainte de evacuare în reţeaua de canalizare municipală.

           Încălzirea birourilor şi locuinţelor se va realiza cu ajutorul centralelor termice care vor funcţiona cu gaze naturale.

           Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune a municipiului Botoşani

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (în scop menajer şi tehnologic din reţeaua de distribuţie municipală) şi gaze naturale;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

- nămol de la decantoarele de nămol cod. 19.08.14

- ulei de la separarea amestecurilor apă/ulei cod. 19.08.10*;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare, societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi tehnologice, vor fi eliminate în reţeaua de canalizare municipală. La descărcarea în reţeaua de canalizare a municipiului Botoşani, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Botoşani;

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului gazos se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                                   5 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    100 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                                   35 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                350 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 3 % vol.

- nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului obiectivului.

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 1501,00 m2, cu destinaţia actuală teren arabil şi curţi construcţii, situat în intravilan, proprietate privată în municipiul Botoşani, B- dul Mihai Eminescu, nr. 166, CAD 3210, 3210- C1, C2, C3 şi CF 59113.

          Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                           298,24 m2;

- suprafaţă carosabil                               60,00 m2;

- suprafaţă liberă                                 1142,76 m2;

- POT                                                      19,87 %;

- CUT                                                        0,33.    

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 846 din 27.12.2013, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Botoşani;

 l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:INFIINTARE DEPOZIT LEGUME PRIN SCHIMBARE DESTINATIE SI LUCRARI DE INTERVENTIE LA CORPURILE DE CLADIRI C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C14, CONSTRUIRE ANEXE SI INFIINTARE DEPOZIT DE CEREALE, amplasat în municipiul Dorohoi, str. Loc. Comn. Progresul, nr. 75 (Ferma 5) si municipiul Dorohoi- Popeni (Ferma nr. 6), jud. Botosani, titular SC PROAGRO SA Dorohoi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Data afisarii anuntului: 22.11.2013.   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PROAGRO SA Dorohoi, din municipiul Dorohoi, str. Progresul, nr. 75, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 7664 din 08.08.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2013, că proiectul:„ÎNFIINŢARE DEPOZIT LEGUME PRIN SCHIMBARE DESTINAŢIE ŞI LUCRĂRI DE INTERVENŢIE LA CORPURI DE CLĂDIRI C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C14, CONSTRUIRE ANEXE ŞI ÎNFIINŢARE DEPOZIT DE CEREALE” propus a fi amplasat în municipiul Dorohoi, str. Progresul, nr. 75- Ferma 5, CF 51342 şi municipiul Dorohoi, Ferma 6- Popeni, CF 51340, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. a) şi pct. 13, lit. a);

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 17.030,00 m2, din care construită Sc= 5.152,80 m2, POTpropus= 35,00 %, CUTpropus= 0,50.

           Pe cele două amplasamente suprafeţele sunt:

- pe terenul identificat în CF 51340- Ferma 6 Popeni, suprafaţa de teren analizată este S= 5.030,00 m2, din care construită Sc= 2.443,07 m2;

- pe terenul identificat în CF 51342- Ferma 5 Progresul, suprafaţa de teren analizată este S= 12.000,00 m2, din care construită Sc= 2.709,73 m2;

           Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

            A). Construire depozit legume în cadrul Fermei 6- Popeni, cu suprafaţa construită de 2443,07 m2, care are în componenţă:

            - obiectiv 1- depozit legume+ şopron, cu dimensiunile în plan: Lx l= 45,80x 32,15 m, aria utilă Au= 1378,12 m2, Hmax. coamă= 10,22 m, Hmin. straşină= 5,24 m, volum construit Vconstruit= 12840 m3, în care se vor depozita legume: cartofi, morcovi, ceapă, varză.

           Clădirile C4 şi C5, existente se vor reabilitaprin:

- refacerea şarpantelor şi înlocuirea învelitori din tablă cu panouri sandwich de 6,0 cm grosime;

- schimbarea învelitorii din azbest cu o suprafaţă de cca. 200 m2, cu panouri sandwich de 6,0 cm grosime;

- refacerea termosistemului şi finisajului exterior;

- înlocuirea tâmplăriilor din metal cu unele noi prevăzute cu trape acţionate elecvtric pentru zonele de depozitare care necesită climatizare/ ventilare;

- înlocuirea uşilor existente, cu uşi secţionale de mari dimensiuni alcătuite din panouri metalice termoizolante;

- refacerea finisajelor interioare, pardoselilor cu beton finisat cu nisip cuarţos;

- refacerea trotuarului pentru protecţia clădirilor, asigurându-se o pantă minimă de 2 % spre exteriorul clădirii.

           Funcţional obiectivul 1 va cuprinde 5 depozite cu suprafaţa utilă totală Sutil total= 846,06 m2 şi un şopron cu suprafaţa utilă Sutil= 532,06 m2. 

           Depozitul de legume va fi prevăzut cu o instalaţie de ventilaţie şi răcire a spaţiilor de depozitare în scopul asigurării unor condiţii ideale pentru păstrarea şi condiţionarea legumelor.

           Instalaţia de ventilaţie şi răcire pentru depozit va avea în componenţă:

- ventilatoare de mare capacitate- 5 buc;

- clapete de admisie/recirculare aer;

- clapete de evacuare;

- motoare electrice pentru clapete;

- suporţi de montaj din inox pentru motoare electrice;

- tablou electric;

- termostate de încălzire;

- senzori de canal;

- senzor de temperatură;

- senzor de umiditate exterioară cu capac protector;

Răcitor pentru cartofi.

           - obiectiv 2- hală sortare şi corp administrativ, cu dimensiunile în plan: Lx l= 26,75x 9,97 m, aria utilă Au= 255,48 m2, Hmax. coamă= 5,24 m, Hmin. straşină= 4,21 m, volum construit Vconstruit= 2290 m3.

           Obiectivul 2 este amplasat în spaţiul clădirii C6- sală benzi transport, care se demolează, alipit de obiectivul 1 corpul C5- şopron.  

           Structura clădirii se va realiza din cadre de metal pe fundaţii din beton armat. Închiderile perimetrale, precum şi învelitoarea vor fi realizate din panouri sandwich de 6,0 cm grosime. La interior se vor realiza închideri atât din panouri sandwich cât şi din gips carton pentru realizarea funcţionalului necesar. Se vor realiza tâmplării atât exterioare cât şi interioare din aluminiu cu geam termoizolant sau cu panouri opace termoizolante.

           Funcţional obiectivul 2 va avea o suprafaţă utilă totală de Sutil total= 255,48 m2, din care: sala de sortare- 58,28 m2, atelier întreţinere- 17,67 m2, spaţii administrative (birouri, arhive, sala de mese, filtre sanitare, grupuri sanitare, holuri)- 179,53 m2;

            - obiectiv 3- hală de ambalare, cu dimensiunile în plan: Lx l= 28,67x 15,44 m, aria utilă Au= 425,25 m2, Hmax. coamă= 10,62 m, Hmin. straşină= 7,39 m, volum construit Vconstruit= 4055,31 m3.

            Obiectivul 3 este amplasat în spaţiul clădirii C9- baracă metalică, care se demolează, alipit de obiectivul 1 corpul C5- şopron.

            Structura clădirii se va realiza din cadre de metal pe fundaţii din beton armat. Închiderile perimetrale, precum şi învelitoarea vor fi realizate din panouri sandwich. La interior se vor realiza închideri atât din panouri sandwich cât şi din gips carton pentru realizarea funcţionalului necesar.  Către corpul C5- şopron nu se vor realiza închideri. Se vor realiza tâmplării atât exterioare cât şi interioare din aluminiu cu geam termoizolant sau cu panouri opace termoizolante. Tâmplăriile exterioare vor cuprinde şi uşi secţionale de mari dimensiuni realizate din panouri metalice termoizolante. Pardoseala va fi din beton finisată cu nisip cuarţos.

            În cadrul halei se vor desfăşura activităţi de spălare, ambalare şi condiţionare a cartofilor şi legumelor.

           Instalaţia de condiţionare cartofi şi legume va avea în componenţă:

- maşina pentru decărcat boxpaleţi;

- buncăr tampon pentru pornirea liniei;

- banda by- pas de alimentare a liniei;

- maşina de spălat;

- uscător cu role cu bandă by- pas;

- sortator pe lungime pentru rădăcinoase;

- polisher;

- bandă de transport;

- bandă de colectare;

- masa de inspecţie;

- elevator;

- sortator cilindric;

- silozuri tampon;

- elevator şi sistem de încărcare şi descărcare;

- cântar combinatoric;

- maşină de ambalat;

- masa rotativă pentru pachete mici;

- maşina de înfoliat.

           Motostivuitor, utilizat pentru ridicarea, manipularea, transportul sacilor cu legume, care va avea caracteristicile:

- înălţimea maximă de ridicare: 1000÷ 6300 mm;

- sarcina maximă de ridicare: 1,0÷ 8,5 t;

- unghiul de înclinare: 20÷ 50º;

            - obiectiv 4- celulă depozitare legume, cu dimensiunile în plan: Lx l= 20,12x 10,02 m, aria utilă Au= 195,02 m2, Hmax. coamă= 10,62 m, Hmin. straşină= 8,49 m, volum construit Vconstruit= 1866,90 m3.

            Obiectivul 4 va completa obiectivul 1, cu un spaţiu suplimentar destinat depozitării de legume, dar care va fi răcit diferit. Spaţiul este amplasat alipit de corpul C4- depozit de legume şi de obiectivul 3, spaţiul va duplica tipurile de spaţii de depozitare existente în corpul C4. Va exista o comunicare cu hala de ambalare printr-o uşă de acces.

            Structura clădirii se va realiza din cadre de metal pe fundaţii din beton armat. Închiderile perimetrale, precum şi învelitoarea vor fi realizate din panouri sandwich. Se vor realiza tâmplării exterioare din aluminiu cu geam termoizolant sau cu panouri opace termoizolante şi trape acţionate electric pentru zonele de depozitare ce necesită climatizare/ventilaţie. Pardoseala va fi din beton finisată cu nisip cuarţos.

            Instalaţia de ventilaţie şi răcire pentru celula de depozitare legume va avea în componenţă:

- răcitor compact cu compresor încorporat;

- clape de evacuare;

- ramă din aluminiu care nu permite îngheţarea clapelor;

- motoare electrice pentru clape;

- suporţi de montaj din inox pentru motoare electrice;

- program de gestionare a instalaţiei pe calculator;

           - obiectiv 5- rezervor apă incendiu, cu dimensiunile în plan: Lx l= 13,80x 9,00 m, capacitate V= 113,40 m3, aria utilă Au= 195,02 m2, Hmax. coamă= 2,80 m, Hmin. straşină= 2,00 m, volum construit Vconstruit= 215,52 m3.

           Clădirea C11- bazin de apă, este o construcţie existentă, semi-îngropată necesară pentru stocarea/pomparea apei folosite la stingerea incendiilor şi ca bazin tampon pentru apa tehnologică şi menajeră din incintă, având capacitatea de V= 100,00 m3. Este alimentat cu apă dintr-un puţ amplasat pe proprietate (obiectiv 10).

           Obiectivul 5 cuprinde rezervorul propriu-zis (clădirea C11) şi camera pompelor (clădirea C12), este executat din beton armat, cu planşeu din beton armat, având guri de vizitare acoperite şi goluri tehnologice. Se vor reface hidroizolaţia şi finisajele atât interioare cât şi exterioare. Apele pluviale se vor scurge liber. Pereţii rezervorului şi ai camerei pompelor vor fi finisaţi cu tencuieli silicate de exterior.

           Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare pentru incendiu exterior lângă rezervor în camera pompelor, se va monta un grup de pompare monobloc format dintr-o electropompă şi două vase de expansiune pentru incendiu exterior, cu următoarele caracteristici: Q= 36 m3/h, H= 95 mCA, P= 2x 17 kw, capacitate vase 500 l;

          - obiectiv 6- cabină poartă/ cabină cântar, cu dimensiunile în plan: Lx l= 5,98x 2,98 m, aria utilă Au= 16,57 m2, Hmax. coamă= 2,60 m, Hmin. straşină= 2,30 m, volum construit Vconstruit= 43,75 m3.

            Se propune realizarea unei clădiri prin demolarea clădirii existente C2- cabină basculă, care va avea o dublă funcţiune. Va servi la realizarea recepţiei clienţilor de către personal autorizat şi la adăpostirea echipamentelor de control ale cântarului basculă. Va fi amplasat în preajma accesului şi în imediata vecinătate a cântarului.

            Structura clădirii se va realiza din cadre de metal pe fundaţii din beton armat. Închiderile perimetrale, precum şi învelitoarea vor fi realizate din panouri sandwich. La interior se vor realiza închideri atât din gips carton pentru realizarea funcţionalului necesar. Se vor realiza tâmplării exterioare din aluminiu cu geam termoizolant sau cu panouri opace termoizolante. Pardoseala va fi din beton finisată cu nisip cuarţos.

           Funcţional obiectivul 6 va avea o suprafaţă utilă totală Sutil total= 16,57 m2, din care: cabina poartă- 8,18 m2, cabina cântar- 8,39 m2;

           - obiectiv 7- cântar basculă, basculă electronică 60 t, cu dimensiunile în plan: Lx l= 18,00x 4,50 m, montaj suprateran, platformă mixtă: metal- beton armat, număr celule de cântărire- 6 celule.

            Se propune amplasarea la intrarea în incintă pentru depozitul de legume prin demolarea construcţiei existente C3- pod basculă. Fundaţiile vor fi din beton armat, conform cu dimensiunilor şi abaterilor transmise de furnizorul echipamentului;

           - obiectiv 8- platforme auto, pietonale şi împrejmuire:

- platformele auto şi pietonale vor fi betonate şi vor ocupa o suprafaţă de S= 3684,50 m2.

- împrejmuirea obiectivului se va realiza cu gard cu înălţimea de 2,00÷ 2,35 m şi o lungime perimetrală L= 610 m. Pentru accesul în cadrul depozitului de legume sunt prevăzute două porţi;

            - obiectiv 9- fosă septică, va fi o construcţie din elemente prefabricate, în care se vor colecta apele uzate menajere şi cele rezultate de la hala de sortare. Bazinul de stocare a apelor uzate va avea radierul din beton armat sclivisit şi va fi racordat la reţeaua de canalizare prin intermediul unor cămine. Apele uzate colectate vor fi vidanjate pe bază de contract încheiat cu o societate specializate în executarea acestor servicii;

           - obiectiv 10- puţ forat, care va fi dotat cu o pompă hidrofor montată în cuvă de beton lângă acesta. Pompa hidrofor va asigura alimentarea cu apă a tuturor obiectelor propuse a se realiza, inclusiv a rezervorului cu apă pentru incendiu.Pompa hidrofor va avea caracteristicile: P= 0,3÷ 2,5 kw, H= 10÷ 50 mCA;

          - utilităţi:

- alimentarea cu apă, se va realiza din sursa proprie- puţ forat, prin intermediul unei reţele din conducte tip PEID cu Dn 25 mm, montate subteran pe un strat de nisip de 15 cm grosime, la adâncimea de 1,20 m. Debitele de apă rece pentru consum menajer vor fi:

- Qzi med.= 0,50 m3/zi;

- Qzi max.= 0,65 m3/zi;

- Qorar max.= 0,067 m3/h.

          Alimentarea cu apă în caz de incendiu se va realiza din rezervorul existent cu volumul de 113,40 m3. Pentru stingerea incendiilor staţia de pompare va asigura un debit Qie= 10 l/s, printr-o reţea ramificată exterioară cu Dn 160 mm, echipată cu hidranţi exteriori cu Dn 100 mm.

           Apa caldă se va prepara local într-un boiler tank, cu capacitatea de 130 l. Necesarul de apă caldă va fi: Qc= 0,31 l/s sau 1,12 m3/h. 

- canalizare, este prevăzută în sistem divizor. Apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare de la corpul administrativ şi de la hala de sortare, vor fi colectate şi evacuate gravitaţional la cămine exterioare, spre canalizarea exterioară cu descărcare în fosa septică. Racordurile instalaţiilor interioare la bazinul vidanjabil se va face cu conducte din polietilenă cu îmbinare cu inel de cauciuc. Căminele exterioare se vor realiza din beton şi se vor etanşa, fără posibilitatea infiltrării în sol.

         Debitele de ape uzate menajere evacuate vor fi:

- Q uz.zi med.= 0,50 m3/zi;

- Quz.zi max.= 0,65 m3/zi;

- Quz.orar max.= 0,067 m3/h.

          Apele pluviale rezultate prin realizarea lucrărilor de sistematizare verticală sunt evacuate către exteriorul incintei pe terenurile agricole;

- încălzirea spaţiilor administrative, se va realiza cu radiatoare din oţel tip panou, cu agent termic apă caldă 90ºC/75ºC, furnizată de la o microcentrală electrică cu P= 36 kw;

- alimentarea cu energie electrică, se va realiza de la un post de transformare de 160 kVa 20/0,4 kV. Puterea electrică a consumatorilor din cadrul depozitului de legume va fi: Pi= 175 kw.

          Pentru iluminatul de incintă se vor utiliza surse regenerabile de energie (energie solară) cu:

- puterea maximă: 10÷ 40 kw;

- panouri solare: 80÷ 180 buc;

- acumulatori;

          B). Construire depozit cereale în cadrul Fermei 5- Progresul, cu suprafaţa construită de 2709,75 m2, care are în componenţă:

           - obiectiv 11- silozuri depozitare cereale, cu aria construită Ac= 2635,00 m2, Hmax.= 34,50 m, capacitate: 6 silozurix 3250 t, volum depozitare: 6 silozurix 4335 m3, în care se vor depozita cereale.

          Se propune construirea a şase silozuri pentru cerealeavând capacitatea de 3250 t fiecare. Acestea vor fi clădiri prefabricate din structură metalică, cu fund plat, cu diametrul  D= 17,90 m, amplasate pe fundaţie din beton armat. Înălţimea la straşină (cotă superioară cilindru) este de 18,79 m. Capacitatea volumetrică: 4335 m3. Pentru funcţionarea corectă a ansamblului de silozuri se prevăd o serie de utilaje auxiliare transportoare, elevatoare, aspiratoare, pasarele, şibăre, coloană de uscare, arzătoare, generator de aer cald, instalaţie comandă electrică, instalaţii pentru măsurarea temperaturii.

- pasarelă probe, va fi o construcţie executată din stâlpi şi grinzi din metal, având înălţimea la platforma de vizitare de 2,50 m. Dimensiunile în plan vor fi: Lx l= 14,865x 1,02 m. Pasarela va fi amplasată la intrarea pe proprietate, în imediata vecinătate a cântarului basculă şi va fi utilizată la inspectarea mărfii recepţionate precum şi la prelevarea probelor de cereale.

          Silozurile de cereale vor fi prevăzute cu:

- grătar acoperire pentru fosa de recepţie camioane;

- transportoare cu racleţi;

- transportor cu racleţi pentru preluare;

- transportor cu racleţi transversal;

- transportor cu racleţi pentru produsul umed;

- transportor cu racleţi pentru produsul uscat;

- transportor cu racleţi pentru alimentare celule;

- magnet tubular;

- distribuitoare,

- elevatoare;

- aspiratoare;

- site pentru grâu, rapiţă, orz, orzoaică, porumb, soia;

- celulă pentru praf;

- celulă pentru produsul umed;

- şibăre de evacuare;

- şibăre de dozare;

- pasarele;

- coloană de uscare;

- buzunare pentru seminţe fine;

- ventilatoare;

- seturi de clapete de aer secundare;

- seturi piese tubulare;

- clapete pentru procesarea aerului;

- separatoare centrifugale de praf;

- uscător cereale, cu capacitatea de 30 t/h, folosind drept combustibil motorină;

- comandă electrică a instalaţiei;

- instalaţie de depozitare în celule metalice;

- sistem de canale de aerare pentru celule;

- sistem de pasarele;

- instalaţie de măsurare a temperaturii pentru instalaţia de depozitare;

- şnecuri de maturare finală;

          - obiectiv 12- clădire laborator şi calitatea producţiei, cu dimensiunile în plan: Lx l= 14,16x 4,65 m, aria utilă Au= 55,87 m2, Hmax. coamă= 4,02 m, Hmin. straşină= 2,85 m, volum construit Vconstruit= 227,20 m3.

          Structura clădirii se va realiza din cadre de metal pe fundaţii din beton armat. Închiderile perimetrale, precum şi învelitoarea vor fi realizate din panouri sandwich. La interior se vor realiza închideri din gips carton pentru realizarea funcţionalului necesar. Se vor realiza tâmplării atât exterioare cât şi interioare din aluminiu cu geam termoizolant sau cu panouri opace termoizolante.

          Funcţional obiectivul 12 va avea o suprafaţă utilă totală de Sutil total= 55,87 m2, din care: laboratoare- 22,07 m2, birou şef producţie- 10,89 m2, spaţii administrative (vestiar, grupuri sanitare, hol)- 22,91 m2;

         Laboratorul va avea ca dotări:

- tub transport pneumatic cereale;

- sondă prelevare;

- controller digital;

- ramă fixare;

- divizor de probe;

- granomat;

- set complet de site pentru laborator;

- tăvi colectoare;

- balanţă de laborator;

- moară de laborator;

- aparat pentru determinarea activităţii alfa- amilazice din cereale;

          - obiectiv 13- cântar basculă- 2 buc, basculă electronică 60 t, cu dimensiunile în plan: Lx l= 18,00x 3,00 m, montaj suprateran, platformă mixtă: metal- beton armat, număr celule de cântărire- 6 celule.

          Se propune amplasarea la intrarea în incintă pentru depozitul de cereale. Fundaţiile vor fi din beton armat, conform cu dimensiunilor şi abaterilor transmise de furnizorul echipamentului.

          Biroul şefului producţie va fi echipat şi cu aparatura de monitorizare a cântarului basculă;

          - obiectiv 14- fosă septică, va fi o construcţie din elemente prefabricate, în care se vor colecta apele uzate menajere. Bazinul de stocare a apelor uzate va avea radierul din beton armat sclivisit şi va fi racordat la reţeaua de canalizare prin intermediul unor cămine. Apele uzate colectate vor fi vidanjate pe bază de contract încheiat cu o societate specializate în executarea acestor servicii;

          - obiectiv 15- rezervor apă incendiu, cu dimensiunile în plan: Lx l= 13,80x 9,00 m, capacitate V= 250,00 m3, aria utilă Au= 76,62 m2, Hmax. coamă= 2,80 m, Hmin. straşină= 2,00 m, volum construit Vconstruit= 215,52 m3.

          Construcţie semi-îngropată necesară pentru stocarea/pomparea apei folosite la stingerea incendiilor şi ca bazin tampon pentru apa tehnologică şi menajeră din incintă, având capacitatea de V= 250,00 m3. Este alimentat cu apă dintr-un puţ amplasat pe proprietate (obiectiv 16).

          Obiectivul 15 cuprinde rezervorul propriu-zis şi camera pompelor, este executat din beton armat, cu planşeu din beton armat, având guri de vizitare acoperite şi goluri tehnologice. Obiectivul va fi hidroizolat şi termoizolat.

          Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare pentru incendiu exterior lângă rezervor în camera pompelor, se va monta un grup de pompare monobloc format dintr-o electropompă şi două vase de expansiune pentru incendiu exterior, cu următoarele caracteristici: Q= 72 m3/h, H= 95 mCA, P= 2x 55 kw, capacitate vase 500 l;

          - obiectiv 16- puţ forat, care va fi dotat cu o pompă hidrofor montată în cuvă de beton lângă acesta. Pompa hidrofor va asigura alimentarea cu apă a tuturor obiectelor propuse a se realiza, inclusiv a rezervorului cu apă pentru incendiu.Pompa hidrofor va avea caracteristicile: P= 0,3÷ 2,5 kw, H= 10÷ 50 mCA;

          - obiectiv 17- cabină poartă, cu dimensiunile în plan: Lx l= 2,98x 2,98 m, aria utilă Au= 8,18 m2, Hmax. coamă= 2,60 m, Hmin. straşină= 2,30 m, volum construit Vconstruit= 21,75 m3.

         Se propune realizarea unei clădiri cu o singură încăpere.

          Structura clădirii se va realiza din cadre de metal pe fundaţii din beton armat. Închiderile perimetrale, precum şi învelitoarea vor fi realizate din panouri sandwich. La interior tavanul se va realiza din gips carton. Se vor realiza tâmplării exterioare din aluminiu cu geam termoizolant sau cu panouri opace termoizolante. Pardoseala va fi din beton finisată cu nisip cuarţos.

          Funcţional obiectivul 17 se va realiza pentru controlul accesului şi pentru paznicul depozitului;

         - obiectiv 18- platforme auto, pietonale şi împrejmuire:

- platformele auto şi pietonale vor fi betonate şi vor ocupa o suprafaţă de S= 1200,00 m2.

- împrejmuirea obiectivului se va realiza cu gard cu înălţimea de 2,00÷ 2,35 m şi o lungime perimetrală L= 325 m. Pentru accesul în cadrul depozitului de cereale sunt prevăzute două porţi;

         - utilităţi:

- alimentarea cu apă, se va realiza din sursa proprie- puţ forat, prin intermediul unei reţele din conducte tip PEID cu Dn 25 mm, lungime cca. 76 m, montate subteran pe un strat de nisip de 15 cm grosime, la adâncimea de 1,20 m. Debitele de apă rece pentru consum menajer vor fi:

- Qzi med.= 0,20 m3/zi;

- Qzi max.= 0,26 m3/zi;

- Qorar max.= 0,027 m3/h.

          Alimentarea cu apă în caz de incendiu se va realiza din rezervorul cu volumul de 250,00 m3. Pentru stingerea incendiilor staţia de pompare va asigura un debit Qie= 20 l/s, printr-o reţea ramificată exterioară cu Dn 160 mm, echipată cu hidranţi exteriori cu Dn 100 mm.

           Apa caldă se va prepara local într-un boiler tank, cu capacitatea de 100 l. Necesarul de apă caldă va fi: Qc= 0,31 l/s sau 1,12 m3/h. 

- canalizare, este prevăzută în sistem divizor. Apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare de la corpul administrativ şi de la hala de sortare, vor fi colectate şi evacuate gravitaţional la cămine exterioare, spre canalizarea exterioară cu descărcare în fosa septică. Racordurile instalaţiilor interioare la bazinul vidanjabil se va face cu conducte din polietilenă cu îmbinare cu inel de cauciuc. Căminele exterioare se vor realiza din beton şi se vor etanşa, fără posibilitatea infiltrării în sol.

         Debitele de ape uzate menajere evacuate vor fi:

- Q uz.zi med.= 0,20 m3/zi;

- Quz.zi max.= 0,26 m3/zi;

- Quz.orar max.= 0,027 m3/h.

          Apele pluviale rezultate prin realizarea lucrărilor de sistematizare verticală sunt evacuate prin rigole către exteriorul incintei pe terenurile agricole;

- încălzirea spaţiilor administrative, se va realiza cu radiatoare din oţel tip panou, cu agent termic apă caldă 90ºC/75ºC, furnizată de la o microcentrală electrică cu P= 8 kw;

- alimentarea cu energie electrică, se va realiza de la un post de transformare de 630 kVa 20/0,4 kV. Puterea electrică a consumatorilor din cadrul depozitului de cereale va fi: Pi= 520 kw;

          Pentru iluminatul de incintă se vor utiliza surse regenerabile de energie (energie solară) cu:

- puterea maximă: 10÷ 40 kw;

- panouri solare: 80÷ 180 buc;

- acumulatori;

           b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse şi nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (în scop menajer şi tehnologic din sursă proprie);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

- deşeuri din materiale de construcţie cu conţinut de azbest, cod. 17.06.05

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

- nămol de la spălare legume cod. 02.01.01;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare, societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere şi tehnologice, vor fi eliminate prin vidanjare şi descărcare într-o reţea de canalizare prevăzută cu staţie de epurare. La descărcarea în reţeaua de canalizare, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi a Staţiei de epurare;

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului lichid (motorină) la uscătorul de cereale se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                                   50 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                     170 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                                 1700 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                 450 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 3 % vol.

- nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului obiectivului.

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu destinaţia- curţi construcţii, cu o suprafaţa totală St= 17.030,00 m2, din care construită Sc= 5.152,80 m2, POTpropus= 35,00 %, CUTpropus= 0,50.

          Pe cele două amplasamente suprafeţele sunt:

- pe terenul identificat în CF 51340- Ferma 6 Popeni, suprafaţa de teren analizată este S= 5.030,00 m2, din care construită Sc= 2.443,07 m2;

- pe terenul identificat în CF 51342- Ferma 5 Progresul, suprafaţa de teren analizată este S= 12.000,00 m2, din care construită Sc= 2.709,73 m2;

          2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 354 din 19.11.2013, emis de Primăria Municipiului Dorohoi;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). depozitarea deşeurile care conţin praf şi/sau fibre din azbest, rezultate în urma schimbării învelitorilor clădirilor refăcute sau demolate, se va face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, conform H.G. nr. 124/2003, privind prevenirea şi reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, completată cu H.G. nr. 734/2006;  

          i). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          j). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          k). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          l). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Dorohoi;

 m). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ”Centrală electrică fotovoltaică cu puterea de 1,4 MW”,situat în extravilanul administrativ al oraşului Săveni, jud. Boto?ani titular SC SHINING GREEN LAND SRL,din sat Bodeasa oraş Săveni jud. Botoşani.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

Data afisarii anuntului: 21.11.2013

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SHINING GREEN LAND SRL,din sat Bodeasa oraş Săveni jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 9939/13.11.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2013, că proiectul: ”CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ CU PUTEREA DE 1,4 MW”, propus în extravilanul administrativ al oraşului Săveni, jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 3 lit.a;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului:

 – suprafaţa parcului fotovoltaic este de 28.000 mp, iar terenul este proprietate privată a titularului.

Parcul fotovoltaic va fi compus din 5670 buc. panouri de putere 250 Wp, în sistem fix, în 135 grupuri de câte 42 module ancorate cu piloţi înşurubaţi în pamânt 2160 buc. cu dimensiunile Ø 76x1600 mm.

Proiectul prevăzut va cuprinde următoarele obiective:

- parc fotovoltaic 42 module

- 2 invertoare 5x2,5 mp

- 1 punct de conectare 5x2,5 mp

- interconectare panouri

- împrejmuire teren cu gard cu o înălţime de 2,50 m

- poartă acces

- LES pentru racord la reţeaua EON

Alimentarea cu apă – în zonă nu există reţele de alimentare cu apă;

Apele uzate  menajere – în zonă nu există reţele de canalizare a apelor menajere

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri

 – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

– în perioda funcţionării obiectivului nu se vor genera deşeuri  

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul aferent realizării proiectului se află în extravilanul administrativ al oraşului Săveni jud. Botoşani. Pentru realizarea investiţiei s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 25 din 20.06.2013, eliberat de către  Primăria oraşului Săveni jud. Botoşani. 

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

 3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 25 din 20.06.2013, eliberat de către  Primăria oraşului Săveni jud. Botoşani.   

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Extindere reţea distribuţie apă în satele Dolina-Mitoc, comuna Leorda, judeţul Botoşani”, propus a fi amplasat în loc. Dolina şi Mitoc, com. Leorda, jud. Botoşani, titular COMUNA LEORDA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 11.12.2013.

 Data afişării anunţului: 04.12.2013

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCOMUNA LEORDA,  dinloc. Leorda, com. Leorda, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10326/27.11.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2013, că proiectul “Extindere reţea distribuţie apă în satele Dolina-Mitoc, comuna Leorda, judeţul Botoşanipropus a fi amplasat în loc. Dolina şi Mitoc, com. Leorda, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. j – instalaţii de apeducte de lungime mare

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural. Prin extinderea reţelelor de distribuţie de alimentare cu apă în localităţile Dolina şi Mitoc, vor fi ameliorate condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor.

Investiţia propune:

A.Se propune realizarea extinderii reţelelor de distribuţie de alimentare cu apă ce va deservi următorii consumatori:

- 110 gospodării;

- 2 şcoli;

- 2 biserici;

- 7 agenţi economici.

Se adoptă pentru extinderea reţelelor de distribuţie alimentare cu apă în satele Dolina şi Mitoc din comuna Leorda:

- conductă din polietilenă înaltă densitate PEHD, PE 80, SDR 17.6, PN 6, De 90mm – cu racordare prin intermediul  unui cămin de vane CV echipat cu reductor presiune PN10/PN6 bar, vană închidere DN 80mm şi vană golire DN 50 mm – la conducta de pompare existentă OL 400 mm (Bucecea – Leorda - Dorohoi).

Conductele sunt amplasate pe domeniul public a comunei Leorda urmând trama stadală a localităţilor Dolina şi Mitoc.

Suprafaţa de teren ocupată temporar de străzi şi uliţe este de 5610 mp.

Pe traseul conductei au fost prevăzuţi un număr de 3 hidranţi de incendiu DN 80 mm.

Conductele de distribuţie se vor amplasa la adâncimea de 1,30 m faţă de generatoarea inferioară, pe un pat de nisip de 10 cm grosime.

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

- din conducta de pompare existentă OL 400 mm Bucecea – Leorda - Dorohoi.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, depozitate în europubele.

- deşeuri din construcţii.

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile metalice se vor valorifica prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:  loc. Dolina şi Mitoc, com. Leorda, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 21 din 12.11.2013, emis de Primăria Comunei Leorda.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentruproiectul“Reabilitare şi modernizare parc CHOLET” amplasat în municipiul Dorohoi Bd. Victoriei nr. 75, jud. Botoşani, titular Municipiul Dorohoi.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data publicării anunţului: 05.12.2013 

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deMUNICIPIUL DOROHOI, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10293 din 27.11.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2013, că proiectul “Reabilitare şi modernizare parc CHOLET” amplasat în municipiul Dorohoi Bd. Victoriei nr. 75, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 12, lit. b.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop reabilitarea Parcului Cholet din municipiul Dorohoi. Investiţia propune:

- crearea unui acces secundar şi a 5 alei noi pentru diversificarea parcursului arhitectural al parcului şi pentru noi posibilităţi de promenadă, marcând totodată, prin pergolele noi de acces, zona parcului;

- crearea unei reţele de canalizare, racordată la reţeaua existentă, în zona grupului sanitar de pe amplasament;

- realizarea unei zonificări compoziţionale: zonă accese, zonă element central fântână arteziană cu jardiniere şi bănci, zonă gradene, zonă foişor jocuri de societate şi zona locului de joacă;

- extinderea locului de joacă. înlăturarea gardului existent şi împrejmuirea noului perimetru cu gard viu; crearea de perimetre protejate, pavate cu suprafaţă de cauciuc, achiziţionarea de noi echipamente pentru joc şi reabilitarea celor existente; deasemenea plantarea de arbori în noua zonă pentru umbră şi ambient;

- amenajarea spaţiilor de joacă după categorii de vârstă;

- înlocuirea mobilierului urban;

- pavarea aleilor cu pavele vibropresante, dimensiuni 40x50x6 cm, de culoare gri deschis şi roşu, pentru efectul de spaţiu şi contrast cu vegetaţia şi pentru confortul promenadei;

- crearea de ronduri şi plantări de arbori decorativi;

- realizarea unei fântâni arteziene cu jardiniere şi bănci – ca element central;

- realizarea unor gradene pentru socializare şi evenimente în aer liber;

- realizarea unui foişor pentru jocuri de societate (şah, table, cărţi) – în zona accesului secundar şi în proximitatea locului de joacă – având şi rol de supraveghere a copiilor;

- reabilitarea stâlpilor de iluminat public, existenţi, prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu felinare cu grad sporit de securizare şi lămpi cu LED;

- iluminat ambiental al aleilor de acces şi elementelor principale (fântână, foişor şi gradene);

- realizarea reţelei de apă potabilă, reprezentată prin 2 cişmele;

introducerea unui mobilier urban de calitatea – înlocuirea băncilor, dotări pentru spaţii de joacă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, depozitate în europubele.

- deşeuri din construcţii.

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile metalice se vor valorifica prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:  municipiul Dorohoi Bd. Victoriei nr. 75, judeţulBotoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren administraţie publică.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este czul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 259 din 24.08.2013, emis de Primăria Municipiului Dorohoi.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) În perioada derulării proiectului,  vor putea fi executate  lucrări de gospodărire a vegetaţiei arboricole- lucrări igienico-culturale cum ar fi: tăierea ramurilor uscate, igienizari, toaletări, numai cu personal calificat.

d) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

e)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

f) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

g)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

h) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

i) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

k)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire grajd ovine”propus a fi amplasat în loc. Frumuşica, com. Frumuşica, jud. Botoşani, titular MUNTEANU ION.

                Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 18.12.2013.

 Data afişării anunţului: 11.12.2013

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deMUNTEANU ION,  dinloc. Frumuşica, com. Frumuşica, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10198/21.11.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2013, că proiectul “Construire grajd ovine” propus a fi amplasat în loc. Frumuşica, com. Frumuşica, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1, lit. e – instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop realizarea unui grajd animale (ovine). Suprafaţa totală de teren proporietate este de St=5000 mp din care:

- teren aferent obiectivului S=440,00 mp dispus astfel:

- suprafaţa construită propusă Sc=440,00mp:

                - adăpost animale pe timp de iarna

- cameră paznic

- platformăbetonată pentru depozitarea dejecţiilor animaliere S=45,00 mp

Investiţia propune:

A.construirea unui grajd animale (ovine), cu regim de înăţime parter.

- fundaţii continue din BS sub ziduri portante cu elevaţii din BA

- grinzi de fundare din BA

- zidărie portantă din bolţari

- acoperiş din profile metalice si tip şarpantă din lemn

- ferestre metalice, simple

- tâmplărie din lemn

- învelitoare din tablă cutată şi zincată

- burlane, jgheaburi din tablă

- izolate din fier beton

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

                - dintr-un puţ forat existent în zonă ce a deservit grajdurile de animale ale CAP- ului.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale-

                Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, depozitate în europubele.

- deşeuri din construcţii.

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile metalice se vor valorifica prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului:  loc. Frumuşica, com. Frumuşica, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 12 din 03.07.2013, emis de Primăria Comunei Frumuşica.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANUNT PUBLIC

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COPALAU SI CERBU, amplasat în intravila/extravilan, com. Copalau, jud. Botosani, titular COMUNA COPALAU.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 12.12.2013.  

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA COPĂLĂU, din localitatea Copălău, com. Copălău, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 10636 din 09.12.2013;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2013, că proiectul:„Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Copălău şi Cerbu” propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul com. Copălău, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

           a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 10, lit. j;

           1. Caracteristicile proiectului:

            a). mărimea proiectului. Pentru crearea unor condiţii de confort egal în ceea ce priveşte alimentarea cu apă, prin proiect se prevăd lucrări de optimizare şi extindere a sistemului existent. Suprafaţa totală de teren pentru care s-a solicitat emiterea Certificatului de Urbanism este de St= 6372,00 m2, din care construită Sc= 40,00 m2. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

 - rezervor înmagazinarea a apei:

            Pentrucompensareaorară a consumului de apă se vaconstrui un rezervor metalic, cu volumul V= 150,0 m3, montat suprateran, având următoarea structură:

           - fundaţia rezervorului, se va realiza din beton armat marca C20/C25;

           - panourile vor fi executate din oţel zincat, cu grosimea de 5 mm;

            - impermiabilizarea rezervorului se va face printr-o membrană interioară de cauciuc butilic cu grosimea de 0,75÷ 1,5 mm, croită şi termosudată pe profilul interior al rezervorului;

          - acoperişul este o structură rigidă din panouri de oţel tip sandwich, riflate tip T35, cu grosimea de 0,75 mm, aşezate pe structură de traverse confecţionate din profile  Z galvanizate;

          - izolaţia termică este formată din blocuri de polistiren de înaltă densitate cu grosimi între 50÷70 mm, montată între peretele de oţel al rezervorului şi soluţia de etanşare formată de sacul de butil. Protecţia la îngheţ la o temperatură exterioară de – 15 ºC este asigurată pentru min. 390 ore în condiţiile în care nu este consum de apă;

          - platforma de acces şi inspecţie este montată şi fixată pe marginea rezervorului astfel încât să asigure o poziţie de siguranţă de manevră şi accesul la deschiderea superioară a rezervorului. Accesul la platformă se face cu o scară din oţel zincat cu coş de siguranţă.

          Rezervorul va fi amplasat în zona de protecţie sanitară cu regim sever existentă în care este amplasată gospodăria de apă existentă formată din 2 rezervoare cu un volum total de 400 m3 şi staţie de clorinare.

- staţie de pompare:

          Staţia de pompare va fi amplasată pe un teren proprietate publică, în intravilanul satului Copălău, având suprafaţa construită de 19,97 m2 cu rolul de a ridica presiunea şi a creşte debitul apei de alimentare a rezervoarelor de înmagazinare. Staţia va fi dotată cu 2 electropompe verticale multietajate (1+ 1R) cu următoarele caracteristici: Q= 57,0 m3/h, H= 136 mCA, P= 37,0 kw. Pentru alimentarea cu apă a staţiei s-a prevăzut un rezervor tampon, suprateran, modular metalic cu V= 20,0 m3. Zona de protecţie sanitară cu regim sever se va împrejmui cu gard din panouri bordurate din oţel zincat şi stâlpi din oţel, cu o lungime totală de 42 m.

- staţie de hidrofor:

          Staţia de hidrofor va fi amplasată pe un teren proprietate publică, în intravilanul satului Cerbu, având suprafaţa construită de 19,97 m2 cu rolul de a ridica presiunea de alimentare cu apă pentru consumatorii din localitatea Cerbu, zona „Bahna”. Staţia va fi dotată cu 2 electropompe centrifugale orizontale (1+ 1R) cu următoarele caracteristici: Q= 9,0 m3/h, H= 36 mCA, P= 1,5 kw şi un rezervor hidrofor cu volumul de 1000 l, H preânc.= 2,5 bari. Pentru alimentarea cu staţiei s-a prevăzut un rezervor tampon, suprateran, vertical, din fibră de sticlă cu V= 2,0 m3. Zona de protecţie sanitară cu regim sever se va împrejmui cu gard din panouri bordurate din oţel zincat şi stâlpi din oţel, cu o lungime totală de 100 m.

- racorduri electrice:

          Alimentarea cu energie electrică a celor două obiective se va realiza astfel:

- staţia de pompare, va fi branşată la transformatorul existent în localitatea Copălău, printr-un cablu montat îngropat, tip TYIR 3x 70+ 35 mm2, în lungime de 30 m şi cablu montat pe stâlpi, tip TYIR 3x 70+ 35 mm2, în lungime de cca. 200 m. Puterea instalată a staţiei de pompare este de 40 kw;

- staţia de hidrofor, va fi branşată la transformatorul existent în localitatea Cerbu, printr-un cablu montat îngropat, tip TYIR 3x 35 mm2, în lungime de 65 m şi cablu montat pe stâlpi, tip TYIR 3x 35 mm2, în lungime de cca. 120 m. Puterea instalată a staţiei de pompare este de 4 kw;

           b). cumularea cu alte proiecte:

           Proiectul propus se va corela cu Master Planul judeţean pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 227/2009.

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş) şi apă;

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului nu vor rezulta deşeuri.

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei, nu vor exista emisii poluante.

            f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

           2. Localizarea proiectului:

            2.1. utilizarea existentă a terenului- suprafaţa totală de teren pentru care s-a solicitat emiterea Certificatului de Urbanism este de St= 6372,00 m2, din care construită Sc= 40,00 m2.

            2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

           2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

           a). zonele umede- nu este cazul;   

           b). zonele costiere- nu este cazul;

           c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

           d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

            e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

            f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

           h). ariile dens populate- nu este cazul;

           i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

           3. Caracteristicile impactului potenţial:

            a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

           b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

           c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

           d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

           e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

            II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

          Condiţiile de realizare a proiectului:

           a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 59 din 23.09.2013, emis de Consiliul Judeţean Botoşani;

           b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

           c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

           d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

           e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

           f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

           g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

           h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

           i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

           j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

           k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Copălău;

  l). punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după solicitarea şi revizuirea autorizaţiei de mediu;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:Construire heleşteupropus a fi amplasat în extravilan Draxini, com. Băluşeni, jud. Botoşani,  beneficiar,  CHIHAIA ELENA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 27.12.2013.

 Data afişării anunţului: 19.12.2013

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCHIHAIA ELENA din loc. Draxini, com. Băluşeni, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 9504 din 28.10.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.11.2013, că proiectul Construire heleşteupropus a fi amplasat în extravilan Draxini, com. Băluşeni, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa nr. 2, pct. 1, lit. c  - proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –“Construire heleşteu”:

Beneficiarul îşi propune realizarea unui heleşteu pentru stocarea unor volume de apă ce vor fi utilizate, în principal, la irigarea grădinii de legume ce urmează a fi amenajată pe terenul proprietate.

Investiţia propune:

Alimentarea cu apă

- pentru umplere : 2284 mc;

-pentru acoperire pierderi: 1475 mc;

-pentru asigurarea necesarului de apă pentru irigarea grădinii de legume: 1787 mc;

Anual va fi necesar a fi asigurat un volum de apă de 3262 mc, pentru irigaţii şi acoperire pierderi;

c)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

d)utilizarea resurselor naturale: -  nu este cazul;

e)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea localităţii Draxini.

Pământul rezultat din săpătură va fi împrăştiat pe terenul adiacent, deţinut de beneficiar, având suprafaţa de 8932 mp, pe care se va amenaja şi grădina de legume.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort– nu este cazul.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

 2.Localizarea proiectului:

Proiectul Construire heleşteuva fi amplasat în extravilan Draxini, com. Băluşeni, jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul se afla extravilan Draxini, com. Băluşeni, jud. Botoşani în suprafaţa totală de 8932 mp.

Vecinatati :

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

 3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 25 din 10.04.2013 emis de Consiliul Judeţean Botoşani.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite, pentru proiectul: ”Extinderea ?i modernizarea sistemelor de alimentare cu apă ?i canalizare – epurare în jude?ul Boto?ani” pentru următoarele obiective de investi?ii:

- Îmbunătă?irea sta?iei de tratare a apei potabile Cătămără?ti

- Reabilitarea ?i extinderea SEAU Dorohoi

- Sta?ia de tratare a apei potabile Bucecea

- Construirea sta?iei de epurare Vorona

- Construirea sta?iei de epurare Flamânzi

- Extinderea re?elelor de apă ?i canalizare în Aglomerarea Flămânzi – Frumu?ica

- Extinderea re?elelor de canalizare în Aglomerarea Vorona – Tudora,

amplasat în jud. Botosani, titular SC Nova Apaserv SA. Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botosani din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosanişi la sediul SC Nova Apaserv SA din mun. Botosani, B-dul M. Eminescu nr. 34, jud. Botosani, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, în termen de 13 zile de la afişare.

Data afişării anunţului pe site:

09.01.2014

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Alimentare cu energie electrică parc panouri  fotovoltaice – Ciotir Sanda în localitatea Hudum, comuna Curteşti, judeţul Botoşani”, propus a fi amplasat loc. Hudum, com. Curteşti, jud. Botoşani, titular CIOTIR SANDA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 16.01.2014.

 Data afişării anunţului: 09.01.2014

 PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCIOTIR SANDAdin  loc. Hudum, com. Curteşti, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10960/18.12.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.01.2014, că proiectul “Alimentare cu energie electrică parc panouri  fotovoltaice – Ciotir Sanda în localitatea Hudum, comuna Curteşti, judeţul Botoşani”, propus a fi amplasat loc. Hudum, com. Curteşti, jud. Botoşani,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa nr. 2, pct. 3, lit. a  - instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice.

 1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –lucrările de investiţie au drept scop: alimentarea cu energie parc panouri fotovoltaice.

Investiţia propune:racordarea cu energie electric a obiectivului

Descrierea proiectului:

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - în vederea funcţionării staţiei de betoane se vor folosi: structuri metalice,agregate minerale, respectiv apă;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina de către operatorul care asigură salubrizarea com. Curtesti, pe bază de contract.

Pământul rezultat urmare construirii fundaţiei şi nefolosit integral va fi transportat pe un spaţiu aparţinând beneficiarului lucrării.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: intravilanul satului Hudum, comuna Curtesti, jud. Botosani,  P.C 214/35 şi PC 183.

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată, situat în  UTR 12, sat Hudum,com. Curte?ti – sunt permisiuni de extindere reţea electrică.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

 3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 146 din 18.12.2013 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ – PRODUCŢIE TÂMPLĂRIE ŞI DEPOZITARE ŞI ÎMPREJMUIRE TERENpropus a fi amplasat în mun. Botoşani, strada Calea Naţională nr. 233, jud. Botoşani,  titular AIOANEI DOREL şi BOTEZ COSTICĂ.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 08.01.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AIOANEI DOREL şi BOTEZ COSTICĂdin mun. Botoşani, str. Marchian nr. 2, bl. F3, sc. D, et. 4, ap. 10, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10975 din 18.12.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.01.2014, că proiectul: CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ – PRODUCŢIE TÂMPLĂRIE ŞI DEPOZITARE ŞI ÎMPREJMUIRE TERENamplasament situat în mun. Botoşani, strada Calea Naţională nr. 233, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

      Beneficiarul intenţionează construirea unui spaţiu de depozitare şi producţie tâmplărie. Suprafaţa totală a terenului este de 1826 mp din care:

- suprafaţa construită = 470 mp,

- accese carosabile, platforme şi parcaje = 878 mp,

- trotuare şi alei pietonale = 313,31 mp,

- spaţii verzi amenajate 397 mp.

Prin prezentul proiect se propune alimentarea cu energie termica şi electrică prin branşamente realizate din corpul clădirii alăturate al SC REC SRL, al căror asociaţi sunt aceeaşi ca şi beneficiarii studiului actual.

Hala propusă nu va fi alimentată cu apă şi canalizare, acestea fiind utilizate în clădirea din apropiere.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în mun. Botoşani,strada Calea Naţională nr. 233, teren în proprietate privată Aioanei Dorel şi Aioanei Camelia (soţi) şi Botez Costică şi Botez Elena (soţi),

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluareadecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 625  din 07.10.2013 emis de Primăria Municipiului Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

l).La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite, pentru proiectul: ”Extinderea ?i modernizarea sistemelor de alimentare cu apă ?i canalizare – epurare în jude?ul Boto?ani” pentru următoarele obiective de investi?ii:

- Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de apă ?i canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi

- Devierea conductelor de aduc?iune în zona alunecărilor de teren Leorda

- Extinderea re?elelor de apă ?i canalizare în ZAA/aglomerarea Boto?ani,

amplasat în jud. Botosani, titular SC Nova Apaserv SA. Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botosani din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosanişi la sediul SC Nova Apaserv SA din mun. Botosani, B-dul M. Eminescu nr. 34, jud. Botosani, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, în termen de 13 zile de la afişare.

Data afişării anunţului pe site:

16.01.2014

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire Casa trandafirilor” - pensiune agroturistică şi spaţiu recreaţional,  propus a fi amplasat în extravilanul loc. Copălău, com. Copălău, jud. Botoşani, titular CEPLINSCHI GHERGHINA.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 28.01.2014.

 Data afişării anunţului: 20.01.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deCEPLINSCHI GHERGHINAdin  loc. Copălău, com. Copălău, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 4539/10.05.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.01.2014, că proiectul Construire Casa trandafirilor” - pensiune agroturistică şi spaţiu recreaţional,  propus a fi amplasat în extravilanul loc. Copălău, com. Copălău, jud. Botoşani,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa 2, la pct.10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbană;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –lucrările de investiţie au drept scop: construirea uneipensiuni agroturistice şi spaţiu recreaţional.

Investiţia propune: construire cladire pensiunie cu regim de înălţime parter + mansardă si  grupu social - parter.

Descrierea proiectului:

Pensiunea este compusă dintr-un singur corp: corp de cazare şi Spatiu servit masa si bucatarie. Corpul de cazare este dezvoltat pe mansardă  cu o arie construită de 124,94 mp şi o arie desfăşurată de 124,94 mp, patru travei de 8,50 , două de 3,84 m şi trei travei de 12,76 m.

Spatiul de servit masa, cu o suprafaţă utilă de 15,71 mp, este o situat la parterul construcţiei, împreună cu bucătăria cu o suprafaţă utilă de 13,45 mp, casa scării ocupă 5,37 mp, doua toalete cu lavoar  12.56 mp şi un holde 8,99 ma. înălţimea interioara este de 2.70 m. Aria construita a parterului este de 124,94 mp.

Aria desfăşurată a clădirii este de 249,88 mp  şi un volum de 674,676 mc.

         - Suprafaţa totală teren                               =          15198,00 mp

         - Aria construită/desfăşurată existentă    =                  0,00 mp;

                     POT existent =      0   %

                     POT propus   = 13,44 %

                     CUT existent = 0,00

                     CUT propus  = 0,016

Alimentarea cu apăse va face din puţul forat realizat în incintă.Forajul se va săpa la adâncimea de 70-90 (100)m şi va capta stratele de la peste 60-80 m adâncime.

Evacuarea apelor uzate menajererezultate ca urmare a utilizarii pensiunii agroturistice se va face la un bazin vidanjabil din incintă, iar cele rezultate de la piscine vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor verzi si a gradinii de trandafiri. La bucatarie va fi prevazut un separator de grasimi.

Apa provenită din precipitaţii va fi colectată prin jgheaburi şi burlane dimensionate corespunzător respectiv prin receptoare de terasă şi evacuate la teren prin întoarcerea burlanelor dinspre clădire.

Alimentare cu energie electrică: de la cladirea pensiunii, pe care se va afla un tablou general,  până la postul de transformare, aflat pe un stalp la limita de proprietate, se va face legatura prin pozarea unui cablu cu protectie metalica subteran.- reţea de 141,77 ml,trifazata pozată subteran şi 303,88 ml monofazata pozată subteran.

Energia termica: pentru încalzirea spaţiilor se vor utiliza convectori sau aparate de aer condiţionat cu invertor.

Climatizarea spatiilor va fi asigurată deasemenea prin intermediul ventiloconvectoarelor, racordate la un chiller montat în exteriorul cladirii.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina de către operatorul care asigură salubrizarea com. Copălău, pe bază de contract.

Pământul rezultat urmare construirii fundaţiei şi nefolosit integral va fi transportat pe un spaţiu aparţinând beneficiarului lucrării.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: extravilanul loc. Copălău, com. Copălău, jud. Botoşani

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren arabil.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului. 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 22 din 09.05.2012 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor,  în vederea valorificării/eliminării  pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare .

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Modernizare unitate depozitare prin construire silozuri şi spaţiu pentru procesare cereale boabe com. Corlăteni, jud. Botoşanipropus a fi amplasat în intravilanul comunei Corlăteni, jud. Botoşani, titular SC GAVRIL SRL.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 28.01.2014.

 Data afişării anunţului: 20.01.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC GAVRIL SRL din loc. Corlăteni, com. Corlăteni, jud. Botoşani,, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 7753/10.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.01.2014, că proiectul Modernizare unitate depozitare prin construire silozuri şi spaţiu pentru procesare cereale boabe com. Corlăteni, jud. Botoşanipropus a fi amplasat în intravilanul comunei Corlăteni, jud. Botoşaninu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa 2, la pct.10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale şi pct. 13, lit. a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului :

- modernizarea unităţii de depozitare prin construire silozuri şi spaţiu pentru procesare cereale boabe

- prin proiect se vor achiziţiona următoarele:

Alimentarea cu apă:se realizează din sursă proprie – puţ forat (fântână)

Apele uzate  menajere: reţea de canalizare racordată la bazin betonat vidanjabil

Încălzirea:centrală termică pe combustibil solid

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -nu este cazul.                     

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

 2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în intravilanul localităţii Corlăteni, comuna Corlăteni, judeţul Botoşani, pe terenul aflat în proprietatea solicitantului.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 11 din 08.08.2012 emis de Primăria Comunei Corlăteni;

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul Modernizare LEA 110 kV simplu circuit Mitoc – Saveni – Abator Catamarasti – Botosani – Veresti Suceava, pentru montare al doilea circuit”,amplasat înjud. Botoşani si jud. Suceava, titularSC  E.ON Moldova Distributie SA.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 06.02.2014.

Data afişării anunţului : 30.01.2014 

PROIECT  DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA prin SC Electroas SRL,cu sediul înmun. Iaşi,str. Moara de Foc, nr. 14, bl. 407, sc. A, ap.3,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr.9541/29.10.2013, în baza:

1.Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

2.Deciziei Preşedintelui ANPM nr. 28 din 28.11.2013, prin care se deleagă competenţa de derulare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ‘‘Modernizare LEA 110 kV simplu circuit Mitoc – Saveni – Abator Catamarasti – Botosani – Veresti -Suceava, pentru montare al doilea circuit”,propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ a două judeţe:Botosani si Suceava,

3.Punctului de vedere nr. 621 din 27.01.2014, emis de APM Suceava în urma şedinţei CAT din 17.01.2014, în care se propune emiterea Deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată,

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.01.2014, că proiectul Modernizare LEA 110 kV simplu circuit Mitoc – Saveni – Abator Catamarasti – Botosani – Veresti - Suceava, pentru montare al doilea circuitpropus a fi realizat pe teritoriul administrativ a două judeţe:Botosani si Suceava,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2,la pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului – se propune realizarea  următoarelor:

Centrala Electrică Eoliană  MITOC 100,8 MKV se racordează la reţeaua electrică de transport printr-o linie LEA 110 kV de cca. 89 km lungime la bara de 110 kV  a staţiei 400/220/110 Suceava. Racordarea CEE Mitoc 100,8 MKV se realizeaza pe  traseul actual al LEA 110kV: Mitoc – Saveni – Abator Catamarasti – Botosani – Veresti - Suceava, aparţinând SC E.ON Moldova Distribuţie SA.

Modernizarea se va realiza utilizând atât traseul liniilor existente  cât si amplasamentul stâlpilor.

LEA 110 kV – IKVE (circuitul 2) se va amplasa, în regim de închiriere, ca un circuit distinct pe stâlpii liniilor electrice aeriene de înalta tensiune dublu circuit noi, care vor înlocui parţial liniile electrice aeriene de înalta tensiune simplu circuit existente. Circuitul existent, amplasat în prezent  pe liniile electrice aeriene de înalta tensiune simplu circuit existente, va fi înlocuit cu  unul având aceiasi capacitate energetica, amplasat pe stâlpii noi dublu circuit.

Urmatoarele porţiuni de linii electrice aeriene de înalta tensiune simplu circuit  existente,  vor fi înlocuite cu linii electrice aeriene de  înalta tensiune dublu circuit noi:

-Suceava – Veresti stp. 1 – 55 (sc) = 11,7 km.

-Veresti – Botosani stp. 1 – 109 (sc) = 23,6 km;

-Botosani – Catamarasti stp. 10 – 17 (sc) = 1.4 km;

-Catamarasti – Abator stp. 23 – 58 (sc) = 6.7 km;

-Abator – Saveni stp. 1 – 167 (sc) = 30.7 km;

-Saveni – Mitoc + Saveni – Darabani stp. 1 – 14 (sc) = 2,7 km;

-Saveni – Mitoc stp. 15 – 108 (sc) = 15 km.

c)cumularea cu alte proiecte: - proiectul asigură racordarea la reţeaua electrică de transport a PARCULUI  EOLIAN AEOLUS” 1, situat în extravilanul comunei Mitoc;

d)utilizarea resurselor naturale: - modernizarea se va realiza utilizând atât traseul liniilor existente  cât si amplasamentul stâlpilor existenţi.

e)producţia de deşeuri:

- deşeuri municipale în amestec;

- deşeuri valorificabile (metalice, hârtie şi carton, materiale plastice, etc.);

- pământ de excavaţie excedentar.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor;

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: teritoriul administrativ a două judeţe:Botosani si Suceava.

2.1. utilizarea existentă a terenului – domeniul public şi privat administrat de S.C.  E.ON Moldova Distribuţie S.A., categoria de folosinţă – căi de comunicaţie, păşuni, arabil, curţi construcţii.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – traseul propus al proiectului intersectează:

- situl ROSPA0049 – Iazurile de pe valea Ibănesei - Băşeului Podrigăi pe teritoriul judeţului Botoşani;

- situl ROSCI0380 – Râul Suceava – Liteni pe teritoriul judeţului Suceava.

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale –nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Traseul propus al proiectului intersectează siturile Natura 2000:

- ROSPA0049 – Iazurile de pe valea Ibănesei - Băşeului Podrigăi pe teritoriul judeţului Botoşani;

- ROSCI0380 – Râul Suceava – Liteni pe teritoriul judeţului Suceava.

Distanţele minime faţă de siturile Natura 2000 cele mai apropiate:

- cca 1 km faţă de ROSCI0076 Dealu Mare – Hârlău;

- cca 400 m faţă de ROSPA0116 Dorohoi – Şaua Bucecei.

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  lucrările de montaj, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului: - impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Traseul propus al proiectului intersectează siturile Natura 2000:

- ROSPA0049 – Iazurile de pe valea Ibănesei - Băşeului Podrigăi pe teritoriul judeţului Botoşani;

- ROSCI0380 – Râul Suceava – Liteni pe teritoriul judeţului Suceava.

Integritatea siturilor natura 2000 nu este afectată de lucrările propuse prin proiect, deoarece se foloseşte traseul liniei existente şi amplasamentul stâlpilor existenţi, astfel:

1. nu reduce suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate;

4. nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţiile ariilor naturale protejate.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 37 din 31.05.2013 emis de Consiliul Judeţean  Botoşani şi Certificatul de Urbanism nr. 16 din 19.04.2013 emis de Consiliul Judeţean  Suceava.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Sa respecte prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere intersectarea  şi amplasarea proiectului in vecinatatea  siturilor Natura 2000;

d)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

e)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

f) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

g)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011  privind regimul deseurilor;

h) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Construire staţie de sortare produse de balastieră”, propus în extravilanul comunei Corni judeţul Botoşani”, titular SC TRANSILVIU SRL Hudum comuna Curteştijudeţul Botoşani.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 Data afisarii anuntului: 04.02.2014 

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TRANSILVIU SRL Hudum comuna Curteştijudeţul Botoşani,înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10816/13.12.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.12.2013, că proiectul: “Construire staţie de sortare produse de balastieră”, propus în extravilanul comunei Corni judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2 lit.a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – Suprafaţa totală a terenului pe care se amplasează staţia de sortare este de 16.544 mp.

Staţia de sortare şi spălare a agregatelor este localizată în bazinul hidrografic al râului Siret (curs mijlociu), respectiv în albia majoră pe malul stâng, în locul numit ”Corni – Hrubă”.

Pe amplasament sunt prevăzute următoarele construcţii permanente, S = 351,10 mp:

 Construcţii din lemn provizorii:

Prelucrarea resursei/rezervei geologice de agrgate minerale de râu se va realiza prin staţia de sortare – spălare – concasare Corni – Hrubă, care are următorul flux tehnologic:

• alimentarea staţiei cu resursă geologică (agregate)

• alimentarea staţiei cu apă industrială

• deversarea apei uzate tehnologice

• excavarea nămolului deshidratat din bazinele de decantare

 Alimentarea cu apăa obiectivului, în scop tehnologic, se va realiza printr-o priză de mal din râul Siret;

- Instalaţia de aducţiune de la priza de mal la cuva ciurului vibrator este compusă din priza de apă la mal

- Instalaţia de pompare a apei este constituită din:

• colectorul staţiei de pompare, este un furtun flexibil de cauciuc, cu inserţie metalică şi Ø 90 mm, care permite deplasarea acestuia pe verticală, la oscilaţiile de nivel ale apei din râu;

• electropompă tip Lotru 125 C (30 KW), amplasată pe o fundaţie din beton care pompează apa prin sorbul racordului flexibil;

• conductă de aducţiune, amplasată până la jgheabul de descărcare al balastului brut, la intrare în cuva bateriei ciururilor vibratoare la capătul transportorului cu bandă.

 Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea balastului brut.

Instalaţia de evacuare a apei utilizate în fluxul tehnologic este compusă din următoarele echipamente

• conducte de evacuare de la clasorul cu roată cu cupe la bazinul decantor nr. 1, care transportă apa uzată, care conţine partea levigabilă de 0-0,2 mm, gravitaţional. Conducta este din ţeavă PVC cu Ø 160 mm, îngropată şi cu o lungime totală de 190 m;

• conducte de evacuare, de la bazinul decantor nr. 1 la bazinul decantor nr. 2, care transportă apa uzată cu conţinut levigabil şi este din ţeavă PVC cu Ø 160 mm, îngropată şi cu lungimea de 21 m;

• conductă de evacuare  (deversor - efluent) a apei preepurate în receptorul râul Siret, cu dimensiunile L= 10 m şi Ø 150 mm

• bazine decantoare pentru sedimentarea particolelor levigabile aflate în suspensie, dimensionate la un volum de 688 mc, sunt decantoare longitudinale cu următoarele dimensiuni:

 b)cumularea cu alte  proiecte – construirea şi amplasarea staţiei de sortare este necesară pentru valorificarea agregatelor minerale de râu provenite din perimetrul Corni – Hrubă 1al cărui titular de exploatare este SC TRANSILVIU SRL;

c)utilizarea resurselor naturale – La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani, iar în incinta perimetrului se vor executa operaţii de exploatare şi de sortare – spălare  - concasare a materialului exploatat;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul aferent realizării proiectului se află în extravilanul comunei Corni judeţul Botoşani.

Pentru realizarea investiţiei s-a obţinut Certificatul de Urbanism cu nr. 84 din 26.11.2013, eliberat de către Consiliul Judeţean Botoşani. 

 2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

 II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism cu nr. 84 din 26.11.2013, eliberat de către Consiliul Judeţean Botoşani.    

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)Se va solicita revizuirea autorizaţie de mediu nr. 124 din 08.11.2010, eliberată pentru„BALASTIERA CORNI – HRUBA SI STATIE DE SORTARE - SPALARE”, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amenajare incinerator deşeuri de origine animal şi asimilabile”, propus a fi amplasat în oraş Bucecea, str.Sucevei, jud. BotoşanititularSC TELECOM BUSINESS SERVICES SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

06.02.2014

 Proiectul deciziei etapei de încadrare

Ca urmare a solicitării depuse de SC TELECOM BUSINESS SERVICES SRL,dinjud.Botoşani, oraş Bucecea, str.Sucevei nr.37,pentru proiectul “Amenajare incinerator deşeuri de origine animal şi asimilabile, propus a fi amplasat în oraş Bucecea, str.Sucevei, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 302 / 14.01.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.01.2014, că proiectul ““Amenajare incinerator deşeuri de origine animal şi asimilabile”, propus a fi amplasat în oraş Bucecea, str.Sucevei,jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:                                                                                                

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 11, lit. b

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia constă în amplasarea unui incinerator deşeuri de origine animală şi asimilabile, de tip Prometheus 1000 în incinta societăţii. Capacitatea proiectată de incinerare este de maxim 900 kg/şarjă, cu o rată de 50 kg/h, durata unei şarje fiind de maxim 18 ore, iar durata de funcţionare este de 20 h/zi.Substanţele ce urmează a fi incinerate sunt considerate substanţe nepericuloase în sensul prevedreilor din Regulamntul CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European.

Hala tehnologică va fi compartimentată astfel:

- în compartimentul situat pe latura vestică va fi amplasat incineratorul pentru deşeuride origine animală şi asimilabile, inclusiv zona de deservire aferentă şi spaţiu pentru depozitarea cenuşei;

- în al doilea compartiment, situat pe latură vestică, vor fi prevăzute cele două camere frigorifice, prevăzute cu instalaţii de răcire ce funcţionează cu freon, un birou, grup sanitar şi vestiar pentru personal.

Incineratorul va fi de capacitate redusă şi va procesa deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor, deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animală, deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine, materii care nu se pretează consumului sau procesării, deşeuri din comerţ sau instituţii (confiscate, improprii comercializării sau consumului). Aceste deşeuri vor fi preluate în recipiente speciale şi etichetate corespunzător, vor fi depozitate pe durată limitată în incinta societăţii în spaţiile frigorifice amenajate corespunzător, la o temperatură de 0 – 4 grade C.

Incineratorul este dotat cu două camere de ardere – camera de combustie de ardere primară şi camera de postcombustie de ardere secundară. Gazele şi materialele în suspensie rezultate în urma arderii primare din camera de combustie trec în a doua cameră de postcombustie, unde sunt reţinute şi are loc arderea particulelor în suspensii şi a noxelor rezultate, temperaturile de lucru în ambele camere fiind de 850 gr.C. Arzătoarele vor fi alimentate cu gaz metan.

Alimentarea cu apă:se realizează prin branşament la reţeaua de distribuţie a  SC AVONA SRL

Apele uzate  menajere: apele uzate provenite din igienizarea incintelor şi de la grupurile sanitare se va realiza intr-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 30 mc.

Încălzirea:-

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

-  resturi balast şi pietriş: 0,5 tone

- deşeuri metalice feroase: 0,8 tone

- deşeuri din ambalaje: 0,3 tone 

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în oraş Bucecea, str.Sucevei fn, judeţul Botoşani.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 25 din 16.10.2013 emis de Primăria oraşului Bucecea.

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

i) La finalizarea investitiei se va solicita autorizaţie de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Înfiin?are fermă îngră?are suine”, amplasament situat în extravilanul comunei Criste?ti, jud. Boto?ani, titularSC EXCO TIME SRL din sat. Oneaga, comuna Criste?ti nr. 377, jude?ul Boto?ani.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 12.02.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EXCO TIME SRL din sat. Oneaga, comuna Criste?ti nr. 377, jude?ul Boto?ani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 5127 din 25.05.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.02.2014, că proiectul: Înfiin?are fermă îngră?are suine”, amplasament situat în extravilanul comunei Criste?ti, jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 1, lit. e.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului –  pe terenul cu suprafa?a de 21500 mp aflat în proprietatea SC EXCO TIME SRL se va înfiin?a o ferma îngră?are suine  cu o capacitate de 1900 locuri, 1900 capete /serie, cu 3 serii/an, 1 serie = 3 luni, cu urmatoarele dotari:

Fiecare grajd  are capacitatea de 950 capete suine ?i va fi echipat cu:

Alimentarea cu apă: se va executa un pu? forat cu adâncimea de H= 50 m, ce va fi echipat cu electropompă submersibilă cu caracteristicile: P=1,1 kw, Q = 5 mc/h, HA = 120 mCA. În jurul pu?ului se va delimita zona de protec?ie sanitară.

             Distribu?ia apei se va face prin instala?ii tip HOG SLAT (sistem automat tip suzetă).

Necesarul de apă: Qzi mediu = 15,70 mc/zi = 0,18 l/s

                                                Qzi max =19,62 mc/zi = 0,22 l/s

Apele uzate  menajere – vor fi colectate printr-o re?ea de canalizare care se va executa din conducte PVC cu Dn=110mm. Apele uzate vor fi deversate într-un bazin vidanjabil etan? cu capacitatea de 12,0mc.  Apele uzate menajere vor vi vidanjate periodic.

Apele uzate tehnologice împreună cu dejec?iile animaliere vor fi colectate în 2 bazine betonate etan?e cu capacitatea totală de 2 x 1612,10mc, amplasate sub halele de cre?tere. Aceaste bazine vor comunica printr-o re?ea de canalizare îngropată cu un bazin de dejec?ii exterior  cu capacitatea de 3200 mc.

Dejec?iile vor fi folosite ca îngră?ământ natural pe terenurile agricole. 

Alimentare cu energie electrică – se face prin bran?ament la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – pu? forat cu adâncimea de 50 m echipat cu electropompă submersibilă cu caracteristicile: P=1,1 kw, Q = 5 mc/h, HA = 120 mCA. În jurul pu?ului se va delimita zona de protec?ie sanitară.

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Distanţa dintre fermă şi zona locuită din comuna Criste?ti, jud. Boto?ani  este de 1100 m.

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – investi?ia se va realiza pe un teren situat în extravilanul comunei Criste?ti, jude?ul Boto?ani, sola 19, parcelele cadastrale nr. 627/6, 628/5, 633/5, 630/4, 651/83 ?i 651/125 înscris în cartea funciară UAT Criste?ti nr. 50418. Terenul are categoria de folosin?ă arabil ?i fânea?ă, destina?ia stabilită prin PATJ – sunt permisiuni pentru construire ferme agrozootehnice, conform certificatului de Urbanism nr. 28 din 25.05.2012 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Înfiin?are fermă îngră?are suine”,amplasament situat în extravilanul comunei Criste?ti, judeţul Botoşani, APM Boto?ani a emis decizia etapei de încadrare nr. 1280 din 17.02.2014.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

S-a parcurs etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată deoarece:

Zona studiată este situată la o distanţă de 1 km faţă de Situl Natura 2000 –ROSPA0116Dorohoi - Şaua Bucecei?i la o distan?ă de 1,6 km fa?ă de Situl de importan?ă comunitară ROSCI0076 Dealu Mare-Hârlău.

Proiectul nu va afecta speciile de păsări de interes comunitar din ROSPA0116 Dorohoi ?aua-Bucecei ?i habitatele acestora. Speciile de păsări de interes comunitar nu activează în zonă decât accidental, la pasaj.

ROSCI0076 Dealu Mare- Hârlău nu este afectat de lucrările propuse prin proiect deoarece:

-nu se reduce suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar .

- nu se produc modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţiile sitului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 28 din 25.05.2012 emis de Consiliul Jude?ean Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)La punerea în funcţiune a obiectivului se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu conform ordinului MMDD nr. 1798/2007 (solicitarea va conţine procesul verbal de recepţie a lucrărilor şi procesul verbal de lucrări ascunse).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire imobil P+1E+M cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj + mansardă şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat în mun. Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34 D, jud. Botoşani, titular MACAROV CLAUDIA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 26.02.2014.

 Data afişării anunţului: 19.02.2014

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deMACAROV CLAUDIA dinmun. Botoşani, str. Col. V. Tomoroveanu, nr. 21, sc. C, ap. 6, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1215 din 13.02.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.02.2014, că proiectul “Construire imobil P+1E+M cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj + mansardă şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat în mun. Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34 D, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop realizarea unui imobil P+1E+M, cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj + mansardă şi împrejmuire teren. Suprafaţa de teren pe care se va realiza investiţia este de St=926,00mp din care:

- suprafaţa construită Sc=212,04mp

- suprafaţa utilă Su=502,23 mp

- suprafaţa construită desfăşurată Scd=710,70mp

- suprafaţă terase, balcoane S=71,17 mp

Investiţia propune:

A.construirea unui imobil P+1E+M, cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj + mansardă şi împrejmuire teren,cu suprafaţa construită Sc=212,04mp şi suprafaţa construită desfăşurată Sd=710,70mp, care va avea:

          - regimul de înălţime parter, etaj1 şi mansardă

          - structura de rezistenţă:cadre din b.a., intercalate cu zidărie portantă

          - planşee monolite din b.a. + grinzi + centuri

          - 2 scări interioare din b.a.

          - mansardă din lemn ecarisat şi ignifugat

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - din reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Botoşani printr-un branşament existent în zonă.

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare executată din conductă PVC, după care vor fi evacuate în canalizarea existentă.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, depozitate în europubele.

- deşeuri din construcţii.

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina pe bază de contract de către operatorul care asigură salubrizarea în zonă.

Deşeurile metalice se vor valorifica prin unităţi autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: mun. Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34 D, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 52 din 30.01.2014, emis de Primăria Municipiului Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală din tablă pentru depozit rumeguş şi platformă betonată pentru dejecţii animaliere”, propus a fi amplasat în loc.Cătămărăşti Deal, com.M.Eminescu, jud. BotoşanititularSC ALFA PROD SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botosani din bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Data afişării: 20.02.2014

Proiectul deciziei etapei de încadrare

Ca urmare a solicitării depuse de SC ALFA PROD SRL,dinjud.Botoşani, loc.Cătămărăşti Deal, com. M.Eminescu, jud.Botoşani,pentru proiectul “Construire hală din tablă pentru depozit rumeguş şi platformă betonată pentru dejecţii animaliere”, propus a fi amplasat în loc.Cătămărăşti Deal, com.M.Eminescu, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1084 / 11.02.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.02.2014, că proiectul “Construire hală din tablă pentru depozit rumeguş şi platformă betonată pentru dejecţii animaliere”, propus a fi amplasat în loc.Cătămărăşti Deal, com.M.Eminescu,jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:                                                                                                   

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a şi pct.10 lit.a

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului – investiţia constă în:

- construirea unei hale cu o suprafaţă de 250 mp cu fundaţie de beton pe stâlpi metalici şi învelitoare din tablă cutată. Magazia va permite stocarea unei cantităţi suficiente de rumeguş pentru popularea a două serii de pui.

- construirea unei platforme pentru depozitarea dejecţiilor rezultate din procesul de creştere a puilor la sol. Platforma va fi realizată cu pardoseală din beton cu zid betonat pe trei laturi. Pe latura deschisă va fi realizată o rigolă de scurgere pentru captarea şi dirijarea apei spre bazinul vidanjabil aflat lângă platformă. Pe latura stângă, platforma va avea o rampă de încărcare a dejecţiilor direct în bena maşinilor de transport. Platforma va avea 24,4 m lungime, 9,1 m lăţime şi o suprafaţă de 210 mp.

Alimentarea cu apă:-

Apele uzate  menajere: -

Încălzirea:-

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale: -

d)producţia de deşeuri:

-  resturi balast şi pietriş: 0,5 tone

- deşeuri metalice feroase: 0,8 tone

- deşeuri din ambalaje: 0,3 tone 

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: -                          

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate

2.Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – Proiectul se va realiza în incinta Fermei de păsări ce aparţine de SC ALFA PROD SRL

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate,  zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului este minimă având în vedere că: extragerea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare se realizeaza din aval spre amonte in conditii de corectii si regularizare a cursului de apa.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 175 din 05.12.2013 emis de Primăria comunei Mihai Eminescu.

b)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

c)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

d) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

e)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 2011.

f) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

g)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

h)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a  deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Construire hală depozitare furaje”, propus în localitatea Răchiţi judeţul Botoşani”, titular SC ELA GENERAL COM SRL Răchiţijudeţul Botoşani.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 Data afisarii anuntului: 19.02.2014

 PROIECT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ELA GENERAL COM SRL RĂCHIŢIcu sediul în localitatea Răchiţi judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1120/11.02.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.02.2014, că proiectul “Construire hală depozitare furaje”, amplasament situat în localitatea Răchiţi comuna Răchiţi, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale şi pct. 13 lit.a;

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 22548 mp, se află în intravilanul localităţii Răchiţi jud. Botoşani, iar suprafaţă construită la sol a halei de depozitare, cu regim de înălţime parter, va fi de 506,74 mp.

Prin proiect se propune construirea unei hale de depozitare furaje, cu capacitatea de depozitare totală de cca 1000 mc.

Pentru depozitarea furajelor se va utiliza 2/3 din suprafaţa utilă a halei, restul de 1/3 din suprafaţă va fi destinată accesului în hală a autocamioanelor de mare tonaj de marfă specifică şi utilajelor de încărcare/manipulare furaje.

Construcţia va fi pe structură cu platformă din beton, diafragme din beton armat, structură

metalică, pereţii din panouri termoizolante, tâmplărie din PVC şi învelitoare din panouri termoizolante.

Alimentarea cu apăa obiectivului, - nu este cazul (nu este necesară alimentarea cu apa a halei de depozitare).

Apele uzate menajere– nu este cazul

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este de curţi – construcţii şi se află în UTR24 – zonă cu funcţiuni mixte – agricole, industriale şi depozitare.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 4 din 30.01.2014 emis de Primăria Comunei Răchiţi jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, SPĂLĂTORIE AUTO ŞI VULCANIZARE, ÎMPREJMUIRE, PLATFORME BETONATE, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI APĂ CANALIZARE”, propus în municipiul Dorohoi str. Oborul Nou PC 3374, jud. Boto?ani, titular CHIRICA CONSTANTIN din municipiul Dorohoi.

Decizia autorităţii de mediu , precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Botoşani bdul M Eminescu nr.44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botoşani în termen de 8 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării anunţului 26.02.2014 

DRAFT DECIZIE  ETAPĂ  DE  ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CHIRICA CONSTANTIN PETRU din municipiul Dorohoi bd. Victoriei nr. 5 bl. A3 et. 3 ap. 11 jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1382/18.02.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.02.2014, că proiectul CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, SPĂLĂTORIE AUTO ŞI VULCANIZARE, ÎMPREJMUIRE, PLATFORME BETONATE, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI APĂ CANALIZARE”, propus în municipiul Dorohoi str. Oborul Nou PC 3374, jud. Boto?ani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10 lit.b – proiecte de dezvoltare urbană;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 2443 mp, se află în intravilanul municipiului Dorohoi Răchiţi jud. Botoşani, iar suprafaţă construită la sol a spălătoriei auto cu vulcanizare va fi de 170,71 mp, cu regim de înălţime parter.

Prin proiect se propune construirea unei spălătorii auto cu vulcanizare, cu 3 boxe de spălare şi a unui decantor de nămol cu separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor uzate tehnologice.

Construcţia va fi pe structură cu platformă din beton, închideri exterioare din panouri metalice tip sandwich cu grosimea de 10 cm, şarpantă cu elemente de rezistenţă din metal, învelitoare din panouri termoizolante şi pardoseli din beton.

Alimentarea cu apăa obiectivului, se va realiza prin branşament la reţeaua de alimentare din zonă, cu un consum de 30 mc/lună.

Apele uzate menajere– evacuarea apelor uzate menajere se realizează în reţeaua de canalizare a municipiului Dorohoi. Evacuarea apele uzate tehnologice se realizează prin intermediul unui decanator – separator de hidrocarburi în reţeaua de canalizare a municipiului Dorohoi judeţul Botoşani.

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului este de curţi – construcţii – zonă cu locuinţe individuale şi funcţiuni complementare – comerţ servicii.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării proiectului;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact redus, temporar şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d)probabilitatea impactului – redusă, pe perioada execuţiei proiectului şi pe perioada de funcţionare;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 25 din 10.02.2014 emis de Primăria Municipiului Dorohoi jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

f) Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Înfiinţare fermă pentru creşterea bovinelor de carne, în extravilanul localităţii Bucecea, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Bucecea, str. DE 179, jud. Botoşani, titular SC TELECOM BUSINESS SERVICES SRL BUCECEA.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 12.03.2014.

 Data afişării anunţului: 05.03.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC TELECOM BUSINESS SERVICES SRL BUCECEAdinmun. Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 6, sc. B, et. 3, ap. 36, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 104 din 08.01.2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.03.2014, că proiectul “Înfiinţare fermă pentru creşterea bovinelor de carne, în extravilanul localităţii Bucecea, judeţul Botoşani” propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Bucecea, str. DE 179, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. e – instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă.

1.Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – lucrările de investiţie, au drept scop înfiinţarea unei ferme pentru creşterea bovinelor de carne. Suprafaţa terenului pe care se va realiza investiţia este de S=14400mp.

Investiţia propune:

A.construirea unui complex pentru creşterea bovinelor de carne format din:

- o hală cu capacitate de 240 de capete bovine (12 boxe a câte 20 capete), realizată prin:

- structură metalică uşoară modular, din cadre din oţel zincat, cu învelitoare specială de membrană tip PVC

- închiderile laterale vor fi completate cu pereţi din panouri tip sandwich cu ferestre şi uşi din PVC

- pardosaela se va executa din beton armat, impermeabilizată

- sistemul de ventilaţie va fi natural

- magazine cereal

- carantină 80 capete

- fânar

- platformă depozitare gunoi de grajd

- bazin stocare purin

- bazin vidanjabil etanş pentru stocare ape uzate menajare

- cântar 60t.

B.alimentarea cu apă, se va realiza, astfel:

          - necesarul de apă va fi asigurat dintr-o sursă proprie, subterană, un puţ forat, la o adâncime de aproximativ 20-30m, iar diametrul lui va fi de 500 mm şi va cuprinde:

- pompă submersibilă necesară scoaterii apei din puţul forat

- vas de acumulare, capacitate de 500 l, pentru stocarea apei

- instalaţie hidrofor pentru pomparea apei din vasul de acumulare, către reţeaua de apa

C.evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, se realizează astfel:

          - pentru evacuarea apelor uzate menajere provenite de la filtrul sanitar se execută un bazin vidanjabil etanş, din beton armat, cu capacitatea de 30 mc

- apele uzate rezultate în urma operaţiilor de igienizare a halei vor fi evacuate în bazinul de stocare a purinului

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă din zonă.

b)cumularea cu alte proiecte: -  nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale judeţului Botoşani;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

- deşeuri municipale în amestec, colectate în europubele;

- deşeuri metalice.

- deşeuri din construcţii.

În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta:

- gunoiul de grajd va fi evacuate mecanizat din grajd şi va fi depozitat pe o platform betonată, impermeabilizată, cu suprafaţa de 1280 mp

- dejecţiile lichide vor fi evacuate din grajd prin intermediul unei rigole betonate, apoi stocate intr-un bazin de stocare a purinului, amplasat în aval de grajd. Capacitatea de stocare a bazinului de purin va fi de 72 mc.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor.

Nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: extravilanul localităţii Bucecea, str. DE 179, jud.Botoşani.   

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren proprietate privată.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediuîn vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 7 din 04.03.2014, emis de Primăria Oraşului Bucecea.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

c) Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie.

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie.

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate.    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legei nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Peperioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje.

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor.

j)La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu învederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul„CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA 3 MARGARETE SI IMPREJMUIRE IN LOCALITATEA CURTESTI ZONA LEBADA RAI COMUNA CURTESTI JUDETUL BOTOSANI” , titular PFA ENACHE ANDREI OVIDIU din localitatea Gorbanesti judetul Botosani 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 12.03.2014       

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de P.F.A. ENACHE ANDREI OVIDIUcu sediul în localitatea Gorbăneşti comuna Gorbăneşti judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10071/18.11.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.03.2014, că proiectul “Construire pensiune agroturistică 3 margarete şi împrejmuire în localitatea Curteşti, Zona Lebăda RAI, comuna Curteşti”, amplasament situat în intravilanul comunei Curteşti, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 2694 mp, se află în intravilanul comunei Curteşti jud. Botoşani, iar suprafaţă construită la sol a clădirii pensiunii, cu regim de înălţime P+E, va fi de S=178,84mp, suprafaţa desfăşurată a construcţiei S = 290,18 mp.

Prin proiect se propune construirea unei pensiuni agroturistice cu o capacitate de cazare de 4 camere câte 2 locuri fiecare.

Construcţia va prezenta următoarele caracteristici:

 Alimentarea cu apă a obiectivului  - se va realiza dintr – un puţ forat, pentru asigurarea apei potabile.

Apele uzate menajere– se va realiza într – un bazin betonat vidanjabil

Agentul termic– cu ajutorul unei centrale termice cu combustibil solid (lemn)

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul pe care va fi amplasat proiectul   este propus pentru construcţii civile

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 137 din 15.11.2013 emis de Primăria Comunei Curteşti jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

          Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul: Exploatare agregate minerale de rau- Perimetrul Corni- Jugaru, amplasat în extravilan com. Corni, albia minora a raului Siret, mal stang, jud. Botosani, beneficiar SC CORNELL’ S FLOOR SRL Roma.

          Proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

          Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

         Data afisarii: 20.03.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE        

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CORNELL’S FLOOR SRL Roma, cu sediul în localitatea Roma, com. Roma, jud. Botoşani,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 2106 din 12.03.2014;

             în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor, desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.03.2014, că proiectul: EXTRAGEREA AGREGATELOR NATURALE DE RÂU- PERIMETRUL CORNI- JUGARU, propus a fi amplasat în albia minoră a râului Siret, mal stâng, bornele CSA 340 şi CSA 342, în extravilanul comunei Corni, jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

              I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

              a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. c;

            1. caracteristicile proiectului:

             a). mărimea proiectului,- lucrările de investiţie, au drept scop regularizarea şi decolmatarea, albiei minore a râului Siret şi mărirea secţiunii de scurgere. Se urmăreşte corecţia în plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului râului pe centrul albiei, eliminarea eroziunii active a malului drept şi stabilizarea talvegului râului. Investiţia propune:

             - extragerea unei cantităţi estimate de nisip şi pietriş de 30.000 m3, de pe o suprafaţă de exploatare de 10.000 m2. Perimetrul de exploatare este situat între bornele CSA 340÷ 342 şi are formă poligonală, cu lungimea medie de 280 m şi lăţimea medie de 35 m;

             - realizarea lucrărilor de întreţinere a căii de acces, la perimetru de exploatare se va realiza de către beneficiar;

            - aplicarea tehnologiei de extracţie, prin:

- utilizarea unui excavator tip draglină şi a unei wolle;

- excavarea în câmp continuu, dinspre aval spre amonte, în fâşii succesive în lungul cursului râului Siret, în condiţii de corecţie şi regularizare a cursului de apă. Exploatarea se va face prin retragere, din aval spre amonte şi de la firul apei către malul stâng, în fâşii longitudinale, succesive paralele cu râul pe tot parcursul perimetrului. Materialul excavat se va încărca în mijloacele auto şi transporta în afara zonei de exploatare. Adâncimea medie de extracţie va fi de 4,01 m, făra a se depăşi cota talvegului natural al râului;

             b).cumularea cu alte proiecte- paralel cu Perimetrul de exploatare Corni- Jugaru spre cursul de apa se află Perimetrul de exploatare agregate minerale Corni- Jugaru 3 cu suprafaţa de 5.000 m2;

             c). utilizarea resurselor naturale. La realizarea investiţiei se vor utiliza resursele naturale de nisip şi pietriş ale râului Siret, din Perimetrul  Corni- Jugaru;

            d). producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei nu vor rezulta deşeuri;

În timpul  timpul funcţionării obiectivului vor rezulta deşeuri din: anvelope uzate, cca. 2 buc/an, provenite de la mijloacele auto, ulei uzat, cca. 20 l/an şi acumulatori auto, cca. 2 buc./2 ani.

             Acumulatorii auto uzaţi, sunt predaţi în momentul achiziţiei de noi acumulatori. Uleiul uzat este preluat de agentul economic care asigură service-ul mijloacelor de transport.  Anvelopele uzate sunt preluate de către agentul economic care asigură service-ul mijloacelor de transport;

            e). emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- nu este cazul.

             f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate- nu este cazul. 

             2. Localizarea proiectului:

             2.1. utilizarea existentă a terenului. Proiectul se va realiza în extravilanul comunei Corni, judeţul Botoşani, pe un bun imobil în proprietatea publică a statului, aflat în administrarea Administraţiei Naţionale “APELE ROMÂNE”. Investiţia se va realiza pe partea stângă a râului Siret.

             Punctele care delimitează perimetrul de exploatare, în sistem de proiecţie STEREO 70, conform documentaţiei tehnice, au următoarele coordonate:

 ............................................................................................................................................

Nr. punct             X                      Y                     Nr. punct              X                       Y

............................................................................................................................................

       1.           679019              615922                      5.                678879             615638

       2.           679029              615902                      6.                678822             615631

       3.           679014              615801                      7.                678963             615777

       4.           678939              615706

............................................................................................................................................

             2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale, din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora. Resursa minerală se prezintă sub forma unei acumulări aluvionare sedimentate în perioade cu dinamică evolută a râului Siret. La formarea şi acumularea nisipului au contribuit un complex de factori şi anume: structura şi compoziţia geologică a depozitelor străbătute de râu în amonte de perimetrul de exploatare, distanţa de treansport, regimul precipitaţiilor, panta râului Siret, regimul climateric, aportul afluenţilor.

             Rocile cristaline au o pondere de cca. 25 % din volumul total al pietrişului şi sunt alcătuite din cuarţite, roci porfirogene, gnaise, micaşisturi şi mai rar din şisturi- cloritoase.

             Gresiile au o pondere de cca. 3÷ 35 % din volumul total al pietrişului şi sunt reprezentate în general prin gresii de platformă.

            Cu o frecvenţă redusă chiar nesemnificativă apar calcarele.

            Grosimea stratului de agregate minerale exploatabile în zonă este de max. 4,0 m.

            2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

            a). zone umede- nu este cazul;

            b). zone costiere- nu este cazul;

            c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

            d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

             e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc- nu este cazul;

             f). zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- nu este cazul;

             g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

            h).  ariile dens populate- nu este cazul;

            i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul; 

            3. Caracteristica impactului potenţial:

             a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

            b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

            c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

            d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

            e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul.

            Condiţiile de realizare a proiectului propus sunt:

             a). utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

              b). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor folosi utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

             c). se interzice amenajarea depozitelor de carburanţi în albia râului Siret, iar mijloacele de transport, la terminarea programului de lucru, vor  fi garate/ parcate exclusiv în afara albiei minore;

             d). lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara albiei râului Siret;

             e). este strict interzisă spălarea utilajelor în zona de exploatare, iar alimentarea cu motorină şi lubrefianţi se va face cu evitarea deversărilor de produse petroliere în albia sau pe malul stâng al râului Siret;

             f). se vor respecta prevederile Acordului de reabilitare, nr. 640/2014, încheiat cu Primăria Comunei Corni;

             g). înainte de începerea activităţii de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu.          

             Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “Modernizare strazi in orasul Flamanzi”,amplasat înintravilanul orasului Flamanzi, jud. Botoşani, titular Orasul Flamanzi.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 03.04.2014.

Data afişării anunţului : 26.03.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORAŞUL FLĂMÂNZI  cu sediul înoraşul Flămânzi, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 1874 din 05.03.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.03.2014, că proiectul MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL FLĂMÂNZI’’  propus a fi amplasat în intravilanul oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. e şi pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune modernizarea unui număr de 17 străzi în lungime totală de 11512 m. Modernizarea propusă constă în realizarea unui sistem rutier tip II cu următoarea structură:

- 15 cm stabilizare mecanică a pământului cu aport 50% balast;

- 25 cm strat de fundaţie din balast;

- 15 cm strat de rezistenţă din piatră spartă;

- 6 cm strat de legătură din binder BADPC 25;

- 4 cm beton asfaltic BA 16.

Modernizarea drumurilor mai presupune şi:

- şanţuri betonate C16/20 + acostamente betonate – 10288 m;

- rigolă carosabilă – 260 m;

- şanţuri ranfort – 130 m;

- rigola ranfort – 140 m;

- podeţe tubulare D 600 mm – 15 buc.;

- podeţe tubulare D 1000 mm – 34 buc.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul oraşului Flămânzi, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  domeniul public;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 19 din 20.03.2013 emis de Primăria Oraşului Flămânzi;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botoşanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “ASFALTARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”,amplasat înintravilan şi extravilan Băluşeni, Draxini, Buzeni, Coşuleni, comuna Băluşeni, jud. Botoşani, titular COMUNA BĂLUŞENI.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului : 26.03.2014

  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BĂLUŞENI prin Stratulat Neculai - primarcu sediul însat Băluşeni, comuna Băluşeni, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2399 din 20.03.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.03.2014, că proiectul ASFALTARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂLUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI’’  propus a fi amplasat în intravilan şi extravilan Băluşeni, Draxini, Buzeni, Coşuleni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. e şi pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului – Realizarea investitieiinclude lucrari pe urmatoarele strazi:

 

Nr. Crt.

Strada 

Lungime de aplicare (m)

Suprafata               (mp)

1

DC49 A

7160

64440

2

DC49

1040

9360

 

TOTAL

8200

73800

  Etapele principale de realizare a investitiei sunt urmatoarele :

- decaparea structurii rutiere existente ;

- realizarea podetelor transversale drumului ;

- realizarea fundatiei structurii rutiere ( strat de balast si strat de piatra sparta)

- realizarea elementelor de scurgere a apelor pluviale ( santuri si rigole  pamant / beton) ;

- realizarea suprastructurii rutiere.

Pentru creşterea capacităţii portante şi aducerea drumului la parametrii corespunzatori clasei tehnice, în funcţie de situaţia existentă, datele culese din teren şi studiile geotehnice a fost proiectată următoarea structură rutieră:

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

- deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilan şi extravilan Băluşeni, Draxini, Buzeni, Coşuleni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  domeniul public;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 10 din 19.03.2014 emis de Consiliul Judeţean Botoşani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE”,amplasat înîn loc. Trusesti, com. Trusesti, jud. Botoşani, titularCOOPERATIVA AGRICOLA MOLDAVIA.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 09.04.2014.

Data afişării anunţului : 02.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COOPERATIVA AGRICOLĂ MOLDAVIAcu sediul înstr. 101, loc. Cătămărăşti Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 866 din 29.01.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.04.2014, că proiectul “CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE’’  propus a fi amplasat în intravilanul loc. Truşeşti, com. Truşeşti, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune construirea urmatoarelor:

          - depozit de cereale format din 6 celule metalice cu capacitatea de 1000 t fiecare;

          - uscător de cereale cu capacitate de 20 t/h pe GPL;

          - centrală termică pe combustibil solid cu P= 30 kW;

          - bazin vidanjabil cu V= 24 mc;

          - clădire recepţie cu S= 22 mp;

          - cabină portar cu S= 11,5 mp;

          - platforme şi alei betonate cu S= 3445 mp;

          - microcentrală cu panouri fotovoltaice;

          - împrejmuire.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul loc. Truşeşti, com. Truşeşti, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  curţi şi construcţii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 1 din 07.01.2013 emis de Primăria Comunei Truşeşti;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botoşanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “CONSTRUIRE SPAŢIU VULCANIZARE, SCHIMB ULEI, PIESE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT CAUCIUCURI”,amplasat înoraş Săveni, str. Petricani nr. 1A,jud. Botosani, titular S.C. SFINX – COM SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului : 09.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SFINX – COM SRL prin Sandu Vasilecu sediul înmun. Botoşani, str. Cornişa nr. 23, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2889/03.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.04.2014, că proiectul CONSTRUIRE SPAŢIU VULCANIZARE, SCHIMB ULEI, PIESE AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT CAUCIUCURI’’  propus a fi amplasat în oraş Săveni, str. Petricani nr. 1A,jud. Botosani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b;

b)mărimea proiectului – Prezentul proiect tratează realizarea unei hale, cu regim de înălţime parter, având destinaţia de spaţiu vulcanizare, schimb ulei, piese auto, spălătorie auto şi depozit cauciucuri. Se propun construcţia următoarelor spaţii:

- birou 23.95 mp,

- hol recepţie clienţi 36.45 mp,

- grup sanitar 1 6.00 mp,

- spaţiu comercial 37.95 mp,

- boxe spălătorie mp,

- vulcanizare şi schimb ulei 122.40 mp,

- vestiar 10.40 mp,

- grup sanitar 2 11.35 mp,

- depozit anvelope 24.15 mp,

suprafaţă utilă 272.65

suprafaţă construită 283.65

Apa uzată va fi captată prin intermediul unor rigole carosabile, prevăzute în boxele de

spălătorie auto, dar şi în zona de parcare. Evacuarea apei uzate se va face către instalaţia

proprie de preepurare formată din bazin de decantare, separator de grăsimi şi hidrocarburi şi bazin de retenţie, prevazute cu capace pentru vidanjare, apoi vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil.

La limita proprietăţii se va realiza un cămin de probe, din beton armat, amplasat după

instalaţia de preepurare, de unde se vor lua periodic mostre de apă.

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar;

- deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2.Localizarea proiectului: intravilanul oraşului Săveni, str. Petricani nr. 1A, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului -

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 4 din 24.01.2014 emis de Primăria Oraşului Săveni;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

l).La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita la APM Botoşani emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate pe amplasament.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Construire baza service, garaje utilaje agricole si depozite cerealepropus a fi amplasat în comuna Avrameni, jud. Botoşani, titular SC NIREVA FARMING SRL Bucuresti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Botoşani din b-dul M. Eminescu, nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 17.04.2014.

Data afişării anunţului: 10.04.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate deSC NIREVA FARMING SRL Bucurestidin Bucuresti sectorul 1, Calea Floreasca nr.55, etaj 5, camera 9, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2774/01.04.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.04.2014, că proiectul Construire baza service, garaje utilaje agricole si depozite cerealepropus a fi amplasat în comuna Avrameni, jud. Botoşani,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 în anexa 2, la pct.10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

1.Caracteristicile proiectului:

a)mărimea proiectului –lucrările de investiţie au drept scop: Construire baza service, garaje utilaje agricole si depozite cereale

Investiţia propune: Pe amplasamentul in suprafata de 11.526 mp vor construi urmatoarele corpuri cladiri:

- Cladire birouri;

- Depozit;

- Hala receptie;

- Hala depozitare;

Caracteristici cladire birouri

Regim de inaltime: parter

Hmax: 4.35 m

S construita la sol: 101 mp

S construita desfasurata: 101 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc: IV

Caracteristici depozit

Regim de inaltime: parter

Hmax: 5.00 m

S construita la sol: 107.4 mp

S construita desfasurata: 107.4 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc: IV

Caracteristici hala receptie

Regim de inaltime: parter

Hmax: 10.95 m

S construita la sol: 489 mp

S construita desfasurata: 489 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc IV

Caracteristici hala depozitare

Regim de inaltime: parter

Hmax: 9.45 mp

S construita la sol: 1416 mp

S construita desfasurata: 1416 mp

Categoria de importanta: D

Gradul de rezistenta la foc: IV

Alimentarea cu apase realizeza din subteran – put forat dotat cu electropompa submersibila tip DRK cu Q=5 mc/h , H= 120 mCA P= 1.1 kw.

Apa va fi stocata in doua rezervoare cilindrice din PVC cu capacitatea de 7000 litri fiecare , amplasate suprateran pe platforma betonata.

Apele uzate menajererezultate de la grupurile sanitare sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil etans cu capacitatea de 12.0 mc.

Apele pluvialese vor colecta prin rigole betonate si se vor dirija catre spatiile verzi.;

Energia electricava fi furnizata de SC EON MOLDOVA Botosani, prin bransament contorizat.

Energia termica: agentul termic necesar pentru incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, cu functionare pe combustibil solid –lemn de foc.

b)cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

d)producţia de deşeuri. La realizarea investiţiei vor rezulta:

Deşeurile municipale în amestec şi deşeurile din construcţii se vor elimina de către operatorul care asigură salubrizarea com. Avrameni, pe bază de contract.

Pământul rezultat urmare construirii fundaţiei şi nefolosit integral va fi transportat pe un spaţiu aparţinând beneficiarului lucrării.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul.

f) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: Comuna Avrameni, judetul Botosani

2.1. utilizarea existentă a terenului – Teren aflat in UTR – zona predominant rezidentiala si functiuni complementare

Folosinta actual a terenului – Curti constructii

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3. Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului: zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul asupra mediului este generat de săpăturile executate, zgomotul şi gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea proiectului.

d)probabilitatea impactului: impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru execuţia lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. din 28.03.2014emis de Primaria Comunei Avrameni.

b)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

c) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;

d)Se vaasigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor, în vederea valorificării/eliminării pe bază de contract prin unităţi autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011privind regimul deşeurilor;

e) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

f) Petimpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limetele prevăzute de HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g)Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare .

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Desfiin?are grajd C1, grajd C2, filtru sanitar C8, grajd pentru cai C9, pod basculă C10 ?i modernizare fermă vegetală -  construire hale depozitare cereale inclusiv remiză utilaje agricole si auto, sediu administrativ, spa?ii de cazare temporară, atelier repara?ii utilaje agricole ?i auto, clădire calcul cântar ?i laborator, clădire casă apă, rezervor PSI+PU?, magazie, pod basculă, împrejmuire, utilită?i”, amplasament situat în sat. Frumu?ica, com. Frumu?ica,  jud. Botoşani,, titularSC AGRI PE SRL.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Botoşani din B-dul M. Eminescu nr. 44 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Data afisarii anuntului pe site: 16.04.2014

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRI PE SRL din loc. Frumu?ica, comuna Frumu?ica, jude?ul Boto?ani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3002 din 07.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.04.2014, că proiectul: „Desfiin?are grajd C1, grajd C2, filtru sanitar C8, grajd pentru cai C9, pod basculă C10 ?i modernizare fermă vegetală -  construire hale depozitare cereale inclusiv remiză utilaje agricole si auto, sediu administrativ, spa?ii de cazare temporară, atelier repara?ii utilaje agricole ?i auto, clădire calcul cântar ?i laborator, clădire casă apă, rezervor PSI+PU?, magazie, pod basculă, împrejmuire, utilită?i”, amplasament situat în sat. Frumu?ica, com. Frumu?ica,  jud. Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a ?i pct. 13 lit a.

1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – prin proiect se doreste modernizarea fermei vegetale  existente prin desfiintarea unora din cladirile existente, detinute in proprietate, preluate intr-un stadiu avansat de degradare de la vechiul proprietar, cat si reconstruirea altor cladiri moderne,  in vederea continuarii activitatii de depozitare si inmagazinare a cerealelor obtinute din  exploatarea  terenurilor agricole detinute in proprietate.

 Cladirile existente propuse pentru demolare cu suprafata totală construita la sol  3 959,12 mp sunt următoarele :

- total suprafata construita la sol grajd C1 propus spre demolare    1 892,90 mp

- total suprafata construita la sol grajd C2- NC 124 /6 propus spre demolare 1 387,36 mp 

- total suprafata construita la sol grajd C2- NC 124 /7 propus spre demolare  497,70 mp

- total suprafata construita la sol filtru sanitar C8 propus spre demolare    97,94 mp                     

- total suprafata construita la sol grajd C9 propus spre demolare       68,42 mp 

- total suprafata construita la sol pod bascula propus spre demolare    15,00 mp                     

 Pe terenul cu suprafa?a de 27 611,00 mpmp aflat în proprietatea SC AGRI PE SRL se vor realiza următoarele: 

- Corp clădire sediu administrativ, regim inăltime P + E   S= 138,50 mp

- Atelier reparatii utilaje agricole si auto, regim inăltime Parter  S= 236,85 mp

- Cladire calcul cantar si laborator, regim inăltime Parter   S= 29,15 mp

- Cladire casa apa rezervor PSI + PU?, regim inăltime Parter     S= 35,75 mp

- Cladire magazie, regim inăltime Parter S= 66,27 mp

 - Cladire spatii de cazare temporara, regim inăltime P + M     

- Cladire Hala depozitare cereale I, regim inăltime Parter  S= 1 964,97 mp

- Cladire Hala depozitare cereale II,inclusiv remiza utilaje agricole si auto, regim inăltime Parter   S= 3 508,50 mp

Alimentarea cu apă:  se va  realiza de la pu?ul forat existent pe amplasament.

Apele uzate  menajere: de la grupurile sanitare vor fi  preluate de reteaua de              canalizare existenta pe amplasament, realizata din conducta PVC Dn 110 mm si conduse catre bazinul vidanjabil de incinta. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic.

Alimentare cu energie electrică: se face prin bran?ament la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice.

b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

c)utilizarea resurselor naturale – pu? forat pentru alimentarea cu apa.

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii ?i demolări (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – Cod 17.01; deşeuri lemn, sticla si material plastic – cod 17.02; metale – cod 17.04; pământ – cod 17.05; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

 e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – investi?ia se va realiza pe un teren situat în intravilanul comunei Frumu?ica, jude?ul Boto?ani conform PUG ?i RLU aprobat. Terenul are categoria de folosin?ă cur?i construc?ii, admis pentru construc?ii de hale, grajduri ?i alte funs?iuni complementare, conform certificatului de Urbanism nr. 5 din 12.04.2013 emis de Comuna Frumu?ica, jude?ul Boto?ani.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 5 din 12.04.2013 emis de Comuna Frumu?ica, jude?ul Boto?ani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a deşeurilor rezultate din desfăşurarea activităţilor de demolare prevăzute în proiect,a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de demolare / construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

l)La punerea în funcţiune a obiectivului se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu conform ordinului MMDD nr. 1798/2007 .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul DESFIINŢARE COPERTINĂ POMPE ŞI DEPOZIT COMBUSTIBIL”,amplasat in str. Calea Naţională nr. 48, mun. Botoşani, jud. Botoşani, titulari CIUBOTARU GHEORGHE şi MIOARA .

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 23.04.2014.

Data afişării anunţului : 16.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CIUBOTARU GHEORGHE şi MIOARAcu domiciliul în str. Iaşului nr. 31, mun. Botoşani, jud. Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 3902 din 30.04.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2013 şi a completării documentaţiei  cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 54 din 15.04.2014, că proiectul DESFIINŢARE COPERTINĂ POMPE ŞI DEPOZIT COMBUSTIBIL’’  amplasat în str. Calea Naţională nr. 48, mun. Botoşani, judeţul Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a;

b)mărimea proiectului –se propune desfiinţarea urmatoarelor:

          - copertină metalică

          - pompe combustibil – 4 buc.

          - 4 rezervoare de combustibil cu capacităţile: 56,5 mc, 41,7 mc, 26,5 mc, 6,3 mc amplasate subteran în cuvă betonată

c)cumularea cu alte proiecte: -

d)utilizarea resurselor naturale: –

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri cu componente vegetale, pământ de excavaţie excedentar; - deşeuri valorificabile (metalice, mase plastice, hartie si carton, etc.)

-deşeuri municipale în amestec.

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele folosite şi mijloacele de transport, pe perioada executarii lucrarilor.

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul deoarece instalaţia de distribuţie carburanţi a fost golită şi curăţată în anul 2007 şi nu s-a mai desfăşurat activitate de atunci. Buletinele de analiză la sol şi apa subterană nu au constatat prezenţa produselor petroliere peste limitele normale;

2.Localizarea proiectului: str. Calea Naţională nr. 48, mun. Botoşani, judeţul Botoşani, judeţul Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului –  teren proprietate privată fără activitate economică;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonelr prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  săpăturile executate, lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor.

e)durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de desfiinţare aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare  adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 189 din 10.04.2014 emis de Primăria Municipiului Botoşani;

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor şi a rutelor alese pentru transportul materialelor;

d)In timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de desfiinţare;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr.1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i) Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje sau de la instalaţiile desfiinţate;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k) Titularulproiectului are obligaţia de a anunţa imediat APM Botoşani dacă în timpul lucrărilor de desfiinţare se constată poluări ale solului, precum şi în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

            - Sectiunea 1 – Acţiuni preventive referitoare la obligaţia informării de către operator a ameninţărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

            - Sectiunea a 2-a – Acţiuni reparatorii, referitoare la obligaţiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceast etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă publicul interesat asupra  deciziei etapei de încadrare pentruproiectul„CONSTRUIRE ŞI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICA «CRISTINA» ÎN COMUNA COPĂLĂU JUDEŢUL BOTOŞANI” , titular IVANOV CRISTINA din localitatea Copălău judeţul Botoşani 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Botoşani din bdul Mihai Eminescu nr. 44 în zilele de luni – vineri între orele 8.00 – 16.00 precum şi la urmatoarea adresă de internet: http//apmbt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observaţii/ comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 17.04.2014              

 DRAFT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

                                    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de IVANOV CRISTINAcu sediul în localitatea Copălău comuna Copălău judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 10935/17.12.2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.04.2014, că proiectul „CONSTRUIRE ŞI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICA «CRISTINA» ÎN COMUNA COPĂLĂU JUDEŢUL BOTOŞANI”,amplasament situat în intravilanul comunei Copălău, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b;

 1.Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului – terenul  pe care se propune realizarea proiectului are o suprafaţă totală de 1750 mp, se află în intravilanul comunei Copălău jud. Botoşani, iar suprafaţă construită a clădirii pensiunii, cu regim de înălţime P+E, va fi:

- aria construită – 234,20 mp

- aria construită parter – 234,20 mp

- aria construită etaj – 180,20 mp

- aria construită desfăşurată – 414,40 mp

- aria utilă parter – 186,90 mp

- aria utilă etaj – 109,40 mp

- aria utilă desfăşurată – 296,30 mp

 de S=178,84mp, suprafaţa desfăşurată a construcţiei S = 290,18 mp.

Prin proiect se propune construirea unei pensiuni agroturistice cu o capacitate de cazare de 3 camere:  2 camere cu câte 3 locuri de cazare fiecare şi o cameră cu 2 locuri de cazare.

Alimentarea cu apăa obiectivului  - se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a localităţii.

Apele uzate menajere– evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în reţeaua de canalizare a localităţii

Agentul termic– cu ajutorul unei centrale termice cu combustibil solid (lemn)

 b)cumularea cu alte  proiecte – nu sunt propuse sau în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătatea amplasamentului acestui proiect;

 c)utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d)productia de deşeuri – în perioada de execuţie rezultă deşeuri din construcţii (cod deşeu conform HG 856/2002 – cod. 17 şi anume beton, material plastic – cod 17.01; alte deşeuri de la construcţii – cod 17.09.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţie se vor colecta selectiv şi vor fi preluate de firme autorizate.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

 2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului – terenul pe care va fi amplasat proiectul   este propus pentru construcţii civile

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului – nu este cazul

3.Caracteristicile impactului potential

a)extinderea impactului: - aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b)natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c)marimea si complexitatea impactului – impact nesemnificativ   

d)probabilitatea impactului – redusă;

e)durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 26 din 23.10.2013 emis de Primăria Comunei Copălău jud. Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediuşi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului cauzat de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h) Pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

j)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

k)Lafinalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

APM Botosanianunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul INFIINTARE FERMA PENTRU CRESTEREA VACILOR DE CARNE IN COMUNA LUNCA, JUDETUL BOTOSANI”,amplasat in extravilanulcom. Lunca, jud. Botoşani, titular  SC GOOD PIGS SRL.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani,  in zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Botosani, din B-dul M. Eminescu nr. 44, mun. Botosani, până la data de 30.04.2014.

Data afişării anunţului : 23.04.2014

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GOOD PIGS SRLcu sediul înstr. Manoleşti Deal nr. 7A, mun. Botoşani,jud. Botosani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani cu nr. 2885/03.04.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşanidecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2014, că proiectul ÎNFIINŢARE FERMĂ PENTRU CREŞTEREA VACILOR DE CARNE ÎN COMUNA LUNCA, JUDEŢUL BOTOŞANIpropus a fi realizatîn  extravilanul com. Lunca, jud. Botoşani,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului:

a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009, anexa nr. 2,la pct. 1, lit. e;

b)mărimea proiectului – se propune realizarea  următoarelor:

- grajd bovine 1050 mp – 3 buc.

- fanar 210 mp

- siloz 310 mp

- remiza 210 mp

- cladire administrativa 123 mp

- platforma betonata pentru gunoi de grajd

- bazine betonate vidanjabile pentru grajduri si platforma betonata

- bazin betonat vidanjabil pentru colectare ape uzate menajere

c)cumularea cu alte proiecte: -;

d)utilizarea resurselor naturale: –;

e)producţia de deşeuri:

Perioada de executie:

- deşeuri municipale în amestec;

- deşeuri din constructii;

- deşeuri valorificabile (metalice, hârtie şi carton, materiale plastice).

f)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : - sunt generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada executării lucrărilor;

g) riscul la accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului: extravilanul com. Lunca, jud. Botoşani.

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren agricol.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţiea mediului, cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede – nu este cazul

b)zonele costiere – nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale –nu este cazul

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărilor ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.Caracteristica impactului potenţial:

a)extinderea impactului : zona de amplasare a proiectului

b)natura transfrontieră - nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impactul  asupra mediului este generat de  lucrările de construcţie, zgomotul şi  gazele de ardere rezultate de la mijloacele de transport şi utilajele implicate în executarea  proiectului.

d)probabilitatea impactului:  impact pe timpul de execuţie a lucrărilor şi ulterior pe timpul funcţionării.

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: durata impactului este temporară pentru  execuţia  lucrărilor de construcţii aferente proiectului.

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare  şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 2 din 08.01.2013 emis de Consiliul Judeţean Botoşani.

b)Conform art. 22 alin. (1) din HG 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

c)Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

d)În timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor de pulberi cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

e) Se vor amplasa puncte de colectare selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin intermediul firmelor autorizate;    

f)Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011  privind regimul deseurilor;

g) Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitarea emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

h)Pe perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere, provenite de la utilaje;

i)După terminarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale de construcţii şi se va reface cadrul natural afectat în timpul execuţiei lucrărilor;

j) La finalizarea investiţiei titularul de activitate va solicita emiterea autorizaţiei de mediu;

k) Titularul are obligaţia săsolicite şi să obţină actul de reglementare emis de SGA Botoşani – copia va fi transmisă la APM Botoşani.

l) La finalizarea proiectului, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal de constatare întocmit în aceasta etapă se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului si evaluarii adecvate asupra mediului pentru proiectul:CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E+M, amplasat în municipiul Botoşani, str. Calea Natională, nr. 34 G, jud. Botosani, titular COTET LIDIA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi cionsultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, din municipiul Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, in zilele de: luni- vineri între orele: 800- 1400 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul intereasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Botosani, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 Data afisarii anuntului: 24.04.2014.  

 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COTEŢ LIDIA, din municipiul Botoşani, str. Ştefan Luchian, nr. 11, sc. D, et. I, ap.6, judeţul Botoşani, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, cu nr. 3438 din 1704.2014;

            în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2014, că proiectul:„Construire spaţiu comercial P+1E+M” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34 G, CAD şi CF 52619, judeţul Botoşani, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

           Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

            a). proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct.10, lit. b);

           1. Caracteristicile proiectului:

           a). mărimea proiectului. Suprafaţa totală de teren St= 134,00 m2, din care construită Sc= 77,80 m2, cu aria desfăşurată Ad= 248,24 m2, POTpropus= 60,40 %, CUTpropus= 2,00. Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

           A). Construirea unei clădiri P+1E+M,cu regim de înălţime parter, etaj şi mansardă, cu următoarele caracteristici:

- fundaţii izolate sub stâlpi şi grinzi de fundare sub ziduri. Betonul folosit este C8/10 cu blocul de fundare: 1,60x 1,60x 0,70 m şi cuzinetul: 0,80x 0,80x 0,50 m;

- structura este alcătuită din cadre de beton C16/20:

           - stâlpii cu secţiune 0,30x 0,30 m, armaţi cu 8 bare F14 pc 52;

           - grinzile cu secţiunea de 0,30x 0,40 m sunt armate pe reazem;

           - centurile de la mansardă sunt din beton C16/20 cu secţiunea 0,30x 0,30 m armate cu 4 bare F14 pc 52;

            - planşeul peste parter este din beton C16/20 cu grosimea de 15 cm, este armat cu două plase tip STNB 6X 100X 100 mm;

            - pardoseala cu grosimea de 15 cm este din beton C8/10 armat pe două direcţii cu bare F8/20 pc 52;

- pereţii exteriori din zidărie proterm cu goluri verticale de 30 cm grosime, iar compartimentările sunt din zidărie de 20 cm la parter şi din panouri tip sandwich pe structură din lemn termoizolată cu vată minerală placate cu rigips la mansardă. În vestiar şi baie pereţii sunt placaţi cu faianţă;

- acoperişul tip şarpantă este realizat din grinzi de lemn ecarisat 15x 15 şi învelitoare cu burlane şi jgheaburi din tablă Lindab;

- la parter şi etaj, pardoselile sunt din gresie antiderapantă, iar la mansardă pardoselile sunt placate cu gresie antiderapantă pe terase şi parchet în birouri;

- tâmplărie:

           - la interior este din PVC culoare maro cu geam termopan;

           - la exterior din PVC culoare maro cu geam termopan;

- finisaje interioare- vopsitorii lavabile;

- finisaje exterioare- tencuieli din baumit culoare crem;

           Clădirea are următoarea funcţiune:

- parter, cu suprafaţa utilă de Su= 61,55 m2, care va cuprinde:

           - acces etaj, cu suprafaţa S= 51,65 m2;

           - grup sanitar, cu suprafaţa S= 6,00 m2;

           - spaţiu de vânzare, cu suprafaţa S= 3,90 m2;

- etaj I, cu suprafaţa utilă deSu= 70,88 m2, care va cuprinde:

           - birou, cu suprafaţa S= 39,39 m2;

           - bucătărie, cu suprafaţa S= 9,10 m2;

           - baie, cu suprafaţa S= 6,86 m2;

           - scară, cu suprafaţa S= 15,54 m2;

- mansardă, cu suprafaţa utilă Su= 59,25 m2, care va cuprinde:

           - trei birouri , cu suprafaţa totală S= 39,36 m2;

           -  baie, cu suprafaţa de S= 9,70 m2.

            B). realizarea accesului pietonal, cu suprafaţa totală de 8,50 m2, placată cu pavele;

           C). amenajare spaţiu verde, pe o suprafaţă de 47,70 m2

            Alimentarea cu apă, se face în scop potabil şi menajer, prin branşament  la reţeaua de distribuţie municipală.

           Canalizarea apelor uzatemenajere, rezultate de la grupurile sanitare, se vor colecta printr-o reţea de canalizare executată din conducte PVC, care se vor branşa la reţeaua de canalizare municipală.

           Încălzirea birourilor şi spaţiilor, se va realiza cu ajutorul unei central termice cu funcţionare pe gaze naturale.

            Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branşament la reţeaua de distribuţia a energiei electrice de joasă tensiune a municipiului Botoşani

            b). cumularea cu alte proiecte: - este propus a se realiza în vecinătate un proiect similar;

           c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriş), apă (în scop potabil şi menajer din reţeaua de distribuţie municipală);

           d). producţia de deşeuri- în perioada de execuţie a proiectului rezultă următoarele tipuri de deşeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase:

- deşeuri metalice, cod. 17.04.05, rezultate din execuţia structurilor metalice de rezistenţă;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod. 17.09.04, rezultate din eventuale rebuturi a unor şarje de betoane;

- deşeuri din lemn, cod. 17.02.01, rezultate din activitatea curentă de şantier;

- deşeuri din materiale plastice, cod. 17.02.03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

- deşeuri din hartie şi carton, cod. 20.01.01, rezultate din activitatea organizării de şantier;

         În timpul funcţionării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- municipale în amestec, cod. 20.03.01;

- deşeuri de ambalaje şi carton cod. 15.01.01;

- deşeuri de ambalaje din material plastic cod.15.01.02;

          Titularul proiectului, va colectata toate deşeurile rezultate pe amplasament în     perioada de realizare şi funcţionare a investiţiei şi vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare, societăţilor specializate şi autorizate, pe bază de contracte.

              e). emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort- în perioada  de realizare a investiţiei vor rezulta:

- emisii gaze de eşapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcţie şi realizarea investiţiei;

- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- generarea zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcţie;

             În timpul funcţionării investiţiei:

- apele uzate menajere, vor fi eliminate în reţeaua de canalizare municipală. La descărcarea în reţeaua de canalizare a municipiului Botoşani, apele uzate se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 şi contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea reţelelor de canalizare şi Staţiei de epurare din municipiul Botoşani;

- gazele evacuate în atmosferă, rezultate de la ardea combustibilului gazos se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

           -  pulberi                                                                                   5 mg/m3N;

           - monoxid de carbon (CO)                                                    100 mg/m3N;

           - oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2)                                   35 mg/m3N;

           - oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2)                                350 mg/m3N;

           - mărimea de referinţă: valorile limită se raportază la un

           conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de                                 3 % vol.

- nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului obiectivului.

           f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

          2. Localizarea proiectului:

           2.1. utilizarea existentă a terenului- investiţia se va realiza pe un teren cu suprafaţa de 134,00 m2, cu destinaţia actuală teren curţi construcţii, situat în intravilan, proprietate privată în municipiul Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 34G, CAD şi CF 52619.

          Prin proiect se propune, următoarea structură de ocupare a terenului:

- suprafaţa construită                           77,80 m2;

- suprafaţă pietonală                              8,50 m2;

- suprafaţă spaţii verzi                          47,70 m2;

- POT                                                    60,40 %;

- CUT                                                      2,00.    

           2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

          2.3. capacitatea de absorţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

          a). zonele umede- nu este cazul;   

          b). zonele costiere- nu este cazul;

          c). zonele montane şi cele împădurite- nu este cazul;

          d). parcurile şi rezervaţiile naturale- nu este cazul;

           e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

           f). zonele deprotecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică- nu este cazul;

           g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite- nu este cazul;

          h). ariile dens populate- nu este cazul;

          i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

          3. Caracteristicile impactului potenţial:

           a). extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

          b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

          c). mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

          d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

          e). durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- nu este cazul;

          II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

         Condiţiile de realizare a proiectului:

          a). investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de Urbanism nr. 232 din 11.04.2014, emis de Primăria Municipiului Botoşani;

          b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, asupra acestor modificări;

          c). se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele destinate organizării de şantier, a modului de depozitare a materialelor de construcţie şi a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

         d). la finalizarea lucrărilor de investiţie, se va restaura situaţia morfologică a terenului afectat, se va stabiliza înnerbarea tuturor zonelor supuse mişcării terenului în faza de construcţie;

          e). în timpul executării lucrărilor de construcţie, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcţie, reducerea zgomotului şi a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor şi de traficul generat de lucrările de construcţie;

          f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăţilor autorizate;

          g). deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

          h). pe timpul executării lucrărilor de investiţie, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

          i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

          j). pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

          k). surplusul de materiale excavate sub forma de  pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Municipiului Botoşani;

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-10-13 09:17:59
TiparesteTipareste